Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, masterprogram

Program - avancerad nivå - 120 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet:
Examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp
Särskild behörighet:
Högskoleutbildning, 90 hp med ett för idrottsvetenskap relevant huvudområde.

Urval:

högskolepoäng 100%

Beskrivning

Idrotten är komplex och idrottens roll i samhället likaså. Vad är idrott och hur har idrottens förutsättningar och möjligheter förändrats över tid? Hur påverkar processer såsom kommersialisering, globalisering, migration och urbanisering idrotten? Hur kan vi granska och analysera idrott och idrottsvetenskaplig forskning för att finna nya perspektiv på samt frågor och svar rörande idrott? Vilken handlingskompetens behövs för att hantera idrott i förändring?

Masterprogrammet syftar till att du som student väsentligt ska fördjupa din kunskap och förståelse för idrottens relation till samhällets förändringsprocesser samt utveckla kompetens och verktyg för att på ett kvalificerat sätt arbeta med idrott i förändring.

Innehåll

Om programmet

Masterprogrammet syftar till att du som student väsentligt ska fördjupa din kunskap och förståelse för idrottens relation till samhällets förändringsprocesser samt utveckla kompetens och verktyg för att på ett kvalificerat sätt arbeta med idrott i förändring.

Utbildningen lämpar sig för ett brett spektra av anställningar och roller där idrott, vilket kan handla om allt från elitidrott till folkhälsa, används i ett förändringsarbete.

Utbildningen är nära knuten till den idrottsvetenskapliga forskningsmiljön och ett av Malmö högskolas profilområden: Idrott i förändring. För att förstå förändringsprocesser är teori- och metodfrågor på avancerad nivå och kritisk reflektion centrala. I kursuppgifter och det självständiga arbetet ges möjlighet för individuella fördjupningar i de frågor som engagerar dig.Idrottsvetenskapliga institutionen är en av de största i Sverige och ligger i en mycket spännande och dynamisk region. Den har en stark forskarmiljö och en framträdande roll i debatten kring idrottsfrågor.

Upplägg
Masterprogrammet som omfattar 120 hp är 2-årigt och under första året samläser studenterna med magisterprogrammet. Såväl första som andra året innehåller tre obligatoriska kurser, motsvarande 45 hp, och 15 hp valfria kurser. De valfria kurserna kan väljas fritt såväl inom som utanför Malmö högskola och möjliggör specialisering eller breddning inom det egna intressefältet.

Under år 2 kan självständigt arbete 30 hp bytas ut mot självständigt arbete 15 hp och FoU-arbete inom idrottsfältet 15 hp.

Intervjuer

Martin Svensson, läser masterprogrammet:

– Jag är utövare kampsporten MMA på elitnivå och min fystränare rekommenderade mig att läsa idrottsvetenskap eftersom jag var intresserad av idrott, fysiologi ochträning. Jag följde hans råd och började läsa idrottsvetenskap vid Malmö högskola.
–  Under tiden jag har studerat har jag fått en ovärderlig insikt rörande mitt eget idrottande och studierna har gjort mig till en bättre idrottsman. Att kunna disponera min egen tid för träning och studier har varit ovärderligt samt att jag har något att falla tillbaka på efter idrottskarriären känns betryggande. Ju längre tid jag studerade desto starkare blev intresset för idrottsvetenskap och den akademiska delen av idrott. I dagsläget skriver jag min masteruppsats om MMA ur ett samhällsperspektiv.

 

Marie Larneby, har läst masterprogrammet:

– Efter min idrottslärarexamen vid Malmö högskola ville jag fortsätta att studera relationen mellan idrotten och samhället ur ett bredare perspektiv. Studierna i masterprogrammet gav nya perspektiv på relationen idrott-skola-samhälle. Speciellt givande var kurserna i metod och teoretiska perspektiv.
– I min magisteruppsats kombinerade jag idrottspedagogik med ett idrottsvetenskapligt förhållningssätt. Idag är jag antagen till forskarutbildningen i idrottsvetenskap vid Malmö högskola där jag studerar idrottsprofilerad utbildning, och har samtidigt möjlighet att undervisa studenter på de olika idrottsvetenskapliga programmen.

 

Johan Ekberg, har läst masterprogrammet:

– Med en kandidatexamen i Internationella Relationer såg jag masterutbildningen iidrottsvetenskap vid Malmö högskola som en optimal möjlighet att kombinera mina samhällsvetenskapliga perspektiv med mitt intresse för idrott. 

– Utbildningens personliga utformning har verkligen gett mig möjlighet att fördjupa mig i just mina specifika intressen. Bland annat har det resulterat i att jag som akademisk representant för SOK, på plats i Olympia, deltagit i en seminariemånad dedikerad åt den Olympiska filosofin, och för stunden är jag projektledare i en idrottsförening där vi med fotbollen som medel aktiverar ensamkommande flyktingbarn. Idrott och samhälle i olika kombinationer!

 

Jens Alm, har läst masterprogrammet:

– För mig har FoU-kursen varit oerhört viktig då den medverkade till att jag efter min examen fick möjligheten att arbeta med arenafrågor vid Idrættens Analyseinstitut i Köpenhamn.
– Arbetet i Danmark gav mig en bred och betydelsefull erfarenhet och har resulterat i att jag i dag kombinerar mittarbete i Köpenhamn med forskarstudier vid Malmö högskola. FoU-kursen är något jag verkligen kan rekommendera och även om kursen inte per automatik leder till ett jobb, så knyter du som student värdefulla kontakter med aktörer inom idrottsektorn – kontakter som du i framtiden kan dra nytta av.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Annan termin:

Programkod:
LAIMS version 8
Engelsk benämning:
Master's Programme in Sport Sciences: Sport in Transition, 120 credits
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
04 maj 2007
Fastställandedatum:
21 februari 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet:
Examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp
Särskild behörighet:
Högskoleutbildning, 90 hp med ett för idrottsvetenskap relevant huvudområde.

Upplägg

Programmet består av 120 högskolepoäng, obligatoriska kurser på avancerad nivå om 90 högskolepoäng och valfria kurser om 30 högskolepoäng. De valfria kurserna, ska vara relevanta för masterprogrammet (kurser inom idrottsvetenskapligt ämnesområde).

Valfria kurser kan väljas såväl vid Malmö högskola som vid andra högskolor och universitet i samråd med programansvarig. Kurser på grundnivå på 15hp kan ingå i en magisterexamen och kurser på 30hp kan ingå i en masterexamen.

Under termin fyra på masterprogrammet erbjuds två alternativ. Alternativ I omfattar ett självständigt arbete på 30 högskolepoäng och alternativ II omfattar ett självständigt arbete på 15 högskolepoäng samt ett FoU-arbete inom idrott med fokus på fältarbete på 15 högskolepoäng.

Syfte/profil
Programmet ger kunskaper och ett kritiskt förhållningssätt som lämpar sig för ett brett spektra av anställningar där idrotten används i ett förändringsarbete, t ex genom att arbeta förebyggande kring hälsa och miljö, att arbeta mot olika former av diskriminering i idrotten, använda idrotten som en byggsten i samhällsplaneringen eller för att stimulera olika projekt regionalt, nationellt och internationellt.

Utbildningen är nära knuten till den idrottsvetenskapliga forskningsmiljön och dess forskningsområden, vilka bl a innefattar idrott som utbildnings- och socialisationsmiljö, idrottens professionalisering och kommersialisering, idrottens reglering och rättskultur, idrott, kultur och media och , idrottens rum och arenor samt idrott och hållbar utveckling. Fokus ligger även på idrottens utvecklingsmöjligheter, regionalt och internationellt. Inom masterprogrammet finns möjlighet att bedriva internationellt FOU-arbete under termin fyra.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2
Höst 2017 - Termin 3
Vår 2018 - Termin 4
Termin 2 och 3 innehåller också valfria kurser inom idrottsvetenskapligt ämnesområde om totalt 30 högskolepoäng.

Lärandemål

Kunskaper och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten
- visa bred kunskap inom det idrottsvetenskapliga fältet och fördjupade kunskaper om och förståelse för idrotten och dess förändringsprocesser samt dess relation till samhällets förändringsprocesser.
- visa fördjupad kunskap om metod och metodologiska aspekter inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsfältet med idrottsvetenskapligt forskningsområde i fokus.

Färdigheter och förmågor
Efter avslutad utbildning skall studenten
- självständigt identifiera, kritiskt granska och systematisera centrala frågor i relationen idrott och samhälle samt olika förändringsprocesser inom idrotten, såväl nationellt som internationellt.
- kunna på ett avancerat sätt kritiskt granska, bedöma och diskutera olika idrottsrelevanta teorier, perspektiv och metoder
-visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera relevanta frågeställningar och slutsatser rörande idrott i förändring och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa såväl självständigt som i dialog med andra,
- självständigt och på ett kreativt sätt kunna formulera frågeställningar och utifrån dessa genomföra kvalificerade uppgifter med hjälp av adekvata teorier och metoder.
- kunna utvärdera sitt eget forskningsarbete och visa på hur de egna slutsatserna bidrar till kunskapsutvecklingen, såväl nationellt som internationellt.
- visa färdighet i att självständigt kunna delta i forsknings- och utvecklingsarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten
- självständigt och i grupp kunna analysera, bedöma, dokumentera samt etiskt och vetenskapligt värdera olika inslag i idrottens förändringsprocesser och dess relation till samhällets utveckling samt identifiera behov av ytterligare kunskap
- självständigt och i grupp kunna värdera och reflektera kring frågor rörande idrottens förändrade former med hjälp av olika typer av idrottsrelevanta teorier och metoder.
- visa insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar, samt människors ansvar för hur denna används.

Examen

Masterexamen.
Masterexamen i Idrottsvetenskap
Master of Arts in Sport Sciences, 120 credits

Övrigt

Undervisningsspråk i de obligatoriska kurserna är svenska.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Karin Book, programansvarig
Telefon: 040-66 58123
E-post: karin.book@mah.se

Studievägledning LS,
E-post: lsvagledning@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Lärande och samhälle