Arkitektur, visualisering och kommunikation

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Behörighetskraven inom naturkunskap för programmet Arkitektur, visualisering och kommunikation (TGAVC) uppfylls även med:
Kemi A, Fysik A Eller Kemi 1,Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6b/A6b

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Student Mia Börjesson”Utbildningen har ett annat angreppssätt än den traditionella arkitektutbildningen.” - Mia Börjesson, tidigare student.

Beskrivning

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla förmågan att kreativt kommunicera och utforma bild- och textinformation inom områdena arkitektur, stadsplanering och stadsutveckling. Programmet förenar tre kunskapsområden: arkitektur, visualisering och kommunikation. Staden, dess byggnader, gator och torg utforskas och analyseras. Arkitektur- och stadsbyggnadsteori varvas med övningar i visualisering och presentationsteknik. Studierna domineras av projektarbeten som varieras med föreläsningar, övningar, studiebesök och seminarier. I projekten tränas du i både layoutteknik, grafisk profilering och målgruppsanpassning. I praktiska moment får du öva dig i muntlig framställning, kreativ gruppkommunikation och projektledning. Under utbildningen används verktyg som fotografi och film, CAD, 3D-grafik och animation.

Innehåll

Stora bygg- och stadsutvecklingsprojekt berör allt fler grupper i samhället och engagerar såväl allmänhet som direkt involverade intressenter. Att kommunicera och beskriva större byggprojekt och andra fysiskt genomgripande förändringar i samhället är en viktig uppgift.

Vilken påverkan har ett byggprojekt på mig, mina barn, miljön, skolan, stadskärnan, näringslivet eller bostadssituationen? Kandidatprogrammet Arkitektur, visualisering och kommunikation ger dig kunskap och förmågor att arbeta med dessa frågor inom olika organisationer och företag.

Vad lär jag mig?

Du får grundläggande kunskaper i arkitektonisk gestaltning och du lär dig behärska olika former av modellerings- och visualiseringstekniker. På så vis lär du dig både analysera och producera ritningar och bilder av arkitektur och stadsmiljö, samtidigt som du får en förståelse för hur enskilda byggnader påverkar och påverkas av sitt stadsmässiga sammanhang.

Utbildningens huvudområdet byggd miljö. Byggd miljö handlar om att studera planerade, utformade och kommunicerade fysiska miljöer. Det inbegriper allt från enskilda byggnadsverk till större urbana områden, och det handlar om både processer och produkter.

Utbildningen avslutas med ett större självständigt kandidatarbete. Där profilerar du dig i förhållande till programmets breda innehåll och får en djupare förståelse för ditt ämne ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv.

Vad är unikt med programmet?

Under utbildningen utmanas du att utveckla kreativa färdigheter samtidigt som du ges praktiska och teoretiska kunskaper inom respektive ämne. Det betyder att du får en varierad undervisning, med många olika undervisningsformer. I flera av kurserna ges handledning av yrkesverksamma arkitekter, grafiska formgivare och kommunikatörer. Gästföreläsningar är vanligt förekommande.

Samarbeten, utlandsresor och utställningar

Under utbildningen sker samarbeten med såväl privata som kommunala aktörer inom byggbranschen, fastighetsbranschen och stadsutveckling. Under andra och tredje året görs en studieresa till en större europeisk stad. Varje år arrangerar studenter en vårutställning som visar det samlade årets arbeten.

Efter examen

Efter examen kommer du kunna arbeta med att begripliggöra, gestalta och kommunicera information om ett enskilt bygg- eller stadsutvecklingsprojekt utifrån den påverkan den har på den omgivande miljön i stort, men också för de som mer direkt berörs av förändringarna. 

Du har kompetens till att arbeta som samordnare av visuell information på arkitektkontor och stadsbyggnadskontor och att arbeta som projektledare inom bildproduktion på visualiseringsbyråer. Du kan även jobba med informationsgestaltning och kommunikationsstrategier inom bygg- och stadsutveckling hos privata fastighetsbolag och i offentliga verksamheter.

Intervjuer

Mia vill arbeta med arkitektur

Mia-Borgesson_student_180x250pxInnan Mia Börjesson började läsa Arkitektur, visulisering och kommunikation hade hon varit ute och rest mycket, arbetat utomlands och hunnit studera humanekologi.

– Men jag visste att jag ville arbeta med arkitektur, fast inte på vilket sätt, så jag sökte väldigt brett. När jag kom in tyckte jag att den skulle vara intressant att testa.

Tre år senare har Mia tagit sin kandidatexamen. Hon tycker att det bästa med programmet var de engagerade lärarna, att de var inspirerande och gav väldigt mycket av sig själva.

– Programmet gett mig en bred kunskap men också ett alternativt perspektiv på arkitektur och stadsutveckling. Utbildningen har ett annat angreppssätt än den traditionella arkitektutbildningen. I en bred utbildning får man jobba mycket själv för att hitta en egen väg. Jag har fått med mig en drivkraft och känslan av att vara min egen lyckas smed.

– Jag är intresserad av deltagandeprocesser och demokrati och känner att utbildningen ger mig en bra utgångspunkt. Och jag har absolut användning av arkitektur, visualisering och kommunikation i det jag gör nu - kunskap har en förmåga att växa in i en.

Johan brinner för kommunikation och grafisk formgivning

Några år efter examen Johan Gustavsson arbetar Johan Gustavsson som 3D-grafiker på Cadwalk, en reklambyrå i Malmö med inriktning mot bygg- och arkitektbranschen. 

– Kommunikation och grafisk formgivning är det jag brinner för och jag tyckte att mixen med stadsplanering och arkitektur i en och samma utbildning var spännande. Numera har jag stor användning för utbildningen. Den är väldigt bred och jag har fått en bas som är skön att stå på. I möten och diskussioner med våra kunder är det en väldig tillgång att ha med sig den grunden, att förstå deras olika vinklar, och fungera som en spindel i nätet.

– Att bo i Malmö är också väldigt spännande, det är en härlig stad med skön stämning och bra människor – här finns något för alla.

I framtiden vill han fortsätta arbeta med arkitekturkommunikation, och han ser kreativitet och innovation som sina två ledord. Drömprojektet är att arbeta med något som verkligen gör skillnad.

– Det finns så extremt mycket att göra, och så många vägar att gå. Jag lärde mig mycket om mig själv under utbildningen, det var en väldigt utvecklande period som jag ser tillbaka på med ett leende. Jag utvecklades som människa och började tänka på ett annat sätt.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Annan termin:

Programkod:
TGAVC version 3
Engelsk benämning:
Architecture, Visualization and Communication
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
12 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Behörighetskraven inom naturkunskap för programmet Arkitektur, visualisering och kommunikation (TGAVC) uppfylls även med:
Kemi A, Fysik A Eller Kemi 1,Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2

Upplägg

Undervisningen utgår principiellt från ett studentaktivt lärande och utgörs av handledda övningar och projekt. Som teoretiskt stöd hålls föreläsningar och seminarier. Den teoretiska kunskapsbildningen sker i samverkan med forskning och utveckling. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.
Progressionen i huvudområdet Byggd miljö i programmet Arkitektur, visualisering och kommunikation byggs upp under sex terminer och avslutas med ett självständigt arbete om 20 hp. Kursernas kunskapsinnehåll byggs på successivt så att problemställningar och projektuppgifter blir allt mer komplexa.
Kurser angivna som obligatoriska i kurslistan för programmet är huvudområdeskurser som måste ingå i examen med huvudområde byggd miljö.
Undervisningen planeras så att den ger studenten förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Studier i projektform ökar i den senare delen av utbildningen, för att efterlikna framtida yrkesroller. I projekten vävs erfarenheter från tidigare kurser samman och placeras i konkreta sammanhang, ibland i samverkan med näringslivet. I denna senare del av programmet avser den lärarledda undervisningen primärt att stödja studentens självstudier och tyngdpunkten läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglar sig i examinationen. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.
Ett utvecklingsråd bestående av näringslivsrepresentanter finns knutet till utbildningsprogrammet. I utvecklingsrådet diskuteras kursinnehåll och programupplägg, som ett led i ett kontinuerligt kvalitetsarbete.
Engelskspråkig kurslitteratur används i sådan omfattning att studenten uppnår färdigheter i att använda facklitteratur och facktermer på engelska.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
Vår 2020 - Termin 6

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa kunskap om och förståelse av centrala teorier om arkitektur, stadsbyggnad, visuell kultur och kommunikation inbegripet områdets vetenskapliga grund
 • visa kunskap om och förståelse av olika visualiserings- och kommunikationsstrategier och de förutsättningar dessa skapar för arkitektur- och stadsutvecklingsprocesser
 • visa kunskap om och förståelse av byggprocessens organisation, dess aktörer samt olika dokument och handlingars betydelse
 • visa kunskap om och förståelse av tillämpliga metoder inom huvudområdet Byggd miljö med inriktning mot arkitektur och kommunikation
 • visa kunskap om och förståelse av aktuella forskningsfrågor rörande arkitektur, stadsbyggnad, stadsutveckling och kommunikation
Färdigheter och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information inom arkitektur, stadsbyggnad, stadsutveckling och kommunikation
 • visa förmåga att självständigt och inom givna tidsramar identifiera, formulera och lösa problem rörande arkitektur, stadsbyggnad, stadsutveckling och kommunikation
 • visa förmåga att såväl muntligt som i text och bild, redogöra för och diskutera information, företeelser, problem och lösningar rörande arkitektur, stadsbyggnad och stadsutveckling, i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt kunna initiera, medverka i och driva kommunikations- och visualiseringsfrågor inom arkitektur- eller stadsutvecklingsprocesser
 • kunna kritiskt reflektera över arkitektur, kommunikation och relationen mellan den byggda miljön och människans levnadsvillkor
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att göra bedömningar rörande arkitektur, stadsbyggnad, stadsutveckling och kommunikation med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och människors ansvar för hur den används samt kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens

Examen

Kandidatexamen.
Kandidatexamen med huvudområde Byggd miljö.
Bachelor of Science with a Major in Built Environment.

Övrigt

För att kunna fullfölja sina studier inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Ola Püschel, studievägledare
Telefon: 040-66 58199
E-post: ola.puschel@mah.se

Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-66 57181
E-post: annette.andersson@mah.se

Sabina Jallow, programansvarig
Telefon: 040-66 57656
E-post: sabina.jallow@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier