Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Beskrivning

Miljövetarprogrammet är en flervetenskaplig utbildning för dig som vill arbeta med miljöfrågor och människor. Under utbildningen kommer du att lära dig att analysera och förklara de mänskliga och samhälleliga aktiviteter som orsakar miljöproblem, och hur man med praktiska verktyg kan arbeta med individer, företag och organisationer för en hållbar utveckling. Du kommer också att utveckla din kunskap om miljöproblemens naturvetenskapliga bakgrund och om de tekniska och juridiska möjligheter som står till buds i förändringsarbetet. Programmet ger en bred och gränsöverskridande kompetens i ämnet miljövetenskap, samt goda möjligheter till individuell fördjupning och praktisk erfarenhet inom valbara ämnen och intresseområden.
Vissa i programmet ingående kurser eller kursmoment kan komma att ges helt på engelska.

Innehåll

Vad lär du dig?

Programmet ger dig en bred och gränsöverskridande kompetens i ämnet miljövetenskap, samt goda möjligheter till individuell fördjupning och praktisk erfarenhet inom valbara ämnen och intresseområden. 

Du lär dig att analysera och förklara de mänskliga och samhälleliga aktiviteter som orsakar miljöproblem, och hur man med praktiska verktyg kan arbeta med individer, företag och organisationer för en hållbar utveckling. Du kommer också att utveckla din kunskap om miljöproblemens naturvetenskapliga bakgrund och om de tekniska och juridiska möjligheter som står till buds i förändringsarbetet. Du kommer att kunna analysera konkreta problemsituationer och tillämpa möjliga angreppssätt och strategier för förändringar.

Du får kunskap och kompetens om

 • miljöproblemens ekologiska, ekonomiska, politiska och sociala sammanhang.  
 • hur man kan påverka människors attityder och miljöhandlingar i en mer hållbar riktning.
 • verktyg och metoder som kan användas för att praktiskt bedriva miljöarbete i företag och organisationer.

Praktik och branschkontakt

Under programmets femte termin erbjuds du en praktikkurs som omfattar 15 högskolepoäng. Praktiken förläggs till en valfri arbetsplats som bedriver någon form av miljöarbete. Kursen ger en nyttig erfarenhet av praktiskt miljöarbete, goda möjligheter att skapa egna kontakter inom det fält du valt att inrikta dig mot, samt en användbar ingång för examensarbetet.

Arbetsområden och arbetsplatser för miljövetare

Som miljövetare kan du arbeta med miljöfrågor samt hållbarförändringsarbete. Exempel på tänkbara arbetsområden är utveckling, samordning och projektledning i företag och kommuner, stads- och samhällsplanering, miljömanagement och införande av miljöledningssystem, personalutbildning, utredningsarbete, information, media och miljökommunikation eller strategiutveckling.

Framtida arbetsplatser kan vara statliga och kommunala myndigheter som hanterar frågor om miljö och hållbar utveckling, exempelvis Naturvårdsverket, länsstyrelserna och de kommunala miljöförvaltningarna. En annan viktig del av det hållbara utvecklingsarbetet, där miljövetares kompetens kommer till nytta, bedrivs av fristående organisationer, till exempel miljöorganisationer, biståndsorganisationer och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter.

Du kan också komma att jobba i branscher som arbetar direkt med miljötjänster eller miljöprodukter, till exempel miljöteknik- och miljökonsultföretag. Det kan även vara konventionella industriföretag, såsom energibolag, transportföretag, bostadsbolag, lantbruk och livsmedelsindustri, eller hotell och turism där miljöfrågor också är en viktig del av verksamheten.

Intervjuer

Ahmed gillar det samhällsvetenskapliga perspektivet

Ahmed Al-Qassam tog examen from miljövetarprogrammet 2015. Något stort miljöintresse hade han egentligen inte till en början. Men efter att ha halkat in på jobb hos Greenpeace både i Sverige och utomlands växte intresset för miljöfrågor. Ahmed ville fördjupa sina kunskaper och sökte därför till utbildningen. Idag kan han inte vara mer nöjd med sitt val.

Student Ahmed Al-Qassam

– När jag började på programmet kändes det som att allting föll på plats, som att det var skrivet i stjärnorna.

 

I och med att utbildningen utgår ifrån ett samhällsvetenskaplig perspektiv på miljöutmaningar och frågeställningar skiljer sig programmet från andra miljövetenskapliga utbildningar som traditionellt är mer naturvetenskapliga.

– I början var jag lite rädd att det skulle vara för naturvetenskapligt eftersom jag har haft lite svårt för NO-ämnena. Men jag insåg snabbt att det här programmet har en helt annan ingång på miljövetenskap. Vi studerar sociologi, politik, ekonomi och diskuterar miljöfrågor utifrån sådant som roller, normer, värderingar och konsumtionsmönster.

– Jag tycker att skillnaden i perspektiv märks när jag träffar andra miljövetare. Om man tänker sig en försurning i en sjö, så studerar vi mer hur den påverkar individer och samhället runt omkring, medan andra miljövetare mer undersöker och konstaterar försurningen.

Frihet att välja efter eget intresse

Genom en valbar termin finns möjligheter att välja ett ytterligare intresseområde som inte ingår i programmet. På det sättet uppmuntras studenter att hitta sin nisch inom miljöämnet och Ahmed valde då att läsa socialpsykologi.

– Miljöområdet är ju enormt och går in i allt. Genom att vi i klassen kan intressera oss för olika frågor lär vi oss skilda saker. Det tycker jag är häftigt, för det gör att vi kan koppla ihop våra olika intresseområden och få intressantare diskussioner i klassrummet. Själv brinner Ahmed för miljöpsykologi och bland annat om hur människors värderingar och handlingar kan skilja sig åt.

– Det handlar om att vi som individer kan ha positiva miljövärderingar men att det sällan övergår i våra handlingar. Hur kan det komma sig?

Vill ha ett jobb som kan påverka omvärlden – Det finns så mycket du kan göra efter examen. Jag är lite inne på att jobba inom en miljöorganisation men är också sugen på att läsa en master och specialisera mig. Något som är viktigt för mig är att jag ska må bra av jobbet, att jag kan identifiera mig med uppgifterna och påverka omvärlden. Det är möjligt att jag kan göra det bäst utanför Sverige så jag skulle vilja söka mig utomlands, gärna till ett varmt land!

Tillsammans med två klasskamrater startade Ahmed podcasten Miljöpodden, som 2016 tilldelades Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar miljö. Du kan läsa mer om projektet på miljopodden.nu.


Tina fick jobb direkt efter examen

Tina valde miljövetarprogrammet på Malmö högskola för att hon ville ha en bred utbildning med en tvärvetenskaplig utgångspunkt.

Kristina Olsson, alumn

– Jag har alltid varit intresserad av miljöfrågor. Redan när jag var liten och Öresundsbron skulle byggas så funderade jag mycket på hur det skulle påverka miljön. Men det var när jag reste utomlands som jag insåg att det finns väldigt mycket vi kan göra för vår miljö.

Under sin sista terminen på utbildningen gjorde Tina praktik på Miljöförvaltningen i Helsingbors stad. När praktikperioden var över så utlystes en tjänst som miljöinspektör. Tina sökte och fick tjänsten.
– Jag var så klart mycket glad att jag hittade ett jobb inom det jag utbildat mig till så snabbt.

Lär sig nya saker varje dag

Miljöinspektören har ansvar för tillsyn av miljöfarliga verksamheter och butiker inom detaljhandeln i Helsingborgs Stad. 

 – Vi på miljöförvaltningen arbetar för att människor ska må bra idag, imorgon och i framtiden. Det gör vi bl a genom tillsyn, där vi granskar företag och verksamheter för att se hur de jobbar för att uppfylla lagstiftningens krav och för att minska sin miljöpåverkan.

– Det är så roligt! Jag lär mig nya saker varje dag och det allra bästa roligaste med mitt jobb är att jag får vara med och göra skillnad.

Idag har Tina gått vidare från sin tjänst på Helsingborgs Stad, och arbetar nu som miljöcontroller på SUS-Malmö.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Annan termin:

Programkod:
SGMVP version 4
Engelsk benämning:
Environmental Science
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
21 december 2006
Fastställandedatum:
12 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Upplägg

Utbildningen syftar till att den studerande ska utveckla såväl en professionell identitet som yrkesmässigt användbara kunskaper och färdigheter inom kunskapsfältet miljövetenskap.
Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna uppvisa ett yrkesetiskt och personligt förhållningssätt till de värdemässiga, moraliska och sociala dimensionerna av begreppet hållbar utveckling. Detta innebär att den studerande, utöver den generella värderingsförmågan ska kunna uppvisa att han eller hon på ett mer personligt plan kan relatera sig själv till normativa och värdemässiga frågor som berör hållbar utveckling, t ex miljöetik, mänskliga rättigheter, ekonomisk fördelning, könsmakt och etniska motsättningar.
Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppövningar, seminarier, laborationer, studiebesök, projektarbeten och handledning. Utbildningen bygger i stor utsträckning på studentaktivt och problemorienterat lärande. Stor vikt läggs vid att utveckla förmågan att samarbeta i olika former av gemensamma projekt, samt förmågan att presentera samt kritiskt reflektera över arbetsresultat och rapporter. Kunskapsinhämtning sker såväl individuellt som i grupp.
Genom programmet ges möjligheter att skapa kontakter med näringsliv och omgivande samhälle.
Under rubriken Innehåll framgår programmets kurser. Kurser inom huvudområdet miljövetenskap är obligatoriska för kandidatexamen. Övriga kurser kan innehålla moment som är förkunskapskrav till huvudområdeskurserna.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
 • Se kommentar nedan
Vår 2020 - Termin 6
30 hp av programmets 180 hp är valfria. Dessa poäng läses normalt under hösttermin 2019, programmets termin 5.

Lärandemål

Lärandemålen för Miljövetarprogrammet – Människa, miljö, samhälle
är formulerade i enlighet med
– allmänna mål för grundläggande högskoleutbildning (högskolelagen 1 kap 8 §)
Kunskap och förståelse – Efter avslutad utbildning ska studenten visa kunskap om:
 • miljöproblemens gränsöverskridande och flervetenskapliga karaktär, förståelse av dessa problems historiska sammanhang samt fördjupad insikt om sambanden mellan ekologisk, ekonomisk, politisk, social och kulturell utveckling
 • miljöpolitikens sammanhang, organisation och genomförande
 • de ekonomiska aktörernas inverkan på miljöproblem samt kunskap om hur ekonomiska drivkrafter, marknadsprocesser och olika former av miljömanagement kan utnyttjas för att främja en hållbar utveckling
 • hur människors individuella och sociala handlingsmönster inverkar på miljöproblem och hur dessa handlingsmönster kan förstås och förklaras
 • miljövetenskapliga forskningsmetoder, samt kännedom om grundläggande vetenskapsteoretiska och kunskapsteoretiska frågeställningar
Färdighet och förmåga – Efter avslutad utbildning ska studenten visa färdighet att:
 • analysera ett miljöproblem, dess orsaksförlopp och konsekvenser i ett flervetenskapligt perspektiv
 • arbeta problemorienterat, att självständigt söka, värdera och sammanställa relevant information samt att utarbeta förslag på problemlösningar
 • delta i planering, samordning och genomförande av miljöprojekt och hållbart förändringsarbete
 • planera, genomföra och rapportera miljövetenskapliga undersökningar, vilket inbegriper en färdighet att kritiskt granska och analysera undersökningars teoretiska, metodologiska och praktiska utgångspunkter
 • utforma skriftliga rapporter av såväl vetenskaplig som utredande karaktär
 • muntligt, i såväl vetenskapliga som yrkesmässiga och publika sammanhang, presentera forskningsresultat, utredningar och annan information
 • i såväl vetenskapliga som yrkesmässiga och publika sammanhang diskutera, argumentera, ge återkoppling och framföra kritik
 • kritiskt och systematiskt tillgodogöra sig innehållet i vetenskaplig litteratur
 • samarbeta i gruppbaserade lärosituationer
Värderingsförmåga och förhållningssätt – Efter avslutad utbildning ska studenten visa:
 • förmåga att med utgångspunkt i tillgänglig information analysera och bedöma ett miljöproblem i relation till ett vidare etiskt, politiskt och historiskt sammanhang
 • förmåga att bedöma såväl vetenskapliga studiers som praktiskt förändringsarbetes relevans för ekologisk, ekonomisk, social och kulturell utveckling
 • förmåga att kritiskt reflektera över miljövetenskapliga studiers värdemässiga utgångspunkter, samt de teoretiska, metodologiska och praktiska implikationer dessa medför
 • ett självreflekterande förhållningssätt till sin egen kunskaps- och kompetensutveckling, sitt behov av ytterligare kunskaps- och kompetensutveckling, samt sitt etiska ansvarstagande som miljövetare

Examen

Kandidatexamen.
Kandidatexamen med huvudområde Miljövetenskap.
Bachelor of Science with a Major in Environmental Science.

Övrigt

Vissa i programmet ingående kurser eller kursmoment kan komma att ges helt på engelska.
För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Ola Püschel, studievägledare
Telefon: 040-66 58199
E-post: ola.puschel@mah.se

Eva Stockelius, studieadministratör
Telefon: 040-66 57179
E-post: eva.stockelius@mah.se

Johanna Nygren Spanne, programansvarig
Telefon: 040-66 57611
E-post: johanna.nygrenspanne@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier