Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram

Program - avancerad nivå - 60 hp

Översikt

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp.

Urval:

högskolepoäng 100%

Frida Signahl student Ledarskap och offentlig organisation"Jag uppskattade verkligen att utbildningen var tvärvetenskaplig där vi fick lära oss att titta på samma fenomen från olika ämnesområden." - Frida Signahl, tidigare student.

Beskrivning

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med frågor som rör ledarskap, verksamhetsutveckling och samverkan mellan såväl offentliga, ideella som privata verksamheter inom den offentliga sektorn. Utbildningen är flervetenskaplig och du arbetar med praktiknära fallstudier både i grupp och individuellt. Under utbildningen utvecklar du din förståelse för ledarskapets roll i offentliga organisationer och betydelsen av medarbetarskap och grupprocesser. Du utvecklar också din förmåga att delta i och leda förändringsarbete samt att kunna förstå organisatoriska förändringsprocesser ur olika teoretiska perspektiv. Du får insyn i den komplexitet som samverkan i politiskt styrda verksamheter innebär, samt ökar din förmåga att arbeta i miljöer som kräver flexibilitet och förhandling. Du tränas i att självständigt formulera och analysera aktuella frågeställningar inom ämnesområdet. Efter genomgången utbildning har du fördjupade kunskaper om ledarskap, medarbetarskap, verksamhetsutveckling samt samverkan mellan olika aktörer inom den offentliga sektorn.

Innehåll

Vill du arbeta med frågor som rör ledarskap och verksamhetsutveckling?

Det här är en utbildning som passar dig som har en kandidatexamen och vill arbeta med ledarskapsfrågor inom offentlig verksamhet. Din examen kan du ha inom ett närliggande ämne eller ett som ligger längre ifrån, beroende på vilken karriär du tänker dig. Det finns många yrkesgrupper inom offentlig verksamhet och alla behöver ledare och personer med kunskaper om ledarskap.

Vad lär jag mig under utbildningen?

Ledarskap och offentlig organisation

I utbildningen lär du dig om ledarskap i offentliga organisationer, hur du kan leda förändringsarbete i organisationer och vad det innebär att arbeta i politiskt styrda verksamheter. Du gör både egna arbeten och grupparbeten och du gör studier med nära koppling till arbetslivet.

I slutet av utbildningen gör du ett självständigt arbete där du kan passa på att inrikta dig mot ett område som du vill fördjupa dig i och kanske arbeta med i framtiden.

Vad kan jag arbeta med efter examen?

Efter avslutad utbildning kan du arbeta med frågor som rör ledarskap, medarbetarskap, verksamhetsutveckling och samverkan mellan olika aktörer inom den offentliga sektorn. Förmåga att överblicka, analysera och kommunicera analyser av olika fält behövs i allt högre grad i många offentliga verksamheter. Potentiella arbetsgivare finns inom kommunala, regionala, statliga och ideella verksamheter, men även inom EU och i olika former av privat/offentligt partnerskap.

Intervjuer

Frida hittade rätt bland alla intressen

Frida_Signahl alumn Ledarskap och offentlig organisationFrån personalutbildning till sjuksköterska och sen tillbaka till personalfrågor. Nu jobbar Frida som personalansvarig på ett vårdföretag i Malmö och känner att hon har hittat helt rätt.

– Jag är intresserad av många olika saker, vilket är härligt. Men det kan också göra det svårt att komma på precis vad man vill. 

När Frida Signahl först började studera valde hon Personal- och arbetslivsprogrammet i Växjö. Hon tyckte det var jätteintressant och särskilt var det hälsoperspektivet i arbetslivet som fångade henne. 

– Jag ville på något sätt arbeta med att främja hälsa i arbetslivet och tillslut bestämde jag mig faktiskt för att läsa till sjuksköterska. Även under mina sjuksköterskestudier nischade jag mig mot arbetslivsrelaterad hälsa och läste mycket om ledarskap och organisation. 

Frida jobbade ett tag som sjuksköterska och var anställd vid flera olika arbetsplatser i Sverige och i Norge. Där funderade hon mycket på hur verksamheterna var organiserade. Vad var det som gjorde att den ena verksamheten fungerade bättre än den andra? Efter ett tag fick hon en konsultativ roll och de norska kollegorna började fråga Frida vad hon tyckte om verksamheten och hur hon hade sett att det fungerade på andra platser i landet. 

– Jag kände då att det var personalfrågor, organisation och ledarskap som jag ville jobba med. Så då sökte jag in på magisterutbildningen på Malmö högskola.  

Tvärvetenskaplig utbildning med tydlig verklighetsförankring
Magisterutbildningen spänner över tre områden; statsvetenskap, organisation och ledarskap och arbetsvetenskap. Undervisningen bygger på mycket diskussioner i grupp och att undersöka verkliga case. Varje examination består av två delar; en individuell hemtenta och en case-baserad tenta som skrivs i grupp där det gäller att undersöka ett nutida problem och förankra sin analys i teori. 

– Jag uppskattade verkligen att utbildningen var tvärvetenskaplig där vi fick lära oss att titta på samma fenomen från olika ämnesområden. Statsvetenskapsbiten var helt ny för mig och därför var det jättespännande att få lära sig mer om det. Att vi studenter kom från olika utbildningsbakgrunder skapade intressanta diskussioner i klassrummet.  

Frida fick jobb direkt efter examen och arbetar idag som personalansvarig på ett assistansföretag i Malmö. Där arbetar hon vid en HR-avdelning och ansvarar bland mycket annat för rekrytering, utbildning, schemaläggning och kontakter med olika aktörer. Frida tycker att hon har stor nytta av sin utbildning på sin nuvarande arbetsplats.

– Jag känner att jag har nytta av min utbildning idag när jag till exempel behöver genomföra en förändring. Då vet jag hur jag ska gå tillväga för att göra det på bästa sätt. 

Bra koppling mellan det teoretiska och praktiska

Karl PetterssonKarl Pettersson är 30 år, läser andra terminen på magisterutbildningen Ledarskap och offentlig organisation.

– Jag jobbar som lärare och har gjort det i sju år. I botten är jag idrottsvetare. Jag kände att jag vill vara med och påverka på en annan nivå. Jag vill jobba inom offentlig sektor på en ledande position och för att kunna göra det behöver jag mer utbildning. Ledarskap och offentlig organisation har en blandning mellan ledarskap och teoretisk utbildning kring den offentliga sektorns verksamhet och deras aktörer som har visat sig passa mig väldigt bra.

– Jag skulle vilja förändra saker på olika nivåer inom offentlig sektor. Det handlar om hur man ska organisera så att de anställda får mycket utrymme, hur man kan skapa bättre effektivitet men också glädje att jobba. Jag har mött både dåliga och en del bra ledare i arbetslivet, men överlag krävs det bättre ledare i offentlig sektor. Antingen gnäller man eller så gör man något åt det!

Hur är det att läsa på Malmö högskola?
– Jag tycker att Malmö högskola är en modern högskola och jag tycker om att det är en högskola med bredd och tvärvetenskapligt synsätt. Det är så det är i arbetslivet, det finns alltid en bredd på arbetsuppgifterna i alla yrken. Det är framför allt väldigt bra lärare och bredd på kompetensen, det är lärare från flera olika ämnen, och man får olika perspektiv.

– Jag har vuxit mycket som människa på den här utbildningen, jag har fått verktyg för att förstå och hantera omvärlden.

Hur går undervisningen till praktiskt?
– På föreläsningarna är det mycket utrymme som ägnas till diskussion. Lärarna har en inledningsplan men är flexibla och kan gå utanför planerna, där märks det att de är väldigt kunniga, det är inga problem för dem. Examinationerna ges både enskilt och som grupparbeten, det är ungefär femtio-femtio.

– Jag och Emil Gustavsson skriver uppsats i samarbete med "Familjen Helsingborg", det är elva kommuner som samarbetar kring näringslivsfrågor. Vi ska titta på hur man samverkar kring olika logistikfrågor. Det finns en bra koppling mellan det teoretiska och det praktiska på utbildningen tycker jag.

Vilka passar utbildningen för?
– Man ska ha ett stort intresse för samhällsfrågor eller vilja jobba med det offentliga uppdraget. Hos oss är det en väldig bredd på studenterna, någon har jobbat i tjugo år, andra kommer direkt från kandidatutbildningar, där finns olika åsikter, bakgrund, åldrar och kön. Det gör att det blir bra diskussioner.

Mycket pålästa lärare

Pia BrorssonPia Brorsson är student på Ledarskap och offentlig organisation. Hon är 57 år, från Malmö och jobbar som undersköterska och arbetsledare inom intensivvården.

– Jag har läst en kandidatexamen i ledarskap och organisation och det kändes naturligt att fortsätta med magisternivån. I arbetslivet är det lätt att bli hemmablind; utbildningen har gjort att jag har börjat se det som vi gör på min arbetsplats, och som det är legio att göra, på ett nytt sätt.

Vilka bör gå den här utbildningen?
– Alla som jobbar med någon form av ledarskap inom offentlig organisation skulle ha nytta av att gå den. Inom vården är ledarskapet av hävd en karriärväg, men någon ledarskapsutbildning brukar inte krävas.

– Jag tycker att det finns två delar som har betydelse när man läser en utbildning, dels sätter det igång något hos individen, dels får man förståelse för vad man gör i ett större sammanhang, och det är jätteviktigt!

Hur är undervisningen?
– Det är föreläsningar med mycket diskussioner. Generellt är lärarna väldigt pålästa, de känns väldigt kompetenta. Sedan är det olika hur man tilltalas av språket och olika ämnen, men överlag tror jag att det ger mycket att lärarna har olika bakgrunder.

– Jag och min uppsatskompis som inte har jobbat inom vården ska skriva vår uppsats utifrån mitt arbetsområde. Vi ska titta på ledningsgrupper inom vården, vilka mandat de har och hur de fungerar.

Hur är det att vara äldre än sina kurskamrater?
– Jag tänker inte på det alls. Jag har en erfarenhet och du har en annan, vi har väldigt olika erfarenheter även om man bortser från åldern. Jag får ut jättemycket av mina klasskamrater och hoppas att de får ut något av mig!

Anpassad efter de krav och förutsättningar som finns

Matts HanssonMatts Hansson är senior advisor och biträdande planeringschef vid Stadskontorets avdelning för samhällsplanering i Malmö stad. Han ingår också i referensgruppen för magisterutbildningen.

– Det som är givande med att arbeta med ledarskap i offentlig organisation är bredden på frågor. Det kan låta drastiskt men vi sysslar ju med allt från att tvångsomhänderta barn till att lägga gatsten. Det är grundläggande frågor för medborgarnas välfärd och det finns en tillfredsställelse i att kunna bidra till att åstadkomma välfärd, utveckling och tillväxt för medborgarna.

Varför behövs en utbildning som handlar om frågor som rör ledarskap och verksamhetsutveckling?
– Det behövs en modern utbildning som är anpassad efter de krav och förutsättningar som finns i offentlig verksamhet, där begrepp som samverkan och samarbete är väldigt viktiga. Utbildningen behövs för att skapa redskap, kunskap och förståelse kring de förutsättningar som vi arbetar under.

Vad är det som är speciellt för ledarskap i offentlig verksamhet om man jämför med annat ledarskap?
– Den värdestruktur som vi jobbar med i offentlig verksamhet är speciell, vi behöver förhålla oss till sådant som alla människors lika värde, rättvisa, öppenhet och transparens, på ett helt annat sätt än privata aktörer. Det är värderingar man måste ta in i sitt ledarskap.

För att lösa samhällsproblem måste man samverka
– Det är centralt att ledarna har förmåga att samarbeta och samverka brett. Många av de grundläggande samhällsproblem som vi har, söker inte sin lösning i en organisation, utan lösningen ligger i att samverka brett i nätverk. Den insikten och kompetensen behöver ledare i offentlig verksamhet ha.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Annan termin:

Programkod:
SALOO version 5
Engelsk benämning:
Leadership and Public Organization: One-year master programme
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
03 november 2011
Fastställandedatum:
14 januari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp.

Upplägg

Lokal profil
Utbildningen riktar sig till studenter som planerar att arbeta inom den offentliga sektorn med frågor som rör ledarskap och medarbetarskap, verksamhetsutveckling och samverkan med aktörer från offentliga verksamheter (kommun, region, departement, länsstyrelse), ideella verksamheter och olika former av privat/offentligt partnerskap. Det handlar om att förstå och verka i politiskt styrda organisationer, som ställer höga krav på öppenhet i beslutsprocesser. Ledarskap och offentlig organisation vid Malmö Högskola har en flervetenskaplig bas med fokus på att utveckla hållbara lednings- och organiseringsprocesser.
Pedagogisk grundsyn
Utbildningen syftar till en integration mellan olika kunskapsområden samt mellan teoretiska och tillämpade/praktiska moment. De teoretiska studierna syftar till att studenterna utvecklar både en förståelseram och analytiska redskap för tillämpningar inom området ledarskap och organisation.
Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsutveckling.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2

Lärandemål

Mål för utbildning på avancerad nivå
1 kap 9 § i Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101:
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
Kunskap och förståelse
För magisterexamen i Ledarskap och organisation skall studenten visa
 • kunskap och förståelse inom området ledarskap och offentlig organisation, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området såsom det offentliga ledarskapets förutsättningar i organisationer som ständigt har att hantera krav på förändring och samverkan samt insikt i aktuella forskningsfrågor,
 • fördjupad kunskap i vetenskapliga metoder såsom, casemetodik inom området ledarskap och offentlig organisation
Färdighet och förmåga
För magisterexamen i Ledarskap och organisation skall studenten visa
 • förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa organisatoriska och samhälleliga företeelser, frågeställningar och situationer inom området ledarskap och offentlig organisation,
 • förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar inom områden såsom, ledarskap, offentlig organisering, samverkan och förändringsarbete samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika intressenter och målgrupper inom området för ledarskap och offentlig organisation, och
 • sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för arbete i annan kvalificerad verksamhet inom området ledarskap och offentlig organisation.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen i Ledarskap och organisation skall studenten visa
 • förmåga att inom området ledarskap och offentlig organisation göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället, och människors ansvar för hur den används, och
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling inom områdena offentlig organisation, ledarskap, samverkan och förändringsarbete.

Examen

Magisterexamen.
Magisterexamen med huvudområde Ledarskap och organisation.
Master of Arts (60 credits) with a Major in Leadership and Organization.

Övrigt

För att kunna fullfölja studierna inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Ola Püschel, studievägledare
Telefon: 040-66 58199
E-post: ola.puschel@mah.se

Åse Falk, studieadministratör
Telefon: 040-66 58039
E-post: ase.falk@mah.se

Anders Edvik, programansvarig
Telefon: 040-66 57316
E-post: anders.edvik@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier