grundnivå 7.5 hp

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i Kommunal vuxenutbildning

Sammanfattning

Målgrupp
Kursen vänder sig till lärare som är:
  • anställd (tills vidare eller på viss tid) inom skolväsendet, LVU-hem, kriminalvårdsanstalt, folkhögskola eller av entreprenör, och som har en
  • grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk examen

Kursens innehåll och upplägg
Kursen är inriktad på undervisning i Kommunal vuxenutbildning och ger en introduktion till svenska som andraspråk samt syftar till en ökad medvetenhet om utbildningens roll i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer. Utifrån kursdeltagarnas yrkeserfarenhet problematiseras frågor om hur kulturmönster skapas, vidmakthålls och förändras i samhället. Ur olika perspektiv granskas dagens skola och samhälle med avseende på flerspråkighet, språklig variation, genus, klass, interkulturalitet, identitet, religion och etnocentriska mönster, samt med utgångspunkt i ett inkluderande förhållningssätt i utbildning för nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund. Här behandlas särskilt migrationsprocesser, flyktingskap, integration och identitetsförlust i socialt och psykologiskt perspektiv. Kursdeltagarna diskuterar vidare externa faktorer som påverkar flerspråkiga och nyanlända elevers lärande och utveckling såsom skolans organisation, lärarkompetens samt en tidig studie-och yrkesvägledning. Dessa studier leder vidare in i en analys av rollen som lärare i en språkligt och kulturellt heterogen skolmiljö, där flerspråkighet ses som en resurs. Kursdeltagarna diskuterar såväl olika förhållningssätt som olika klassrumsaktiviteters betydelse och potential när det gäller att skapa en elevaktiv läromiljö som främjar flerspråkiga elevers lärande och skolframgång. Här behandlas olika kommunikativa uttrycksformer, såsom ord, bild, drama och IT, utifrån deras betydelse för andraspråkselevers språkutveckling och litteracitetsutveckling i skola och i arbetsrelaterade sammanhang. Särskilt fokus läggs här på strategier och verktyg för språk och kunskapsutvecklande arbetssätt för vuxna. Tillsammans relaterar deltagarna didaktiska grundfrågor och verktyg samt frågor om bedömning och kartläggning till forskning, beprövad erfarenhet och aktuella styrdokument.

Arbetsform (distans, campus)
Kursen är en kombination av distans och campus (C/D) och har fyra campusförlagda utbildningsdagar. Distansinslagen bygger på arbete via webbaserad lärplattform. Kursen startar 25 augusti 2017 och avslutas 12 januari 2018.

Behörighetskrav

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.
Godkännande från huvudman.

Urval:

Lottning

Kursplan

Kommande version av kursplan är under behandling och ännu ej fastställd.

Kurskod:
RC362U version 1
Engelsk benämning:
The Global Classroom – Introduction to Swedish as a second language, for teaching in municipal adult education
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:

Förkunskapskrav

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.
Godkännande från huvudman.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel
Kursvärdering

Vid kursens slut genomförs dels en muntlig kursvärdering vid sista campusträffen, dels en skriftlig kursvärdering som sammanställs och återkopplas till kursdeltagarna genom publicering på kursens webbplattform.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Regionalt utvecklingscentrum.

Mer information om utbildningen

Anita Svensson, studieadministratör
Telefon: 040-66 58319
Hanna Sandgaard Ekdahl, kursansvarig
Telefon: 040-66 57143

Anmälan

25 augusti 2017 - 12 januari 2018 Dagtid 25% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 4 Anmälningskod: mah-UP534

Sista anmälningsdag 15 maj

Anmäl dig
Detta är en utskrift från Malmö högskolas webbplats edu.mah.se