Mångfaldsstudier

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Nour Ahmad, Mångfaldsstudier

”Det är en väldigt bred utbildning och det finns många områden man kan jobba med. Mångfald och migration är exempelvis väldigt intressant. Jag uppskattar att vi har föreläsare från yrkeslivet som berättar om vilka arbetsmöjligheter som finns när vi är färdiga med utbildningen.Nour Ahmad, student.

Beskrivning

Utbildningen handlar om människors villkor i samhälls- och arbetslivet, om integration, jämställdhet, maktrelationer, relationer mellan grupper och om arbete mot diskriminering. Programmet erbjuder en bred samhällsvetenskaplig utbildning som ger dig en förståelse för en rad aspekter av mångfald i samhälls- och arbetslivet. Du lär dig argumentation, problemformulering, muntlig och skriftlig kommunikation samt att analysera sociala sammanhang. Programstrukturen bygger på ett introducerande basår då du bland annat läser kurser i omvärldsanalys, akademiskt skrivande och social förändring. Därefter fördjupar du dig inom ämnet internationell migration och etniska relationer (IMER) samt läser kurser om organisationsarbete och ledarskap, jämställdhet och likabehandling. Du har även möjlighet att fördjupa dig i omvärldsanalys, göra praktik eller studera utomlands en termin.

Innehåll

Utbildningen utvecklas i nära samarbete med det omgivande samhället. Det gör att utbildningen alltid är aktuell och att du ges möjlighet att knyta värdefulla kontakter med framtida arbetsplatser.

Inom ramen för programmet kan du även göra en poänggivande praktik. Du kan välja att söka praktik i Sverige eller utomlands. 

Vad kan jag göra efter examen?

Programmet ger dig de professionella kompetenser som krävs för att arbeta nationellt eller internationellt med migrations- och mångfaldsfrågor såväl inom näringslivet som inom den offentliga och ideella sektorn. Det kan exempelvis gälla planerings-, utrednings- och informationsarbete.

Intervjuer

Johan vill satsa på samhällsfrågor 

Johan berg läser programmet Mångfaldsstudier på Malmö högskolaInnan 21-årige Johan Berg gav sig på mångfaldsstudier på Malmö högskola arbetade han som lastbilschaufför i några år. Han var skoltrött efter tre år på fordonsteknisk linje på gymnasiet och ville prova på ett mer praktiskt arbete.

– Under tiden följde jag debatten om rasism och jämställdhet, berättar Johan. Det växte sig så stort att jag blev politiskt intresserad och valde att satsa på samhällsfrågor.

Johan Berg är inne på sitt första år och siktar på en kandidatexamen i ämnet internationell migration och etniska relationer (IMER). Studierna fokuserar på integrations- och segregationsprocesser, kulturmöten, mångfald, etnicitet, genus, religion samt rasism och diskriminering.

– Studierna är väldigt givande och passar mig som hand i handsken! Jag har inga som helst tvivel på att jag vill fortsätta. Jag har lärt mig att inte ta något för givet. Allt har en orsak, allt går att spåra till en händelse eller ett fenomen. En rasist till exempel kan ju vara någon som blivit drabbad av arbetslöshet och försöker hitta en syndabock. Eller ta nationalismen bland annat, den är ju en konstruktion, inte något av naturen givet.

På utbildningen går för tillfället fler tjejer än killar, något som Johan tycker är lite olyckligt.

– Jag tror, även om jag inte är säker, att vita män överlag inte är intresserade av strukturell rasism och diskriminering eftersom det inte drabbar dem på samma sätt som till exempel kvinnor eller invandrare. Men jag gillar att utbildningen fokuserar väldigt mycket på utsatta grupper och tar upp samhällsfrågor på ett nära och konkret sätt. Vi diskuterar exempelvis Sverigedemokraterna väldigt mycket!

Johans framtidsplaner handlar om att engagera sig politiskt på ett eller annat sätt.

– Jag vill arbeta med opinion, upplysa folk om viktiga samhällsfrågor. Kanske som politiker eller kanske som journalist. Kanske arbetar jag på Migrationsverket med migrationsfrågor.

Studiemiljön tycker Johan är bra även om lokalerna är något utspridda i Malmö.

– Det är gångavstånd till allt så det är inga problem. Men det bästa med alltihopa är lärarna. Jag gillar att det är en informell relation mellan lärare och studenter och att vi kan diskutera fritt. Vår kursansvariga är den bästa lärare jag någonsin har haft!

”Mångfald och migration är väldigt intressant!”

Nour_Ahmad, Mångfaldsstudier, 180 hpNour Ahmad läser programmet Mångfaldsstudier och blev tipsad av en kompis om utbildningen.

– Hon sa att den var bra och handlade mycket om aktuella samhällsfrågor.Och hon hade rätt, det är det bästa jag har gjort!

Som barn till palestinska invandrare anser 20-åriga Nour att studierna relaterar till hennes egen vardag då utbildningen bland annat handlar om integration, jämställdhet, maktrelationer och om arbete mot diskriminering.

– Jag är född och uppvuxen i Sverige och när vi diskuterar till exempel invandrare, arbetslöshet och nationalism känner jag igen mig och min omgivning. Det kan ju vara oerhört svårt att komma in i det svenska samhället. Dessa frågor påverkar oss alla.

Det 3-åriga programmet erbjuder bland annat omvärldsanalys och problemformulering, samt att förhålla sig normkritiskt till företeelser i omvärlden.

– Vi läser social omvandling och globalisering och vad det innebär för oss alla. Ett exempel är barnomsorgen, den har förändrats väldigt mycket på de senaste 20 åren, därför är det viktiga att diskutera vad det innebär för framtida generationer.

Innan Nour Ahmad började läsa på Malmö högskola arbetade hon bland annat i en leksaksaffär, något hon fortfarande gör om helgerna.

– Det är verkligen jätteroligt, men jag insåg ganska snabbt att jag inte kunde göra det livet ut. Men nu gör jag både och, en underbar kombination.

Studiemiljön och lärarna är något som Nour också trivs väldigt bra med.

– Vi har underbara lärare och lokalerna på Malmö högskola är fina, både in- och utsida. Och så gillar jag att vi är ”mångfaldsklassen”, studenterna kommer ju från hela världen. Att få andras perspektiv gör det ännu roligare att plugga. Varje dag när kommer jag hem och berättar för min familj vad jag lärt mig blir de lika förtjusta som jag!

I framtiden hoppas Nour kunna arbeta med samhällsfrågor.

– Det är en väldigt bred utbildning och det finns många områden man kan jobba med. Mångfald och migration är exempelvis väldigt intressant. Jag uppskattar väldigt mycket att vi har föreläsare från yrkeslivet som berättar om vilka arbetsmöjligheter som finns när vi är färdiga med utbildningen.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Annan termin:

Programkod:
SGMGF version 5,1
Engelsk benämning:
Diversity Studies
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
06 september 2012
Fastställandedatum:
07 mars 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter utbildningsplan fastställd:
07 mars 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Upplägg

Termin 1
Termin 1 är en introduktionstermin där programmets övergripande tema presenteras från en bred humanistisk-samhällsvetenskaplig utgångspunkt. Den inledande kursen, Introduktion till mångfaldsstudier, följs av två kurser som syftar till att utveckla studentens språkliga och analytiska färdigheter.

IM441S Introduktion till mångfaldsstudier, 15 hp
SV230S Akademiskt språkbruk, 7,5 hp
IM230S Omvärldsanalys för mångfaldsarbete, 7,5 hp

Termin 2
Termin 2 består av fyra kurser som, liksom introduktionskursen, syftar till att presentera och problematisera programmets övergripande mångfaldstema, utifrån ämnesteoretiska perspektiv som tydligt knyter an till programmets huvudområde: IMER,

IM234S Social omvandling, 7,5 hp
IM233S Migrationens orsaker och konsekvenser 7,5hp
IM238S Social kategorisering, 7,5 hp
IM239S Rättigheter i samhälls- och arbetslivet, 7,5 hp

Av kurserna på termin 1 och 2 utgör Introduktion till mångfaldsstudier, Migrationens orsaker och konsekvenser samt Social kategorisering huvudområdeskurser inom IMER.

Termin 3
GV224S Från jämställdhet till likabehandling: teori, retorik och praktik 15 hp
IM226S Arbetsorganisation och ledarskap 15 hp

Termin 4
IM331S Internationell Migration och Etniska Relationer II: Global migration och lokal arbetsmarknad
IM330S Internationell Migration och Etniska Relationer II: Mångfaldens utmaningar - utanförskap och tillhörighet
IM332S Internationell Migration och Etniska Relationer II: Självständigt vetenskapligt arbete

Termin 5
Valfria kurser
Rekommenderade kurser:
Praktik 30 hp
Förvaltningsrätt 30 hp
Projektledning I 30 hp
Utrednings- och utvärderingsarbete i organisationer 15 hp och Omvärldsanalytiska metoder 15 hp.

Termin 6
IM260S Vetenskapsteori och metodologi med tematisk fördjupning 15 hp
IM241S Examensarbete, 15 hp

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
  • -
Vår 2020 - Termin 6

Lärandemål

Generella mål för kandidatexamen, se Högskoleförordningen, bilaga 2, SFS 1993:100 med ändringar t o m SFS 2006:1054.

Övergripande mål för kandidatprogrammet Mångfaldsstudier 180 hp

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning skall studenten
• visa kunskap om och förståelse av olika aspekter av mångfald i samhällslivet,
• visa kunskap om och förståelse av centrala problemställningar och teorier inom området IMER
• visa kunskap om och förståelse av IMER-områdets centrala teorier, metoder och forskningsresultat,
• visa kunskaper om och förståelse av orsakerna till internationell migration och migrationens konsekvenser,
• visa kunskaper om och förståelse av integrations- och segregationsrelaterade frågeställningar, och
• visa förståelse av etniska och sociala identitetsprocesser.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning skall studenten
• visa förmåga att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt samla, analysera och värdera information kring olika mångfaldsrelaterade frågor på individ-, organisations- och samhällsnivå,
• visa förmåga att självständigt och inom givna tidsramar identifiera, formulera och lösa problem samt såväl muntligt som skriftligt kunna kommunicera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
• visa förmåga att tillämpa sin kunskap om genus, migration och etnicitet i samhälls- och arbetslivsrelaterade frågeställningar
• visa förmåga att identifiera IMER-relaterade frågor
• visa förmåga självständigt studera mångfaldsfrågor ur ett IMER-perspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten
• visa förmåga att behandla mångfaldsrelaterade frågeställningar i en bredare samhällsvetenskaplig kontext och göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, och
• visa förmåga till ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt i både kunskapsinhämtning och kunskapsförmedling .
• visa förmåga att identifiera och förhålla sig till IMER-relaterade problem och att identifiera behovet av ytterligare kunskaper och kompetens inom området

Examen

Kandidatexamen.
Kandidatexamen i:
Internationell migration och etniska relationer

Kontakt

Mer information om utbildningen

Anna-Karin Holm, studieadministratör
Telefon: 040-66 57317
E-post: anna-karin.holm@mah.se

Victor Lundberg, programansvarig
Telefon: 040-66 57386
E-post: victor.lundberg@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Globala politiska studier