grundnivå 15 hp

Studentprojekt Scenproduktion

Scenproduktion: Ljusdesign - ljussättningens metoder och tekniker

Sammanfattning

Kursen är en projektbaserad metodkurs inom scenisk ljusdesign. Under kursen introduceras studenten till grundläggande ljussättningsmetoder och tekniker i ett antal scenarion. Studenten möter specifika ljussättningsproblem vars komplexitet ökar med kursens gång. Dessa prövar studenten i modell, fullskalig laboration och med övningar i konceptframtagning, rapportering och dokumentation.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016

Kurskod:
KD340A version 1
Engelsk benämning:
Performing Arts Design: Lighting Design - Methods and Techniques
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Scenproduktion
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå. Ingår i huvudområdet Scenproduktion.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap inom scenisk ljusdesign.

Innehåll

Kursen är en projektbaserad metodkurs inom scenisk ljusdesign. Under kursen introduceras studenten till grundläggande ljussättningsmetoder och tekniker i ett antal scenarion. Studenten möter specifika ljussättningsproblem vars komplexitet ökar med kursens gång. Dessa prövar studenten i modell, fullskalig laboration och med övningar i konceptframtagning, rapportering och dokumentation.

Metoder och tekniker studeras och i praktiska laborationer prövar och omsätter studenten dessa till resultat. Laborationer sker i grupp medan studenten arbetar enskilt med konceptframtagning, rapportering och dokumentation. Dokumentation görs i form av i fotografi, digital modell, ljusritning och kretslista.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  1. Använda grundläggande metoder och tekniker för ljussättning
  2. Använda datorbaserat modelleringsprogram och visualiseringsverktyg för ljusdesign
  3. Grundläggande kunna mäta och beräkna belysning
  4. Dokumentera ljusdesign på det sätt scenområdet erfordrar
  5. Presentera och diskutera ljusdesign med inom fältet accepterad terminologi

Arbetsformer

Arbetet sker med hjälp av litteraturstudier, föreläsningar, laborationer, seminarier och rapportskrivning i grupp och enskilt.

Bedömningsformer

Vid Examination 1 (3 hp) bedöms lärandemål 1 och 5 genom skriftlig laborationsrapport, projektredovisning och diskussion vid seminarium samt lärandemål 2, 3 och 4 genom inlämnad dokumentation.

Vid Examination 2 (3 hp) bedöms lärandemål 1 och 5 genom skriftlig laborationsrapport, projektredovisning och diskussion vid seminarium samt lärandemål 2, 3 och 4 genom inlämnad dokumentation.

Vid Examination 3 (3 hp) bedöms lärandemål 1 och 5 genom skriftlig laborationsrapport, projektredovisning och diskussion vid seminarium samt lärandemål 2, 3 och 4 genom inlämnad dokumentation.

Vid Examination 4 (3 hp) bedöms lärandemål 1 och 5 genom skriftlig laborationsrapport, projektredovisning och diskussion vid seminarium samt lärandemål 2, 3 och 4 genom inlämnad dokumentation.

Vid Examination 5 (3 hp) bedöms lärandemål 1 och 5 genom skriftlig laborationsrapport, projektredovisning och diskussion vid seminarium samt lärandemål 2, 3 och 4 genom inlämnad dokumentation.
För att bli godkänd på kursen krävs godkänt på varje prov.

Omexamination kan ske i annan form, t.ex. en skriftlig diskussion om förstaexaminationen bygger på muntlig examination i grupp. Det kan också förekomma individuell inlämning av projekt där första examinationen krävt en inlämning i grupp.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Clegg, Brian.(2002) Lightyears: the extraordinary story of mankind's fascination with light. Piatkus, London
Fridell Anter, Karin [Redaktör]. (2006). Forskare och praktiker om färg, ljus, rum. Formas, Stockholm
Millerson, G. (1999). Lighting for Television and Film. Focal Press, Boston, Oxford

Moran, Nick. (2014). Performance Lighting Design – How to light for the stage, concerts and live events
Methuen Drama, A & C Black, London.
Kompletterande litteratur och artiklar kan förekomma.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Provkoder

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Gunnel Pettersson, kursansvarig
Telefon: 040-66 57105
Studentservice, K3 - Malmö högskola,

Anmälan

06 november 2017 - 14 januari 2018 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2017.

Detta är en utskrift från Malmö högskolas webbplats edu.mah.se