Förskollärarutbildning

Program - grundnivå - 210 hp

Översikt

Behörighetskrav

Se respektive inriktning

Inriktningar

Beskrivning

Du studerar ett fördjupningsämne inom det förskolepedagogiska området där en del av den verksamhetsförlagda utbildningen och en del av den utbildningsvetenskapliga kärnan integreras. I detta fördjupningsämne skriver du ditt examensarbete. Inom det förskolepedagogiska området studerar du estetiska uttrycksformer, svenska, matematik, naturorienterande ämnen och teknik ur ett lek- och lärandeperspektiv. Under utbildningens senare del profilerar du dina studier mot antingen inriktningen Barndom, natur och kommunikation eller Barndom, kultur och kommunikation. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng på en förskola samt utbildningsvetenskaplig kärna om sammanlagt 60 högskolepoäng.
Som förskollärare har du ansvar för barns lärande och utveckling genom att barndom, lek, lärande och ämnesdidaktik är i fokus. Förskollärarutbildningen ges även med en musikprofil.

 

Innehåll

Programmet
Du studerar ett fördjupningsämne inom det förskolepedagogiska området på distans, där en del av den verksamhetsförlagda utbildningen och en del av den utbildningsvetenskapliga kärnan integreras. I detta fördjupningsämne skriver du ditt examensarbete. Inom det förskolepedagogiska området studerar du estetiska uttrycksformer, svenska, matematik, naturorienterande ämnen och teknik ur ett lek- och lärandeperspektiv. Under utbildningens senare del profilerar du dina studier mot antingen inriktningen Barndom, natur och kommunikation eller Barndom, kultur och kommunikation. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng på en förskola samt utbildningsvetenskaplig kärna om sammanlagt 60 högskolepoäng. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU:n) genomförs i sådan omfattning som krävs för en förskollärarexamen, totalt 20 veckor motsvarande heltid. 

Studera utomlands
Som student på Lärande och samhälle har du många möjligheter till utlandsstudier. På förskollärarprogrammet kan du ansöka om utbytesstudier termin 4. Malmö högskola har avtal med partneruniversitet över hela världen.
Som utbytesstudent får du en kostnadsfri studieplats på det utländska universitetet och behöver inte betala några studieavgifter. Om du erhåller studiemedel från CSN så får du det även under utlandsstudierna. För studier inom Norden och Europa finns stipendier att söka här.

Examen
Utbildningen leder till förskollärarexamen.Du får också behörighet att undervisa i förskoleklass.

Intervjuer

Att berätta med film

I den nya 15-poängskursen Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer får förskollärarstudenterna experimentera och berätta med film. En av uppgifterna består av att göra en tre minuter lång film om en grupp som gör en film.

– Leken är ett centralt begrepp i kursen och detta är en lek med verkligheten, säger universitetsadjunkt Mats Olsson, lärare på förskollärarutbildningen.

Mats Olsson och kollegan Mikael Björk tror mycket på filmen som ett arbetsredskap i skolan och vill avdramatisera konsten att filma när den tekniska möjligheten nu finns i snart när var mans hand i form av en mobiltelefon.

Se sina ledaregenskaper

– Förutom leken med tekniken vill vi att filmandet ska hjälpa studenterna få upp ögonen för sina didaktiska färdigheter och få dem att reflektera över sitt ledarskap, säger Mikael Björk.

Under kursen ska studenterna dokumentera sig själva i undervisningssituationer och diskutera resultatet med kurskamraterna. Kanske med många fler än så. Genom t ex ett bambuserkonto kan filmerna streamas till hur många som helst.

– Traditionellt får studenten kritik eller beröm från sin lärare. I dag kan det man gör komma att ses av tusentals människor på publika plattformar som Youtube. Vad innebär det? Det är också något vi diskuterar, säger Mats Olsson som betonar att det inte är någon filmtävling.

– Det handlar inte om vem  som gör bästa filmen. Att den var meningsfull för mig när jag gjorde den är det viktiga. Om sen ytterligare någon blir berörd är det en bonus.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Annan termin:

Programkod:
LGLFO version 11
Engelsk benämning:
Bachelor of Arts in Early Years Education
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
19 november 2010
Fastställandedatum:
15 september 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

  • Förskollärarutbildning 210 hp
    Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6a/6a)
    För flexibel variant även fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan efter 1 juli 1998, minst halvtid, varav två år ska vara sammanhängande
  • Musikprofil 210 hp
    Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6a/6a)
    För flexibel variant även fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan efter 1 juli 1998, minst halvtid, varav två år ska vara sammanhängande

Upplägg

Förskollärarutbildningen är utformad för att tillgodose de krav som ett föränderligt samhälle ställer på förskola och förskollärare och består av sammanhållna studier inom ett program. Förskollärarutbildningen omfattar 210 högskolepoäng. Utbildningen innehåller kurser på avancerad nivå om sammanlagt 36 högskolepoäng.
Utbildningen innehåller studier inom lärarutbildningsämnen inom det förskolepedagogiska området samt studier inom utbildningsvetenskaplig kärna. Från början och under större delen av utbildningen deltar studenten i arbetet på en partnerskola där den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i samverkan mellan berörd kommun/berörd förskola och högskolan. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd inom relevant verksamhet och omfattar 30 högskolepoäng.
Lärarutbildningsämnet integrerar studier inom förskolepedagogiskt område med delar av utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet. I lärarutbildningsämnet ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng på grundnivå. Lärarutbildningsämnet utgörs därutöver av ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning samt ämnesrelaterad utbildningsvetenskaplig kärna.
Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och anknyter till kommande yrkesutövning och omfattar följande:
– skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de
grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
– läroplansteori och didaktik,
– vetenskapsteori och forskningsmetodik,
– utveckling, lärande och specialpedagogik,
– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
– uppföljning och analys av lärande och utveckling,
– utvärdering och utvecklingsarbete, och
– barns språk- och kunskapsutveckling i ett samhälle kännetecknat av kulturell mångfald.
De delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan som framför allt rör didaktik, styrdokument, barns språk- och kunskapsutveckling samt uppföljning och analys av lärande och utveckling integreras med studierna i det förskolepedagogiska området inom lärarutbildningsämnena. Övriga delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan läses i separata kurser.
Examination
Examinationen utformas utifrån de lärandemål som anges för kurserna.
Examination av verksamhetsförlagd utbildning utformas i en tillämplig progression över terminerna och utformas för att ge underlag för en helhetsbedömning av studentens lämplighet för förskolläraryrket. Examinator utses av högskolan. Partnerskolan medverkar i bedömningen av den verksamhetsförlagda utbildningen genom att lämna underlag till examinator.
På utbildningens samtliga kurser inklusive kurser i verksamhetsförlagd utbildning används betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Studenten ska under hela sin utbildningstid ges möjlighet att med berörd/a förskollärare i förskolan och lärare på högskolan diskutera utvecklingen av sin yrkeskompetens.
I de fall tveksamhet uppstår om en students möjlighet att med godkänt resultat fullfölja den påbörjade utbildningen eller om dennes lämplighet för yrket ska snarast genom vägledande samtal med berörd lärare och institutionsledning prövas om studenten ska avrådas att fortsätta utbildningen.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Utdrag ur Högskolelagen 2006:173
"Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. (…) Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete."
Utdrag ur SFS 2010:1064
"Mål
För förskollärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som förskollärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.
Kunskap och förståelse
För förskollärarexamen ska studenten
– visa sådana kunskaper inom det förskolepedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
– visa sådana förskoledidaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen,
– visa fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling,
– visa kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning,
– visa kännedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
– visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
– visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser,
– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga
För förskollärarexamen ska studenten
– visa fördjupad förmåga att möta barnens behov av omsorg och att skapa förutsättningar, inbegripet genom lek och skapande verksamhet, för alla barn att lära och utvecklas,
– visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet,
– visa förmåga att ta tillvara barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje barns lärande och utveckling,
– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje barns lärande och utveckling,
– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
– visa förmåga att observera, dokumentera och analysera barns allsidiga lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med vårdnadshavare,
– visa förmåga att kommunicera och förankra förskolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn,
– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
– visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För förskollärarexamen ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.”
För förskollärarexamen vid Malmö högskola ska studenten också
– visa kunskap om och förmåga att beakta innebörden av interkulturalitet, medborgerlig bildning samt lärande för hållbar utveckling i pedagogisk yrkesverksamhet,
– visa kunskap om och förmåga att beakta sambandet mellan det ämnesspecifika språket och barns kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv.

Examen

Förskollärarexamen.
Förskollärarexamen avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten uppnått erforderliga examensmål och poängkrav.
I examensbeviset anges de kurser som inräknas i examen samt titel på det självständiga arbetet.

Övrigt

Föreskrifter
För att äga tillträde till studier på utbildningens femte termin ska minst 90 högskolepoäng inom programstudierna vara godkända. För flexibel variant gäller att minst 120 högskolepoäng ska vara godkända inför utbildningens sjätte termin.
För att äga tillträde till kurs i verksamhetsförlagd utbildning ska närmast föregående kurs i verksamhetsförlagd utbildning vara godkänd.
Student äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle för den verksamhetsförlagda utbildningen i en kurs.
Examensarbetet ska vara förberett för elektronisk publicering.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-66 58559
E-post: anders.eskilsson@mah.se

Jutta Balldin, programansvarig
Telefon: 040-66 57978
E-post: jutta.balldin@mah.se

Ylva Holmberg, programansvarig
Programansvarig för inriktningen musikprofil
Telefon: 040-66 58252
E-post: ylva.holmberg@mah.se

Studievägledning LS,
E-post: lsvagledning@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Lärande och samhälle