Produktionsledare: Media

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Christian Nordén

”Vi varvar hela tiden teori med praktik. Den erfarenheten var väldigt värdefull; i slutändan handlar det om att ta första steget – få ner en plan på pränt och sen utveckla den.” - Christian Nordén  gjorde sitt examensarbete i samarbete med Det Kongelige Teater i Köpenhamn.

Beskrivning

Är du intresserad av medieproduktion, projektledning och modern medieteknik? Rollen som produktionsledare är fylld med utvecklande arbetsuppgifter.

En produktionsledare leder på ett kreativt, organiserat och självständigt sätt projekt inom medieproduktion, från idé till färdig produkt. På den här utbildningen lär du dig att starta, planera och leda produktionsprojekt, knyta kontakter och ta ansvar för projektets resultat. Som produktionsledare är det viktigt att kunna ta ansvar och få saker gjorda, men även att fungera i grupp. Därför lär du dig både att ta individuellt ansvar och att arbeta effektivt i team.

Programmet innehåller bland annat kurser i grafisk design, projektledning och processledning, och du lär dig effektiv produktion av tryckbara original och digital publicering. Både utbildningsprojekt och examensarbeten sker i samarbete med medieproducerande företag i regionen, vilket ger dig möjlighet att redan under studietiden knyta värdefulla kontakter för ditt framtida yrkesliv.

Innehåll

Förmågan att strukturera, motivera och få saker och ting att hända är utmärkande för en produktionsledare. Viktigt är även förmågan att göra många saker samtidigt, planera sin egen och andras tid samt att vara en engagerad ledare. Rollen som produktionsledare är varierande. 

Under utbildningen lär du dig grunderna i alla delar som ingår i en medieproduktion - från idé till färdigt resultat. Du löser dina uppgifter både självständigt och i team. I din framtida yrkesroll ska du kunna leda en produktionsprocess.

Första året

Under första året lär du dig grunderna kring produktionsledning, originalproduktion, grafisk produktion och grafisk design. Du arbetar både praktiskt och teoretiskt och får en helhetsförståelse för den grafiska produktionsprocessen. Du utför olika projekt och lär dig principerna för att planera, genomföra och följa upp ett projekt. Genom uppgifter, gästföreläsningar och företagsbesök får du inblick i mediebranschen och rollen som produktionsledare. 

Andra året

Med kurser inom webbproduktion och processledning samt organisation och ledarskap fördjupas dina kunskaper under det andra året. De studenter som önskar en annan inriktning än organisation och ledarskap har möjlighet att läsa valbara kurser under termin fyra.

Tredje året

Under det sista året skriver du ditt examensarbete och går en kurs i affärsverksamhet inom medieindustrin. Parallellt med de obligatoriska momenten läser du valbara kurser, vilket ger möjlighet till specialisering. Många studenter väljer att fördjupa sig ytterligare inom exempelvis marknadsföring, ekonomi, rörlig bild, organisation och ledarskap eller medie- och kommunikationsvetenskap med mera. Det är även möjligt att studera utomlands under denna period av utbildningen.

Högsta betyg för utbildningen

Examen i medieteknik på Malmö högskola håller högsta betyget "Mycket hög kvalitet" enligt utvärderingen från Universitetskanslersämbetet, 2013.

Efter examen

Du förbereds för en yrkesroll som produktionsledare eller projektledare på medieföretag. Efter utbildningen kan du arbeta både operativt och strategiskt med projekt inom medieindustrin. Examinerade studenter arbetar till exempel som produktionsledare på medieföretag (reklambyrå, tryckeri, webbyrå, dagstidning, förlag, informationsavdelning och marknadsavdelning etc), projektledare på medieföretag, projektledare och sakkunniga på leverantörsföretag, producenter på medieföretag (originalare, designers, bildretuschörer och webbkonstruktörer etc), art director, marknadschef och försäljare.

 

Intervjuer

”Vi varvar hela tiden teori med praktik”

Christian Nordén Ta föreställningen till publiken i stället för tvärtom. Det föreslår medieteknikstudenten Christian Nordén för att öka de stora kulturinstitutionernas publiksiffror. ”Mobil kulturprojektion” heter hans affärsidé, som är ett resultat av samarbete med Det Kongelige Teater i Köpenhamn. Med högkvalitativ mediautrustning kan föreställningar på operan spelas in, och sedan projiceras i storbild där publiken finns, exempelvis på ett vårdboende.

– Man förlorar inte intresset för musik och teater bara för att man blivit gammal eller rörelsehindrad, säger Christian Nordén om projektet.

Samarbete med Det Kongelige Teater

Det var under en praktikperiod på landstinget som idén föddes, efter att Christian kommit i kontakt med frågor kring välbefinnande hos äldre. Han sökte forskning och läste på om vikten av färg-, form- och kulturupplevelser för att hålla sig mentalt i trim. Under en delkurs i Grafisk affärsverksamhet utvecklade han sin idé i samarbete med Det Kongelige Teater i Köpenhamn, som inom ramen för ett interregprojekt jobbar med att utveckla affärsmodeller för ”Musikalsk Oplevelsedesign”.

– Kultursektorn arbetar ständigt med att förbättra besökarnas upplevelse, konstaterar Christian Nordén. Målet är att locka ny publik till konserthus och teatrar. Min idé går ut på att göra tvärtom: jag vill ta kulturen till publiken istället.

Med ”Mobil kulturprojektion” vill han nå den befintliga publiken – på publikens hemmaplan. En anledning till konserthusens publiktapp är att en del av målgruppen åldrats, blivit mindre mobila och inte längre kan ta sig dit.

Målgruppsanpassad uppsökande verksamhet

Enligt Christian Nordén finns det alla förutsättningar att ge den specifika målgruppen en genuin kulturupplevelse på hemmaplan – även dem som är hänvisade till sängläge. Fördelarna med Christians förslag är många, och genomfört enligt planen kan det ge oändligt mycket mer än att se samma konsert på tv eller dvd:

– Vårdpersonalen kan bestämma en lämplig tidpunkt. De kan i lugn och ro förbereda mat och förfriskningar till pausen. När det är dags kommer ”konsertbussen” och riggar upp sin storbild och sina högtalare. Eftersom man inte är låst vid liveföreställningens specifika datum kan en representant från teatern komma med och introducera konserten – allt för att skapa en så positiv och helgjuten upplevelse som möjligt.

Erfarenhet av projektarbete viktig

Projektet finns presenterat i en affärsplan, som redovisades för lärare, medstudenter och representanter från Interregprojektet Musikalsk upplevelsedesign. Responsen har varit positiv, och Christian tycker själv att resultatet blev bra – till slut.

– Det svåraste var att få fram ett konkret förslag av ett i början ganska luddigt koncept som jag hade inom mig, säger han – att det måste finnas ett sätt att ge de äldre och rörelsehindrade stimulans och högkvalitativ underhållning hemma. Under utbildningen har vi hela tiden varvat teori med praktik, alltså riktiga projekt. Den erfarenheten var väldigt värdefull; i slutändan handlar det om att ta första steget – få ner en plan på pränt och sen utveckla den. Då är det viktigt att ha gjort det förr, så att man kan hantverket.

Paula-Linnea fick jobb på praktikplatsen

PaulaLinnea_artikelPaula-Linnea Hansen fick fast jobb innan hon ens tagit examen. På inredningsfirman Eightmood som projektkoordinator, där hon tidigare gjort praktik.

Det känns jättebra att gå från skola till arbetsliv – till ett så bra arbete dessutom!

– Som projektkoordinator är jag huvudansvarig för företagets webbplats och e-handel. Så gott som dagligen har jag nytta av det jag läste på utbildningen – främst kurserna i webbproduktion förstås, och projektledningskurserna.

Jobbet på Eightmood började som en praktikplats femte terminen, då man får välja att fördjupa sig inom valfritt ämne eller att göra praktik. Genom kontakter fick hon praktikplatsen på Eightmood.

– Det gäller att ta vara på alla kontakter man kan medan man går utbildningen! De är A och O när man ska få jobb sen. Ta visitkort från gästföreläsare och hör av dig till dem någon vecka senare till exempel; maila och tacka för en bra föreläsning, ställ någon fråga – skapa en egen relation.

Paula-Linnea råder också alla studenter att ta chansen att göra en praktikperiod.

– Jag tror det är jätteviktigt att varva det teoretiska med det praktiska, inte minst för att få en uppfattning om hur det funkar ute i arbetslivet. Men också för att stämma av med sig själv: detta är den bransch jag kommer jobba inom – har jag valt rätt?

Paula-Linnea rör sig ledigt i Eightmoods ljusa lokaler, som tjänar som både kontor och showroom för kunder. Att hon hamnat helt rätt går inte att ta miste på.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Annan termin:

Programkod:
SGPRM version 7
Engelsk benämning:
Project Management within Publishing
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
21 december 2006
Fastställandedatum:
29 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Utbildningens innehåll styrs av examenskravet och realiseras genom att Fakulteten för teknik och samhälle erbjuder ett kursutbud som, om det följs, leder till att detta krav uppfylls. Som en följd av kontinuerligt kvalitetsarbete vid Fakulteten för teknik och samhälle uppdateras kursförteckningen årligen. Detta innebär att vissa förändringar i kursutbudet kan ske inom ramen för denna utbildningsplan.

Utbildningen bygger på ett studentaktivt lärande och är i huvudsak projektbaserad. Lärandet är målinriktat och understöds av föreläsningar, seminarier, datorövningar och gruppdiskussioner kombinerat med projektarbeten - teori och praktik är inte motsatser - de förutsätter tvärtom varandra!

Med utgångspunkt från helheten i examensmålen sker en progression såväl ämnesmässigt som akademiskt. Kurserna inom medieteknik är upplagda så att studenten ska fördjupa och utveckla sin förmåga att självständigt och kreativt identifiera, analysera, diskutera och systematisera medieproduktionslösningar av ökande komplexitet.

Genom ett samarbete med de medieproducerande företagen i regionen erbjuds möjlighet till verklighetsbaserade projekt. Detta ger en ständigt uppdaterad utbildning och många företagskontakter.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2
Höst 2017 - Termin 3
Vår 2018 - Termin 4
Höst 2018 - Termin 5
Vår 2019 - Termin 6
Kurserna Medieteknik: Examensarbete samt Affärsverksamhet i medieindustrin är obligatoriska för examen och kan antingen läsas termin 5 eller 6. Utöver dessa kurser ska studenten läsa 30 hp valbara kurser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap om och förståelse för delprocesserna inom medieteknik och medieproduktion samt hur dessa samverkar i ett helhetsperspektiv
 • visa kunskap om medietekniks vetenskapliga grund: tillämpliga metoder inom medieteknik med fördjupning inom produktionsledning samt kännedom om aktuella forskningsfrågor

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa förmåga att självständigt söka, värdera och kritiskt tolka ämnesrelaterad information för att kunna kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom medieteknik och medieproduktion samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom medieproduktion i dialog med olika grupper
 • visa förmåga att tillämpa metoder för att initiera, planera och leda genomförandet av projekt
 • kunna tillämpa metoder för att analysera och föreslå lösningar till gruppdynamiska frågeställningar
 • kunna rekommendera lämplig medieproduktionsmetod med hänsyn tagen till teknik, kvalitet, organisation och ekonomi
 • kunna knyta kontakter och skapa nätverk för framtiden

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • kunna kartlägga och analysera en medieproduktionsprocess - ur produktionsteknisk, kvalitetsteknisk, organisatorisk och ekonomisk synvinkel - med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, kulturella och etiska aspekter - samt ge förslag till förbättring
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att kunna utveckla sin kompetens
 • kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande samt ha erhållit en grund för vidare studier på avancerad nivå

Examen

Kandidatexamen.
Kandidatexamen i Medieteknik
Bachelor of Science in Media Technology

Övrigt

Kvällsundervisning kan förekomma.

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Dorota Gorna, studievägledare
Telefon: 040-66 57037
E-post: dorota.gorna@mah.se

Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-66 57620
E-post: bodil.sterner@mah.se

Rebecka Broman, programansvarig
Telefon: 040-66 57691
E-post: rebecka.broman@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Medieteknik och produktutveckling