Personal och arbetsliv

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%


Information till sökande

Den här utbildningen erbjuds ej för hösten 2013.

 

Beskrivning

Programmet Personal och arbetsliv förbereder dig särskilt för arbete med olika personalfrågor. Det är ett expansivt, viktigt och spännande arbetsområde i samhället!

Under utbildningen lär du dig att hantera olika aspekter av arbetslivets förändring och får en förståelse för vad denna förändring innebär för samhället i dess helhet, för olika typer av organisationer och för enskilda individer. Utbildningen ger dig därmed goda förutsättningar att möta det moderna arbetslivets utmaningar. I utbildningen ingår bl a kurser riktade mot arbetslivets globalisering, hälsoperspektiv på arbete, personalekonomi, arbetsrätt samt arbetslivets organisation och ledarskap.

Programmet ger dig de professionella kunskaper som krävs för att arbeta med personal- och arbetslivsfrågor inom såväl privata som offentliga verksamheter. Några exempel på möjliga arbetsuppgifter är olika former av personalarbete som rekrytering och kompetensutveckling, ledarskaps- och organisationsutveckling, utrednings- och utvärderingsarbete, arbetsmiljöarbete, jämställdhets- och mångfaldsarbete, coachning och arbetsrehabilitering.

Innehåll

Vad är Personal och arbetsliv?

Programmet Personal och arbetsliv förbereder dig särskilt för arbete med olika personalfrågor. Det är en utbildning för dig som vill jobba med människor och utveckling av människor, men som också vill se och påverka helheten, organisationen och strukturen bakom. Det kan handla om rekrytering, personalutveckling, att behålla personal, och att lära sig att genomföra personalförändringar på ett hållbart sätt. Det är ett expansivt, viktigt och spännande arbetsområde i samhället!

Är det någon skillnad på Personal och arbetsliv på Malmö högskola jämfört med andra liknande program?

- Det som är speciellt för Personal och arbetsliv på Malmö högskola är att ämnen som psykologi, pedagogik, sociologi, ekonomi och arbetsrätt är integrerade i det tvärvetenskapliga huvudämnet arbetsvetenskap som rymmer alla aspekter av arbete, berättar Calle Rosengren som är programledare för programmet.

Personal och arbetsliv är ett praktiknära program. Så mycket som möjligt jobbar man problembaserat med case, verkliga fall, som du som student får ta tag i.

Du kommer att möta personer som arbetar med arbetslivsfrågor, göra studiebesök på olika arbetsplatser och inblick i hur olika typer av arbetsplatser kan fungera.

Arbetsvetenskapens dag

Arbetsvetenskap är ett viktigt ämne i utbildningen Personal och arbetsliv. Här är studenter som är med och ordnar  Arbetsvetenskapens dag 2011.

Utbildningens upplägg

- För att det inte ska bli för abstrakt och svårt att greppa, börjar Personal och arbetsliv med en praktiknära introduktionstermin där vi tittar på hur personalarbete ser ut i praktiken, berättar Calle Rosengren.

Introduktionsterminen innehåller också en metodkurs där du lär dig många av de verktyg du behöver i utbildningen, som samtals- och intervjuteknik och att kunna göra skriftliga och muntliga presentationer.  Kurser i organisationsformer, arbetsrätt och personalekonomi ingår också som obligatoriska delar i programmet.

Specialisera dig!

Är du sugen på att studera utomlands? Vill du specialisera dig på organisationsformer, samtalsteknik, arbetsrätt eller någon annan del av personalarbete? Det är termin fem som du kan styra mest över själv, delar av terminen är valbar så du kan ta chansen att specialisera dig på något du är intresserad av.

Intervjuer

Anna Fahlgård

Undersöker och förbättrar arbetsplatser

Anna Fahlgård är 29 år och kommer från Umeå. Hon har läst en föregångare till utbildningen Personal och arbetsliv och tog examen 2010. Nu arbetar hon som juniorkonsult på Great Place to Work, ett konsultföretag i Stockholm som utvärderar och analyserar arbetsplatser för att sedan komma med förslag på förbättringar.

När Anna började sina högskolestudier hade hon arbetslivserfarenhet i bagaget och hade märkt att hon hade en vilja att styra upp saker, och att förbättra arbetsprocesser. Hon blev glad när hon hittade personalutbildningen på Malmö högskola, som då hette ”Arbetsliv och mångfald”:

– Jag tyckte om klimatet och närheten till lärarna på Malmö högskola. Det är väldigt högt i tak, vad man tänkte och tyckte värdesattes. Det var en fri diskussion och jag kände att här passade jag in. Malmö högskola känns fräsch och modern och som student får man mycket fritt spelrum.

Anna är undersökningsansvarig för medarbetarundersökningarna på Great Place to Work, och håller i trådarna gentemot kunderna. Hon har stor nytta av sin utbildning i arbetet:

–Dels handlar det om att arbetsvetenskapen gav ett väldigt brett perspektiv på vilka faktorer som utgör arbetlivet. Vad är viktigt för människor - i deras arbetsliv och i deras arbete? Vad är arbete ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv? Sedan har jag haft mycket nytta av att få fördjupade kunskaper när det gäller diskrimineringsfrågor och mångfald. Men framförallt har jag användning av metoderna, vad man kan mäta och inte mäta, att skilja på kvantitativ och kvalitativ metod och vilken metod man kan använda till vad.

–Nu arbetar jag med medarbetarundersökningar men också med analyser av arbetsplatskulturer. Då räcker det inte med kvantitativa metoder, man måste höra medarbetarnas röster. Arbetsvetenskapen har gett mig en väldigt bred bas att stå på.

Var det något som inte var bra?
–När man läser en bred utbildning är det väldigt viktigt att man har en tydlig riktning själv och sorterar och fokuserar utifrån det när man väljer bland valbara kurser och praktikplats. Har man inte ett eget fokus blir inte utbildningen lika bra, men för mig funkade det.

Fredrika Feltberger"Det är ledarskapet och medarbetarna som främst avgör om ett företag ska bli framgångsrikt eller inte!"

Fredrika Feltberger är HR-chef på Optimera. Hon poängterar att varje rekrytering, varje medarbetare, är en investering från företagets sida. Därför är det viktigt att tillvarata medarbetarnas kompetens och utvecklingspotential:

– Det är ledarskapet och medarbetarna som främst avgör om ett företag ska bli framgångsrikt eller inte! Det vill säga att det räcker inte för ett företag att ha en bra affärsidé, produkt eller tjänst, datasystem, startkapital, logistik med mera, om man inte har drivna medarbetare som trivs på sin arbetsplats, delar företagets värderingar och som kan tänka sig att göra det där lilla extra för att verksamheten ska lyckas. Ur detta perspektiv blir ledarskapet otroligt viktigt och det är bland annat här som HR:s expertkompetens kommer till nytta.

Fredrika Feltberger betonar att utbildning inom personalområdet ger en bra och viktig grund när man ska arbeta med personalfrågor, en grund som man bygger vidare på med praktisk erfarenhet. Hon har själv en kandidatexamen i arbetsvetenskap från Malmö högskola.

–Genom utbildningsplattformen får man med sig ett värdefullt tanke- och förhållningssätt, som man har nytta av hela yrkeslivet, oberoende inom vilket område eller roll man väljer att arbeta inom.

Bred yrkesroll

– Ibland hör jag som HR-chef att utbildningar måste bli mer förankrade i framtida arbetsroller, men eftersom arbetsrollen inom HR området, kan variera väldigt mycket, ser jag snarare att det är viktigt att plattformen inte är för snäv så att man kan byta inriktning och roll, flera gånger under arbetslivets resa. Däremot är det alltid värdefullt, både för studenten och näringslivet, att samverka under studietiden.

Vad tror du är framtidens utmaningar för personer som arbetar med personalfrågor?
– Jag tror att en av HR:s största utmaningar framöver, blir att inte jobba nära affärsverksamheten utan i den! Det vill säga att tänka och agera utifrån att HR är en av huvudnycklarna till att skapa ett framgångsrikt och lönsamt företag.

Arbetsliv

Referensgrupp från arbetslivet

Personal och arbetslivs referensgrupp har möte

Personal och arbetsliv har en referensgrupp med representanter från arbetslivet. På bilden syns Lisa Feldt HR-konsult Lantmännen, Susanne Peltohaka hälsoutvecklare Landskrona stad, Peter Linnander VD Coachwalk Academy, Fredrika Feltberger HR-chef på Optimera, Nina Marklund HR-strateg Attendo och Calle Rosengren programansvarig Malmö högskola.

Personal och arbetsliv har en referensgrupp med representanter från arbetslivet som hjälper oss att se till att vi är på rätt väg och att utbildningen ger de kunskaper studenterna behöver.

Intervjuer

Under fliken "intervjuer" kan du läsa intervjuer med alumner som arbetar med personalfrågor.

Läs artikeln Personalchef nya drömjobbet

Läs mer om yrke och arbetsvillkor

Läs fackförbundet Juseks information om att vara personalvetare här.
Läs mer på Sveriges HR-förenings webbsida.
Läs mer på Akademikerförbundets webbsida om personalvetare.
Läs mer på HR Society, personal & ledarskaps digitala mötesplats.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2012

Programkod:
SGPAL version 1,1
Engelsk benämning:
Human Resource Management
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
08 september 2011
Fastställandedatum:
28 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter utbildningsplan fastställd:
08 september 2011

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Upplägg

Kandidatprogrammet Personal och arbetsliv har en samhälls- och beteendevetenskaplig inriktning med fokus på arbetslivet och dess förändring. Utbildningen riktar sig mot en bred arbetsmarknad. Efter genomförd utbildning kan studenterna arbeta med bl. a. personal- och kompetensutveckling, förändringsarbete i organisationer, jämställdhets- och mångfaldsfrågor i arbetslivet samt utredningsarbete.

Programmet inleds med en introduktionstermin. Denna innefattar en introduktionskurs som syftar till att lyfta fram personalarbetets praktik, problem och möjligheter. Introduktionskursen är tänkt att vara praktiknära med återkommande föreläsningar av praktiker och studiebesök. Introduktionsterminen innehåller även två färdighetstränande delkurser, Akademiskt språkbruk och Introduktion till arbetsvetenskaplig forskningsmetod. Den första syftar till att förbättra studenternas färdigheter vad gäller muntliga och skriftliga framställningar medan den andra syftar till att ge studenterna bättre förutsättningar att arbeta med vetenskapliga metoder. Visst fokus läggs här på kvantitativa metoder.

Efter introduktionsterminen följer två terminers studier inom huvudområdet Arbetsvetenskap. Dessa kurser, Arbetsvetenskap I och II, kretsar kring arbetsliv och personalarbete.

Efter de inledande terminerna med studier i arbetsvetenskap följer en termin där studenterna läser kurser som utvecklar deras kunskaper kring juridiska, sociala och psykologiska aspekter av personal- och arbetslivsrelaterat arbete. Under dessa kurser tränas också studenterna i att tillämpa metoder för utredningsarbete, samtalsmetodik etc.

Under den femte terminen erbjuds studenterna en möjlighet att stärka sin koppling till yrkesfältet, dels genom en valbar verksamhetsförlagd kurs (praktik), dels genom annan valbar kurs som kan ge möjlighet till ytterligare specialisering inom det område studenten är särskilt intresserad av.

Under programmets avslutande sjätte termin läser studenterna en fördjupningskurs inom huvudområdet och en fördjupningskurs i arbetsvetenskaplig teori och metod. Under terminen ingår också ett självständigt arbete (kandidatuppsats) omfattande 15 högskolepoäng, där studenterna skall genomföra och redovisa en akademisk studie på ett personal- och/eller arbetslivsrelaterat tema.

Programmet bygger på att studenterna arbetar probleminriktat och undersökande, bland annat utifrån konkreta frågeställningar som kan förekomma i olika företag och organisationer. Varje student kommer att ha en portfolio där planering och uppföljning av progression och ämnesfördjupning kan identifieras.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2012:
Höst 2012 - Termin 1
Vår 2013 - Termin 2
Höst 2013 - Termin 3
Vår 2014 - Termin 4
Höst 2014 - Termin 5
Vår 2015 - Termin 6
30 hp inom ramen för programmets 180 hp är valfria. Dessa poäng läses normalt under termin 5.

Lärandemål

Kunskaper och förståelse

Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap om och förståelse för centrala arbetsvetenskapliga problemställningar, teorier, metoder och forskningsresultat;

 • visa kunskap om och förståelse för frågor som rör området personal och arbetsliv

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa förmåga att samla, kritiskt tolka och diskutera relevant information kring olika arbetslivsrelaterade frågor på individ-, organisations- och samhällsnivå;

 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar;

 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera problem och lösningar;

 • visa förmåga att självständigt studera organisationer och kunna genomföra konkreta arbetsplatsanalyser;

 • visa förmåga att söka och avgränsa relevant litteratur och

 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom området personal och arbetsliv.

Värderingsförmågor och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa förmåga att inom området personal och arbetsliv göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och

 • visa förmåga att identifiera behov av ny kunskap

Examen

Kandidatexamen.
Kandidatexamen med huvudområde Arbetsvetenskap - Inriktning mot personalarbete.

Bachelor of Arts with a Major in Work Science - Specialization in Human Resource Management.

Övrigt

För tillträde till respektive studieår krävs godkända betyg i minst 45 hp från närmast föregående års kurser. För valbara kurser gäller respektive kurs särskilda behörighetskrav.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Eva Stockelius, studieadministratör
Telefon: 040-66 57179
E-post: eva.stockelius@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier