Tandteknikerutbildning

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 15: Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A.

Urval:

betyg 50% högskoleprov 50% Två tredjedelar av utbildningsplatserna tillsätts enligt alternativt urval. Detta urval baseras på ett praktiskt och teoretisk prov som följs upp med en intervju. För att få delta i det särskilda urvalet måste du uppfylla grundläggande och särskild behörighet. Vidare information, beskrivning av antagningsförfarandet samt anmälningsblanketter finner du på www.mah.se/od/lokalantagning

Observera
Det här programmet har ytterligare information om behörighet eller urval under fliken Urval på den här sidan. Vänligen läs igenom instruktionerna noga!

Urval

Det alternativa urvalet till våra tandvårdsutbildningar syftar till att rekrytera studenter med god motivation och fallenhet för sin framtida yrkesutövning och omfattar en tredjedel av platserna till utbildningen. Urvalet utförs i tre steg och tar totalt tre testdagar i anspråk. Alla som anmäler sig får en kallelse till den första testdagen och därefter är det dina resultat som avgör om du går vidare till nästa steg, testdag 2 och 3.

För att kunna delta i det alternativa urvalet krävs att den sökande uppfyller den grundläggande och särskilda behörigheten till den aktuella utbildningen. Utöver behörighetskravet är det enbart resultat som presteras vid de olika proven och efterföljande intervju som är av betydelse. Du måste också ansöka till utbildningen via www.antagning.se.

Besked om antagning
I mitten av juli skickas det nationella antagningsbeskedet ut på vilket du kan se om du är antagen, reservplacerad eller struken. Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara på antagningsbeskedet för att behålla din plats.

Innehåll

En tandtekniker skapar olika tandersättningar åt patienter. Tandteknikerutbildningen är något för dig med känsla för färg och form men som också tycker om kemi och fysik. De teoretiska ämnena är viktiga för att kunna förstå materialens egenskaper och hur materialen beter sig i kroppen och munmiljö. Du gillar precisionsarbete och att arbeta med händerna både i en digital miljö och i en laboratoriemiljö.

En stor del av studierna bedrivs som laboratoriearbete med stöd av demonstrationer och praktiskt arbete kopplat till teoretiska studier. Studenten får kunskaper om hur tandersättningar utformas, tillverkas och används. Tandteknikerutbildningen bedrivs enligt problembaserat lärande, PBL, vilket innebär att studierna baseras på fallstudier med problemlösning, det vill säga att studenten själv tar ansvar för att finna kunskap för att lösa problemställningar.

En tandtekniker skapar tandersättningar, till exempel kronor, broar, helproteser och tandställningar i olika material. Det är ett kvalificerat medicintekniskt yrke med begränsad patientkontakt. Yrket ställer krav på manuell färdighet, eftersom det ingår att till exempel skikta porslin, pressa keramer och gjuta med mera. Den snabba tekniska utvecklingen inom området bidrar till att yrket ständigt utvecklas och blir alltmer inriktat på digitala arbetsprocesser. Det är kreativt, stimulerande yrke där man kan känna sig tillfreds över att skapa samtidigt som man kan hjälpa en patient (tillbaka) till ett estetiskt leende och ett välfungerande bett. Arbetsmarknaden finns i privata laboratorier och inom medicinteknisk industri. 

Intervjuer

Björn Jönsson gillar att klura och fundera på lösningar.

 

Det var en broschyr som fick Björn Jönsson intresserad av utbildningen tillBjörn_Jönsson_002 tandteknikerpå Malmö högskola. Idag läser han sista året på utbildningen, han har inte ångrat sitt val av utbildning en sekund.

–När jag läste om utbildningen tyckte jag att det lät som någonting för mig.Jag gillar att jobba praktiskt i kombination med teori. Jag har alltid varit pillig och tyckt om att skruva sönder saker för att se hur de fungerar. Och tandtekniker har ingenting med tandläkare att göra, det är en annan typ av yrke, säger han.  

Björn läser tredje och sista året på en utbildning som definitiv varvar praktik med teori. Han läste naturvetenskaplig linje på gymnasiet.
–Det är nog bra att vara noggrann och tycka om konstruktioner om man söker sig till den här utbildningen. Även om det är en praktisk utbildning ska man ha klart för sig att det är mycket kemi och biologi också, säger han.

Mycket av undervisningstiden sker i laboratorier, i trevlig miljö på tandvårdshögskolan ett stenkast från Citytunneln Triangeln.
–Jag bodde i Eslöv, så Malmö var ett bra alternativ. Jag stod i bostadskö och fick ganska snart en studentlägenhet. Det är trevlig stämning på skolan både bland studenter och lärare och mycket aktiviteter efter skoltid, säger han.

Materialval, datorprogram och praktiskt skapande

 Under det tre åren på utbildningen får man lära sig allt precis allt om tänder. En tandtekniker skapar nya fina tänder, kronor, broar, helproteser och tandställningar i olika material.
–Under den första terminen får man känna, rita och forma tänder, lära sig allt om hur de är uppbyggda, hur man skapar tänder av vax och lära sig terminologin. Redan den andra terminen får man göra riktiga tänder i samarbete med tandläkarstudenter, berättar han.

Under de andra året lär man sig ännu mer om hantverket.
–Vi arbetar i lab-miljö och har undervisning mellan 8-17 och plugg på det. Det är roligt att jobba praktiskt men det är många moment och stressigt ibland. Vi får skapa tänder, proteser i datorprogram som CAD som man sedan kan fräsa ut tänderna i vilket material man vill. Vi jobbar också praktiskt med händerna genom att fräsa, slipa  och sedan till exempel täcka ytan med porslin, säger han.

På utbildningen jobbar man mycket med problembaserat lärande sk PBL.
–Gruppen får en uppgift som man ska diskutera och analysera. Därefter skapar gruppen ett antal frågeställningar och hypoteser som ska besvaras som var och en gör på var sitt håll. Sedan träffas gruppen igen och löser frågeställningarna och hypoteserna tillsammans. Det är ett väldigt bra sätt att lära sig på. Det fastnar på ett annat vis, säger han.

Praktik och framtid
Under termin tre och fyra är studenterna ute på praktik som de själva får hitta. Under praktiktiden har man inga tentor.
–Jag praktiserar på Unique Dental i Ystad som är ett lab. Just nu är jag är på implantatavdelningen. Det kan handla om att hjälpa tandläkaren som sätter implantat, att återskapa tänder, bygga broar, man kan till och med bygga upp en helt tandlös mun. Det är roligt framförallt för att jag få göra samma saker som de som arbetar här. Så det är verkligen på riktigt, säger han.  

–Det handlar om att planera sina studier. Hemligheten är att hänga med på lektionerna.

–Yrket är brett och man kan nischa sig på det man tycker är bra på. Jag vill helst göra tänder i datorn. Sen tycker jag om att jobba i metall och forma tänder med en fräs. Jag gillar känslan av att kunna bygga upp ett bett på en tandlös patient, och veta att den personen kan tugga igen, säger han.  

Marielle Reslow: "Det här mitt drömjobb. Det är trevlig, kreativt & utmanande!"

marielle

– Jag har alltid varit intresserad av form och design och dessutom tecknat och ritat mycket ända sedan jag var liten. Min mamma är tandsköterska så miljön låg nära till hands när jag skulle välja jobb.

Men Marielle var ändå osäker så hon gjorde ett alldeles eget litet studiebesök.

– Jag besökte ett laboratorium en dag för att få en inblick i yrket. Det bidrog till mitt beslut att söka utbildningen.

Efter tre år på Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola var hon tandtekniker. Samtidigt väntade ett fast jobb på arbetsplatsen där hon praktiserat under hälften av den ettåriga praktiken: dentallabbet Cosmodent, i Malmö.

– I stort sett hade alla 14 i min klass jobb före examen. Idag har arbetsmarknaden förändrats något genom att tandvårdsreformen och efterhandsprövningar hos Försäkringskassan skapat en osäkerhet hos tandläkaren i frågan om protetiska ersättningar.

Marielle gillade utbildningen, framförallt att man hela tiden i den teoretiska delen jobbade med problembaserade lösningar (PBL).

– Man blev inte matad med information på föreläsningar. Vi var cirka åtta stycken i varje basgrupp och det var mycket givande att kollektivt diskutera sig fram till lösningar på olika fall. Man lärde sig mycket på det viset. Sedan avslutade vi varje del med ett gemensamt seminarium. Största delen av utbildningen var dock mycket praktisk, precis som yrket.

En tandtekniker bygger tänder och olika tekniker utvecklar sin egen speciella talang: det kan vara att vaxa, måla, slipa eller skulptera – för tandbyggnad är ungefär som att bygga små skulpturer.

– Alla tänder är olika och kräver sina egna lösningar. Det är spännande och mina mer erfarna kollegor är nästan som konstnärer.

– Jag tvekar inte att kalla det här mitt drömjobb. Det är trevlig, kreativt, utmanande och omväxlande.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2011

Annan termin:

Programkod:
OGTAT version 4
Engelsk benämning:
Program in Dental Technology
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
24 oktober 1994
Fastställandedatum:
16 maj 2007
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
01 juli 2007
Ersätter utbildningsplan fastställd:
16 maj 2007

Förkunskapskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 15: Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A.

Upplägg

Tandteknikerutbildningen är uppbyggd av 6 terminskurser som vardera omfattar 30 högskolepoäng.

Bedöming och betygsättning
Examination anordnas i allmänhet i slutet av varje kurs. Studerande är skyldig såvida ej laga förfall föreligger, att deltaga i ordinarie examinationstillfälle. Ogiltig frånvaro räknas som ett examinationstillfälle. Examinationer kan vara skriftliga och/eller muntliga och innefatta såväl teoretiska moment som färdighetsmoment. Som betyg förekommer Godkänd och Underkänd.

Studerande som blivit underkänd vid examination eller på grund av sjukdom eller av personliga skäl hindrats närvara vid första ordinarie examinationstillfället skall beredas tillfälle deltaga i ytterligare examination inom rimlig tid.

För betyget godkänd krävs aktivt deltagande i basgruppsarbetet, i teoretiska och praktiska moment, i utvärderingar samt godkänd examination.

Beslut angående godkända praktiska moment delges den studerande före examinationen. Huvudregeln är att den studerande skall ha fullgjort praktiska moment med godkänt resultat för att få delta i examination. Om endast mindre delar av praktiskt moment kvarstår kan examinationsansvarig medge att den studerande får gå upp i examination trots att alla praktiska moment inte är godkända.

För att ha rätt att delta i examination skall den studerande vid examinationstillfället kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto över att terminsavgift har erlagts till studentkåren.

Den studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. Med examinationstillfällen avses de tillfällen som man enligt schemat givits möjlighet att deltaga i. Examinationstillfället räknas dock ej som tillfälle vid frånvaro styrkt med intyg (daterat senast samma dag som examinationstillfället) från läkare (sjukdom) eller från kurator (personliga skäl). Efter andra examinationstillfället kan examinationsansvarig sammankalla en samrådsgrupp bestående av den studerande, examinationsansvarig och studierektor samt om så anses erforderligt kursansvarig och/eller kurator. Om examinationen varit muntlig har den studerande rätt att begära att annan lärare än vid tidigare examinationstillfällen genomför examinationen vid 5:e examinationstillfället om så är möjligt. Om den studerande inte godkänts efter 5 examinationstillfällen avslutas studierna i enlighet med Högskolelagen 1 kap, 4§.

Om den studerande ej har godkänts för tillträde till examination kan den studerande, om särskilda skäl föreligger, efter ansökan ges möjlighet att gå om kursen i dess helhet innan ytterligare 5 provtillfällen erbjuds i enlighet med ovan. Beslut om möjligheten att gå om en kurs fattas i enlighet med 1 kap 4 § högskolelagen (SFS 1992:1434) av Grundutbildningsnämnden (GUN) efter handläggning av studierektor.

Krav för tillträde till ny kurs
För tillträde till termin 3 skall samtliga teoretiska och praktiska prov från termin 1 och 2 vara godkända. För tillträde till termin 4 skall samt¬liga teoretiska och praktiska prov från tidigare terminer vara godkända. För tillträde till termin 6 skall samtliga teoretiska och praktiska prov från tidigare terminer vara godkända.
Avsteg från denna regel kan endast göras inför termin 3, om en mindre del av någon kurs ej är godkänd.

Beslut om dispens fattas av grundutbildningsnämnden.

Studieuppehåll, platsgaranti, återupptagande av studierna
samt kursplacering

Studerande som önskar göra uppehåll i studierna för viss tid skall anmäla detta till grundutbildningsnämnden.

Varje anmälan om uppehåll bör ske i samråd med kursansvarig och/eller kurator. Alla avbrott i studierna samt anmälan om återupptagande av studierna skall skriftligen anmälas (inlämnas för nästkommande termin till studerande¬expeditionen före den 15 maj respektive den 15 november).

Anmälan om studieuppehåll får gälla högst ett år.

För studieavbrott under första terminen gäller särskilda bestämmelser. Vid avbrott gäller att den studerande kan förlora sin kursplats. Avbrott på grund av allvarlig sjukdom eller andra synnerliga skäl kan godkännas.

Studieuppehåll godkänns och registreras för maximalt sex terminer i följd. Ansökan om återupptagande skall därefter behandlas av grundutbildningsnämnden. Om den studerande beviljats studieuppehåll, kan grundutbildningsnämnden föreskriva att han/hon skall genomgå kompletterande utbildning avseende nytillkomna eller förändrade utbildningsavsnitt.

Studieuppehåll med platsgaranti
Studieuppehåll med platsgaranti beviljas endast om synnerliga skäl föreligger. Med synnerliga skäl förstås:
 • Sjukdom. Skall styrkas med läkarintyg. Sjuk¬domen skall vara av sådan art att den omöjliggör fullföljandet av studierna.
 • Militärtjänstgöring. Inkallelse skall styrkas med intyg.
 • Graviditet och förlossning. Skall styrkas med intyg.
 • Barnledighet vid barns födelse. Samma regler gäller som finns angivna i försäkringskassans direktiv. Intyg krävs.
 • Ytterligare ledighet för passning av barn och ledighet p.g.a. andra jämförbara, tvingande sociala skäl fordrar intyg från social myndighet eller motsvarande.
 • Anställning vid odontologisk institution och/eller fullgjord fördjupningskurs på 30 högskolepoäng och/eller odontologiska studier i utlandet. Intyg fordras.

Studieuppehåll utan platsgaranti
Studerande som beviljats studieuppehåll utan platsgaranti har rätt att fortsätta studierna i mån av kursplats. Grundutbildningsnämnden har fastställt prioritetsgrupper som åberopas vid återupptagande av studierna. Studerande som inte anmält studieuppehåll inom föreskriven tid prioriteras inte.

Kursplats prövas av grundutbildningsnämnden.

Om det finns fler behöriga studerande än antalet tillgängliga kursplatser fördelas platserna enligt nedanstående rangordning. Vid behov företas lottning inom grupperna.

Prioritetsgrupper
1. Övriga synnerliga skäl för studieuppehåll. Studerande som inte fått kursplats på tidigare kurs pga. icke uppfylld behörighet placeras i denna prioritetsgrupp.
2. Behörig sökande från annan studieort som önskar kursplats i Malmö.
3. De som tilldelats kursplats men avbrutit studierna utan giltigt förfall eller utan att lämna anmälan.

Behörig studerande som efter studieuppehåll ansökt om återupptagande av studierna men som ej kunnat beredas plats på önskad termin flyttas inför nästa kurs upp till närmast högre prioritetsgrupp. Om detta gäller flera studerande bibehålls rangordningen inom och mellan prioritetsgrupperna.

Tillgodoräknande
Studerande kan hos grundutbildningsnämnden begära att få tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper från utbildning inom eller utom landet.

Studieortsbyte
Vid studieortsbyte gäller att skälet för bytet kan vara socialt, medicinskt eller andra omständigheter. Skälet skall ha uppkommit eller förstärkts efter det att studierna påbörjades. Det bör observeras att de olika universiteten kan ha mycket olika uppläggning av studierna, varför svårigheter kan uppstå vid byte av studieort.

Den som önskar byta studieort måste ha godkända kurser och tentamina i samtliga ämnen från den tidigare studieorten; inga dispenser ges för ämnen från den tidigare studieorten. Byte av studieort medges i mån av lediga kursplatser på aktuell kurs där kursplacering kan bli aktuell.

För antagning krävs godkänt antagningsprov. Detta omfattar slutexamen för den kurs som föregår den kurs till vilken den studerande önskar kursplats. Rangordning sker efter resultat på antagningsprovet.

Uppläggning
Utbildningen syftar till att ge den studerande kompetens att fatta beslut och att lösa tandtekniska problem. För att uppfylla detta måste den studerande tillägna sig olika kunskaper, färdigheter och attityder. Den vetenskapliga grunden för odontologiska beslut och kliniskt handlande undergår snabb utveckling och förändring. Det är därför en viktig princip i studieplanen att utveckla förmågan till livslångt, självständigt kunskapssökande och inlärning. En sådan kompetens innebär att den studerande skall kunna identifiera sitt inlärningsbehov, kritiskt välja, värdera och använda olika informationskällor och utvärdera sin inlärning i förhållande till behovet.

Den studerande skall tillägna sig god förmåga till kommunikation såväl språkligt, på svenska, som i andra uttrycksformer av betydelse för kommunikationen med personal inom vården. Om så bedöms nödvändigt får det åläggas den studerande att genomgå kompletterande utbildning i svenska språket.

Inlärningens inriktning styrs av angivna mål. Den studerande har själv huvudansvaret för att uppnå avsedd kompetens och har stor frihet att välja kunskapskällor. Undervisningen ges i form av basgruppsträffar, seminarier, föreläsningar, laborationer och laboratorietjänstgöring.

Under hela studietiden är studierna schemabundna med obliga¬torisk undervisning och laboratorietjänstgöring. Utbildningen innebär heltidsstudier. Det är således inte möjligt att förena studierna med andra studier eller förvärvsarbete.

Närvaro vid kursupprop är obligatorisk. Frånvaro vid upprop kan medföra förlorad kursplats. Det åligger den studerande att själv ta reda på tid och plats för kursupprop. Förhinder skall meddelas till studerandeexpeditionen i förväg.

Under de tre första terminerna ges undervisning i basbiologiska ämnen och i odonto¬logiska ämnen med huvudvikt på dentala material och protetik. Viss utbildning i beteendevetenskapliga ämnen sker även under dessa terminer.

Fjärde och femte terminerna utgörs av praktikstudier och kan med fördel förläggas utomlands enligt en särskilt upprättad individuell studieplan.

Under sjätte terminen sker en fördjupning av kunskaperna inom dental materiallära, protetik samt andra odontologiska ämnen. Vetenskapliga fördjupningsstudier genomförs och redovisas såväl muntligt som skriftligt.

Under terminerna 1 - 3 och 6 ägnas en avsevärd del av undervisningstiden åt praktiskt laboratoriearbete under lärares handledning samt självständigt.

Tandteknikerexamen erhålles efter godkända resultat i samtliga för tandteknikerutbildningen ingående kurser.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2011:
Höst 2011 - Termin 1
Vår 2012 - Termin 2
Höst 2012 - Termin 3
 • -
Vår 2013 - Termin 4
Höst 2013 - Termin 5
Vår 2014 - Termin 6

Lärandemål

I högskolelagen (SFS 1992:1434, 1 kap 9 §) anges att:
"Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.”


Tandteknikerexamen
Vidare anges i högskoleförordningen (SFS 1993:100, ändring SFS 2006:1053, bilaga 2, Examensordning) följande mål för tandteknikerexamen:

Omfattning
Tandteknikerexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om
180 högskolepoäng.

Mål
För tandteknikerexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga
som krävs för att självständigt arbeta som tandtekniker.

Kunskap och förståelse
För tandteknikerexamen skall studenten
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa kunskap om relevanta metoder inom området och om odontologiska behandlingsprinciper, och
 • visa kunskap om och förståelse för produkter och material som används inom tandvården och deras påverkan på allmänhälsan, munhälsan och miljön.

Färdighet och förmåga
För tandteknikerexamen skall studenten
 • visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att framställa olika typer av tandtekniska arbeten som används inom tandvården,
 • visa förmåga att bedöma och utvärdera kvaliteten på tandtekniska arbeten, och
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information och att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För tandteknikerexamen skall studenten
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov,
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.


Kandidatexamen i odontologi med inriktning mot tandteknik
Vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, kombineras tandteknikerexamen med kandidatexamen i odontologi med inriktning mot tandteknik varvid nedanstående mål skall uppnås:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
 • kunskap om områdets vetenskapliga grund,
 • kunskap om tillämpliga metoder inom området,
 • fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information
 • i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För tandteknikerexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha
fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Övrigt
För tandteknikerexamen skall också de preciserade krav gälla som varje
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.


Lokala mål
För Tandteknikerexamen vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola gäller följande lokala mål i tillägg till ovan beskrivna mål:

Studenten skall:
 • kunna möta förändringar i kompetensprofilen mellan tandläkare och tandtekniker med större kompetens att kritiskt granska nya produkter och processer baserat på vetenskapliga resultat.
 • ha tillräckligt goda kunskaper inom det materialvetenskapliga området för att kunna följa aktuell forskning.
 • kunna söka, bearbeta och tolka vetenskaplig information.
 • kunna ta ansvar för sin egen vidareutbildning och utveckling.
 • kunna ta ställning i etiska frågor, t.ex. användning av nya metoder eller material samt kunna följa med i den snabba utvecklingen av nya material och framställningsprocesser.
 • ha kunskap om nya processtekniska hjälpmedel inom det tandtekniska området.
 • ha god förmåga till kommunikation, skriftligt och muntligt, och förståelse för den kliniska arbetsprocessen och patientens situation.
 • ha goda insikter i kvalitetsarbete och kvalitetssäkring
 • respektera människors integritet och ha förståelse för deras känslor och livssituation.
 • ha ökad kunskap och förståelse för utvecklingen av samhällets krav på tandhälsovården och de olika intressenternas agerande.

Examen

Kandidatexamen, Tandteknikerexamen.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Lena Bäckström, studievägledare
Telefon: 040-66 58461
E-post: lena.backstrom@mah.se

Per Vult von Steyern, programansvarig
Telefon: 040-66 58583
E-post: per.vult@mah.se


Utbildningen ges av Odontologiska fakulteten på institutionen OD grundutbildning