Datavetenskap och applikationsutveckling

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 7/A7

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kristina och student2

”Du behöver inte kunna programmera när du börjar på den här utbildningen. Det lär du dig här!” - Kristina Allder är adjunkt i datavetenskap och ansvarig för utbildningen. Läs en intervju med Kristina under fliken "Intervjuer".

Beskrivning

Den här utbildningen ger dig kompetens att utveckla programvara för datorer och mobila enheter som smartphones och läsplattor. Applikationerna du utvecklar är ofta nätuppkopplade och utgör en del av ett större system.

Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande där studenten utvecklar sin kompetens och förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Projektarbeten har en betydande roll som arbets- och studieform på utbildningen. Projekten kan vara studentinitierade såväl som näringslivsanknutna. Du kommer att lära dig metoder och processer för att kunna delta i utveckling av applikationer för olika plattformar. Fokus kommer att ligga på programmering. I de inriktningsspecifika kurserna sker en fördjupning med inriktning på mobila enheter, men du får även en allmän datavetenskaplig grund om du skulle vilja studera vidare.

Innehåll

Den här utbildningen ger dig kompetens att utveckla programvara för datorer och mobila enheter som smartphones och läsplattor.

Du kommer få syssla med alla moment inom mjukvaruutveckling: från att förstå användarens behov till att formulera krav, koda och testa. Du som inte programmerat innan får en heltäckande grund, medan du som har erfarenhet kan utveckla ett mer professionellt förhållningssätt till mjukvaruutveckling.

På schemat står allt från föreläsningar och laborationer till inlämningsuppgifter salsexaminationer. Du kommer arbeta både individuellt, i grupp och i projekt. Projekten bygger på idéer som studenterna själva utvecklar eller så sker de i samarbete med olika företag och organisationer.

År två fördjupar du dig i kurser som har inriktning mot mobila enheter. Utbildningen ger dig en allmän datavetenskaplig grund så att du har möjlighet studera vidare på magister- eller masternivå efter examen.

Många möjligheter efter examen

Mobila IT-lösningar växer i dag i volym och efterfrågan på kompetens inom applikationsutveckling är stor. Efter examen kan du arbeta inom IT-branschen som till exempel programvaruutvecklare, tekniker och konsult. De arbetsuppgifter du kan jobba med sträcker sig över hela utvecklingsprocessen från kravinventering och design till programmering och testning. Du kan även arbeta inom stödjande roller som marknadsförare, inköpare eller säljare. Du har stor möjlighet att själv utforma din framtida karriär och kan finna din roll i små eller stora företag.

Högsta betyg för utbildningen

Examen i datavetenskap på Malmö högskola håller ”Mycket hög kvalitet” - högsta betyg - enligt utvärderingen från Universitetskanslerämbetet, UKÄ,2013.

Intervjuer

Kristina och student2

"Du ska gilla att klura på saker, och att jobba strukturerat"

Intervju med Kristina Allder, programledare för utbildningen. 

Vad är applikationsutveckling? Handlar det om appar, sånt man laddar ner till sin telefon?
– Ja, bland annat. En applikation är ett program som körs lokalt på en enhet, exempelvis en mobil eller en dator. Word är ett applikationsprogram, likaså Photoshop, till exempel. På den här utbildningen sysslar vi med att utveckla applikationer till både mobiler och datorer. 

Måste man kunna programmera för att söka in på utbildningen?
– Absolut inte. Det lär du dig här. Det som är viktigt är att du är intresserad av att jobba analytiskt med problemlösning, du ska gilla att klura på saker och att jobba strukturerat. Och så ska du tycka om att jobba med andra människor. Tiden då programmeraren var en enstöring som satt i en källare och pulade är förbi. Nu sker programvaruutveckling i projektform; det handlar om stora grupper av människor, som alla har sina specifika roller och som måste kommunicera med varandra.

Vad blir man på utbildningen? Programmerare?
Man blir utvecklare, som är så mycket mer än programmerare. En programmerare kodar, medan en utvecklare ska ha kunskap både om programmering och allt annat i projektet: kravinsamling hos kunden, utveckling av mjukvara och driftsättning av den färdiga applikationen. Under utbildningen kommer du upptäcka vilken roll du har mest fallenhet för, och vill satsa på. 

Hur förbereds man som student praktiskt på att jobba i projekt?
– På Malmö högskola var vi väldigt tidiga med att integrera projektarbeten i undervisningen, skarpa projektarbeten, alltså riktiga uppdrag ofta tillsammans med företag. På det viset konfronteras de med öppna problem, problem som inte vi lärare tänkt ut, och som det inte finns något färdigt facit till. Dessutom skaffar de sig tidigt kontakter för examensprojekt och kanske framtida jobb.

Men klarar verkligen en vanlig student att utveckla riktiga projekt redan i ettan? Eller måste man vara nåt slags geni för att gå den här utbildningen?
– Ha ha, man måste inte vara något geni.När man jobbar som anställd på ett företag är målet det viktiga, produkten måste bli färdig. När man är student i samma projekt är det viktigaste vägen dit: att man får möjlighet att lära sig så mycket som möjligt utan pressen att det är helt på riktigt.

Vad är ditt bästa råd till studenter som funderar på att söka in?
– Var beredd att lägga ner tid på studierna. Betyg och förkunskaper är inte avgörande för hur du klarar utbildningen; det viktiga är hur engagerad du är när du väl kommer hit. Du kan till exempel inte jobba flera dagar i veckan och plugga lite halvhjärtat vid sidan om – det krävs att du är på plats mycket och är aktiv. 

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Annan termin:

Programkod:
TGDAB version 3
Engelsk benämning:
Computer Science and Application Development
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
07 september 2011
Fastställandedatum:
29 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c.

Upplägg

Utbildningen är en datavetenskaplig utbildning med inriktning mot utveckling av applikationer på datorer, inbyggda system och mobila enheter som t.ex. smartphones. Applikationerna är ofta nätuppkopplade och utgör då en del av ett större globalt system.
Under det första året ligger fokus på grundläggande programmeringsfärdigheter, databaser och att introducera studenterna till strukturerad mjukvaruutveckling i form av projektarbete. Detta kompletteras med studier av datavetenskap som ämne och begreppet användbarhet. Inom projektarbetet termin 2 förväntas studenterna omsätta kunskaper från termin 1 och första delen av termin 2 i praktiken.
Det andra studieåret ligger fokus på inriktningsspecifika kurser där studenterna fördjupar sig i applikationsutveckling för mobila enheter. De grundläggande programmeringsfärdigheterna fördjupas nu även med kurser inom bland annat datastrukturer och algoritmer. Fördjupning sker också inom ämnet datavetenskap med studier inom forskningsmetodik. Studenterna genomför också ett mer komplext projekt än första året där kunskap från tidigare kurser år ett och två omsätts i praktiken och studenterna förväntas ta ett större ansvar för planering av projektet.
Det tredje året ges möjlighet till specialisering inom ramen för valbara kurser. Den sista terminen genomförs examensarbete parallellt med kurser som breddar studenternas kunskaper inom databaser samt systemutveckling alternativt informationssäkerhet.
Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande där studenten utvecklar sin kompetens och förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang.
I det studentaktiva lärandet har projektarbeten en betydande roll som arbetsform och studieform. I studentprojekten ingår tid för självvärdering av både fram- och motgångar och detta används för att ur praktiken skapa värdefull beredskap för framtiden. Ett reflekterat lärande skapar handlingsberedskap för den kommande professionen.
Projekt inom utbildningen kan vara både studentinitierat såväl som näringslivsanknutet arbete inom programmet. Projekt initieras av företag och genomförs tillsammans med studenter i programmet. En förutsättning för framgång i projekten är ett aktivt deltagande – lärande – från båda parter.
Samtidigt med projektarbeten sker undervisning genom föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer, grupparbeten och handledning. De olika formerna specificeras, tillsammans med obligatoriska moment och krav för examination, i respektive kursplan.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2
Höst 2017 - Termin 3
Vår 2018 - Termin 4
Höst 2018 - Termin 5
 • Se kommentar nedan
Vår 2019 - Termin 6
Kommentar:

Under termin 5 läses valbara kurser om 30 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor
 • visa kunskap och förståelse inom applikationsutveckling och datavetenskap
 • visa kunskap om applikationsutvecklingens vetenskapliga grund med fördjupning inom programmering samt kännedom om aktuella forskningsfrågor
 • visa kunskap om aktuella metoder och processer för utveckling av applikationer och system
 • visa kunskap om användarens betydelse vid utveckling av applikationer för datorer och mobila system
 • visa kunskap om förutsättningar för utveckling av digitala system och tjänster
 • visa förståelse för begreppet användbarhet som ett mått på kvalitet
 • visa förståelse för programmering som kärnkompetens för applikationsutveckling
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser
 • kunna tillämpa aktuella metoder för utveckling av datorprogram, informationssystem och applikationer
 • kunna välja en lösning för en digital applikation utifrån behovs- eller kravanalys
 • kunna tillämpa vanligt förekommande processer för utveckling av applikationer och digitala system
 • kunna använda vanligt förekommande metoder för design av datorprogram och informationssystem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
 • visa förmåga att inom applikationsutveckling göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande samt ha erhållit en grund för vidare studier på avancerad nivå

Examen

Kandidatexamen.
Kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot applikationsutveckling, 180hp.
Bachelor of Science in Computer Science with specialization in Computer Application Development, 180 credits.
Kravet för kandidatexamen i Datavetenskap med inriktning applikationsutveckling är totalt 180 hp i avslutade kurser, varav 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp samt 45 hp i för inriktningen specifika kurser.
Inriktningsspecifika kurser
 • DA157A - Introduktion till interaktionsdesign, 7,5hp
 • DA345A - Utveckling av mobila applikationer, 7,5hp
 • DA344A - Webbapplikationer för mobila enheter, 7,5hp
 • DA346A - Programmering av inbyggda system, 7,5hp
 • DA347A - Sensorteknik för mobila enheter, 7,5hp
 • DA330A - Flertrådad programmering, 7,5hp

Övrigt

För behörighet till årskurs 2 ska antalet fullgjorda högskolepoäng vara minst 35 inom programmet. Tillträdeskrav till kurserna DA271A och DA369A framgår av respektive kursplan.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Dorota Gorna, studievägledare
Telefon: 040-66 57037
E-post: dorota.gorna@mah.se

Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-66 57620
E-post: bodil.sterner@mah.se

Kristina Allder, programansvarig
Telefon: 040-66 57132
E-post: kristina.allder@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap