avancerad nivå 15 hp

Socialt arbete: examensarbete (masterkurs)

Sammanfattning

Syftet med kursen är att studenten ska kunna planera, genomföra och försvara ett självständigt uppsatsarbete med utgångspunkt från en frågeställning av relevans för det sociala arbetets kunskapsområden.

Behörighetskrav

Magisterexamen i socialt arbete samt godkänt resultat i kurserna: Social utsatthet och förändringsprocesser i socialt arbete, 15 hp och Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 15 hp

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014, vår 2014, höst 2013

Kurskod:
SC622A version 1
Engelsk benämning:
Social Work: Degree Project
Fördjupningsnivå
A2E
Huvudområden:
Socialt arbete
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
28 augusti 2012
Fastställandedatum:
28 augusti 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
21 januari 2013

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att studenten ska kunna planera, genomföra och försvara ett självständigt uppsatsarbete med utgångspunkt från en frågeställning av relevans för det sociala arbetets kunskapsområden.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i masterprogrammet i socialt arbete och ingår i examensfodringarna för masterexamen inom huvudområdet.

Förkunskapskrav

Magisterexamen i socialt arbete samt godkänt resultat i kurserna: Social utsatthet och förändringsprocesser i socialt arbete, 15 hp och Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 15 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. identifiera och formulera problemområden och frågeställningar samt med adekvata vetenskapliga metoder planera och producera en uppsats,
2. göra bedömningar av forsknings- och utvecklingsarbeten inom kunskapsområdet socialt arbete,
3. positionera studien till teoribildningar inom det samhällsvetenskapliga forskningsfältet,
4. värdera, motivera och tillämpa forskningsetiska principer,
5. på ett vetenskapligt sätt förmedla förvärvade kunskaper såväl muntligt som skriftligt, och
6. offentligt sammanfatta, motivera och försvara det egna examensarbetet.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Lärandemål 1 – 6 examineras genom en bedömning av studentens uppsats vid ett examinationsseminarium. En disputerad lärare opponerar på uppsatsen. Särskilt vikt läggs även vid studentens förmåga att respondera på opponentens kritik. Uppsatsen examineras av lägst docentkompetent lärare. Särskilt vikt läggs även vid studentens förmåga att respondera på opponentens kritik. För betyget Godkänd krävs att uppsatsen uppvisar vetenskapsteoretisk och forskningsmetodologisk medvetenhet. För betyget Väl godkänd krävs dessutom att det vetenskapliga arbetet präglas av hög teoretisk och metodologisk skicklighet.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Innehåll eller kursinnehåll

Examensarbetet innebär att studenterna tränar sig att systematiskt beskriva och analysera problemområden och frågeställningar som är relevanta för socialt arbete. Arbetet innefattar att formulera en vetenskaplig problemställning, planera och genomföra en vetenskaplig undersökning, sammanställa och presentera resultatet i form av en uppsats. Efter uppsatsens genomförande medverkar studenterna i ett seminarium där det egna arbetet skall försvaras. Det förutsätts ett aktivt deltagande vid de seminarier då övriga kursdeltagares arbeten diskuteras.

Arbetsformer

Examensarbetet genomförs individuellt med stöd av en av institutionen utsedd handledare. Handledning genomförs individuellt eller i grupp.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Litteratur som väljs i samråd med handledare.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att kursvärdering genomförs. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

Germana Di Lorenzo, studieadministratör
Telefon: 040-66 57462
Marcus Herz, kursansvarig
Telefon: 040-66 58761

Anmälan

28 augusti 2017 - 12 januari 2018 Eftermiddag/kväll 50% Malmö Anmälningskod: mah-75209

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig

06 november 2017 - 12 januari 2018 Eftermiddag/kväll 100% Malmö Anmälningskod: mah-75210

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig

26 mars 2018 - 01 juni 2018 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 september 2017.

27 mars 2017 - 02 juni 2017 Eftermiddag/kväll 100% Malmö Schema Anmälningskod: mah-75201

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig

16 januari 2017 - 02 juni 2017 Eftermiddag/kväll 50% Malmö Schema

Detta är en utskrift från Malmö högskolas webbplats edu.mah.se