avancerad nivå 7.5 hp

Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskning

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenterna fördjupar sin förståelse för vetenskapsteoretiska perspektiv, forskningsprocess samt specialpedagogik som forskningsområde.

Behörighetskrav

En yrkesexamen i specialpedagogik med/samt ett självständigt arbete om 15 hp.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
SO667F version 1
Engelsk benämning:
Special Education: Knowledge Field and Research
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Specialpedagogik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

En yrkesexamen i specialpedagogik med/samt ett självständigt arbete om 15 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna fördjupar sin förståelse för vetenskapsteoretiska perspektiv, forskningsprocess samt specialpedagogik som forskningsområde.

Innehåll

I kursen studeras och diskuteras specialpedagogisk nationell och internationell forskning och de kritiska frågor som aktualiseras i förhållande till utgångspunkter och forskningsprocess.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  1. värdera och problematisera specialpedagogisk forskning ur ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv
  2. identifiera och redogöra för centrala begrepp och teoretiska perspektiv inom specialpedagogisk forskning
  3. analysera och redogöra för forskningsprocessers olika aspekter

Arbetsformer

Kursens övergripande pedagogiska inramning är seminarieformen. Seminarier varvas med föreläsningar, arbete i grupp och individuella presentationer. Responsgivning studenterna emellan tillämpas genomgående i kursen.

Bedömningsformer

Prov 1: Analys av vetenskaplig artikel (Analysis of Article) 3hp
Inom ramen för en gruppuppgift redovisar studenten sin analys av en vetenskaplig artikel utifrån vetenskapsfilosofiska och metodologiska utgångspunkter. Analysen presenteras vid ett seminarium (lärandemål 1 och 3)
Prov 2: Individuell text (Paper) 4,5 hp
I texten analyseras och diskuteras en teori/perspektiv inom specialpedagogisk forskning mot bakgrund av andra teoretiska perspektiv (lärandemål 2)
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på båda prov.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Augustsson, Gunnar (2012). Akademisk skribent. Lund: Studentlitteratur. (168 s.)
Biesta, G. (2015), What is Education For? On Good Education, Teacher Judgement, and Educational Professionalism. European Journal of Education, 50: 75–87 (12 s.)
Gustafsson, Bengt, Hermerén, Göran och Pettersson, Bo (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 (131 s.) https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
Svensson, Lennart (2009). Introduktion till pedagogik. Stockholm: Norstedts akademiska förlag (254 s.)
Wahlström, Ninni (2015). Läroplansteori och didaktik. 1. uppl. Malmö: Gleerup (175 s.)
Forskningslitteratur utifrån egen inriktning väljs i samråd med kursansvarig.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Anmälan

28 augusti 2017 - 05 november 2017 Eftermiddag/kväll 50% Malmö Anmälningskod: mah-76095

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig
Detta är en utskrift från Malmö högskolas webbplats edu.mah.se