Mångfaldsstudier: Arbetsliv, migration, genus

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Programmet erbjuds ej. Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mah.se.

Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt-fliken.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Hellen Nakabuye läser programmet Mångfaldsstudier
Hellen Nakabuye läser programmet Mångfaldsstudier och har valt inriktningen arbetsvetenskap.

"Jag valde programmet eftersom jag tyckte att det lät intressant, framför allt att man får möjlighet att välja mellan tre olika inriktningar efter ett grundande basår – arbetsvetenskap, IMER – internationell migration och etniska relationer, eller genusvetenskap" – Hellen Nakabuye som läser programmet Mångfaldsstudier. 

Läs intervjun med Hellen och andra under fliken Intervjuer.

Innehåll

Det handlar om människors villkor i samhälls- och arbetslivet, om integration, om jämställdhet och om arbete mot diskriminering.

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med denna typ av frågor i organisationer inom den privata eller offentliga sektorn, inom det ideella föreningslivet eller inom internationella institutioner och nätverk.

Samarbeta med framtida arbetsgivare.

Utbildningen har utvecklats i nära samarbete med dina framtida arbetsgivare.Under hela utbildningen kommer du att få möjlighet att knyta värdefulla kontakter med framtida arbetsplatser.

Arbetsmarknadsdagar

Under våra arbetsmarknadsdagar får du tillfälle att möta representanter från organisationer som arbetar med frågor som berör programmets ämnen.

Praktik hemma eller utomlands

Inom ramen för programmet kan du även göra en praktik under en hel termin och få poäng för det. Praktiken gör du hemma eller utomlands.

Utbildningens upplägg

Ämnen och kurser

Programmet är uppbyggt kring tre ämnen: Arbetsvetenskap, IMER (Internationell migration och etniska relationer) och Genusvetenskap.Ett gemensamt basår ger dig en unik möjlighet att under ett år få tillgång till kunskaper från tre olika ämnen, innan du sedan väljer ett huvudämne. Upplägget är flexibelt vilket betyder att du kan komplettera ditt huvudämne med kurser som passar dig och dina mål. Bland annat har du möjlighet att välja en praktikkurs och/eller att studera utomlands en termin.

Argumentation, kommunikation och beskriva din kompetens

Du får lära dig att argumentera, du lär dig problemformulering, att analysera komplexa sammanhang och muntlig och skriftlig kommunikation. Under utbildningen lär du dig också att tillvarata och beskriva din kompetens och kunskap för exempelvis framtida arbetsgivare.

Du väljer att fördjupa dig i ett av följande ämnen:

Intervjuer

Mångfald får allt större betydelse

Margareta Klint är en av två sektionschefer för Skatteupplysningen på Skatteverket i Malmö. Hon ser ofta exempel på att det finns behov av kunskap och kompetens om mångfaldsfrågor.  Utbildning inom området är särskilt viktigt på offentliga arbetsplatser, både i mötet kollegor emellan och i mötet med kunder, menar hon.

MKlint5_7998

Margareta Klint

- Det finns så mycket att göra och det tar så lång tid att förändra. Det finns exempelvis kanske för få chefer med utländsk bakgrund inom det offentliga i dag. Men det handlar inte enbart om etnicitet och genus utan om alla möjliga fördomar som vi människor har. Man tycker kanske själv att man är fördomsfri, men så gör man ett plumpt uttalande vid kaffebordet.

Margareta Klint tycker att det nya programmet ser mycket intressant ut. Kunskap och kompetens i mångfaldsfrågor kommer att få allt större betydelse i myndigheters arbete i framtiden, menar hon.

-Önskvärt vore också om de personer vi rekryterar, jurister och ekonomer, hade haft något inslag av det här i sina utbildningar.

I mitten av maj öppnar Skatteverket och Försäkringskassan ett gemensamt servicekontor i Malmö, där Margareta Klint menar att mångfaldsaspekten kommer att få stor betydelse.

-Här i Malmö har vi många invånare med utländsk bakgrund, och då är det bra att de som tar emot på servicekontoret har förståelse för att man kanske tänker på ett annat sätt med en annan bakgrund. Vissa personer tycker att det svårt att uttrycka sig på telefon och har det lättare i ett personligt möte. I det mötet är det också då viktigt att ha personer som speglar verkligheten, hur det ser ut i samhället.

Programmet Mångfaldsstudier är väldigt brett, man kan arbeta med många olika saker

Tjugoåriga Hellen Nakabuye går andra terminen av sex på programmet Mångfaldsstudier vid Malmö högskola och anser att alla utbildningar skulle behöva en touch av mångfald.

– Jag valde programmet eftersom jag tyckte att det lät intressant, framför allt att man får möjlighet att välja mellan tre olika inriktningar efter ett grundande basår – arbetsvetenskap, IMER – internationell migration och etniska relationer, eller genusvetenskap. För mig stod det och vägde mellan IMER och arbetsvetenskap men jag valde det senare eftersom jag tror att jag kommer att ha mer nytta av det.

Helle Nakabuye läser programmet Mångfaldsstudier.

– För mig har utbildningen varit klockren – jag har lärt mig jättemycket på det här första basåret, säger Hellen Nakabuye.  

Tillbaka i Sverige kändes det naturligt att fortsätta plugga.

– Programmet Mångfaldsstudier är väldigt brett, man kan arbeta med många olika saker, men ett mål är att jobba med diskriminering i arbetslivet. Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni är en förebild. Jag skulle gärna försöka göra något bra, något som förändrar på ett större plan, och hon har inspirerat mig lite grand.

Det sociala engagemanget känns tydligt när man pratar med Hellen Nakabuye.
Själv kom hon som nioåring till från Uganda till Sverige, älskar Malmö, och trivs väldigt bra på Malmö högskola.

– För mig har utbildningen varit klockren – jag har lärt mig jättemycket på det här första basåret, jag har vuxit som människa. Jag har aldrig varit rädd för att säga vad jag tycker men nu känns det som om jag har blivit självsäkrare – mitt tänk har förändrats.

– I framtiden tror jag att jag kommer att läsa några extra kurser i projektledning och socialt arbete, tidigare funderade jag på att söka socionomutbildningen men det här känns mer spännande.

Text: Caroline Alesmark

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2011

Annan termin:

Programkod:
SGMAG version 2
Engelsk benämning:
Diversity Studies: Working Life, Migration and Gender
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
18 november 2009
Fastställandedatum:
03 juni 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2010
Ersätter utbildningsplan fastställd:
10 december 2009

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Upplägg

Termin 1
Termin 1 är en introduktionstermin där programmets övergripande tema presenteras från en bred humanistisk-samhällsvetenskaplig utgångspunkt. Den inledande kursen, Introduktion till mångfaldsstudier, följs av två parallella kurser som syftar till att utveckla studentens språkliga och analytiska färdigheter.

Introduktion till mångfaldsstudier, 15 hp
Akademiskt språkbruk, 7,5 hp
Omvärldsanalys för mångfaldsarbete, 7,5 hp

Termin 2
Termin 2 består av fyra kurser som, liksom introduktionskursen, syftar till att presentera och problematisera programmets övergripande mångfaldstema, här utifrån ämnesteoretiska perspektiv som tydligt knyter an till programmets tre huvudområden: IMER, Arbetsvetenskap och Genusvetenskap. I de tre inledande kurserna på terminen belyses viktiga perspektiv på samhällelig mångfald och förändring: social omvandling, social kategorisering samt rättigheter. Den avslutande kursen är ämnesspecifik och väljs utifrån vilket huvudområde som studenten avser ta ut sin kandidatexamen i.

Social omvandling, 7,5 hp
Social kategorisering, 7,5 hp
Rättigheter i samhälls- och arbetslivet, 7,5 hp
Beroende av valt huvudämne läses en av följande kurser:
- Arbete individ och hälsa 7,5hp (Arbetsvetenskap)
- Migrationens orsaker och konsekvenser 7,5hp (IMER)
- Kropp, sexualitet och politisk kamp 7,5hp (Genusvetenskap)

Termin 3
Termin 3 består av kurser specifika för respektive huvudområde. Kurserna under denna termin utgör programmets s.k. påbyggnadsnivå och innefattar moment av vetenskaplig metod samt fortsatta färdighetstränande moment.

Arbetsvetenskap:

- Arbetsorganisation och ledarskap, 15 hp
- Personalekonomi och personalarbete, 15hp

IMER:

- Mångfaldens utmaningar - tillhörighet och utanförskap, 15 hp
- Global migration och den lokala arbetsmarknaden, 15 hp

Genusvetenskap:

- Från jämställdhet till likabehandling: teori, retorik och praktik, 15 hp
- Vetenskaplig forskningsmetodik, 7,5 hp
- Självständigt vetenskapligt arbete, 7,5 hp

Termin 4 och 5
Beroende på valt huvudområde utgörs termin 4 och 5 av antingen fritt valbara kurser inom samhällsvetenskap-humaniora eller en kombination av sådana kurser och inriktningsspecifika kurser som utgör obligatoriska komplement till kurserna inom huvudområdet. Terminerna 4-5 är en period som kan rymma utbytesstudier vid utländska lärosäten eller andra ämnesstudier inom samhällsvetenskap-humaniora, men den kan också utgöra en period för profilering, där studenten ges möjlighet att läsa kurser som fördjupar hans/hennes kunskaper och färdigheter relaterat till ett specifikt verksamhetsfält på arbetsmarknaden. Under termin 4 och 5 erbjuds också en praktikkurs som valbar kurs.

Termin 6
Termin 6 utgör programmets s.k. fördjupningsnivå inom huvudområdet och består av tre kurser: en metodkurs, en ämnesspecifik fördjupningskurs samt det avslutande examensarbetet.

Att studera mångfald: Vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv, 7,5 hp
Kurs inom det valda huvudområdet (fördjupningsnivå)://
-
Ämnesfördjupning (IMER);
-
Arbetsliv, yrken och professioner eller Mångfald och diskriminering i arbetslivet (Arbetsvetenskap)
-
Intersektionalitet och diskriminering (Genusvetenskap)
Examensarbete, 15 hp //

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2011:
Höst 2011 - Termin 1
Vår 2012 - Termin 2
Höst 2012 - Termin 3
Vår 2013 - Termin 4
Höst 2013 - Termin 5
Vår 2014 - Termin 6

Lärandemål

Generella mål för kandidatexamen, se Högskoleförordningen, bilaga 2, SFS 1993:100 med ändringar t o m SFS 2006:1054.

Övergripande mål för kandidatprogrammet Mångfaldsstudier: arbetsliv, migration, genus, 180 hp
Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten
 • visa kunskap om och förståelse av olika aspekter av mångfald i samhällslivet,
 • visa kunskap om och förståelse av centrala problemställningar och teorier inom områdena IMER, Arbetsvetenskap och Genusvetenskap, och
 • visa kunskap om Malmö högskolas perspektivområden genus, migration och etnicitet.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten
 • visa förmåga att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt samla, analysera och värdera information kring olika mångfaldsrelaterade frågor på individ-, organisations- och samhällsnivå,
 • visa förmåga att självständigt och inom givna tidsramar identifiera, formulera och lösa problem samt såväl muntligt som skriftligt kunna kommunicera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa förmåga att tillämpa sin kunskap om Malmö högskolas perspektivområden genus, migration och etnicitet i samhälls- och arbetslivsrelaterade frågeställningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten
 • visa förmåga att behandla mångfaldsrelaterade frågeställningar i en bredare samhällsvetenskaplig kontext och göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, och
 • visa förmåga till ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt i både kunskapsinhämtning och kunskapsförmedling .

Specifika mål för kandidatexamen i Internationell migration och etniska relationer (IMER)
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i IMER skall studenten
 • visa kunskap om och förståelse av IMER-områdets centrala teorier, metoder och forskningsresultat,
 • visa kunskaper om och förståelse av orsakerna till internationell migration och migrationens konsekvenser,
 • visa kunskaper om och förståelse av integrations- och segregationsrelaterade frågeställningar, och
 • visa förståelse av etniska och sociala identitetsprocesser.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i IMER skall studenten
 • visa förmåga att identifiera IMER-relaterade frågor, och
 • visa förmåga självständigt studera mångfaldsfrågor ur ett IMER-perspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i IMER skall studenten
 • visa förmåga att identifiera och förhålla sig till IMER-relaterade problem.

Specifika mål för kandidatexamen i Arbetsvetenskap:
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i Arbetsvetenskap skall studenten
 • visa kunskap om arbetslivets utveckling,
 • visa kunskap om arbetsmarknadens funktionssätt,
 • visa kunskap om och förståelse av centrala arbetsvetenskapliga problemställningar, teorier, metoder och forskningsresultat, och
 • visa kunskap om och förståelse av olika typer av mångfaldsfrågor med särskilt fokus på arbetslivet.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i Arbetsvetenskap skall studenten
 • visa förmåga att identifiera arbetslivsrelaterade problem, och
 • visa förmåga att självständigt studera organisationer och kunna genomföra konkreta arbetsplatsanalyser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i Arbetsvetenskap skall studenten
 • visa förmåga att förhålla sig till arbetslivsrelaterade problem och frågor.

Specifika mål för kandidatexamen i Genusvetenskap:
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i Genusvetenskap skall studenten
 • visa kunskap om centrala teoretiska och metodologiska positioner inom genusvetenskapens kunskapsområde,
 • visa fördjupad kunskap om sociala identitetsprocesser, normaliseringsprocesser och maktrelationer utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i Genusvetenskap skall studenten
 • visa färdighet att beskriva och diskutera genusvetenskapliga frågeställningar, och
 • visa färdighet och förmåga att självständigt identifiera och analytiskt genomföra projekt med relevans för genusvetenskapens arbetsfält.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i Genusvetenskap skall studenten
 • visa förmåga att identifiera och förhålla sig till frågor som är knutna till genusrelaterade problem i samhället och till relationer mellan socialt konstruerade grupper.

Examen

Kandidatexamen.
Kandidatexamen i:
Internationell migration och etniska relationer /
Arbetsvetenskap / Genusvetenskap

Övrigt

För tillträde till nästkommande studieår krävs godkända betyg om minst 45 hp från närmast föregående studieår. För tillträde till sista terminen måste kurserna på termin 1-3 vara avslutade.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Victor Lundberg, programansvarig
Telefon: 040-66 57386
E-post: victor.lundberg@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Globala politiska studier