avancerad nivå 15 hp

Socialt arbete, inriktning funktionshinder och rehabilitering

Sammanfattning

De senaste decenniernas reformer på funktionshinderområdet, inom exempelvis habilitering och rehabilitering, har inneburit nya kunskapskrav för socionomer och andra som arbetar inom det människobehandlande området. Behovet av kunskap i socialt arbete med inriktning mot funktionshinder och rehabilitering är därför stort och en mängd verksamheter efterfrågar och anställer socionomer och andra med denna kompetens. Detta gäller till exempel arbeten inom kommunal funktionshinderomsorg, landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling, enskilda företag, skolor, frivilligorganisationer och andra organisationer.

Kursen kan ingå i en masterexamen inom socialt arbete. Den vänder sig till socionomer eller personal med liknande profession som vill fördjupa sina kunskaper om funktionshinderpolitik, välfärdsfrågor, aktuella diskurser, begrepp och teorier inom området funktionshinder och rehabilitering. I fokus står särskilt samverkan, brukarinflytande och delaktighet men också socialpsykiatri, LSS-verksamhet, habilitering/rehabilitering för barn och vuxna, bemötandets betydelse samt ett intersektionellt perspektiv.

Undervisningen bedrivs på distans och som student kan du i hög grad styra över och planera dina studier. Kursen är uppbyggd kring skrivna och inspelade föreläsningar av lärare vid Malmö högskola som forskar och undervisar inom ämnet Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. Under kursens görs ett miniprojekt i form av en paperuppgift, dvs. en längre sammanhängande vetenskaplig text som kritiskt behandlar ett område utifrån olika teoretiska och/eller praktiska perspektiv. Detta miniprojekt bedrivs kring en verksamhet som verkar inom habilitering, rehabilitering, stöd och/eller service för personer med funktionsnedsättningar.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i socialt arbete, i samhällsvetenskapliga eller pedagogiska ämnen.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014

Kurskod:
HS626A version 1,6
Engelsk benämning:
Social Work with Disability and Rehabilitation
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Socialt arbete
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
23 juni 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
14 augusti 2013

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i socialt arbete, i samhällsvetenskapliga eller pedagogiska ämnen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs. Kursen kan ingå i en magisterexamen inom huvudområdet socialt arbete.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper och förmåga till reflektion över samhällets Funktionshinderpolitik och socialt arbete inom funktionshinder- och rehabiliteringsområdet.

Innehåll

Kursens fokus är olika perspektiv på funktionsnedsättningar, funktionshinder, habilitering, rehabilitering, organisering, verksamheter, samhälle samt professions- och brukarperspektiv. Funktionshinderpolitik, välfärdsfrågor, aktuella diskurser, begrepp och teorier inom området är exempel på frågor som penetreras. Framför allt är det socialt arbete inom kommuner och landsting, främst socialpsykiatri, LSS-verksamhet, habilitering och rehabilitering för barn och vuxna, som diskuteras. Ett flervetenskapligt synsätt genomsyrar hela kursen.

Personers med funktionsnedsättningar livsvillkor och livskvalitet samt upplevelser och erfarenheter av att leva med livslång sjukdom och funktionsnedsättning belyses. Samverkan mellan olika professioner och brukare/patienter och deras organisationer diskuteras. Nyare samarbetsformer vid verksamheters utvärderingar och uppföljningar med brukardeltagande exemplifieras. Etiska dilemman i mötet mellan professionella och människor med funktionsnedsättningar diskuteras i samtliga kursmoment.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- redogöra för funktionshinderpolitiska riktlinjer och vägledande principer, nationella såväl som internationella, inom funktionshinder- och rehabiliteringsområdet,

- analysera olika typer av sociala interventioner inom funktionshinderområdet (stöd och service, omsorg, habilitering och rehabilitering) utifrån ett samverkans- och brukarperspektiv,

- reflektera kring olika individuella perspektiv på att leva med funktionsnedsättning,

- kritiskt granska egna och andras attityder och förhållningssätt till frågor som rör handikapp och funktionshinder,

- redogöra för vanliga teoretiska perspektiv och för aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom funktionshinder- och rehabiliteringsområdet samt kritiskt reflektera över dessa, och

- kritiskt granska resultat från utvärderingar och forskning inom funktionshinder- och rehabiliteringsområdet.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av nätbaserade föreläsningar, seminarier, diskussioner, grupparbeten och studentpresentationer. Kursens undervisning genomförs via en nätbaserad lärplattform t.ex. enskilda uppgifter, gruppuppgifter, forumdiskussioner, grupparbetsfeedback.

Bedömningsformer

Examination sker genom enskild skriftlig uppgift samt genom gruppuppgift och aktivt deltagande i diskussionsfora. Frånvaro och förseningar vid diskussioner och uppgifter (på kurshemsidan) som ingår i examinationen, kan kompenseras efter överenskommelse med examinator.

Rätt till omtentamen

Student som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Apelmo E, (2013) Som vem som helst: kön, funktionalitet och idrottande kroppar. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. 239 s.


Axelsson R, Bihari Axelsson S, (Red.) (2007) Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer. Lund: Studentlitteratur. 100 s.

Bogarve C, Ershammar D, Rosenberg D, (Red.) (2012) Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder: möjlighetens metoder för en ny praktik. 1. uppl. Stockholm: Gothia. 280 s.

Egard H, (2011) Personlig assistans i praktiken: beredskap, initiativ och vänskaplighet. Diss. Lund: Lunds universitet, Socialhögskolan. 150 s.

Goodley D, Hughes B, Davis L J, (Red.) (2012) Disability and social theory: new developments and directions. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 270 s.

Grönvik L, Söder M, (Red.) (2008) Bara funktionshindrad? funktionshinder och intersektionalitet. 1. uppl. Malmö: Gleerup. 100 s.

Karlsson M, Börjeson M, (2011) Brukarmakt - i teori och praktik. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur. 150 s.

Lindberg L, Grönvik L, (2011) Funktionshinderpolitik: en introduktion. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 100 s.

Norstedt M, (2011) Berättelser om stroke och arbetsliv: att upptäcka styranderelationer. Diss. Lund: Lunds universitet, Sociologiska institutionen. 100 s.

Richt B, Tegern G, (Red.) (2005) Sjukdomsvärldar: om människors erfarenhet av kroppslig ohälsa. Lund: Studentlitteratur. 150 s.

Söder M, (2013) Swedish social disability research: a short version of a long story. Scandinavian Journal of Disability Research, 15, suppl, 90-107

Thomas C, (2007) Sociologies of disability and illness: contested ideas in disability studies and medical sociology. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 182 s.

Vahlne Westerhäll L, Bergroth A, Ekholm J, (Red.) (2009) Rehabiliteringsvetenskap: rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 240 s.

Vetenskapliga artiklar och rapporter motsvarande 90 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att kursvärderingar genomförs dels efter halva kurstiden (s.k. temperaturtagning) dels i anslutning till kursens slutförande. Dessa sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt på kursens hemsida där också återkopplingen från läraren läggs in samt återkopplas muntligt till studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

Åsa Nilsson, studieadministratör
Telefon: 040-66 57589
Ingrid Runesson, kursansvarig
Telefon: 040-66 57947

Anmälan

28 augusti 2017 - 12 januari 2018 Flexibel 50% Distans (Malmö) Anmälningskod: mah-75208

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig

16 januari 2017 - 02 juni 2017 Flexibel 50% Distans (Malmö)

Detta är en utskrift från Malmö högskolas webbplats edu.mah.se