Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Anna_falk02_liten

”Utbildningen äv väldigt utvecklande! Du börjar reflektera över situationen som kan dyka upp och får en förmåga att sätta dig in i olika människors livssituation." Anna Falk studerar på programmet Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet.

Beskrivning

Det här är ett program för dig som vill jobba med och för människor med funktionsnedsättningar, psykiska såväl som fysiska. I alla åldrar. Du får verktyg och kompetens för att arbeta med utgångspunkt i den enskilda människans speciella situation och nätverk. Mötet mellan personal och brukare är i fokus samtidigt som frågor om makt, delaktighet, mänskliga rättigheter och social rättvisa är viktiga begrepp.

Innehåll

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta för och med människor med intellektuella, psykiska och fysiska funktionsnedsättningar i verksamheter som ger stöd, service och omsorg.

Fokus ligger på socialpedagogiskt arbete med personer med funktionsnedsättningar, oavsett ålder. Området omfattar såväl intellektuella, neuropsykiatriska eller psykiska som fysiska funktionsnedsättningar. Kunskapen om mötet mellan personal och brukare är central.

Du får kunskap såväl inom det pedagogiska som sociala området. Du får också en kandidatexamen inom huvudämnet Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap.

Kontakt med verkligheten

Under utbildningen får du personlig kontakt med en yrkesverksam mentor och dennes arbetsplats för att komma närmare det arbete du utbildas till. Genom examensarbeten kan du profilera din kompetens med sikte på framtida arbete.

Du kommer bland annat att ha kontakt med verksamheten på Kulturcentrum Skåne

I korthet

 • Många olika perspektiv på funktionshinder
 • Professionell kunskapsgrund som öppnar för en bred arbetsmarknad
 • Nära kontakt med yrkesverksamma mentorer
 • Sätter brukarens behov i fokus
 • Forskning och utveckling

  Fakulteten är sedan flera år knuten till forskning och kunskapsutveckling inom handikappvetenskap. Ett forum är en forskningsplattform i samarbete med Region Skåne, Lunds universitet och ett nationellt Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning.

  Inspiration

  Livsbild är en digital insamling av berättelser och fotografier från personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning, och från anhöriga. 

  Kursöversikt

  År 1-2

  • Ger en samhälls- och socialvetenskaplig grund, med kurser kring exempelvis funktionshinder och välfärdssystemet och socialpedagogiskt arbete i individperspektiv.
  • Medicinsk orientering kring de mest förekommande funktionsnedsättningarna.

  År 3

  • Kurser om bland annat funktionshinder,modern teknik och IT.
  • Fördjupning med forskningsanknytning inom funktionshinderområdet.
  • Examensarbete inom huvudområdet Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. Här profilerar du dig inför ditt kommande yrkesliv.

  Intervjuer

  Inspirationsfilm för i första hand gymnasieelever om utbildningar på Malmö högskola och jobbmöjligheter i Malmö stad inom området vård och omsorg.

  Brinner för att hjälpa andra

  lina_sandahl_webInnan Lina Sandahl började studera på Malmö högskola läste hon samhällsvetenskapliga programmet med språkinriktning på gymnasiet och en termin sociologi på Lunds universitet.Dessutom arbetade hon som elevassistent och i äldrevården.– Jag brinner för att hjälpa andra och vill göra det jag kan för att lyfta fram allas lika värde i samhället. Sociologi var intressant, men jag letade efter något annat. Efter att ha finkammat utbudet på jakt efter utbildningar, fick jag syn på det här nya programmet – det var mitt i prick!

   Jag har hamnat helt rätt. Det känns verkligen som om man blir bemött som en person - stämningen är varm, öppen och trevlig. Samtidigt håller föreläsningarna hög kvalitet och alla lärare är väldigt engagerade. Vår grupp består av studenter med olika slags bakgrund och jag tycker att lärarna lyckas ta vara på det på ett jättebra sätt.

  Längtar efter att omsätta teori i praktik
  – Under första terminen har vi mest fått en grund, översiktliga kurser om vad olika slags funktionsnedsättning är och hur lagar och myndigheter på området fungerar. Det är viktigt att känna till. Vi har också haft en del studiebesök, där de ansvariga kom tillbaka senare och jobbade med oss i workshops. Nu längtar jag efter att komma ännu mer ut i verksamheter och se hur det funkar.

  Utbildning för den som vill hjälpa andra
  – Detta är en utbildning som passar den som vill hjälpa till att göra en insats för andra människor samtidigt som man också har ett samhällsintresse – individen måste sättas i sitt sammanhang. Det är bra att vara envis, tålmodig, engagerad och hyfsat trygg i sig själv.

   – Förbered dig ordentligt i god tid, både mentalt och med praktiska saker – kolla till exempel alla litteraturlistor och få en ungefärlig bild av hur mycket pengar du måste lägga på böcker. Var beredd på att det tar tid och energi att plugga, det är inget man gör vid sidan av!

  Du får en förmåga att sätta dig in i olika människors livssituation

  Anna_falk02_litenDet var när Anna Falk gick på barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet och praktiserade i en klass för barn med funktionsnedsättningar som intresset växte fram. Hon insåg hur viktigt det är att utbildning anpassas efter olika individerna. När Anna arbetade som volontär på ett barnhem i Tanzania drogs hon särskillt till barn som hade olika funktionsnedsättningar. 

  Det var glädjande att se deras framsteg och att kunna bidra till deras utveckling, säger Anna.

  Från början lockade arbete inom skolan
  – Från början tänkte jag främst jobba inom skolan eftersom det är en plats där det är viktigt att alla får verktyg för att utvecklas. Nu har jag fått en mentor på sociala resursförvaltningen, som arbetar med att få ut personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Det intresserar mig också, inte minst eftersom kontakten med alla olika myndigheter kan göra att en del personer hamnar mellan stolarna.

  – Utbildningen är utvecklande! Du börjar reflektera över situationer som kan dyka upp och får en förmåga att sätta dig in i olika människors livssituation. Man förstår också vikten av att arbeta för delaktighet och självbestämmande.

  Den speciella kompetensen behövs 
  Inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning arbetar man ofta i team, där personalen måste kunna anpassa sig till brukare med olika slags problematik.Inför programmets start, har flera representanter för dem som kommer att anställa dig som gått utbildningen varit med i en referensgrupp. Niklas Mandin, från den privata vårdgivaren Attendo LSS är en av dem.

  niklas-mandin_web

  - Vi längtar efter personal med just denna speciella kompetens som det här programmet kommer att ge. Styrkan ligger i att man får kunskap om alla viktiga delar - lagstiftningen och dess intentioner som även innehåller etik och moral, en specifik kunskap om funktionshinder, vilket arbetssätt som passar när och hur man kvalitetssäkrar och dokumenterar, säger Niklas Mandin.

  När han rekryterar personal idag måste han söka brett i grupper med väldigt olika bakgrund och kompetens, för att få en grupp med rätt sammansättning som kan möta brukarnas behov. Ofta har man specialistkunskap om bara en del, till exempel den medicinska eller metodiken.

  Arbetsliv

  Att personer med funktionsnedsättning ska ha stöd utifrån deras individuella situation och nätverk blir alltmer accepterat i samhället. Det innebär ett arbetssätt där den enskilda människans behov står i centrum.

  Därför behövs medarbetare med en specifik kompetens på området. Det har uppmärksammats också från statligt och kommunalt håll.

  Utbildningen rustar dig med just de verktyg du behöver för att möta denna efterfrågan - en specifik kompetens om funktionsnedsättningar och funktionshinder utifrån en socialpedagogisk grund. Det öppnar för en bred arbetsmarknad.

  Du bli expert på att ge människor med funktionsnedsättning stöd och ledning såväl i vardagen som i ett mer långsiktigt perspektiv. Du kan komma att ha rollen som direkt stöd till brukare, resursstöd till personal, omsorgsassistent, habiliteringsassistent osv.

  Dessa tjänster finns inom habilitering/rehabilitering och verksamheter som ger stöd, service och omsorg.
  Exempel är särskilda boenden, daglig verksamhet inom kommunala LSS-enheter och arbetsförmedlingen samt verksamheter inom landsting, skola, rehabilitering, den privata sektorn och frivilligorganisationer.

  Karriärplanering för studenter på programmet Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet
  (läs intervju med studenter och studie- och karriärvägledare) 

  Utbildningsplan

  Utbildningsplan för studenter antagna höst 2015

  Annan termin:

  Programkod:
  SGSFU version 4
  Engelsk benämning:
  Social Pedagogical Work in the field of Disability
  Undervisningsspråk:
  Svenska och engelska
  Inrättandedatum:
  24 november 2011
  Fastställandedatum:
  24 november 2011
  Beslutande instans:
  Fakulteten för hälsa och samhälle
  Gäller från:
  31 augusti 2015

  Förkunskapskrav

  Grundläggande behörighet.

  Upplägg

  Utbildningens praktiska moment utförs i samarbete mellan undervisande lärare och studentens mentor (yrkesverksam inom funktionshinderfältet). Mötet med personer med egna erfarenheter av funktionshinder utgör en viktig del i utbildningen.

  Tillgodoräknande av kurser
  Tillgodoräknande prövas i enlighet med högskoleförordningen 6 kap. 12-14 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

  För tillträde till efterföljande kurs
  Kurserna skall genomgås i den ordning som anges i kursöversikten. För tillträde till andra studieåret krävs godkända kurser om minst 30 hp från första studieårer. För tillträde till tredje studieåret krävs 90 hp varav kurserna SF131A och SF141A skall vara godkända.

  Examination
  Examination sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

  Rätt till omtentamen
  Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

  Betyg
  Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifter i 6 kap 18-19 §§ Högskoloförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

  Examens- och kursbevis
  Examens och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap. 9-11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

  Innehåll

  Kurser inom programmet

  För programtillfälle med start Höst 2015:

  Höst 2015

  Vår 2016

  Höst 2016

  Vår 2017

  Höst 2017

  Vår 2018

  Lärandemål

  Mål för utbildning på grundnivå
  I kap 8 § Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101

  Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
  - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
  - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
  - beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

  Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
  - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
  - följa kunskapsutvecklingen, och
  - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

  Mål för kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
  Högskoleförordningen (1993:100)

  Kunskap och förståelse
  För kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap skall studenten
  - visa kunskap och förståelse inom huvudområdet handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund,
  - visa kunskap om tillämpliga metoder inom området,
  - visa fördjupad kunskap inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

  Färdighet och förmåga
  För kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap skall studenten
  - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
  - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det handikapp- och rehabiliteringsvetenskapliga området.

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
  För kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap skall studenten
  - visa förmåga att inom huvudområdet handikapp- och rehabiliteringsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  - visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
  - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

  Självständigt arbete (examensarbete)
  För kandidatexamen i handikapp- och rehabiliteringsvetenskap skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

  Lokal profil
  Programmet anordnas vid fakulteten för Hälsa och samhälle, ett av Malmö högskolas områden för utbildning och forskning. Vid fakulteten utbildas även socionomer, kriminologer, äldrepedagoger, folkhälsovetare, sjuksköterskor m.fl. Vid Hälsa och samhälle finns en strävan mot att utveckla flervetenskapligt grundad utbildning och forskning som tar sig uttryck i samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Det finns också en uttalad ambition att utveckla studenternas interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området.

  Utbildningen bidrar till arbetsmarknadens behov av kompletterande kompetens inom funktionshinderområdet. Den kombinerar samhällsvetenskaplig och medicinsk kunskap. Syftet är att utveckla studenternas förmåga att med utgångspunkt i en analys av människors fysiska, psykiska och sociala hälsa bistå med pedagogiska insatser för enskilda individer med funktionshinder och professionella aktörer.

  Pedagogisk grundsyn
  Programmet är en yrkesinriktad högskoleutbildning som vilar på flervetenskaplig grund. Utbildningen syftar till en integration mellan kurser och kunskapsområden samt mellan teoretiska och praktiska moment. De teoretiska studierna utgör en förståelseram för det professionella arbetets villkor, innehåll, evidens och utveckling. Vidare syftar utbildningen till utveckling och integration av kunskap och självkännedom som grund för framtida yrkesverksamhet och forskning.
  Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsbildning. Undervisningsformerna syftar slutligen till att främja utvecklingen av självkännedom, empatisk förmåga och ett förhållningssätt som vilar på grundläggande etiska värderingar i det socialpedagogiska arbetet.

  Examen

  Kandidatexamen.

  Övrigt

  För att tillgodose nuvarande och framtida behov inom funktionshinderområdet anordnar Malmö högskola en treårig kandidatutbildning för arbete inom olika verksamheter på funktionshinderområdet. Den syftar till att utveckla kompetens i socialpedagogiskt arbete med människor och deras nätverk.

  Kontakt

  Mer information om utbildningen

  Carina Grujic, studievägledare
  Telefon: 040-66 57783
  E-post: carina.grujic@mah.se

  Åsa Nilsson, studieadministratör
  Telefon: 040-66 57589
  E-post: asa.nilsson@mah.se

  Ingrid Runesson, programansvarig
  Telefon: 040-66 57947
  E-post: ingrid.runesson@mah.se


  Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Hälso- och välfärdsstudier: Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap