grundnivå 30 hp

Tove Andersson Akademisk introduktionsterminFör mig var kursen ett perfekt steg in i studierna. Det var en trygg miljö där du inte kunde göra fel utan där allt sågs som en läroprocess. Du fick ta god tid på dig och det fanns ingen stor press.” - Tove Andersson, tidigare student.

Akademisk introduktionstermin

Sammanfattning

Akademisk introduktionstermin är till för att underlätta din väg in på högskolan och ge dig nyttiga verktyg för att lyckas med fortsatta studier. Du blir insatt i det akademiska förhållningssättet och får också färdighetsträning i kritiskt tänkande, i läsning av akademiska texter samt i skriftlig och muntlig kommunikation. För att ditt val av fortsatta studier ska vara så väl underbyggt som möjligt får du också hjälp med att söka dig vidare till fortsatta studier som passar just dig.

Behörighetskrav

Endast grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Om utbildningen

För dig som är sugen på högskolestudier men lite osäker

Akademisk introduktionstermin (före detta Collegeterminen) vänder sig till dig som funderar på att börja studera men som kanske inte riktigt vågat ta steget, till dig har haft studieuppehåll och på ett bra sätt vill komma igång med dina studier igen och till dig som vill ha en rejäl grund att stå på i fortsatta högre studier.

Akademisk introduktionstermin är en bra infart till studier på högskola/universitet. Du läser tre olika delkurser som alla är till för att du ska känna dig väl förberedd när du fortsätter dina studier.

Terminens tre delar

Under terminen läser du tre delkurser:

 • Introduktion till högskolestudier, 15 hp – ger dig goda insikter i det akademiska förhållningssättet och i vad akademiska studier innebär. Det ingår bland annat textkunskap, retorik, studieteknik och studieplanering. Du har också möjlighet att besöka någon utbildning du är intresserad av och träffa studenter och lärare därifrån.
 • Svenska för studier på högskola och universitet 7,5 hp –  ger dig en bra grund i hur du skriver texter på högskola/universitet.
 • Idéhistoria och kunskapssyn 7,5 hp – tar upp idéhistorians utveckling och olika förhållningssätt till kunskap.

Bättre rustad för framtida studier

Bland det viktigaste är att du får viktiga verktyg för att klara dig bra i framtida akademiska studier. Att introduceras till hur du som student läser, skriver och tänker, är viktiga bitar för att lyckas och trivas som student. Du kommer helt enkelt att vara väl rustad för fortsatta studier.

När du klar med alla delkurserna på Akademisk introduktionstermin har du redan 30 högskolepoäng. Du kommer att ha många fördelar jämfört med många av dina blivande studiekamrater eftersom du redan är insatt i mycket av det som är helt nytt för dem och vet hur du ska gå till väga för att klara dina studier bra!

 

Intervjuer

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014, vår 2014

Kurskod:
KB102S version 1,1
Engelsk benämning:
Introduction to Academic Studies in Swedish
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
20 augusti 2013
Fastställandedatum:
20 augusti 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
20 augusti 2013

Kursbeskrivning

Kursen är en introduktion till akademiska studier. Under kursen förbereder sig studenten för studier på högskola och universitet och ökar därmed sina förutsättningar att genomföra fortsatta högskolestudier på ett bra sätt. Arbetet bygger till stor del på aktivt deltagande. Viktiga inslag är textanalys och övningar i kritiskt tänkande.

Förkunskapskrav

Endast grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Introduktion till högskolestudier
• reflektera över vad studier på högskola och universitet innebär och står för
• redogöra skriftligt och muntligt för vald studieinriktning och tillhörande profession
• känna till olika sätt att planera sina studier och välja sätt efter rådande omständigheter
• reflektera över sin egen studieteknik och förmåga att lära i en akademisk miljö
• känna till hur minnestekniker kan användas
• sortera och strukturera information i en lärsituation/examination
• ha grundläggande kunskaper om olika texttyper som förekommer i högre studier
• redogöra för effektiva lässtrategier och tillämpa dessa i den egna läsningen
• genomföra muntlig framställning i ett akademiskt sammanhang.
Svenska för studier på högskola och universitet

 • redogöra för och diskutera vad som utmärker struktur, språk och stil i akademiska texter
 • reflektera över skrivandets funktion i högre studier
 • skriva akademiskt inriktade texter vad gäller struktur, språk och stil
 • reflektera över och analysera det egna skrivandet och hur detta kan vidareutvecklas
 • göra en kritisk bedömning av kurskamraters texter utifrån en modell för responsgivning.
Idéhistoria och kunskapssyn
 • redogöra för grunddragen i västerländsk idéhistoria
 • förhålla sig till olika synsätt på kunskap
 • redogöra för grundläggande vetenskapsteori.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Introduktion till högskolestudier
Delkursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter, muntliga presentationer och seminarier. De individuella inlämningsuppgifterna består av loggar (där studenten kontinuerligt reflekterar över anvisade delar av kursinnehållet), en journal (där studenten redogör för och reflekterar över läsningen), en skriftlig presentation av vald studieinriktning samt en hemtentamen. De muntliga presentationerna innebär individuella presentationer av valda teman. Som ett led i examinationen av både skriftliga och muntliga presentationer ingår kamratrespons. Seminarierna innebär aktiva diskussioner av olika kursmoment.
Svenska för studier på högskola och universitet
Studentens prestationer examineras genom ett antal skriftliga uppgifter: en portfolio, där studenten sammanställer de texter som arbetats med under kursen, reflekterar över sin förståelse och sina kunskaper om akademiska texter samt reflekterar över det egna skrivandet; responsgivning på andra studenters texter, i vilket ingår att göra en kritisk bedömning av dessa texter; en examinationsuppgift, där studenten visar sin förmåga att kunna skriva akademiskt inriktade texter. Som ett led i att studenten ska nå lärandemålen ingår formativ bedömning av uppgifter som ingår i den skriftliga färdighetsträningen.
Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället.
Idéhistoria och kunskapssyn
Delkursen examineras genom grupploggar, seminarier samt en hemtentamen. I grupploggarna formuleras frågor utifrån kurslitteraturen inför föreläsningarna. På seminarierna utgör kurslitteraturen bakgrund för analys och diskussion av källtexter från olika historiska epoker och skilda vetenskapliga fält. Seminarierna förbereds individuellt och i grupp. De är obligatoriska och utebliven närvaro kompletteras med en skriftlig inlämningsuppgift som behandlar samma text som seminariet. I hemtentamen får studenten övning i att göra en i högre studier ofta förekommande examinationsform. Här examineras kurslitteraturen, som också ligger till grund för skriftliga analyser och diskussioner av de på kursen förekommande källtexterna.
Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället. Omtentamen av grupparbete för enskild student ges som enskild uppgift, skriftligt eller muntligt.
Introduktion till högskolestudier
Underkänd eller Godkänd
Svenska för studier på högskola och universitet
Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Idéhistoria och kunskapssyn
Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
För Väl godkänd på Akademisk introduktionstermin krävs Väl godkänd i båda delkurserna Svenska för studier på högskola och universitet och Idéhistoria och kunskapssyn.

Innehåll eller kursinnehåll

Akademisk introduktionstermin består av delkurserna:

 • Introduktion till högskolestudier (15 hp)
 • Svenska för studier på högskola och universitet (7,5 hp)
 • Idéhistoria och kunskapssyn (7,5 hp)
De olika delkurserna byggs samman till en helhet och skapar progression med en tydlig koppling till fortsatta studier.
Introduktion till högskolestudier består av fem olika moment: bildning och utbildning; studieteknik; muntlig framställning; lässtrategier och textkunskap; undersökning av vald utbildning.som behandlar den praktiska betydelsen av utbildning och innebörden av begreppet bildning; studieteknik; muntlig framställning;lässtrategier och textkunskap; val av fortsatta studier med någon form av studiebesök på valt studieområde.
Svenska för studier på högskola och universitet tar upp och diskuterar grundläggande krav på akademiskt skrivande, i första hand vad gäller struktur och stil. Syftet är att studenten ska förstå hur akademiska texter bör utformas och vad som påverkar denna form. Dessutom behandlas reflektion och innebörden av kritiskt tänkande. Kursen är till stor del praktiskt inriktad, och i det självständiga arbetet med textproduktion får studenten färdigheter i att applicera generella normer för akademiska texter i det egna skrivandet. Inför responsgivning på medstudenternas texter tas en modell för kamratrespons upp i undervisningen.
Idéhistoria och kunskapssyn tar upp och diskuterar grunddragen i den västerländska idéhistorien, dess förhållande till världen i övrigt och bakgrunden till det vetenskapliga synsättet. Delkursen belyser olika synsätt på kunskap och syftar till att skapa ett kritiskt-granskande förhållningssätt till kunskapsproduktion. I kurslitteraturen ingår källtexter från olika historiska epoker och olika vetenskapliga fält.

Arbetsformer

Introduktion till högskolestudier
Arbetsformerna är föreläsningar, grupparbeten, gruppdiskussioner och seminarier, självstudier, textproduktion och kamratrespons. Arbetet bygger till stor del på aktivt deltagande. Undervisningen tar upp bildning och introduktion till högre studier; studieteknik; texttyper och lässtrategier samt muntlig framställning. I grupparbetena arbetar studenten med olika läs- och skrivuppgifter, som därefter redogörs för och diskuteras under gruppdiskussioner och seminarier. Självstudier innebär litteraturläsning, vari även läsning av vald litteratur på engelska. Textproduktion innebär att skriva olika inlämningsuppgifter. Kamratrespons sker enligt anvisningar dels på inlämningsuppgifter, dels på muntliga presentationer.

Svenska för studier på högskola och universitet
Arbetsformerna är föreläsningar, gruppövningar, workshoppar, skriftlig färdighetsträning och kamratrespons. Föreläsningarna tar upp olika kännetecken som finns på den typ av text, språk och skrivande som förekommer på högskola och universitet. Under gruppövningarna och workshopparna undersöks och analyseras dessa kännetecken mer i detalj. Under seminarierna redogör studenten aktivt för resultatet av gruppövningarna och diskuterar detta. Färdighetsträningen innebär olika skriftliga uppgifter, vars syfte är att studenten ska förkovra sig i att skriva akademiskt inriktade texter. Kamratrespons, som innebär att ge och få respons på skriftliga uppgifter, bidrar till att studenten ska kunna göra kritisk bedömning av andras texter.

Idéhistoria och kunskapssyn
Arbetsformerna är föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Inför föreläsningar och seminarier förbereder sig studenten både individuellt och i grupp. Föreläsningarna tar upp västerländsk idéhistoria och förhållningssätt till kunskap. På seminarierna redogör grupperna för sin läsning av litteratur och källtexter, diskuterar kurslitteraturen och analyserar källtexterna.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Introduktion till högskolestudier:
Blomström, V. & Wennerberg, J. (2015) Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur.
Conrad, J. (2008) Mörkrets hjärta. Göteborg: Lindelöws bokförlag. (översättn. Heckscher, p)
Liljeqvist, B. (2006) Plugga smart och lär dig mer! Lund: Studentlitteratur.

Referenslitteratur:
Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T.L. (2011) Skriva för att lära. Upplaga 2:2. Lund:// Studentlitteratur.
Stray Jørgensen, P. (2009)
Lästekniker & lässtrategier. Malmö: Liber.
Valfri bok i grundläggande retorik (om muntliga presentationer)
Det tillkommer kompletterande material, dels material som delas ut i samband med undervisningen (max 250 sidor), dels material/litteratur som väljs individuellt av studenterna i samråd med läraren (max 250 sidor).
Svenska för högskolestudier:
Ask, S. (2011)
Hållbara texter. Malmö: Liber.
Blomström, V. & Wennerberg, J. (2015) Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur.
SAOL.
Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 2015. 14 uppl. Stockholm: Norstedts (finns som app).
Svenska skrivregler. Utgiven av Språkrådet. Senaste upplaga. (finns på Malmö högskolas e-bibliotek)
Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009) Stockholm: Norstedts. (finns som app)

Referenslitteratur:
Dysthe, O., Hertzberg, F. & Løkensgard Hoel, T. (2011)
Skriva för att lära. Upplaga 2:2. Lund: Studentlitteratur.
Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. (2014) A
tt skriva en bra uppsats. Upplaga 3. Malmö: Liber.

Kompletterande material tillkommer, dock max 300 sidor.

Idéhistoria och kunskapssyn:
Högnäs, S. (2000)
Idéernas historia, en översikt. Lund: Studentlitteratur. (Pocketupplaga 2003)
Gustafsson, B. (2007)
Inledning: Bildningstankens aktualitet och historiska framväxt. I: B.
Gustafsson (red).
Bildningens förvandlingar. Göteborg: Daidalos.

Lindqvist, S. (1992)
Utrota varenda jävel. Stockholm: Bonniers. (Pocketupplaga)
Nordin, S. (2006)
Globaliseringens idéhistoria. //Lund: Studentlitteratur.


Kompletterande material kan tillkomma, dock max 150 sidor.

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga och muntliga kommentarer.


Provkoder

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Språkstudier.

Mer information om utbildningen

Lisa Bjernhager, kursansvarig
Telefon: 040-66 57107

Anmälan

28 augusti 2017 - 14 januari 2018 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 20 mars 2017.

16 januari 2017 - 04 juni 2017 Dagtid 100% Malmö Schema

Detta är en utskrift från Malmö högskolas webbplats edu.mah.se