Socionomprogrammet

Program - grundnivå - 210 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 5/A5

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Beskrivning

Socionomprogrammet förbereder särskilt för arbete inom sociala verksamheter som bedrivs i offentlig, privat och ideell regi för barn, ungdomar, vuxna, äldre och familjer. Det mångkulturella samhället utgör en bas för utbildningen. En allmän socionomkompetens ger tillgång till en mycket bred arbetsmarknad.

Innehåll

Om programmet

Under utbildningen läser du främst olika kurser i huvudämnet socialt arbete. Du kommer också att läsa andra ämnen som bland annat juridik, sociologi och psykologi med koppling till socialt arbete i teori och praktik. Som ett led i din professonellautveckling tränar du också förmågan att kommunicera med andra människor. Efter sex terminers studier kan du ansöka om en kandidatexamen och efter sju terminer en socionomexamen.Praktik en viktig del av utbildningen. Som praktikant ska du få en ordentlig insyn i verksamheten och möjlighet att följa olika personal i arbetet. 

Arbetsliv
Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen. De största områdena för socionomer är socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, rehabiliterande verksamheter inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt skolverksamhet.

Socialt arbete i privat regi bedrivs för olika målgrupper i både öppna och slutna former. Inom den ideella sektorn arbetar man till exempel med ungdomar, personer med funktionsnedsättning, missbruksproblematik, kriminalitet och hemlöshetsproblematik.

Intervjuer

Valmöjligheterna lockade

– Jag har framförallt haft nytta av mina juridikkunskaper från utbildningen. I mitt nuvarande jobb fattar jag dagligen beslut efter socialtjänstlagen, där är dessa kunskaper ovärderliga.cassanda_socionom

Cassandra Lundvall tog examen i våras och arbetar nu som biståndshandläggare i Trelleborg, där en stor del av hennes arbete består av juridiska moment som utredning, bedömning och beslutfattande. Till våren byter hon yrke för att jobba som arbetskonsulent med daglig verksamhet på Trelleborgs kommunala LSS-verksamhet, och även där har hon nytta av juridiken.

– Verksamheten styrs utifrån lagar och regler där mina kunskaper fortfarande kan tillämpas även om det är ett annat jobb. Det var även därför jag valde socionomprogrammet, för bredden i utbildningen. Jag kan jobba inom många olika områden och yrken och har en stor valmöjlighet.

Jobba med människor lockade

Innan Cassandra började studera var hon inte helt säker på vad hon ville göra i framtiden. Efter studenten provade hon på lite allt möjligt - läste produktionsmedia, jobbade som vikarie på förskolor och skolor och läste ett par fristående kurser för att försöka hitta vart intresset låg.

– Att läsa till socionom var ingen självklarhet, då jag inte visste så mycket om yrket och hade egentligen ingen klar bild över vad en socionom jobbar med. Anledningen till att det blev socionomprogrammet tror jag beror på att jag lockades av att kunna jobba med människor i olika sammanhang.

Bra överblick som motsvarade förväntningar

Cassandra tycker att utbildningen har gett henne en bra överblick på de viktigaste områdena inom socialt arbete, även om det är svårt att gå ner på djupet i alla ämnen.

– Jag tycker att både utbildningen och arbetslivet motsvarade mina förväntningar, även om jag inte var helt säker på vad som väntade. Upplägget under utbildningen var överlag bra, men jag hade gärna haft lite mer praktiska kunskaper. Femte terminens verksamhetsförlagda utbildning bidrog mycket för att knyta samman teorin med praktik!

pooja-webPooja Sharafi, studerande

Pooja är nyfiken på det mesta och gillar att utbildningen är så bred. Tidigare har han jobbat med alla möjliga saker, från mattvätt, konst- och designbutik till kundansvarig på ett telecomföretag. Det var en kompis som pluggade till socionom som fick honom att fundera över att också söka.

– Det som kändes spännande var att jag alltid intresserat mig för att människor är så olika och har olika villkor i livet. Samtidigt befinner vi ju oss i samma samhälle! Jag vill vara med och skapa förutsättningarna för att det ska fungera.

Största utmaningen

Han trivs och tycker att utbildningen ger det han vill. Den största utmaningen har varit att anpassa sin egen planering till studier.

– En kalender existerade inte i mitt förra liv och plötsligt var det ett antal sidor jag skulle ha läst till ett visst datum. Många har det lite trögt med studietekniken i början. Jag hade svårt i början att se vilka fakta som var viktiga att ta ut från litteraturen.

Roligaste hittills

Pooja är nu mitt i den långa praktikperiod som varar nästan en hel termin. Praktiken, på Fontänhuset i Malmö, har varit allra bäst hittills. Det är en brukarstyrd verksamhet för personer som har eller har haft kontakt med psykiatrin på något sätt.

– Nu får jag också lite mer tid att träna igen – kickboxning tre gånger i veckan och innebandy två. Snart åker vi till SM för alla högskolor och universitet.

Om högskolan och Malmö

Under ett år var Pooja ett av Studentkårens ombud på heltid. Det gjorde att jag fick bättre inblick hur högskolan fungerar. Och Studentkåren.

– Innan trodde jag att Studentkåren mest var som en festkommitté. Men studenternas kraft är fantastisk – och vi har verkligen chans att påverka. Jag gillar Malmö högskola för att den känns öppen på något sätt, som om det finns möjligheter.

Staden Malmö var redan hans hemstad, Pooja växte upp vid Nobeltorget. Så det låg nära till hands att plugga här. Och visst finns det mycket att jobba med i Malmö för en socionom, även om han menar att det inte är så annorlunda här än på andra ställen.

– Det har bara blivit tydligare för omvärlden att insatser behövs. Men jag tycker att alla borde dra sitt strå till stacken, det handlar inte bara om att skjuta över allt till några ”experter”. Jag har i flera år varit stödperson för en ung människa – det tar mig kanske tre timmar i veckan och gör stor skillnad. Det borde alla prova.

Jesper Nilsson, tredje terminen

jesper_nilsson_0011_webVad gjorde du innan du började plugga?
– Jag halkade runt i många år på vikariat inom vården och andra ströjobb. Allt för att tjäna ihop till mitt uppehälle för att kunna hålla på med mitt fritidsintresse musik. När musiken tog allt mer av min tid märkte jag att det var svårt att kombinera arbete med sena timmar för musikskapande, jag var tvungen att hitta ett annat alternativ.

Varför valde du den här utbildningen?
– Efter många år som vårdare/skötare inom rättspsykiatrin och ett antal år inom rättsväsendet som kriminalvårdare, kändes socionomutbildningen som det rätta valet. Tycker man om att jobba med människor och hjälpa andra är socionomutbildningen rätt. Tycker man dessutom om att brottas med samhällelig byråkrati då kan det inte bli mycket bättre.

Vad är det bästa med Malmö?
– Malmö är staden som lever 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan året om. Här finns både kultur, natur, vatten och land. Du behöver inte ha tråkigt här! Malmö Högskola finns mitt i allt detta, en högskola som växer tillsammans med staden men framförallt med de människor som finns där.

Bästa tipset till en blivande student?
– Se till att njuta och ta vara på tiden när ni studerar, odla kontakter och relationer både i nuet och för framtiden.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Annan termin:

Programkod:
SGSOC version 13
Engelsk benämning:
Bachelor Programme in Social Work
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
27 augusti 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Upplägg

Utbildningen leder till en socionomexamen med nedanstående examensbenämning.

Tillträde till efterföljande kurs
Kurserna skall genomgås i den ordning som anges i kursöversikten. För tillträde till andra studieåret krävs godkända kurser om minst 30 hp. För tillträde till termin 5 krävs att kurser motsvarande minst 90 hp är godkända. Dessa skall inkludera kursen Juridik i socialt arbete, 30 hp. För tillträde till termin 7 krävs godkända kurser motsvarande minst 135 hp från termin 1-6 i programmet.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 6-8 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Examination
Examination sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för kurs eller del av kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt de tider som anges i studiehandledningen.

Student som underkänts i den verksamhetsförlagda utbildningen erbjuds ytterligare ett tentamenstillfälle, när utbildningsplats, lärare och handledare finns att tillgå.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101. För kursen "Verksamhetsförlagd utbildning" används uttrycken Underkänd eller Godkänd.

Examensbevis
Examensbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 9 -11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
Vår 2020 - Termin 6
Höst 2020 - Termin 7

Lärandemål

Mål för utbildning på grundnivå
1 kap 8 § Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för kandidatexamen i socialt arbete
Mål för kandidatexamen i socialt arbete
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i socialt arbete skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet socialt arbete inbegripet kunskap om det sociala arbetets vetenskapliga grund,
- visa kunskap om tillämpliga metoder inom socialt arbete,
- visa fördjupad kunskap inom någon del av socialt arbete samt orientering om för fördjupningsområdet aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i socialt arbete skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i sociala problemställningar samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer relaterade till socialt arbete,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem i socialt arbete samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i socialt arbete i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt bedriva socialt arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i socialt arbete skall studenten
- visa förmåga att inom området för socialt arbete göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om hur vilken roll kunskapen om socialt arbete spelar i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom området för socialt arbete och att utveckla sin kompetens inom detta området.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen i socialt arbete skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Mål för socionomexamen
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101

För socionomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Kunskap och förståelse
För socionomexamen skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer,
- visa kunskap om ledning av socialt arbete, och
- visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser.

Färdighet och förmåga
För socionomexamen skall studenten
- visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs,
- visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det sociala området,
- visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och problem, och
- visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För socionomexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt,
- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidat- och socionomexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Pedagogisk grundsyn
Socionomprogrammet är en yrkesinriktad högskoleutbildning som vilar på flervetenskaplig grund. Utbildningen syftar till en integration mellan kurser och kunskapsområden samt mellan teoretiska och praktiska moment. De teoretiska studierna utgör en förståelseram för det professionella arbetets villkor, innehåll och framtida utveckling. Utbildningens praktiska moment och studenternas tidigare erfarenheter är en viktig grund för de teoretiska studierna. Vidare syftar utbildningen till utveckling och integration av kunskap och självkännedom som grund för framtida yrkesverksamhet och forskning.

Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsbildning. Undervisningsformerna syftar slutligen till att främja utvecklingen av självkännedom, empatisk förmåga och ett förhållningssätt som vilar på grundläggande etiska värderingar i det sociala arbetet.

Personlig professionell utveckling (PPU)
Socionomprogrammet förbereder för professionellt socialt arbete med människor i utsatta livssituationer. Detta arbete kräver en kombination av teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och personlig mognad. Grunden för den professionella kompetensen läggs under utbildningen. Den innehåller därför såväl teoretiska moment som moment som fokuserar studentens personliga professionella utveckling. Samtliga kurser syftar till att studenten ska kunna integrera det sociala arbetets teori med dess praxis. Redan i den inledande kursen behandlas relationen mellan socionomers personliga egenskaper och kraven i det professionella sociala arbetet. Under terminerna 1,4,5 och 6 tränas den professionella utvecklingen i s.k. PPU grupper.

Internationalisering
Enligt Kvalitetsplan för Malmö högskola 2008–2012 (högskolestyrelsen 24 september 2008) är ett av de strategiska målen ’Internationalisering för alla’. I socionomprogrammet finns möjlighet att förlägga studier från och med termin fyra vid såväl universitet som verksamheter för socialt arbete både inom och utom Europa.

Examen

Kandidatexamen, Socionomexamen.
När terminerna 1-6 i utbildningsprogrammet är genomförda med godkänt resultat är examensfordringarna för kandidatexamen i socialt arbete uppfyllda. Efter sju terminers avslutade studier är även examensfordringarna för socionomexamen uppfyllda.

Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan. För kandidat- och socionomexamen anges den engelska översättningen Bachelor of Science in Social Work.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Carina Grujic, studievägledare
Telefon: 040-66 57783
E-post: carina.grujic@mah.se

Germana Di Lorenzo, studieadministratör
Telefon: 040-66 57462
E-post: germana.di-lorenzo@mah.se

Åse Ekberg, programansvarig
Telefon: 040-66 57949
E-post: ase.ekberg@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Socialt arbete Grundutbildning grundnivå