Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Anna_falk02_liten”Utbildningen äv väldigt utvecklande! Du börjar reflektera över situationen som kan dyka upp och får en förmåga att sätta dig in i olika människors livssituation." - Anna Falk studerar på programmet Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet.

Beskrivning

Utbildningen är ett program för dig som är intresserad av att arbeta med människor i alla åldrar som har fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Programmet ger dig kompetens att arbeta utifrån den enskilda människans speciella situation och nätverk. Du får kunskap inom såväl det pedagogiska som det sociala området. Mötet mellan personal och brukare är i fokus samtidigt som frågor om makt, delaktighet, mänskliga rättigheter och social rättvisa är viktiga begrepp. Under utbildningen får du personlig kontakt med en yrkesverksam mentor och dennes arbetsplats. Din arbetsmarknad är bred och finns inom habilitering/rehabilitering och verksamheter som ger stöd, service och omsorg. Exempel är särskilda boenden, daglig verksamhet inom kommunala LSS-enheter och Arbetsförmedlingen samt verksamheter inom landsting, skola, rehabilitering, den privata sektorn och frivilligorganisationer.

Innehåll

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta med och för människor med intellektuella, psykiska och fysiska funktionsnedsättningar i verksamheter som ger stöd, service och omsorg. Fokus ligger på socialpedagogiskt arbete med personer med funktionsnedsättningar, oavsett ålder. Området omfattar såväl intellektuella, neuropsykiatriska, psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Kunskapen om mötet mellan personal och brukare är central och du får kunskap såväl inom det pedagogiska som sociala området.

Programöversikt

Programmet har en samhälls- och socialvetenskaplig grund, med kurser om funktionshinder, modern teknik och IT, välfärdssystemet och socialpedagogiskt arbete i individperspektiv. Du lär dig om medicinsk orientering kring de mest förekommande funktionsnedsättningarna. Under år tre fördjupas kunskaper med forskningsanknytning inom funktionshinderområdet för att sedan skriva examensarbete inom huvudområdet Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. Här har du möjlighet att profilera dig inför kommande yrkesliv.

Programmets innehåll i korthet

  • Många olika perspektiv på funktionshinder 
  • Professionell kunskapsgrund som öppnar för en bred arbetsmarknad 
  • Nära kontakt med yrkesverksamma mentorer 
  • Sätter brukarens behov i fokus

Kontakt med verkligheten

Under utbildningen får du personlig kontakt med en yrkesverksam mentor och dennes arbetsplats för att komma närmare det arbete du utbildas till. Genom examensarbeten kan du profilera din kompetens med sikte på framtida arbete. Kulturcentrum Skåne är en av dessa verksamheter som du kommer att ha kontakt med.

Efter examen

Arbetssättet där enskilda människors behov står i centrum ökar, med statliga och kommunala verksamheter som efterfrågar specifik kompetens inom området. Utbildningen ger dig verktyg som möter arbetsmarknaden där du får specifik kompetens om funktionsnedsättningar och funktionshinder utifrån en socialpedagogisk grund. Du får kunskap för att ge människor med funktionsnedsättning stöd och ledning såväl i vardagen som i ett mer långsiktigt perspektiv.

Efter examen kan du jobba som omsorgspedagog, socialpedagog, aktivitetspedagog, stödpedagog, pedagogisk ansvarig, arbetskonsulent och projektledare m.m. Dessa tjänster finns inom habilitering/rehabilitering och verksamheter som ger stöd, service och omsorg. Detta kan vara särskilda boenden, daglig verksamhet inom kommunala LSS-enheter och arbetsförmedlingen samt verksamheter inom landsting, skola, rehabilitering, den privata sektorn och frivilligorganisationer.

Forskning och utveckling

Fakulteten är sedan flera år knutna till forskning och kunskapsutveckling inom handikappvetenskap. Där vi bland annat har samarbeten med Region Skåne, Lunds universitet och nationellt Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning.

Intervjuer

Högskoleutbildad personal eftertraktad

Stina BergströmStina Bergström arbetar som sektionschef för två LSS-boenden i Malmö. LSS (Lagen om stöd och service) ger personer med speciella behov rätt till hjälp i vardagen.  

– Det bästa med mitt jobb är att jag kan hjälpa andra att få en bättre livskvalitet efter deras förutsättningar. Att få de boendes förtroende och släppas in i deras tankar och världsbild är en spännande och härlig känsla. 

I det dagliga arbetet ställs personalen på LSS-boendena inför en rad olika situationer och dilemman som kräver en del reflekterande men även en djupare kunskap om lagstiftningen, diagnoser och samtalsmetodik. Kunskap som erhålls via högre utbildning. 

Ansvarig för personalrekryteringen

Malmö stad arbetar för att höja kvaliteten och kunskapen inom LSS-boendena. Därför är högskoleutbildad personal eftertraktad inom området och intresset för nyexaminerade och deras kunskap blir allt större.

Som sektionschef är Stina ansvarig för personalrekryteringen till sina boenden.

– Erfarenhet är många gånger attraktivt på arbetsmarknaden men jag tycker att en kombination av nyexaminerade och personal som har arbetat ett tag är att föredra. Erfarenhet är inte nödvändigtvis det viktigaste eftersom det kan komma med fördomar och inarbetade rutiner. Personerna på våra boenden har var och en särskilda behov, därför behöver vi anpassa vårt arbetssätt efter situation och individens behov. Detta för att kunna ge dem bästa möjliga stöd och service.

Viljan att hjälpa andra inspirerade till vidareutbildning

Sabina Holmberg LindquistSabina Holmberg Lindquist har alltid haft ett intresse av att hjälpa andra. Sedan hon var 16 år har hon arbetat som personlig assistent och på gymnasiet läste hon Omvårdnadsprogrammet. Efter gymnasiet läste Sabina kvällskurser inom psykisk ohälsa och handikapprätt. Hon fick mersmak på området och ville vidareutbilda sig.

– Jag hittade programmet och tänkte att det där måste jag testa. Jag sökte, blev antagen och från allra första börja kändes det helt rätt.

Metodkurserna var det bästa

– Under programmet läste vi bland annat om funktionsnedsättningar, perspektiv på funktionshinder i olika miljöer, funktionshinderpolitik och sociologiska teorier. Vi har även fått inblick i olika verksamheter och tagit del av relevant forskning. Det som intresserade mig mest var olika metoder; att hitta tillvägagångssätt som hjälper personer utifrån deras särskilda behov.

Sabina tycker att programmet kompletterar andra program och professioner inom området eftersom det har ett så tydligt fokus på hur man ska bemöta brukarna och vara en trygghet för dem i deras vardag. 

Studieåren – en berg- och dalbana

Sabina beskriver studieåren som en berg- och dalbana med både toppar och dalar och skratt och tårar. 

– Det har varit roligt att plugga men stundtals har det även varit motigt. Utbildningen har varit otroligt värdefull och den har gett mig massvis med kunskap. Det känns som att jag har fått en ny identitet och jag känner mig starkare. Jag är väldigt stolt och nöjd över min bedrift. 

Vill starta eget

Sabina har nu slutfört programmet och tagit sin examen. Hon kommer att fortsätta som personlig assistent ett tag till samtidigt som hon läser till en kurs inom medicinsk laserterapi. Så småningom är Sabinas plan att starta eget.

Förmåga att sätta sig in i olika människors livssituation

Anna_falk02_litenDet var när Anna Falk gick på barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet och praktiserade i en klass för barn med funktionsnedsättningar som intresset växte fram. Hon insåg hur viktigt det är att utbildning anpassas efter olika individerna. När Anna arbetade som volontär på ett barnhem i Tanzania drogs hon särskillt till barn som hade olika funktionsnedsättningar. 

Det var glädjande att se deras framsteg och att kunna bidra till deras utveckling, säger Anna.

Från början lockade arbete inom skolan

– Från början tänkte jag främst jobba inom skolan eftersom det är en plats där det är viktigt att alla får verktyg för att utvecklas. Nu har jag fått en mentor på sociala resursförvaltningen, som arbetar med att få ut personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Det intresserar mig också, inte minst eftersom kontakten med alla olika myndigheter kan göra att en del personer hamnar mellan stolarna.

– Utbildningen är utvecklande! Du börjar reflektera över situationer som kan dyka upp och får en förmåga att sätta dig in i olika människors livssituation. Man förstår också vikten av att arbeta för delaktighet och självbestämmande.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Annan termin:

Programkod:
SGSFU version 5
Engelsk benämning:
Social Pedagogical Work in the field of Disability
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
24 november 2011
Fastställandedatum:
19 mars 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Upplägg

Utbildningens praktiska moment utförs i samarbete mellan undervisande lärare och studentens mentor (yrkesverksam inom funktionshinderfältet). Mötet med personer med egna erfarenheter av funktionshinder utgör en viktig del i utbildningen.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med högskoleförordningen 6 kap. 12-14 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

För tillträde till efterföljande kurs
Kurserna skall genomgås i den ordning som anges i kursöversikten. För tillträde till andra studieåret krävs godkända kurser om minst 30 hp från första studieårer. För tillträde till tredje studieåret krävs 90 hp varav kurserna SF131A och SF141A skall vara godkända.

Examination
Examination sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifter i 6 kap 18-19 §§ Högskoloförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Examens- och kursbevis
Examens och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap. 9-11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2
Höst 2017 - Termin 3
Vår 2018 - Termin 4
Höst 2018 - Termin 5
Vår 2019 - Termin 6

Lärandemål

Mål för utbildning på grundnivå
I kap 8 § Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
Högskoleförordningen (1993:100)

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund,
- visa kunskap om tillämpliga metoder inom området,
- visa fördjupad kunskap inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det handikapp- och rehabiliteringsvetenskapliga området.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet handikapp- och rehabiliteringsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

Lokal profil
Programmet anordnas vid fakulteten för Hälsa och samhälle, ett av Malmö högskolas områden för utbildning och forskning. Vid fakulteten utbildas även socionomer, kriminologer, äldrepedagoger, folkhälsovetare, sjuksköterskor m.fl. Vid Hälsa och samhälle finns en strävan mot att utveckla flervetenskapligt grundad utbildning och forskning som tar sig uttryck i samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Det finns också en uttalad ambition att utveckla studenternas interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området.

Utbildningen bidrar till arbetsmarknadens behov av kompletterande kompetens inom funktionshinderområdet. Den kombinerar samhällsvetenskaplig och medicinsk kunskap. Syftet är att utveckla studenternas förmåga att med utgångspunkt i en analys av människors fysiska, psykiska och sociala hälsa bistå med pedagogiska insatser för enskilda individer med funktionshinder och professionella aktörer.

Pedagogisk grundsyn
Programmet är en yrkesinriktad högskoleutbildning som vilar på flervetenskaplig grund. Utbildningen syftar till en integration mellan kurser och kunskapsområden samt mellan teoretiska och praktiska moment. De teoretiska studierna utgör en förståelseram för det professionella arbetets villkor, innehåll, evidens och utveckling. Vidare syftar utbildningen till utveckling och integration av kunskap och självkännedom som grund för framtida yrkesverksamhet och forskning.
Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsbildning. Undervisningsformerna syftar slutligen till att främja utvecklingen av självkännedom, empatisk förmåga och ett förhållningssätt som vilar på grundläggande etiska värderingar i det socialpedagogiska arbetet.

Examen

Kandidatexamen.

Övrigt

För att tillgodose nuvarande och framtida behov inom funktionshinderområdet anordnar Malmö högskola en treårig kandidatutbildning för arbete inom olika verksamheter på funktionshinderområdet. Den syftar till att utveckla kompetens i socialpedagogiskt arbete med människor och deras nätverk.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Carina Grujic, studievägledare
Telefon: 040-66 57783
E-post: carina.grujic@mah.se

Åsa Nilsson, studieadministratör
Telefon: 040-66 57589
E-post: asa.nilsson@mah.se

Maria Norstedt, programansvarig
Telefon: 040-66 57425
E-post: maria.norstedt@mah.se

Désirée Annvir, programansvarig
Telefon: 040-66 57008
E-post: desiree.annvir@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Socialt arbete Grundutbildning grundnivå