Socialpsykiatri, kandidatprogram

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Urval:

betyg 42% högskoleprov 33% alternativt urval 25%

Observera
Det här programmet har ytterligare information om behörighet eller urval under fliken Urval på den här sidan. Vänligen läs igenom instruktionerna noga!

Beskrivning

Programmet riktar sig till dig som vill förstå och arbeta återhämtningsinriktat med människor med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Du ges en praktisk kompetens i att arbeta utifrån interpersonell förståelse i relation till människors enskilda mål och behov. Du får teoretisk grund kring teman som empati, värdighet, relationer, återhämtning och social delaktighet. Programmet är flervetenskapligt och innehåller perspektiv inom filosofi, psykologi, socialt arbete, sociologi och antropologi. Utbildningen ger dig kompetens att arbeta i verksamheter som på olika sätt möter personer med psykisk ohälsa samt förbereder dig för studier på avancerad nivå.

Urval

Om du är intresserad av utbildningen och har den grundläggande behörighet som krävs kan du öka dina möjligheter att komma in på programmet genom att delta i det så kallade alternativa urvalet. Du skickar då in ett personligt brev samt en förteckning av dina tidigare erfarenheter. De inskickade dokumenten bedöms efter fastställda kriterier och du kan sedan bli kallad till intervju. 

Syftet med alternativt urval är att skapa en studentgrupp med blandade bakgrunder, erfarenheter och åldrar som har ett stort engagemang för personer med egen levd erfarenhet av psykisk ohälsa, vilket gynnar såväl medstudenter, utbildningen i stort som blivande arbetsgivare och brukare.

Så här går det till

Steg 1

Fyll i ansökningsblanketten digitalt där du motiverar varför du söker till programmet och på vilket sätt dina erfarenheter bidragit till ditt engagemang och intresse för socialpsykiatri. Beskriv också på vilket sätt dina erfarenheter gynnar utbildningen och studentgruppen. 

Skriv ut ansökan och posta den tillsammans med en förteckning över dina tidigare erfarenheter till adressen du finner i ansökningsblanketten. Alla erfarenheter du nämner ska styrkas med intyg eller motsvarande. Ansökningarna bedöms och rangordnas utifrån fastställda kriterier. Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ladda ner ansökningsblankett

Steg 2

Ett urval av de som har ansökt via alternativt urval kallas till intervju. Efter samtliga intervjuer sammanställs resultaten och rangordnas utifrån fastställda kriterier. Resultatet skickas till Antagning.se som slutligen skickar ut antagningsbesked. 

Besked om antagning
I mitten av juli skickas det första nationella antagningsbeskedet ut där du kan se om du är antagen eller reservplacerad. Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara Ja på antagningsbeskedet för att behålla din plats.

Innehåll

Vad är socialpsykiatri?

Socialpsykiatri är ett tvärvetenskapligt ämne som förenar de sociala, psykologiska, kulturella och medicinska perspektiven på psykisk ohälsa. Socialpsykiatri baseras på en humanistisk människosyn med ett existentiellt filosofiskt synsätt där de individuella behoven hos personer med psykisk ohälsa står i fokus. Sociala faktorer och relationers betydelse för prevention och återhämtning från psykisk ohälsa står i centrum vilket bland annat innebär behandling, rehabilitering och stödformer där ledorden är empati, delaktighet, värdighet och återhämtning. Inom socialpsykiatri studeras också konsekvenserna av diagnos och behandling för personer med psykisk ohälsa och deras förutsättningar att leva ett inkluderande och fullvärdigt liv som samhällsmedborgare.

Kandidatutbildningen är en vidareutveckling och förlängning av det tidigare programmet Psykiatrisk omvårdnad. 

Praktiska och teoretiska kunskaper varvas

Socialpsykiatri har sin utgångspunkt i återhämtningsinriktad forskning och praktik. Genom samarbete med brukarföreningar och organisationer ges ett brukarperspektiv på psykisk hälsa och ohälsa. Studenter har även praktik med handledning, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under utbildningens sista år. På så sätt sammanförs teori och vetenskap med praktiska kunskaper i programmet. 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är förlagd i Malmö och en viss del undervisning sker online. Undervisningen är huvudsakligen på svenska, dock kan viss undervisning på engelska förekomma. Det socialpsykiatriska ämnet kontextualiseras från flervetenskapliga perspektiv. 

Första året ger grundläggande kunskaper inom socialpsykiatri och psykiatrins historia vilket fördjupas och problematiseras med praktiska inslag under år två och tre. Genom färdighetsträning i empati och relationell psykiatri får du kunskaper på praktisk och psykologisk nivå för att själv möta brukare. Under tredje året ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för att omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken under handledning. Utbildningen granskar även traditionella och alternativa diagnosmanualer och den stigmatisering som finns kring psykisk ohälsa. Det tredje året avslutas med ett examensarbete.

Efter examen

Ämnet Socialpsykiatri har en bred kontext som sträcker sig från institutionsvård till samhällsbaserad psykiatrisk service för personer med psykisk ohälsa. Utbildningen ger dig relevant kompetens för att arbeta i verksamheter som på olika sätt bemöter och arbetar tillsammans med personer med psykisk ohälsa. Potentiella arbetsgivare är organisationer, såväl offentliga, privata som idéburna, vilka arbetar riktat mot personer med psykisk ohälsa. 

Intervjuer

”Jag har fått en ovärderlig grund att stå på”

Sara Blennert gick programmet Psykiatrisk omvårdnad som nu blivit kandidatprogrammet Socialpsykiatri. Hon är mycket positiv till att utbildningen förlängs med ett år.

– Det är fortfarande saker som behöver förändras med psykiatrireformen, vilket inte minst har uppmärksammats i media på senaste tiden. Utbildningen ger ovärderlig kunskap till psykiatrin och det är bara positivt att det ska bli ett tredje år.
Sara_Blennert
– Det bästa med utbildningen är att den är gränsöverskridande. Man läser om socialt arbete, kriminologi och psykiatrisk omvårdnad vilket ger en bredare syn av människan och därmed också en större förståelse för hur olika aspekter kan påverka individen. Särskilt givande var ett projekt där vi skapade en egen idé för hur vi kan arbeta med rehabilitering.
I gymnasiet gick hon ett samhällsvetenskapligt program i Svedala. Sara tyckte det var viktigt med en bred inriktning då hon inte var helt säker på vad hon ville arbeta med.

– Jag läste kurser som hade en mer människobehandlande inriktning. På så vis hade jag samlat ihop en del så att jag efter gymnasiet kunde läsa till undersköterska. Människor har alltid intresserat mig och jag har nog alltid tänkt att jag kommer arbeta med människor på ett eller annat sätt.

Efter examen fick Sara jobb på Capio Anorexi Center i Malmö, där hon arbetar som behandlingsassistent och behandlare. Där jobbar hon med gruppterapi och psykoedukation, som innebär att de tillsammans samtalar om relationen till ångest, känslor och tankar, men även patientarbete i form av individuella samtal. Utbildningen har gett Sara redskapen och förberedelserna för att möta människor som har det svårt, med såväl förståelse, empati och förhållningssätt.

– Jag har fått en ovärderlig grund att stå på i mötet med människor som på olika sätt behöver hjälp. Utbildningen bidrar till ett nytt sätt att tänka på inom psykiatrisk vård. Mycket utgår från ens egna reflektioner och på så vis arbetar man med sig själv, vilket är nödvändigt när man sedan ska arbeta med människor. 

– Jag är uppväxt en bit utanför Malmö och det var en självklarhet att jag skulle studera i denna fantastiska stad. Jag har fått vänner för livet och haft en härlig tid!

”Behövs kompletterande kompetens till socionomerna och sjuksköterskorna”

Jan Lanzow Nilsson är utvecklingssekreterare på stadskontoret i Malmö stad, enheten för Individ och Familj. Han arbetar för utveckling inom socialpsykiatrin och samordnar insatser på de olika stadsdelsförvaltningarna i Malmö. Han har även varit med som referens under utvecklingen av kandidatutbildningen. 

– Vi ser inte gruppen som lever med psykisk ohälsa så väl som vi borde idag. Jag vill se en förändring där vi lämnar en gammal syn på att vårda och förvara de som lever med psykisk ohälsa, till att istället arbeta ännu mer med delaktighet och släppa in människor i sin egen förändringsprocess. Här träffar satsningen på utbildningen i socialpsykiatri helt rätt redan från början.

Det är just utbildningens återhämtningsinriktade fokus som Jan lyfter fram som unikt.

– För att förklara vad det handlar om att arbeta återhämtningsinriktat och stödjande har jag för vana att citera en av de brukare jag träffat: ’Du ska inte gå framför mig för då ser jag inte vägen. Du ska inte gå bakom mig för då vet jag inte vara jag har dig. Du ska gå vid sidan om mig och jag ska själv ta första steget.’ Det tycker jag ger en väldigt bra bild av rollen som du behöver ha för att främja förändring i människors liv.

Kandidatutbildningen är en tvärvetenskaplig utbildning med en kombination av medicinsk psykiatri och socialt arbete.  

– Det ihop med ett återhämtningsfokus är en ypperlig kombination. Det ger en kompletterande kompetens till socionomerna och sjuksköterskorna. Kunskaper inom socialpsykiatri är oerhört viktiga för att främja delaktighet och människors egen förändringsprocess.

Kompetensen behövs i Malmö

– Vi behöver bra kompetens i de här frågorna i Malmö. Öppenvård, psykiatri och socialtjänst är möjliga arbetsgivare. Jag kan tänka mig att boendestödjare och personliga ombud är yrkesroller inom Malmö stad som är aktuella efter examen, men kan också se att LSS-boendena (där personer som behöver och har rätt till särskilt stöd bor) kan gynnas av perspektivet på personlig utveckling och återgång till ett annat liv. 

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Annan termin:

Programkod:
SGSPK version 2
Engelsk benämning:
Social Psychiatry, Bachelor´s Programme
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
25 juni 2015
Fastställandedatum:
25 juni 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Upplägg

Utbildningen bedrivs på helfart och leder till en kandidatexamen i socialpsykiatri efter fullgjorda kursfordringar för terminerna 1-6. Mötet med personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa utgör en del i utbildningen. Under verksamhetsförlagd utbildning följer studenten de tider som förekommer i verksamheten, vilket kan innebära kvällar och helger.

Tillträde till efterföljande termin
Kurserna skall genomgås i den ordning som anges i utbildningsplanen. För tillträde till andra studieåret krävs godkända kurser om minst 30 hp från första studieåret. För tillträde till tredje studieåret krävs godkända kurser om minst 90 hp varav kurserna SP132A och SP133A skall vara godkända. För studenter med högskoleexamen i Psykiatrisk omvårdnad kan tillträde till termin 5 ges efter individuell prövning och i mån av plats.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 6-8 §§ Högskoleförordningen (1993:100).

Examination
Examinationen genomförs enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat. Om studenten själv avbryter sin VFU betraktas detta som en underkänd placering. Om studenten visat sådan oskicklighet under VFU att patienter eller vårdtagare riskerar att skadas, kan examinator i samråd med handledare och prefekt/programansvarig besluta att underkänna och avskilja studenten från VFU placeringen i förtid.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (1993:100).

Examens- och kursbevis
Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 9-11, 20 §§
Högskoleförordningen (1993:100).

Lärandemål

Mål för utbildning på grundnivå
1 kap 8 § Högskolelagen (1992:1434).
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för kandidatexamen i socialpsykiatri
Högskoleförordningen (1993:100).
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i socialpsykiatri skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet socialpsykiatri, inbegripet kunskap om socialpsykiatrins vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i socialpsykiatri skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera, och kritiskt tolka relevant information i en problemställningar samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det socialpsykiatriska området.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i socialpsykiatri skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet socialpsykiatri göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen i socialpsykiatri skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

Lokal profil
Kandidatprogrammet i socialpsykiatri vid Malmö högskola är flervetenskapligt och syftar till att studenten utvecklar kunskaper om den psykiska hälsans sociala, organisatoriska och medicinska aspekter i ett livsförlopp, där individ- och återhämtningsperspektivet har en central roll. Vidare fokuserar socialpsykiatri på sociala faktorers och relationers betydelse för prevention och återhämtning från psykisk ohälsa, samt integration mellan teori och praktiskt tillämpbara färdigheter. Programmet vilar på en humanistisk människosyn med ett existentiellt filosofiskt synsätt och utgår från individuella behov och önskemål hos personer med psykisk ohälsa. Socialpsykiatri vid Malmö högskola tar sin utgångspunkt i samverkan mellan olika kunskapsområden där individ- och samhällsnivå integreras. Programmet främjar därmed studentens förmåga att utveckla en gränsöverskridande och flerprofessionell handlingskompetens med betoning på återhämtningsinriktat arbete. Studenten ska efter genomgången utbildning förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området.

Pedagogisk grundsyn
Utbildningen syftar till en integration mellan kurser och olika kunskapsområden samt mellan teoretiska och tillämpade/praktiska moment. De teoretiska studierna syftar till att studenterna utvecklar både en förståelseram och teoretisk koppling till det socialpsykiatriska verksamhetsfältet och dess framtida utveckling.
Utgångspunkten för undervisningen är att såväl fortsatta studier som framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsutveckling.

Examen

Kandidatexamen.
Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för kandidatexamen uppfyllda. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan. I examensbeviset anges benämningen Kandidatexamen med huvudområde socialpsykiatri. I den engelska översättningen anges Degree of Bachelor of Science with a Major in Social Psychiatry.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Carina Grujic, studievägledare
Telefon: 040-66 57783
E-post: carina.grujic@mah.se

Ingela Lundgren, programansvarig
Telefon: 040-66 57734
E-post: ingela.lundgren@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Socialt arbete Grundutbildning grundnivå