grundnivå 180 hp

Utbildningen genomsyras av hållbar utveckling, vilket jag tycker är jättebra! Kurserna känns väldigt uppdaterade för samtiden och vi har hunnit med väldigt många olika moment, jag har fått en bred kunskapsbas att stå på.

Produktdesign

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

Betyg 35%, högskoleprov 35%, särskilt prov 30%. Antagningen till 30 % av utbildningsplatserna sker utifrån ett alternativt urval som baserar sig på rangordning av inlämnade arbetsprov.

Observera
Det här programmet har ytterligare information om behörighet eller urval under fliken Urval på den här sidan. Vänligen läs igenom instruktionerna noga!

Om utbildningen

Tvärvetenskapliga färdigheter

Design handlar till stor del om kommunikation – hur produkten talar till användaren, hur den förstärker företagets identitet men också hur man kommunicerar, presenterar och säljer in de tänkta idéerna så att de realiseras på önskat sätt.

På Produktdesignutbildningen kombineras tekniska, konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga färdigheter för att erbjuda grunderna i produktdesign. Det går att söka till utbildningen genom arbetsprover, se mer information här.

Första året

Det första året handlar sammanfattningsvis om att skaffa sig verktyg, metoder och begrepp som designer. Utbildningen inleds med en introduktionskurs, där man får inblick i hur det är att arbeta som designer och andra viktiga delar för att läsa programmet. Där efter ges kurser i form, skissteknik och presentationsteknik via dator. På vårterminen ges först en kurs som behandlar modellteknik, intro till materiallära samt 3D-CAD-modellering. Sista kursen för året hanterar bl.a. designprocessen, kreativa processer och form.

Andra året

Andra året är ett fördjupningsår där kurserna fördjupar dina kunskaper i design i relation till material, produktion och hållbar utveckling. Varje kurs under året bidrar med en ny bit till din kompetens såsom till exempel grundläggande elektronik, fördjupad designmetodik, designmanagement, varumärkesidentitet och formgivning. Andra året innehåller även kurser med moment innehållande 3D-CAD-modellering.

Tredje året

Tredje året fokuseras på att du ska hitta din identitet och dina styrkor som designer. Detta för att du ska vara väl förberedd för att gå vidare efter utbildningen. Bla bygger du upp din portfölj. Under sista året har du också möjlighet att läsa valbara kurser vilket gör att du kan specialiserade dig eller bredda din kompetens så som du önskar. Utbildningen avslutas med en kandidatuppsats och ett examensprojekt på ca 10 veckor vardera där alla dina färdigheter flätas samman och visas upp.

En stor del av utbildningen bedrivs i projektform, antingen individuellt eller i grupp. Projekten integreras i programmets kurser och flätar ihop praktik med teori. Några  kurser och projekt samläses med andra utbildningar eller årskurser. Undervisningen är periodvis mycket intensiv och kräver studentens fulla engagemang.

Undervisningen planeras och bedrivs av ett lärarlag som kompletteras av externa föreläsare, handledare och assistenter. Samarbete med organisationer och företag utanför högskolan ger dig inblick i yrkeslivet.

Estetisk bakgrund och datorvana är till din fördel. Utbildningen har utökad examen vilket innebär att du får 120hp inom huvudområdet Material och produktutveckling.

Efter examen

Samhället, näringslivet och den enskilda individen ställer allt högre krav på produkterna som kommer ut på marknaden. Behovet av design ökar. Funktionella, välproducerade, genomtänkta produkter med en särskild identitet är viktigt både för näringslivet och för den enskilda individen – konsumenten. Produktdesigner är ett serviceyrke där användarens behov är i fokus och där näringslivet är beställaren.

Efter avslutad utbildning ska du kunna anta olika utmaningar som produktdesigner. Du har lärt dig att bemästra produktutvecklingsprocesser och att samarbeta med olika aktörer som medverkar vid framtagandet av produkter. Detta gör att du är väl förberedd för anställning på designkontor, inom industrin eller att driva eget designföretag. Du kan också studera vidare inom designområdet på designutbildningar i Sverige eller runt om i Europa – antingen för att fördjupa eller specialinrikta din kompetens som designer.

Det arbete som du utför under hela utbildningen samlar du och sammanställer i en portfölj. Portföljen används sedan när du ska söka dig vidare till antingen fortsatta studier inom design, anställning eller uppdrag.

 

Intervjuer

Urval

Sista dag att lämna in arbetsprov var 2 maj. Observera att en ny uppgift publiceras inför nästa ansökningsperiod HT2017.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
KGPRD version 1,1
Engelsk benämning:
Product Design
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
30 november 2016
Fastställandedatum:
22 februari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter utbildningsplan fastställd:
30 november 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Programmet i Produktdesign syftar till att ge en grundläggande och bred utbildning med fokus på produktens alla aspekter: från behov och idé, till konceptualisering, formgivning, materialvalsprocess och tillverkning. Detta sker i nära samarbete med olika aktörer som medverkar vid framtagandet av produkter.

Största delen av undervisningen utgår från ett studentaktivt och problembaserat lärande och är ofta projektbaserat. Lärandet understöds genom teoretiska föreläsningar, praktiska övningar och mer komplexa tillämpningar. Examinationen sker inom ramarna för dessa undervisningsformer och består av en kombination av projektarbete och individuella uppgifter.

Studenterna får under sin utbildning möjlighet till näringslivskontakt genom studiebesök, yrkesverksamma kontakter i undervisningen samt möjlighet att göra praktik.

Progression
Under första året ligger fokus på grundläggande yrkesverktyg och designprocessens vanligaste metoder. Undervisningen syftar också till att ge studenterna begreppsapparaten för produktdesign samt formgivningens grunder. Första året introduceras den reflekterande praktiken och inblick i designforskning liksom användarcentrerad design och materialvalsprocesser.

Under år två sker en fördjupning mot hållbar utveckling och forskning inom design. Produktdesign kopplas även till interaktionsdesign, grafisk design och design management. Termin fyra ges på engelska.

Under termin fem har studenten möjlighet att utforma sin egen inriktning genom valbara kurser (t.ex. verksamhetsförlagda studier) och under den sjätte terminen genomförs kursen Examensarbete där studenten visar sina färdigheter och förmågor inom ämnet.

Undervisningen sker till stor del genom projektbaserad pedagogik där de olika produktdesignkurserna går ut på att utveckla en eller flera produkter med av kursen givet fokus, t ex användare, material eller förstudie. Komplexiteten inom dessa projekt ökar och kraven av högre nivå på de olika delarna i produktutvecklingsprocessen höjs under de tre åren i utbildningen.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
 • Se kommentar nedan
Höst 2019 - Termin 5
 • Se kommentar nedan
Vår 2020 - Termin 6
Under termin 4 läses kurser om 30 hp som inte ingår i huvudområdet Produktdesign. Kurserna kommer att publiceras före programstart höstterminen 2017.

Under termin 5 läses valbara kurser om 30 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet produktdesign, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att inom området produktdesign kunna välja relevanta metoder för att experimentera, konkretisera och kommunicera designalternativ
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att inom huvudområdet produktdesign göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • kunna värdera sitt agerande som produktdesigner utifrån, estetiska, demokratiska och miljörelaterade perspektiv
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde produktdesign
Degree of Bachelor of Arts with a Major in Product Design

Övrigt

För behörighet till termin 3 ska antalet fullgjorda högskolepoäng vara minst 45 inom programmet och till termin 6 minst 120 inom programmet från termin 1 till 4.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Anmälan

28 augusti 2017 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2017.

Detta är en utskrift från Malmö högskolas webbplats edu.mah.se