Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram

Program - avancerad nivå - 60 hp

Översikt

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp samt Svenska B/Svenska 2B och Engelska A/Engelska 5. Särskild behörighet är minst 90 hp inom något av följande områden: arkitektur, byggteknik, byggd miljö, företagsekonomi, samhällsbyggnadsteknik, samhällsplanering, fastighetsvetenskap, fysisk planering, kultur- natur- eller samhällsgeografi, landskapsarkitektur, landskapsvetenskap, landskapsplanering, ledarskap och organisation, miljövetenskap eller statsvetenskap. Alternativt en av följande yrkesexamina: arkitektexamen, landskapsarkitektexamen, landskapsingenjörsexamen, högskole- eller civilingenjörsexamen inriktning byggteknik, väg- och vattenbyggnad eller energi- och miljösystem.

Urval:

högskolepoäng 100%

Boel Kjellsdotter har läst Hållbar stadsutveckling"Fördelen med programmet är att man kan hitta sin egen nisch och gå sin egen väg. Teori och praktik varvades och vi fick ofta ta del av pågående projekt där vi fick utgå från verkligheten. Det var väldigt lärorikt." - Boel Kjellsdotter, tidigare student.

Beskrivning

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som processledare - Urban Manager – och bidra till att skapa hållbara städer.
Syftet med utbildningen är att ge dig den kunskap och kompetens som krävs för att leda processer för utveckling av hållbara städer. Du kommer att få förståelse för aktuella perspektiv på hållbar stadsutveckling och kompetens som gör att du kan avväga och integrera olika aspekter i förhållande till verkliga utvecklingsprojekt. Du kommer även att utveckla din förmåga att förstå ledning av processer med flera och olikartade intressenter. Detta kommer du att göra i nära samarbete med programmets externa partnerorganisationer.
Utbildningen riktar sig till personer med olika bakgrund och är anpassad så att yrkesverksamma även har möjlighet att läsa på halvfart. Magisterprogrammet är ett samarbete mellan Malmö högskola och SLU-Alnarp. Vid SLU-Alnarp finns en tvåårig masterutbildning och du har i mån av plats möjlighet att läsa vidare direkt på det andra året vid SLU.
Utbildningen syftar till att göra dig väl förberedd för att på ett professionellt sätt ta dig an uppdrag som processledare för utveckling av hållbara städer. Som utexaminerad kan du arbeta både inom offentliga organisationer, t ex på ett stadsbyggnadskontor eller en miljöförvaltning, och i näringslivet hos företag som har ett betydande intresse av stadsutveckling inom exempelvis fastighetsutveckling, byggande, urban design, miljö, energi och samhällsbyggnad.

Innehåll

Gröna skolgårdar, Slottastadensskola

Samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Magisterutbildningen ges i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Alnarp. Det innebär att några av programmets kurser ges av SLU på plats i Alnarp.

Det betyder också att du får ta del av forskning som bedrivs vid båda lärosäten. Du kan välja att läsa vidare direkt efter magisterutbildningen till en mastersexamen som då ges av SLU.

Kurser inom programmet

 •  Stadens utmaningar, 15 hp (ges av SLU Alnarp)
 • Hållbar stadsutveckling i teori och praktik, 15 hp
 • Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling, 15 hp
 • Byggd miljö: Examensarbete, 15 hp

 • Under våren erbjuds studenter även läsa: 

 • Byggd miljö: Hållbar urban mobilitet. 15 hp

 • Olika upplägg för yrkesvägsamma och studenter

  Eftersom utbildningen riktar sig både till studenter och yrkesverksamma har vi skapat en utbildning med en mycket flexibel struktur.

  Du kan välja mellan att

 • följa utbildningens upplägg och ta en magisterexamen i byggd miljö eller en mastersexamen i landskapsplanering.
 • läsa på hel- eller halvfart.
 • läsa en eller flera fristående kurser på halvfart kvällstid.
 • Efter examen

  Efter utbildningen har du god kännedom om hållbarhetsperspektiv i stadsutveckling och om ledning och organisering av stadsutvecklingsprocesser för att främja hållbarhet. Som utexaminerad kan du arbeta både inom offentliga organisationer, till exempel på ett stadsbyggnadskontor eller en miljöförvaltning, och i näringslivet hos företag som har ett betydande intresse av stadsutveckling inom exempelvis fastighetsutveckling, byggande, urban design, miljö, energi och samhällsbyggnad.

  Intervjuer

  ”Programmets utbildningsstruktur är väl anpassad till yrkeslivet”

  – Jag ville vidga perspektiven och öka förståelsen för hur man kan leda och organisera processer inom hållbar samhällsutveckling i stort, säger  Magnus Persson, student från utbildningens första årskull. Det viktiga för mig är att kunna koppla ihop ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv.

  Magnus Persson har läst Hållbar stadsutveckling på Malmö högskola

  Magnus Persson hade redan en kandidatexamen i Miljövetenskap när han började på den 2-åriga masterutbildningen HSU under perioden 2009-2011. Utbildningen gav honom möjlighet att få kunskap om och delta i samhällsutvecklingen på ett djupare plan.

  – Mitt stora intresse för en hållbar framtid gjorde att jag sökte mig till studier i Hållbar stadsutveckling på Malmö högskola.

  Enligt Magnus är utbildningen och undervisningen intressant eftersom den binder ihop teori med praktik.

  – Studierna är väl förankrade med det verkliga livet. Man jobbar nära offentliga verksamheter såväl som det privata näringslivet.

  Under den tvååriga masterutbildningen studerade Magnus och hans studiekollegor parallellt på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Det gjorde att de fick ta del av båda lärosäternas olika kulturer och expertis.

  – Detta breddade mina perspektiv på ett utmärkt sätt. Dessutom fick jag användbara kontakter från båda lärosätena.

  I sitt examensarbete framställde Magnus, tillsammans med en studiekamrat, en koordinationsplan i samarbete med ett internationellt teknikkonsultbolag. Uppdraget var att utforma en projektplan för en miljonstad i Kina utifrån olika hållbarhetskriterier.

  – Vårt arbete fick hedersomnämnande av teknikkonsultbolaget. Detta tycker jag återspeglar kvalitén på utbildningen och visar att HSU-programmets utbildningsstruktur är väl anpassad till yrkeslivet.

  Hedersomnämnandet och studierna gav ringar på vattnet. Idag arbetar Magnus Persson som ansvarig utredare inom organisationsutveckling. Hans uppdrag handlar om att kartlägga samverkansstrukturer mellan kommunala och statliga myndigheter. Målsättningen är att denna kartläggning ska resultera i förslag på strategier och åtgärder som effektiviserar arbetet kring deras gemensamma målgrupp. 

  Magnus rekommenderar gärna HSU till dem som har ett intresse för samhällsutveckling. Framför allt ser han fördelar med att studenter med olika bakgrunder söker sig till utbildningen.

  - MAH är en kreativ högskola och som student har du frihet under ansvar. Studierna har gett mig värdefulla verktyg för hur man överför teori till praktik, fördjupad inblick i projektledarrollen och förståelse för vikten av samverkan mellan olika aktörer i samhället.

   

  ”Man måste ha koll om man ska vara med och påverka”

  -  Som arkitekt har man ett ansvar när man planerar byggnader och städer så att det blir hållbart och långsiktigt. För mig känns det viktigt med ständig fortbildning, jag behöver fylla på och vara  uppdaterad när jag skissar på utvecklingsprojekt, håller föredrag eller bloggar.

  Kiran M Gerhardsson har läst Hållbar stadsutveckling vid Malmö högskola

  Kiran Maini Gerhardsson är idag arkitekt med inriktning på miljöanpassade bostäder. Hon arbetar även som illustratör. När hon tog sin arkitektexamen 1990 vid Lunds tekniska högskola ingick inte miljö och hållbar utveckling i utbildningen.

  - Det fanns överhuvudtaget inte det tänket i undervisningen och jag tror att det är en hel generation arkitekter som behöver fortbildning på området. Det är nödvändigt med tanke på hur världen ser ut med klimatförändringar och resursslöseri. Vår livsstil är ju ohållbar i längden.

  Kiran Maini Gerhardsson har fortbildat sig regelbundet inom miljö och hållbart byggande på olika lärosäten sedan hon startade som egen företagare 2004. Hon har läst fristående kurserna Hållbar stadsutveckling i teori och praktik och Projekt och processledning för hållbar stadsutveckling.

  - För mig är det viktigt att hela tiden bredda mig och ha en helhetssyn i miljö- och stadsutvecklingsfrågor. Det kräver ständig omvärldsbevakning och kunskap för bättre förståelse för olika aktörers perspektiv. Man måste ha koll om man ska vara med och påverka.

  Kurserna gav henne tillfälle att reflektera över innebörden av just dessa begrepp. Kursupplägget var mycket bra men Kiran Maini Gerhardsson hade gärna velat fördjupa sig i några av de klassiska texterna om hållbar utveckling på till exempel återkommande litteraturseminarium.

  - Undervisningen var jättebra med engagerade lärare och bra diskussioner i gruppen. Jag gillade upplägget med en systematisk genomgång av hållbarhetens tre aspekter och tänkbara indikatorer, samt självständigt skrivande.

  Ett inslag som var särskilt uppskattat i utbildningen var alla studiebesök som kopplade ihop teori med praktik. Enligt Kiran Maini Gerhardsson är det absolut nödvändigt med den kopplingen.

  - Det kändes lyxigt att få avsluta den ena kursen på Louisiana i Danmark med den ambitiösa utställningen Green Architecture for the Future.

  I övrigt vill Kiran Maini Gerhardsson gärna rekommendera kurserna till alla som på något sätt är kopplade till planering och samhällsbyggande.

  - Kortare kurser i hållbar utveckling borde dessutom ingå i de flesta utbildningar.

  Slutligen säger Kiran Maini Gerhardsson att hon uppskattar den trivsamma studiemiljön och dess omgivningar.

  - Den fysiska miljön är väldigt stimulerande och det är helt fantastiskt med det storslagna biblioteket i Orkanen som är öppet även på lördagar och dit alla har tillgång, även allmänheten. 

  "Teori och praktik varvades och vi fick ta del avprojekt där vi fick utgå från verkligheten."

  Att både få studera på Malmö högskola och på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp ger enligt Boel Kjellsdotter en riktigt bra fördjupning av studierna.

  Boel Kjellsdotter har läst magistern Hållbar stadsutveckling vid Malmö högskola

  - Jag rekommenderar verkligen 2-årsprogrammet. I Malmö fick jag storstadspulsen och i Alnarp fick jag lugnet och tillgång till en underbar miljö. Det är två olika kulturer som gav mig två sätt att tänka. Kombinationen var mycket givande!

  Boel Kjellsdotter var andra kullen när hon 2010-2012 läste mastersprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering. Idag har hon en mastersexamen i Hållbar stadsutveckling. Hon har även en kandidatexamen i kulturgeografi från Lunds universitet och har studerat Urbana studier på universitet i Wien.

  - Jag blev väldigt glad när jag hittade masterutbildningen Hållbar stadsutveckling, det var något helt nytt och band ihop min utbildningsbakgrund. Sista året var vi en liten tight klass som fick nära kontakt med lärarna.

  Boel Kjellsdotter gillade i synnerhet att man tog in inspirationsföreläsare första terminen.

  - De var jättespännande! De gav oss olika perspektiv och var stimulerande på många olika sätt. Vi fick en god översikt kring problematiken om vad hållbar stadsutveckling innebär i praktiken.

  Att utbildningen även är tvärvetenskaplig ser Boel Kjellsdotter som en stor tillgång. Hon värdesätter att utbildningen är bred och täcker in mycket, vilket enligt henne gör att man blir generalist och får övergripande kunskap i hållbarhetsfrågor.

  - Fördelen med programmet är att man kan hitta sin egen nisch och gå sin egen väg. Teori och praktik varvades och vi fick ofta ta del av pågående projekt där vi fick utgå från verkligheten. Det var väldigt lärorikt.

  Studierna gav Boel möjlighet att hitta en egen inriktning inom hållbarhetsämnet och den avslutande mastersuppsatsen handlade om hållbar stadsutveckling som kunskapsprocess. Arbetet med mastersuppsatsen ledde henne vidare till den nuvarande anställningen.  Idag är hon projektanställd på LU Open vid Lunds universitet i samverkansprojektet Urban Transition Öresund och har koordinerat en konferens om Hållbar stadsutveckling och organiserat en studieresa till Wien.

  Utbildningsplan

  Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

  Annan termin:

  Programkod:
  SAHSL version 8
  Engelsk benämning:
  Urban Development: Sustainability and Management, one-year master´s programme
  Undervisningsspråk:
  Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
  Inrättandedatum:
  21 december 2006
  Fastställandedatum:
  12 december 2016
  Beslutande instans:
  Fakulteten för kultur och samhälle
  Gäller från:
  28 augusti 2017

  Förkunskapskrav

  Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp samt Svenska B/Svenska 2B och Engelska A/Engelska 5. Särskild behörighet är minst 90 hp inom något av följande områden: arkitektur, byggteknik, byggd miljö, företagsekonomi, samhällsbyggnadsteknik, samhällsplanering, fastighetsvetenskap, fysisk planering, kultur- natur- eller samhällsgeografi, landskapsarkitektur, landskapsvetenskap, landskapsplanering, ledarskap och organisation, miljövetenskap eller statsvetenskap. Alternativt en av följande yrkesexamina: arkitektexamen, landskapsarkitektexamen, landskapsingenjörsexamen, högskole- eller civilingenjörsexamen inriktning byggteknik, väg- och vattenbyggnad eller energi- och miljösystem.

  Upplägg

  Magisterprogrammet Hållbar stadsutveckling – ledning och organisering ges i samarbete med SLU-Alnarp. Magisterprogrammet anordnas dessutom i nära samarbete med offentliga aktörer och näringsliv genom olika partnernätverk. Utbildningsformerna syftar till att skapa en konstruktiv dialog med viktiga intressenter i den urbana utvecklingen. Ett led i detta är att kurser på programmet går halvfart för att underlätta för yrkesverksamma att delta. Helfartsstudier sker genom att studenten läser två kurser parallellt.
  Stor vikt i utbildningen läggs vid fallstudier, utrednings- och analysarbete. Att arbeta med verkliga fall är ett led i att skapa möten och integration mellan olika specialister. Deltagarnas olika ämnesmässiga och yrkesmässiga bakgrunder är en viktig resurs i utbildningen.
  I magisterutbildningen ingår följande kurser
  Stadens utmaningar (15 hp) presenterar de problem som dagens städer står inför och olika perspektiv på hållbar stadsutveckling. Här diskuteras också olika synsätt på vad hållbar stadsutveckling kan innebära för den konkreta stadsutvecklingen. Kursen ges vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.
  Hållbar utveckling i teori och praktik (15 hp) utgår från ett antal fallstudier som analyseras för att bygga upp en förståelse av vilka faktorer som skapar framgångsrika stadsutvecklingsprojekt som främjar hållbar utveckling. Kursen ges vid Malmö högskola och är en avancerad kurs inom byggd miljö.
  Projekt- och processledning för hållbar stadsutveckling (15 hp) behandlar ledarskap, organisationsutveckling och lärandeprocesser. Studenten lär sig teorier och verktyg för att organisera och leda förändringsprocesser med fokus på hållbar stadsutveckling. Kursen ges vid Malmö högskola.
  Hållbar stadsutveckling, projektkurs (15 hp) bygger på att studenten gör en egen förstudie kring ett projekt som rör hållbar stadsutveckling. Studenten kan utgå från redan planerade stadsutvecklingsprojekt eller utveckla egna idéer i samverkan med företag, kommuner eller andra aktörer. Kursen ges vid Malmö högskola. Examinationen består av att skriftligt, muntligt och som utställning presentera ett konkret exempel på ett hållbart stadsutvecklingsprojekt. Kursen utgör ytterligare fördjupning i huvudområdet byggd miljö och fungerar som examensarbete i magisterutbildningen.

  Innehåll

  Kurslista:

  Lärandemål

  Lärandemål
  Efter avslutad utbildning ska studenten
  • visa kunskap om viktig forskning och metodutveckling avseende ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter av hållbar stadsutveckling och kunna förhålla sig till forskningen på ett kritiskt reflekterande sätt,
  • kunna relatera olika teoretiska perspektiv på hållbar stadsutveckling till praktiska exempel och kunna väga samman dessa perspektiv i värdering av olika utvecklingsinsatser,
  • kunna identifiera incitamentsstrukturer, rättsliga aspekter och sociala förhållanden som utgör möjligheter och hinder för att skapa en hållbar utveckling,
  • utifrån forskning om ledarskap och organisation kunna utarbeta och motivera val av samarbetsformer mellan viktiga intressenter för utveckling av hållbara lösningar i den urbana miljön.
  • kritiskt, reflexivt och självständigt identifiera problemställningar och genomföra en vetenskapligt underbyggd analys av urbana områden ur ett hållbarhetsperspektiv,
  • visa förmåga att kunna lägga fram förslag och motivera strategier för hållbar stadsutveckling inför olika intressenter inom hållbar stadsutveckling
  • visa förståelse av komplexiteten i att skapa hållbar stadsutveckling,
  • visa självständighet och kreativitet i arbete med hållbar stadsutveckling,
  • konstruktivt och kritiskt kunna värdera teorier, projekt och processer för stadsutveckling ur ett hållbart perspektiv.
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dem i dialog med olika grupper.

  Examen

  Magisterexamen.
  Magisterexamen med huvudområde Byggd miljö.
  Master of Science (60 credits) with a Major in Built Environment.

  Övrigt

  För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.
  Magisterprogrammet motsvarar första året på mastersutbildningen Hållbar stadsutveckling som är ett samarbete mellan SLU-Alnarp och Malmö Högskola. Deltagare på magisterprogrammet har möjlighet att söka till antagning på senare del av program till mastersutbildningen.

  Kontakt

  Mer information om utbildningen

  Ola Püschel, studievägledare
  Telefon: 040-66 58199
  E-post: ola.puschel@mah.se

  Åse Falk, studieadministratör
  Telefon: 040-66 58039
  E-post: ase.falk@mah.se

  Peter Parker, programansvarig
  Telefon: 040-66 57607
  E-post: peter.parker@mah.se


  Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier