Internationella relationer

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Emma läser programmet Internationella relationer, 180 hp

"För mig är det viktigaste med högskolestudier att lära sig tänka kritiskt. Det är något jag utvecklat på programmet och jag har nytta av det både i arbetet och privat." - säger Erna Dzin, tidigare student.

Innehåll

Vad lär jag mig?

Under utbildningen kommer du att lära dig hur dagens internationella relationer fungerar och vilka de centrala utvecklingstendenserna är. Du får även lära dig vilka framträdande teoretiska perspektiv och centrala begrepp ämnet Internationella relationer baseras på och utveckla din förmåga att använda dessa i självständigt analysarbete. Utbildningen ger även viktiga kunskaper i mänskliga rättigheter, vars utveckling påverkar, och påverkas av, den globala politiska utvecklingen.

Intervjuer

Viktigast att lära sig tänka kritiskt

Erna Dzin har läst internationella relationer– För mig är det viktigaste med högskolestudier att lära sig tänka kritiskt. Det är något jag utvecklat på programmet och jag har nytta av det både i arbetet och privat, säger Erna Dzin, tidigare student.

Erna brinner för humanitära och sociala frågor och hon gick in för studierna med en stark egen drivkraft.

– Sverige är litet och politiken här tycker jag är tråkig. När jag upptäckte utbildningen såg jag den som ett sätt att lära känna världen och hitta nya sätt att tänka.

Erna hade gått internationella samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet och tyckte det var intressant med organisationer som EU och FN. Hon ville fortsätta läsa, komma till en ny stad och gå en utbildning där det fanns chans att även få plugga utomlands.

– Jag visste vad jag ville göra. Först var jag inte helt säker på att jag skulle klara av det, men idag ångrar jag inte mitt val. Att studera på Malmö högskola kändes positivt och mina förväntningar infriades. Med mycket eget ansvar blev resultatet till stor del vad man själv gjorde det till.

Bra att nischa sig under studierna
Erna rekommenderar att ta tillvara möjligheten att skapa en personlig profil, till exempel genom att kombinera studierna med arbete. Själv jobbade hon under utbildningen bland annat som läxhjälp och på Rädda Barnen.

– Det är ett sätt att nischa dig inom något som intresserar dig extra mycket. Det gynnar både den personliga utvecklingen och ditt cv. När du jobbar lär du dig inifrån hur en organisation fungerar och det kan vara ett sätt att profilera dig på din kommande arbetsmarknad. I Malmö finns också goda möjligheter till volontärarbete.  

En termin på programmet studerade Erna vid University of Waterloo i Kanada. Hon hade sett flera likheter med Sverige och hon ville veta mera om Kanadas arbete inom bland annat migrationsfrågor.  

– Det var sjukt kul och en tuff utmaning. Man fick läsa mycket och det var verkligen häftigt när jag insåg att jag faktiskt klarade av det. Jag förbättrade också min engelska och nu känner jag mig bekvämare med att skriva på engelska än på svenska.

Idag jobbar Erna på mottagningsenheten på Migrationsverket i Kalmar.

– Jag trivs verkligen bra och jag känner att det är ett jobb som gör skillnad. I framtiden skulle jag kunna tänka mig att jobba för EU eller på någon ambassad. 

Arbetsliv

Efter examen

Programmet förbereder dig för studier i Internationella relationer på avancerad nivå. Efter examen kommer du att kunna arbeta med en mängd frågor som rör internationella relationer, såsom utrikespolitik, bistånd, utveckling, internationellt samarbete, konfliktförebyggande och mänskliga rättigheter. Potentiella arbetsgivare är bland annat utrikesförvaltning, myndigheter på lokal och nationell nivå, frivilligorganisationer och internationella organisationer.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2011

Annan termin:

Programkod:
SGINT version 6
Engelsk benämning:
International Relations
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
30 november 2006
Fastställandedatum:
09 december 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2011
Ersätter utbildningsplan fastställd:
30 november 2006

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Upplägg

Internationella relationer (IR) är ett integrerat flervetenskapligt ämne som innefattar en rad olika teoretiska perspektiv som söker belysa och förklara relationer mellan olika aktörer i det internationella systemet. IR innehåller en betoning på internationell politik men inbegriper även internationell rätt och internationell ekonomi.

Det övergripande syftet med kandidatprogrammet i Internationella relationer är att ge studenten förutsättningar att nå insikter och kunskaper om de internationella relationernas grundläggande drag och föränderlighet, förhållandet mellan individ och stat, det internationella systemets karaktär och funktionssätt samt framväxten av internationella normer, exempelvis inom mänskliga rättighetsområdet. Programmet syftar därtill att ge insikter och kunskaper kring ämnesområdets framträdande teoretiska ansatser och aktuella
forskningsdebatter. Programmet syftar också till att ge studenten de analytiska färdigheter som krävs för att kunna arbeta med IR-relaterade frågeställningar i såväl nationell som internationell miljö, t.ex. inom frivilligorganisationer, nationella myndigheter och internationella organisationer.

Kandidatprogrammet omfattar sex terminers studier och leder till en kandidatexamen i
Internationella relationer. Termin ett omfattar studier i Internationella relationer I. Denna termin är organiserad enligt den multi-teoretiska princip som karaktäriserar programmet, dvs. olika teoretiska perspektiv på internationella relationer behandlas för att ge en teoretisk bas för fortsatta studier. Termin två utgörs av studier i mänskliga rättigheter 1-30 vilket innebär att studenterna får grundläggande kunskaper i mänskliga rättigheter ur ett juridiskt, politiskt och filosofiskt perspektiv. Internationella relationer
II, termin tre, bygger vidare på de tidigare förvärvade teoretiska kunskaperna, men fokuserar även på specifika processer och strukturer centrala för framväxten av, och internaktionerna i, det samtida internationell systemet. Dessutom behandlas metod- och forskningsfrågor i relation till internationella relationer. Termin fyra och fem ger möjlighet till valfria kurser i Sverige eller utomlands alternativt till praktik (under en av terminerna) som av programansvarig bedömts vara relevant för utbildningen. Termin sex omfattar studier i internationella relationer på kandidatnivå,
Internationella relationer III, vilket inkluderar ett uppsatsarbete om 15 hp.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2011:
Höst 2011 - Termin 1
Vår 2012 - Termin 2
Höst 2012 - Termin 3
Vår 2013 - Termin 4
Höst 2013 - Termin 5
Vår 2014 - Termin 6
Termin fyra och fem ger möjlighet till valfria kurser i Sverige eller utomlands alternativt till praktik (under en av terminerna) som av programansvarig bedömts vara relevant för utbildningen.

Lärandemål

Kunskaper och förståelse

Efter avslutad utbildning ska studenten:

- visa kunskap om hur det som idag benämns internationella relationer vuxit fram samt vilken inverkan globaliserings- och regionaliseringsprocesser har på internationella relationer;

- visa kunskap om de olika perspektiv och teoribildningar som ligger till grund för hur internationella relationer debatteras och analyseras;

- visa kunskap om förhållandet mellan Internationella relationer och Mänskliga rättigheter och

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad utbildning ska studenten:

- visa förmåga att i tal och skrift kunna sätta centrala teorier och begrepp i relation till världspolitikens historiska och samtida utveckling;

- visa förmåga att identifiera, definiera och problematisera vetenskapliga problem, begrepp och perspektiv inom ämnet Internationella relationer;

- visa förmåga att formulera och inom givna tidsramar genomföra självständig analys (individuellt och i grupp) av vetenskapliga problem av IR-karaktär och

Värderingsförmågor och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska studenten:

- visa förmåga att självständigt värdera och kritiskt reflektera över centrala IR-frågeställningar;

- visa förmåga att reflektera kring det egna förhållningssättet till centrala IR-frågeställningar och

- visa förmåga att inom IR-området göra bedömningar med hänsyn till olika metodologiska aspekter.

Examen

Kandidatexamen.
Kandidatexamen i Internationella relationer

Kontakt

Mer information om utbildningen

Ingrid Alexandersson, studieadministratör
Telefon: 040-66 57331
E-post: ingrid.alexandersson@mah.se

Johan Modée, programansvarig
Telefon: 040-66 57586
E-post: johan.modee@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Globala politiska studier