Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Anna_falk02_liten

”Utbildningen äv väldigt utvecklande! Du börjar reflektera över situationen som kan dyka upp och får en förmåga att sätta dig in i olika människors livssituation." - Anna Falk studerar på programmet Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet.

Innehåll

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta för och med människor med intellektuella, psykiska och fysiska funktionsnedsättningar i verksamheter som ger stöd, service och omsorg.

Fokus ligger på socialpedagogiskt arbete med personer med funktionsnedsättningar, oavsett ålder. Området omfattar såväl intellektuella, neuropsykiatriska eller psykiska som fysiska funktionsnedsättningar. Kunskapen om mötet mellan personal och brukare är central.

Du får kunskap såväl inom det pedagogiska som sociala området. Du får också en kandidatexamen inom huvudämnet Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap.

Kontakt med verkligheten

Under utbildningen får du personlig kontakt med en yrkesverksam mentor och dennes arbetsplats för att komma närmare det arbete du utbildas till. Genom examensarbeten kan du profilera din kompetens med sikte på framtida arbete.

Du kommer bland annat att ha kontakt med verksamheten på Kulturcentrum Skåne

I korthet

 • Många olika perspektiv på funktionshinder
 • Professionell kunskapsgrund som öppnar för en bred arbetsmarknad
 • Nära kontakt med yrkesverksamma mentorer
 • Sätter brukarens behov i fokus
 • Forskning och utveckling

  Fakulteten är sedan flera år knuten till forskning och kunskapsutveckling inom handikappvetenskap. Ett forum är en forskningsplattform i samarbete med Region Skåne, Lunds universitet och ett nationellt Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning.

  Inspiration

  Livsbild är en digital insamling av berättelser och fotografier från personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning, och från anhöriga. 

  Kursöversikt

  År 1-2

  • Ger en samhälls- och socialvetenskaplig grund, med kurser kring exempelvis funktionshinder och välfärdssystemet och socialpedagogiskt arbete i individperspektiv.
  • Medicinsk orientering kring de mest förekommande funktionsnedsättningarna.

  År 3

  • Kurser om bland annat funktionshinder,modern teknik och IT.
  • Fördjupning med forskningsanknytning inom funktionshinderområdet.
  • Examensarbete inom huvudområdet Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. Här profilerar du dig inför ditt kommande yrkesliv.

  Intervjuer

  Inspirationsfilm för i första hand gymnasieelever om utbildningar på Malmö högskola och jobbmöjligheter i Malmö stad inom området vård och omsorg.

  Högskoleutbildad personal eftertraktad

  Stina Bergström

  Stina Bergström arbetar som sektionschef för två LSS-boende i Malmö. LSS (lagen om stöd och service) ger personer med speciella behov rätt till hjälp i vardagen.  

  – Det bästa med mitt jobb är att jag kan hjälpa andra att få en bättre livskvalitet efter deras förutsättningar. Att få de boendes förtroende och släppas in i deras tankar och världsbild är en spännande och härlig känsla. 

  I det dagliga arbetet ställs personalen på LSS-boendena inför en rad olika situationer och dilemman som kräver en del reflekterande men även en djupare kunskap om lagstiftningen, diagnoser och samtalsmetodik. Kunskap som erhålls via högre utbildning. 

  Ansvarig för personalrekryteringen
  Malmö stad arbetar för att höja kvaliteten och kunskapen inom LSS-boendena. Därför är högskoleutbildad personal eftertraktad inom området och intresset för nyexaminerade och deras kunskap blir allt större.

  Som sektionschef är Stina ansvarig för personalrekryteringen till sina boenden.

  – Erfarenhet är många gånger attraktivt på arbetsmarknaden men jag tycker att en kombination av nyexaminerade och personal som har arbetat ett tag är att föredra. Erfarenhet är inte nödvändigtvis det viktigaste eftersom det kan komma med fördomar och inarbetade rutiner. Personerna på våra boenden har var och en särskilda behov, därför behöver vi anpassa vårt arbetssätt efter situation och individens behov. Detta för att kunna ge dem bästa möjliga stöd och service.

  Viljan att hjälpa andra inspirerade till vidareutbildning

  Sabina Holmberg LindquistSabina Holmberg Lindquist har alltid haft ett intresse av att hjälpa andra. Sedan hon var 16 år har hon arbetat som personlig assistent och på gymnasiet läste hon Omvårdnadsprogrammet. Efter gymnasiet läste Sabina kvällskurser inom psykisk ohälsa och handikapprätt. Hon fick mersmak på området och ville vidareutbilda sig.

  – Jag hittade programmet och tänkte att det där måste jag testa. Jag sökte, blev antagen och från allra första börja kändes det helt rätt.

  Metodkurserna var det bästa 

  – Under programmet läste vi bland annat om funktionsnedsättningar, perspektiv på funktionshinder i olika miljöer, funktionshinderpolitik och sociologiska teorier. Vi har även fått inblick i olika verksamheter och tagit del av relevant forskning. Det som intresserade mig mest var olika metoder; att hitta tillvägagångssätt som hjälper personer utifrån deras särskilda behov. 

  Sabina tycker att programmet kompletterar andra program och professioner inom området eftersom det har ett så tydligt fokus på hur man ska bemöta brukarna och vara en trygghet för dem i deras vardag. 

  Studieåren – en berg- och dalbana

  Sabina beskriver studieåren som en berg- och dalbana med både toppar och dalar och skratt och tårar. 

  – Det har varit roligt att plugga men stundtals har det även varit motigt. Utbildningen har varit otroligt värdefull och den har gett mig massvis med kunskap. Det känns som att jag har fått en ny identitet och jag känner mig starkare. Jag är väldigt stolt och nöjd över min bedrift. 

  Vill starta eget

  Sabina har nu slutfört programmet och tagit sin examen. Hon kommer att fortsätta som personlig assistent ett tag till samtidigt som hon läser till en kurs inom medicinsk laserterapi. Så småningom är Sabinas plan att starta eget.

  Förmåga att sätta sig in i olika människors livssituation

  Anna_falk02_litenDet var när Anna Falk gick på barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet och praktiserade i en klass för barn med funktionsnedsättningar som intresset växte fram. Hon insåg hur viktigt det är att utbildning anpassas efter olika individerna. När Anna arbetade som volontär på ett barnhem i Tanzania drogs hon särskillt till barn som hade olika funktionsnedsättningar. 

  Det var glädjande att se deras framsteg och att kunna bidra till deras utveckling, säger Anna.

  Från början lockade arbete inom skolan
  – Från början tänkte jag främst jobba inom skolan eftersom det är en plats där det är viktigt att alla får verktyg för att utvecklas. Nu har jag fått en mentor på sociala resursförvaltningen, som arbetar med att få ut personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Det intresserar mig också, inte minst eftersom kontakten med alla olika myndigheter kan göra att en del personer hamnar mellan stolarna.

  – Utbildningen är utvecklande! Du börjar reflektera över situationer som kan dyka upp och får en förmåga att sätta dig in i olika människors livssituation. Man förstår också vikten av att arbeta för delaktighet och självbestämmande.

  Arbetsliv

  Att personer med funktionsnedsättning ska ha stöd utifrån deras individuella situation och nätverk blir alltmer accepterat i samhället. Det innebär ett arbetssätt där den enskilda människans behov står i centrum.

  Därför behövs medarbetare med en specifik kompetens på området. Det har uppmärksammats också från statligt och kommunalt håll.

  Utbildningen rustar dig med just de verktyg du behöver för att möta denna efterfrågan - en specifik kompetens om funktionsnedsättningar och funktionshinder utifrån en socialpedagogisk grund. Det öppnar för en bred arbetsmarknad.

  Du bli expert på att ge människor med funktionsnedsättning stöd och ledning såväl i vardagen som i ett mer långsiktigt perspektiv. Du kan komma att ha rollen som direkt stöd till brukare, resursstöd till personal, omsorgsassistent, habiliteringsassistent osv.

  Dessa tjänster finns inom habilitering/rehabilitering och verksamheter som ger stöd, service och omsorg.
  Exempel är särskilda boenden, daglig verksamhet inom kommunala LSS-enheter och arbetsförmedlingen samt verksamheter inom landsting, skola, rehabilitering, den privata sektorn och frivilligorganisationer.

  Karriärplanering för studenter på programmet Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet
  (läs intervju med studenter och studie- och karriärvägledare) 

  Utbildningsplan

  Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

  Annan termin:

  Programkod:
  SGSFU version 5
  Engelsk benämning:
  Social Pedagogical Work in the field of Disability
  Undervisningsspråk:
  Svenska och engelska
  Inrättandedatum:
  24 november 2011
  Fastställandedatum:
  19 mars 2015
  Beslutande instans:
  Fakulteten för hälsa och samhälle
  Gäller från:
  29 augusti 2016

  Förkunskapskrav

  Grundläggande behörighet.

  Upplägg

  Utbildningens praktiska moment utförs i samarbete mellan undervisande lärare och studentens mentor (yrkesverksam inom funktionshinderfältet). Mötet med personer med egna erfarenheter av funktionshinder utgör en viktig del i utbildningen.

  Tillgodoräknande av kurser
  Tillgodoräknande prövas i enlighet med högskoleförordningen 6 kap. 12-14 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

  För tillträde till efterföljande kurs
  Kurserna skall genomgås i den ordning som anges i kursöversikten. För tillträde till andra studieåret krävs godkända kurser om minst 30 hp från första studieårer. För tillträde till tredje studieåret krävs 90 hp varav kurserna SF131A och SF141A skall vara godkända.

  Examination
  Examination sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

  Rätt till omtentamen
  Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

  Betyg
  Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifter i 6 kap 18-19 §§ Högskoloförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

  Examens- och kursbevis
  Examens och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap. 9-11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

  Lärandemål

  Mål för utbildning på grundnivå
  I kap 8 § Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101

  Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
  - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
  - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
  - beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

  Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
  - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
  - följa kunskapsutvecklingen, och
  - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

  Mål för kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
  Högskoleförordningen (1993:100)

  Kunskap och förståelse
  För kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap skall studenten
  - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund,
  - visa kunskap om tillämpliga metoder inom området,
  - visa fördjupad kunskap inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

  Färdighet och förmåga
  För kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap skall studenten
  - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
  - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det handikapp- och rehabiliteringsvetenskapliga området.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
  För kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap skall studenten
  - visa förmåga att inom huvudområdet handikapp- och rehabiliteringsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  - visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
  - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

  Självständigt arbete (examensarbete)
  För kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

  Lokal profil
  Programmet anordnas vid fakulteten för Hälsa och samhälle, ett av Malmö högskolas områden för utbildning och forskning. Vid fakulteten utbildas även socionomer, kriminologer, äldrepedagoger, folkhälsovetare, sjuksköterskor m.fl. Vid Hälsa och samhälle finns en strävan mot att utveckla flervetenskapligt grundad utbildning och forskning som tar sig uttryck i samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Det finns också en uttalad ambition att utveckla studenternas interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området.

  Utbildningen bidrar till arbetsmarknadens behov av kompletterande kompetens inom funktionshinderområdet. Den kombinerar samhällsvetenskaplig och medicinsk kunskap. Syftet är att utveckla studenternas förmåga att med utgångspunkt i en analys av människors fysiska, psykiska och sociala hälsa bistå med pedagogiska insatser för enskilda individer med funktionshinder och professionella aktörer.

  Pedagogisk grundsyn
  Programmet är en yrkesinriktad högskoleutbildning som vilar på flervetenskaplig grund. Utbildningen syftar till en integration mellan kurser och kunskapsområden samt mellan teoretiska och praktiska moment. De teoretiska studierna utgör en förståelseram för det professionella arbetets villkor, innehåll, evidens och utveckling. Vidare syftar utbildningen till utveckling och integration av kunskap och självkännedom som grund för framtida yrkesverksamhet och forskning.
  Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsbildning. Undervisningsformerna syftar slutligen till att främja utvecklingen av självkännedom, empatisk förmåga och ett förhållningssätt som vilar på grundläggande etiska värderingar i det socialpedagogiska arbetet.

  Examen

  Kandidatexamen.

  Övrigt

  För att tillgodose nuvarande och framtida behov inom funktionshinderområdet anordnar Malmö högskola en treårig kandidatutbildning för arbete inom olika verksamheter på funktionshinderområdet. Den syftar till att utveckla kompetens i socialpedagogiskt arbete med människor och deras nätverk.

  Kontakt

  Mer information om utbildningen

  Carina Grujic, studievägledare
  Telefon: 040-66 57783
  E-post: carina.grujic@mah.se

  Åsa Nilsson, studieadministratör
  Telefon: 040-66 57589
  E-post: asa.nilsson@mah.se

  Ingrid Runesson, programansvarig
  Telefon: 040-66 57947
  E-post: ingrid.runesson@mah.se


  Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap