Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Beskrivning

Den offentliga sektorn i sverige står för över en tredjedel av alla arbetstillfällen. Efterfrågan på individer som har förmåga att analysera och arbeta i verksamheter som utför eller berörs av politisk styrning ökar. Utbildningen ger dig färdigheter i att utföra egna analyser, beredskap att möta en spännande arbetsmarknad och förmåga att förstå världen. Programmet är gränsöverskridande vilket innebär att du studerar makt och styrning på och mellan olika nivåer. Utbildningen ger dig verktyg till att förstå hur olika nivåer som t ex Malmö, Sverige, EU och FN kan organiseras och styras. Utbildningens kurser har utvecklats i nära samverkan med framtida arbetsgivare, och representanter från olika offentliga, privata och internationella organisationer medverkar återkommande i undervisningen. Inom programmet finns möjlighet till praktiktermin. Programmet är masterförberedande och anknyter till ett vetenskapligt perspektiv på politik.

Innehåll

Om programmet

Efter utbildningen har du kunskap om och en förståelse för hur den politiska makten och styrningen har blivit allt mer gräns överskridande, vilket bland annat innebär att beslut på en nivå påverkar verksamheter på andra nivåer.Du lär dig även om regler och arbetssätt inom offentlig organisation på olika nivåer.

Du lär dig också att självständigt eller i grupp problematisera, analysera komplexa resonemang, sammanfatta och redovisa muntligt och skriftligt. Sammantaget ger dig programmet färdigheter att utföra egna analyser, beredskap att möta en spännande arbetsmarknad och förmåga att förstå världen.

Alla kurser är under terminens gång kopplade till utvärderingen på något sätt. Under exempelvis statistikkursen har du möjlighet att utforma en enkät som du kan skicka ut till berörda personer för din utvärdering. Du får även lära dig att hantera statistikprogramoch att tolka resultaten av enkäten. Resultaten kan sedan användas som underlag när du skriver din utvärdering. 

Inom programmet finns möjlighet till praktiktermin. Programmet är masterförberedande och anknyter till ett vetenskapligtperspektiv på politik.

Huvudämnet är statsvetenskap. Programmet riktar sig till dig som är samhällsintresserad, vill läsa statsvetenskap och som under utbildningen vill arbeta tillsammans med framtida arbetsgivare.

Skugga en yrkesverksam
När du läser kursen Organisationsteori kommer du att få skugga en person i tre dagar. Tidigare studenter har exempelvis skuggat tjänstemän eller chefer inom den ideella, offentliga eller privata sektorn.

Under din skuggning ska du testa olika organisationsteorier på din "skuggningsplats". Du ska exempelvis titta på arbetsplatsens organisation: Är organisationen hierarkisk eller platt? Vilken organisationskultur har arbetsplatsen och hur fungerar ledning och styrning?

Här följer några exempel på personer som våra studenter har skuggat: 
Stabschef, Lunds kommun; omvärldsanalytiker, Region Skåne; EU-samordnare, Malmö stad och Kommunförbundet Skåne; konsult, Price Waterhouse Coopers; vårdchef, Röda korset och internationell samordnare, Malmö stad.

Praktiktermin som ger dig poäng
På programmet har du möjlighet att praktisera en termin och få poäng för det. Praktikterminen ger dig en möjlighet till att ta del av en organisations dagliga arbete och du får en inblick i hur en karriär kan se ut efter din examen. Praktiken ger dig även mycket värdefulla kontakter med potentiella arbetsgivare och arbetslivserfarenhet som är bra att ha med i ditt CV när du söker ditt första jobb efter examen.

Arbetsliv
Efter examen kan du exempelvis arbeta inom politik, offentliga- och ideella organisationer eller privata konsultföretag på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Bra att veta är att den offentliga sektorn i Sverige står för en tredjedel av alla arbetstillfällen.

Intervjuer

anna_asp_edu

Det är statsvetenskap men inte på det traditionella sättet

Anna Asp fick arbete som projektledare för Malvin – ett internt blocket, på Malmö stad efter hon tagit examen i statsvetenskap. Anna kom direkt från gymnasiet till Malmö högskolaoch tycker att hon genom utbildningen har fått en stor förståelse för hur offentlig organisation fungerar och hur den styrs. Politiska nivåer, beslutsgång och varför vissa beslut tar längre tid än andra.

– Jag har alltid varit intresserad av statsvetenskap. Det som lockade mig med utbildningen var att den hade ett internationellt perspektiv. En annan stor fördel var att den är så praktiknära, berättar Anna.
Från början hade Anna drömmar om att jobba inom Röda Korset och ville ut i världen för att kunna påverka och förbättra den. Under utbildningen arbetade studenterna med verkliga uppgifter, t.ex. om hur man söker EU-pengar och var ute mycket i olika offentliga organisationer. På så sätt fick hon upp ögonen för Malmö stad som potentiell arbetsgivare.

Malmö ligger i framkant när det gäller miljötänk och är utsedd som Sveriges miljöbästa kommun. Det känns väldigt stimulerande att jobba i en organisation där både miljömässig- och social hållbarhet står högt i kurs, säger Anna.

Hennes uppdrag består i att hon är projektledare för Malvin - Malmö vinner, en intern förmedlingstjänst som syftar till att ta tillvara på alla möbler, hjälpmedel och annan utrustning som finns inom staden. Tjänsten marknadsförs internt för att få anställda på Malmö stads samtliga förvaltningar att bli bättre på att återanvända och därmed göra både miljömässiga och ekonomiska besparingar. 

– Jag trivs väldigt bra med mina arbetsuppgifter på Malmö stad och vill fortsätta fördjupa mig och utveckla mig i framtiden. 

Charlotte Malmborg hra läst statsvetenskap på Malmö högskola och arbetar idag med trygghet och säkerhet i Malmö stad

Förväntningarna infriades, mycket tack vare engagerade lärare

– Jag har alltid haft ett väldigt engagemang för politik och samhällsutveckling. När jag ville börja plugga sökte jag på olika ledord och hittade den här utbildningen – den lät som någonting jag verkligen ville göra, som något som kunde matcha mitt engagemang för samhälle, välfärd och den offentliga sektorn. 

Charlotte Malmborg arbetar vid avdelninge för trygghet och säkerhet vid Malmö stad

– Jag hade stora förväntningar och de infriades, mycket tack vare att vi hade så engagerade lärare. 

Hon tycker att hon fick en väldigt bred utbildning med fokus på just det hon är intresserad av – offentlig verksamhet och den offentliga tjänstemannens roll och befogenheter i olika situationer och på olika nivåer. 

– Vi fick en bred statsvetenskaplig kunskap, koncentrerad till de här delarna. Att vi problematiserade och diskuterade tjänstemannens roll och gick in på djupet i olika frågor har verkligen varit användbart. Och man ska inte underskatta engagerade lärare, de har en väldigt stor betydelse, betonar Charlotte Malmborg som kommer från Helsingborg och är uppvuxen i en politiskt aktiv familj. 

I arbetet på Malmö stad känner hon att hon har fått en väldig bra grund, tillämpbar i arbetslivet, och att utbildningen gett henne både en personlig och akademisk utveckling, en insikt om samhällets komplexitet. Hon trivs väldigt bra på avdelningen för trygghet och säkerhet och brinner för att arbeta ännu mer med sociala frågor i framtiden. Innan hon läste vid Malmöhögskola hade hon bland annat arbetat inom vården, i butik och i fackförbund. 

– Det är spännande och viktigt att arbeta med organisationsutveckling. En offentlig organisation måste hela tiden utvecklas för att möta medborgarnas behov som naturligt förändras över tid. Det är trots allt medborgarna som är den slutgiltiga arbetsgivaren men också mottagaren av dess tjänster. 

– Utbildningen var väldigt bra när det gäller kritiskt tänkande. När det gäller att arbeta i Malmö som stad är det bra att ha den kunskapen när det gäller nyansering och förståelse av en stads komplexitet.

 

johanFick jobb som kommunikatör efter utbildningen

Johan Nyberg hade en lite brokig yrkesbana som journalist och grafiker bakom sig när han började läsa Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning vid Malmö högskola. Idag arbetar han som kommunikatör på Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning vid Malmö stad.

– Jag sade upp mig från mitt jobb för att läsa statsvetenskap, något jag längtat efter att plugga i tio år. När jag hade läst en termin statsvetenskap fick jag höra talas om utbildningen och sökte. 

Han ville arbeta inom offentlig förvaltning på något sätt, har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och tycker att utbildningen gav en bra kombination. Tidigare har han pluggat enstaka kurser som idéhistoria, journalistutbildning på folkhögskola och en KY-utbildning i mediateknik.

– Det jag tyckte var mest intressant av det vi lärde oss på Offentlig organisation och ledning är teorin om s. k. policyprocesser. Hur ett beslut kommer till och varför, hur omständigheter påverkar och vilka faktorer och personer som medverkar till att en fråga eller ett ämne kommer upp på agendan. Hur en beslutsprocess kan se ut kopplad till offentlig organisation. 

– En annan intressant sak var att komma ut i verkligheten och inse att teorierna vi lyssnat på i föreläsningssalen gick att applicera på verkligheten, säger Johan Nyberg som bor i Malmö

Han tyckte att utbildningen var bra och bra ihopsatt, möjligen att tempot var lite för långsamt ibland, vilket å andra sidan är bra eftersom studenterna har olika stor studievana.

– Jag trivs som kommunikatör men en utmaning i framtiden vore att arbeta som utvecklingssekreterare, att arbeta ännu mer administrativt än jag gör nu.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Annan termin:

Programkod:
SGSPO version 4
Engelsk benämning:
Political Science: Politics, Organisation and Management
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
27 november 2007
Fastställandedatum:
10 juni 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter utbildningsplan fastställd:
05 juni 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning omfattar 180 högskolepoäng motsvarande tre års heltidsstudier. Programmet utbildar dig som är intresserad av politik och samhällsfrågor för kvalificerade administrativa arbeten inom offentlig förvaltning på europeisk, nationell, regional och lokal nivå, men det finns också nationella och internationella företag och organisationer med intresse för personer som utbildat sig inom politik- och styrningsfrågor. Bra att veta är att den offentliga sektorn i Sverige står för över en tredjedel av alla arbetstillfällen.

Det övergripande syftet med pol kand-programmet är att ge dig kunskaper i den moderna politiska maktens och styrningens förutsättningar och funktionssätt, samt förmåga att analysera och arbeta i verksamheter som utför eller berörs av politisk styrning, företrädesvis offentlig verksamhet. Tre nyckelord genomsyrar programmet och ger det en unik profilering. För det första är programmet gränsöverskridande. Det innebär att du under alla programmets kurser kommer att studera och arbeta med makt och styrning på och mellan olika nivåer, eftersom verklighetens styrprocesser idag är gränsöverskridande. För det andra fokuserar programmet på styrformer. Detta innebär att du studerar globalt använda styrningsformer såsom demokrati, stat, gränsöverskridande reglering, nätverk, decentralisering och management och dessa styrformers tillämpning på olika nivåer som till exempel Malmö, Region Skåne, Sverige, EU och FN. För det tredje är programmet praktikernära. Detta innebär att på varje delkurs kommer minst en föreläsare från det omgivande samhället att genomföra någon form av tillämpad övning kring det du läser. Dessa övningar kommer att ge dig ökad förståelse för makt- och styrningsprocesser i praktiken. Utöver dessa inriktningar är programmet mastersförberedande, vilket innebär att programmet genomgående anknyter till det vetenskapliga studiet av politik. Under programmet förväntas du tillägna dig färdigheter att utföra egna, vetenskapliga analyser; analytiska färdigheter som du sedan kommer att ha hjälp av i din framtida yrkesverksamhet.

Under programmets första termin studerar du dels framväxten av politisk makt och styrning och dess institutionella utövande idag, dels demokrati som grundläggande styrform för offentlig sektor. Terminen motsvarar 1-30 hp i statsvetenskap. Andra terminen lär du dig grundläggande arbetssätt inom offentlig förvaltning. Den tredje terminen fördjupas din vetenskapliga kunskap om gränsöverskridande politiska styrningsprocesser. Den fjärde terminen fortsätter du att utveckla dina kunskaper om arbetssätt inom offentlig förvaltning, men nu med mer problematiserande och självständigt analyserande inslag. Under denna fjärde termin, som motsvarar statsvetenskap 31-60, ökar du dina egna färdigheter att analysera politisk makt och styrning. Den femte terminen är valbar och innebär att du själv får välja och komplettera utbildningen med andra kurser på Malmö högskola eller annan studieort. Den sista terminen ökar du din förmåga att analysera moderna politiska styrformer samt skriver ett självständigt examensarbete (motsvarar 61-90 poäng i statsvetenskap).

Kurser inom programmet

Termin:

1. Politisk organisation och styrning

 • Politik i teori och praktik 7,5 hp
 • Politisk makt och styrning, 7,5 hp
 • Global politik, 7,5 hp
 • Demokrati och etik, 7,5 hp

2. Offentlig administration

 • Förvaltningsrätt, 7,5 hp
 • Organisationsteori, 7.5 hp
 • Förvaltningsekonomi, 7,5 hp
 • Policy, analys och redovisning, 7,5 hp

3. Globalisering och europeisering

 • Globalisering och välfärdsstaten, 7,5 hp
 • Internationella organisationer, 7,5 hp
 • Den globaliserande staden – policyspridning och transnationellt lärande, 7,5 hp
 • Den Europeiska unionen, 7,5 hp

4. Analys och metod

 • Det vetenskapliga hantverket, 7,5
 • Kvalitativa metoder, 7,5
 • Statistik, 7,5
 • Uppsats, 7,5

5. Valbar termin

6. Modern politisk styrning

 • Ledarskap, styrning och beslutsfattande, 15 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
 • -
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
 • -
Vår 2020 - Termin 6

Lärandemål

Kunskaper och förståelse

Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap om hur den politiska makten och styrningen har kommit att bli alltmer gränsöverskridande till sin karaktär, så att beslut på en nivå påverkar verksamheter på andra nivåer;

 • visa kunskap om grundläggande regler och arbetssätt inom offentlig förvaltning på lokal, regional, statlig, europeisk och global nivå;

 • visa kunskap om de olika perspektiv och teoribildningar som ligger till grund för hur politiska frågor debatteras och analyseras;

 • visa kunskap om grundläggande värden inom offentlig sektor.

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa förmåga att i tal och skrift kunna sätta politiska teorier och begrepp i relation till politisk makt och styrning i praktiken;

 • självständigt eller i grupp kunna lösa problem inom givna tidsramar, muntligen och skriftligen kunna sammanfatta och analysera komplexa resonemang och sakuppgifter samt visa förmåga att använda olika analysredskap;

 • visa förmåga att kommunicera med medborgare och andra grupper inom eller utanför offentlig sektor i gränsöverskridande miljöer;

 • visa förmåga att själv identifiera och genomföra analys av vetenskapliga problem inom området politisk makt och styrning i en gränsöverskridande miljö, vilket innefattar behärskande av vetenskapliga metoder (t.ex. statistik)

Värderingsförmågor och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa förmåga att självständigt värdera och kritiskt reflektera över centrala frågeställningar kring politisk makt och styrning;

 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används;

 • visa förmåga att identifiera olika typer av värden inom offentlig förvaltning och förhålla sig till dem och

 • ha beredskap att arbeta med gränsöverskridande processer.

Examen

Kandidatexamen.
Politices kandidatexamen med Statsvetenskap som huvudämne.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Cecilia Hansson, studieadministratör
Telefon: 040-66 57165
E-post: cecilia.hansson@mah.se

Tom Nilsson, programansvarig
Telefon: 040-66 57238
E-post: tom.nilsson@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Globala politiska studier