Funktionshinderforskning och medaktörer

Kurs - grundnivå - 8 hp

Översikt

Kursen erbjuds ej. Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mah.se.

Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt-fliken.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Beskrivning

Kursen riktar sig till personer med erfarenhet av eget funktionshinder, till närstående eller till den som på annat sätt är engagerad i frågor som rör funktionshinderområdet. Ett syfte med kursen är att kursdeltagaren ska kunna bli en aktiv medaktör och samverkanspart i forskningsprocessens alla moment, att kunna bidra till forskningen med egna erfarenheter, att förstå och använda forskningsresultat och att reflektera kring etiska frågor vid forskning på funktionshinderområdet.

Kursen kräver inga förkunskaper på forskningsområdet. Det pedagogiska upplägget innebär att deltagarna får iaktta, diskutera och öva olika moment som förekommer i ett ordinärt forsknings- eller utvecklingsprojekt inom den samhällsvetenskapliga forskningstraditionen. Studenterna får med stöd av handledare arbeta fram ett förslag till ett mindre forskningsprojekt inom funktionshinderområdet som utgår från medforskning. Utlokaliserade studiegrupper kan vid behov anordnas för grupparbeten.

Undervisningen bedrivs som IT-baserad distansutbildning samt med tre kursdagar vid Malmö högskola, den 21 november 2013, 13 februari 2014 och den 15 maj 2014.

Kursen startar den 11 november 2013 och avslutas 15 maj 2014.

Kursen har kommit till i samarbete med Handikappförbunden, HSO.

Intervjuer

Värdefullt med egen erfarenhet

Charlotta-Greiff_web2Charlotta Greiff är student på Funktionshinderforskning och medaktörer under våren 2012.

– Under kursen har det blivit tydligt att mina egna erfarenheter och upplevelser av att få och leva med en kronisk sjukdom är viktiga.

– Även om jag inte längre kan arbeta i den utsträckning som jag vill så har jag mycket att bidra med. Jag har kunskap som inte forskarna har och intresserar mig för andra frågor än de gör. Att kursen går på distans har gjort det möjligt för mig att planera och lägga upp studierna på egen hand och anpassa takten efter hur jag mår. Det har varit en stor fördel.

Charlotta  är tjänstledig från sitt arbete som kurator inom barn- och ungdomshabiliteringen. Hon menar att även de som bedriver olika former av utvecklingsarbete kan ha stor nytta av kursen.

– Jag har lärt mig mer om hur man söker efter tidigare forskning, skriver vetenskapligt och hur man kan använda sig av statistik, sådant som underlättar när man ska göra undersökningar och skriva rapporter av olika slag.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013, höst 2012

Annan termin:

Kurskod:
HS175A version 1,2
Engelsk benämning:
Disability research and user participation, 8 ECTS
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
23 februari 2010
Fastställandedatum:
21 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
13 maj 2011

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att studenten skall kunna delta som medaktör i forsknings- och utvecklings-arbete inom kunskapsområdet funktionshinder.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- beskriva grunderna i ett forskningsprojekt,
- föreslå forskningsbara problemställningar och lämpliga datainsamlingsmetoder,
- diskutera hur forskningsresultat kan spridas och nyttiggöras, och
- diskutera olika samarbetsformer och partnerskap mellan forskare och medaktörer samt reflektera kring etiska aspekter på forskning.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömning av studentens kunskaper sker genom obligatoriska inlämningsuppgifter under kursens gång, samt genom en projektskiss för ett mindre forskningsarbete inom funktionshinderområdet som exempel på medforskning. Kursen avslutas med ett obligatoriskt seminarium då studenternas projektskisser presenteras muntligen inför hela gruppen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tid för tentamen och omtentamen avtalas med kursansvarig lärare.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen behandlas forskningens yttre villkor, hur forskning bedrivs samt hur forskningsresul-tat sprids. Vetenskapens historia, språk och begrepp, forskningsetik och forskningens finansi-ering diskuteras. De vanligaste kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderna presenteras. Studenten får öva olika moment i forskningsprocessen t.ex. att formulera forskningsbara frå-gor, att diskutera metodval, reflektera kring olika upplägg av forskningsstudier och etiska aspekter på den. Olika analysmetoder och olika sätt att sprida forskningsresultat diskuteras. Särskilt ingående diskuteras möjligheter för funktionshindrade och andra intressenter att som medaktörer aktivt delta i forsknings- och utvecklingsarbete som rör funktionshindrades livsvillkor.

Arbetsformer

Kunskaperna inhämtas självständigt genom i huvudsak skrivna föreläsningar, litteraturstudier, individuella uppgifter och aktivitet i diskussionsforum. Individuella uppgifter och diskussionsforum är obligatoriska och ingår i examinationen.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Backman, J (2008) Rapporter och uppsatser (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Bell, J (2006) Introduktion till forskningsmetodik (4:e uppl.) Lund: Studentlitteratur. 201 s.

Borg, M & Kristiansen, K, (2009) Medforskning, å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. Oslo Universitetsförlag. 160 s.

Cedergren, L & Bylund, E Utveckla dialogen! Inspiration och vägledning för dig som arbetar med kvalitetsfrågor utifrån ett patientperspektiv. Spri rapport nr 478. (Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut). (Kopieras med utgivarens tillstånd ). 35 s

Gustafsson, B.; Hermerén, G. & Petersson, B. (2005) Vad är god forskningssed? Synpunk-ter, riktlinjer och exempel. Vetenskapsrådets rapportserie 2005:1/revidering på gång. Stockholm: Vetenskapsrådet. [Finns att ladda ner gratis från vetenskapsrådets hemsida www.vr.se välj ”Etik”, ”Publikationer och riktlinjer”, och sedan titeln. 90 s.

Handikappförbunden, HSO, 2011, Från forskningsobjekt till medaktör.

Lindholm, S (2000) Vägen till vetenskapsfilosofin. Lund:Academica Adacta. 130 s.

Söder, M, red,(2005) Forskning om funktionshinder. Poblem – utmaningar – möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 150 s.

Länkar:

SBU forskningsordlista: http://www.sbu.se/sv/Om-SBU/Ordlista/
Metodterminologi: http://www.forskningspartner.se/start.asp?sida=5605.
2000-talets vetenskap: http://www.2000taletsvetenskap.nu/medlex.htm

Tillkommer artiklar och kompendier.


Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande enligt särskilda anvisningar som gäller för Internetbaserad undervisning. Resultatet återkopplas till studenterna via kursens hemsida. Minnesanteckningarna från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och delges de studenter som läser kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Åsa Nilsson, studieadministratör
Telefon: 040-66 57589
E-post: asa.nilsson@mah.se

Hanna Egard, kursansvarig
Telefon: 040-66 57466
E-post: hanna.egard@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Socialt arbete Grundutbildning grundnivå