grundnivå 15 hp

Handikapprätt

Sammanfattning

Kursen är på grundnivå och vänder sig till personer som är intresserade av tillägna sig kunskaper kring lagstiftning som rör personer med funktionsnedsättning, Kursen vänder sig både till de som har egna erfarenheter av funktionsnedsättning och till dig som arbetar eller vill arbeta inom kommunal funktionshinderomsorg, landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling, enskilda företag, skolor, frivilligorganisationer och andra organisationer.
Frågor som diskuteras i kursen är Vilket ansvar har kommunen för personer med funktionsnedsättning? Vilka regler gäller för att få rätt till stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade? Vilka krav uppställs för ersättning eller bidrag enligt socialförsäkringsbalken? Vilka mål uppställs för funktionshinderspolitiken? Detta är exempel på frågor som behandlas i denna kurs.
Kursen syftar till att utveckla kunskaper och färdigheter inom de offentligrättsliga områdena som har särskild betydelse för sociala arbetets teori och praktik med inriktning mot funktionsnedsättning. I kursen behandlas målen och intentionerna med sociallagstiftningen samt genusaspekter och etiska dimensioner på dessa regelsystem. I kursen redogörs för den juridiska metoden. Lagar som studeras är bland annat kommunallagen, förvaltningslagen socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, socialförsäkringsbalken och diskrimineringslagen. Därtill studeras internationella konventioner. Reglerna för myndighetsutövning studeras med särskild tonvikt på rättssäkerhet och integritet för den enskilde och service till allmänheten. Juridisk problemlösning diskuteras. EU-rättens påverkan på förvaltningsrätten kommer att belysas.
Kursen ges på distans och har inte några fysiska träffar.
En studentröst från tidigare termin i anonym utvärdering:
”Jag tycker kursen varit otroligt bra upplagd, med de egna arbetena och grupparbetenaDå jag jobbat med personer med funktionsnedsättning i 30 år så inser jag vad lite jag kan och hur mycket jag lärt mig. Framför allt är det viktigt att ha kännedom om lagar och regler, för att veta var man ska leta”

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, vår 2017, höst 2016

Kurskod:
HS139A version 1,8
Engelsk benämning:
The Legal Perspective on Disability
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
Undervisningsspråk:
Fastställandedatum:
13 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
09 juni 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs, nätbaserad.

Syfte

Kursen syftar till att studenten inhämtar kunskap om de lagar och rättigheter som har betydelse för livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning. Den riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med dessa frågor och till dem som har ett allmänt intresse av detta kompetensområde.

Innehåll

Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken är ett viktigt styrinstrument och utgör en grund för kursen. I kursen behandlas målen och intentionerna med sociallagarna exempelvis socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt delar av socialförsäkringsbalken med särskild tonvikt mot funktionsnedsättning. Barnperspektivet kommer att belysas. Reglerna om myndighetsutövning studeras med särskild tonvikt på rättssäkerhet och integritet för den enskilde. Psykiskt funktionsnedsattas rättigheter behandlas. Dessutom studeras diskrimineringslagstiftningen med fokus på personer med funktionsnedsättning. Nationella riktlinjer samt internationella konventioner och riktlinjer för personer med funktionsnedsättning belyses med utgångspunkt från mänskliga rättigheter. Genusaspekter och etiska dimensioner belyses.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för de styrmedel som har betydelse för livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning samt juridisk metod
2. ge exempel på hur mänskliga rättigheter präglar den aktuella lagstiftningen, policydokument och officiella anvisningar, t.ex. nationella handlingsprogrammet samt kunna utveckla ett resonemang om dessa frågor
3. definiera gränsdragnings- och bedömningsproblematik mellan olika lagstiftningar, av betydelse för området, och
4. reflektera kring tillämpningen av de i kursen upptagna lagstiftningarna och förordningarna i konkreta fallbeskrivningar samt genus och etiska dimensioner på dessa regelsystem.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs som IT baserad distansutbildning. Kunskaperna utvecklas individuellt genom i huvudsak föreläsningar, kurslitteratur, material hämtat från internet, diskussion kring fallbeskrivningar och diskussionsforum. Studenten ska individuellt planera och genomföra sina studier. Lärandemål 1 och 2 tränas genom att studenten individuellt och i grupp arbetar med frågor som ställs i föreläsningarna kopplade till kurslitteratur, lagar, förordningar och konventioner. Kursdeltagarna ska även diskutera frågor som de själva ställer i diskussionsforum samt tränas att inhämta information från olika webbplatser och kritiskt granska dessa. Studenten ska därutöver göra individuell skriftlig uppgift avseende både lärandemålen 1 och 2. Lärandemål, 3 och 4 stöds genom obligatoriska gruppdiskussioner, kopplade till case och tolkning av gällande rätt där studenten ska visa hur det egna ställningstagandet och värderingar påverkar det sociala arbetet för personer med funktionsnedsättning. Skriftliga obligatoriska uppgifter ska genomföras.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-4 examineras individuellt i en övergripande individuell skriftlig tentamen. Lärandemål 1 examineras dessutom genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Vidare examineras även lärandemål 2 individuellt genom arbete med ett case som kopplas till kurslitteraturen och till webbplatser. Lärandemål 3 och 4 examineras dessutom genom en individuell skriftlig examinationsuppgift med ett nytt case. Denna uppgift diskuteras sedan i grupp och avslutas med en individuell skriftlig reflektionsuppgift. Fokus i bedömningen av samtliga lärandemål ligger på förmågan att tydligt beskriva och argumentera för och motivera gjorda val i utredningsarbetet samt att reflektera över dessa val och över rättsreglernas tillämpning och utredningsbeslutets konsekvenser. Specifika bedömningskriterier för samtliga bedömningar presenteras i studiehandledningen. Eventuell frånvaro i obligatoriska moment kan efter beslut från examinator kompenseras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Arvidsson E, (2017) Socialförsäkringsrätt – vid funktionsnedsättning och sjukdom. Malmö: (2 uppl) Gleerups Utbildning AB. 190 s.
Larsson, M, Larsson L G,( 2016) LSS 2016: stöd och service till vissa funktionshindrade. Helsingborg: Komlitt. 168 s.
Eneroth E, (Red.) (2014) Juridik för socialt arbete (2:a uppl.). Malmö: Gleerups. 240 s.
Göransson H G, (2013) Diskrimineringslagen (3:e uppl.). Stockholm: Norstedts juridik. 226 s.
Lindberg L, Grönvik L, (2011) Funktionshinderspolitik: en introduktion (1:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 183 s.
Staaf A, Zanderin L, (Red.) (2011) Mänskliga rättigheter i svensk belysning (2:a uppl.). Malmö: Liber. 218 s.
Statens offentliga utredningar, 1999:21, Lindqvists nia: Nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder. Slutbetänkande av Bemötandeutredningen. Socialdepartementet. 150 s.
Vejde O, Olofsson L, (2016) Minilagbok för människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga (14:e utg.). Borlänge: Olle Vejde förlag. 90 s.

Aktuell lagtext, vetenskapliga artiklar, rättsfall arbetsmaterial tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande och för att resultatet av kursvärderingen återkopplas till kursdeltagarna. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till de studenter som påbörjar delkursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Socialt arbete Grundutbildning grundnivå.

Mer information om utbildningen

Åsa Nilsson, studieadministratör
Telefon: 040-66 57589
Elisabeth Arvidsson, kursansvarig
Telefon: 040-66 57954

Anmälan

28 augusti 2017 - 12 januari 2018 Flexibel 50% Distans (Malmö) Anmälningskod: mah-75861

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig

16 januari 2017 - 02 juni 2017 Flexibel 50% Distans (Malmö)

Detta är en utskrift från Malmö högskolas webbplats edu.mah.se