IT och ekonomi, kandidatprogram

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 7/A7

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

andrea_1Andrea Lukacs läser första året på den nya kandidatutbildningen It och ekonomi på Malmö 
– Vi kommer att komma ut i arbetslivet med kunskap både om affärssystem men också i hur man programmerar. Vi kan förstå både ekonomer och IT-specialister och sätta oss in i saker på ett bra sätt, säger hon. 

Beskrivning

Behovet av personer med kompetens inom både IT och ekonomi är stort och fortsätter växa. I utbildningsprogrammet ’IT och Ekonomi’ kombineras dessa båda kompetenser och vi fokuserar på samspelet mellan informationsteknik (IT) och ekonomi i organisationer.

Utbildningen förbereder studenter för en karriär inom verksamhets- och affärsutveckling i yrkesroller som projektledare, produktchefer, marknadsförare, kvalitetsansvariga, controllers, systemutvecklare, systemförvaltare, inköpare, upphandlare, konsulter, IT-strateger, verksamhetsarkitekter, IT-samordnare, BI- analytiker, process coach etc. Arbetsgivarna finns inom både privat och offentlig sektor, men du kan lika gärna arbeta som egen företagare.

Innehåll

Vi  lever  i  ett  samhälle  där  informationsteknik , IT, är grunden för de flesta organisationer och myndigheter. Programmet fokuserar på samspelet mellan IT och ekonomi och förbereder dig för en yrkesroll i en snabbt växande och förändringsorienterad värld.

Under första året läser du om grundläggande begrepp inom företagsekonomi, organisation och ledarskap. Detta kunnande kombineras med hur datorbaserade informationssystem utvecklas och används.Det andra året utvecklar du kunskaper om hur hur IT möjliggör 
 innovation  och entreprenörskap samt hur IT kan användas för att förbättra verksamheter. Under sista året kombineras bland annat valbara kurser med ett examensarbete. Programmet har en stark koppling till näringslivet och under hela utbildningen möter du gästföreläsare.

Intervjuer

Ny utbildning känns mitt i prick

andrea_3Andrea Lukacs läser första året på den nya kandidatutbildningen It och ekonomi på Malmö högskola. Hon trivs som fisken i vattnet. Det var en ren slump att hon hittade programmet när hon surfade runt på högskolans webbplats.

Varför sökte du dig till Malmö högskola?

– Jag vill gärna gå en utbildning som passar mina intressen men som också leder till jobb. Jag har alltid varit intresserad av ekonomi. När jag läste om utbildningen kändes det som kombinationen av it och ekonomi passade mig. Jag tyckte också det var intressant att det var en ny utbildning, säger hon.

Andre Lukacs bor utan för Malmö, så högskolan ligger bra till även om det var själva innehållet i utbildningen som lockade henne. Hon flyttade till Sverige från Ungern 2009 tillsammans med sin pojkvän.
– Med tanke på den snabba digitala utvecklingen, så tror jag starkt på att ha kunskap inom båda de här områdena. Jag tror att den här kompetensen är eftertraktad i arbetslivet, säger hon.

Vad tycker du om utbildningen?

Utbildningen varvar hela tiden teorin i olika praktiska moment vilket tilltalar Andrea.
– Jag tycker mycket om alla workshops och labbar där vi får arbeta med intressanta uppgifter och analyser av verkliga företag och organisationer. Vi lär oss mycket av dessa realistiska moment som för oss närmare det vi kommer att syssla med i framtiden.

 Andrea ser utbildningen som ett heltidsjobb.
– Det är ett roligt ämne. Jag har man och barn och två hundar, så jag försöker vara disciplinerad med studierna. Kör det ihop sig inför en tenta, så pluggar jag på nätterna. Jag har som vana att alltid komma förberedd till föreläsningar, det hjälper mycket.

Hur ser du på framtiden?

Andrea läser första året på en treårig utbildning vilket gör att hon inte funderat så mycket på vad för sorts jobb hon vill ha. Sitt framtida jobb ser hon som en nödvändig länk mellan olika världar.
– Vi kommer att komma ut i arbetslivet med kunskap både om affärssystem men också i hur man programmerar. Vi kan förstå både ekonomer och IT-specialister och sätta oss in i saker på ett bra sätt. Dessutom arbetar vi mycket i grupparbeten vilket är väldigt lärorikt för framtiden. Det är viktigt att känna sig som en del i gruppen och det är inte alltid så lätt när man har många viljor att ta hänsyn till, säger hon. 

Mixen av IT och ekonomi ligger helt rätt i tiden

Erik Seuranen är Business Process Coach på Tetra Pak i Lund. Erik Tetra PakHan är också en av dem som varit engagerad i det nya kandidatprogrammet IT och Ekonomi som startar under hösten 2015.

Varför är den här utbildningen önskvärd?
– Utbildningen skapar en grundläggande förståelse för två världar, man får en gedigen kunskap om både IT och ekonomi. Det är en kompetens som jag menar är väldigt önskvärd i de flesta stora företag idag. Jag upplever att man i vissa roller på företag behöver den här kunskapen till exempel när ett nytt affärsystem ska implementeras. Min erfarenhet är att bristen på kunskap om andras arbete kan skapa en krock mellan till exempel tekniker och ekonomer men även andra som arbetar i företaget, vilket då också kan påverka arbetsklimatet negativt. En ny utbildning där man inser värdet av samarbete mellan dessa världar tror jag kommer att falla väl ut. Därför tycker jag det är jätteintressant att Malmö högskola startar denna utbildning.

Vad har du själv för bakgrund?
– Jag utbildade mig till ekonom med inriktning strategi vid universitetet i Lund. Även om jag är utbildad ekonom har jag alltid varit intresserad av IT och hur det påverkar hela organisationen. Jag har arbetat med verksamhetsutveckling med fokus på process och IT stöd under större delen av min karriär. Jag tycker att just den övergripande rollen att arbeta med att utveckla företagets hela värdekedja i enlighet med strategin är väldigt intressant. Jag har sett att det finns ett stort behov kompetensen att vara en länk mellan IT-avdelning och verksamhet i näringslivet och att skapa förståelse för varandras behov, vilket ledde till att jag började jobba med träning och utbildning inom just det här området.

Vad tycker du om Malmö högskola?
– Högskolan är både framåt och spännande och så ligger den mitt i Malmö som är en stad i full utveckling. Det är en yngre högskola där det händer mycket. Jag upplever högskolan både framåt och spännande. Bara att man startar denna utbildning tycker jag är ett bevis på att man lyssnar av vad som händer ute i arbetslivet.

Utbildningen fyller ett viktigt behov

Martin Steffen arbetar med IT-management på företaget 3gamma. Han har som representant från näringslivet bidragit med synpunkter till den nya utbildningen IT och ekonomi. Utbildningen fyller ett viktigt behov som finns idag menar han.

Martin Steffen 3gamma

Martin Steffen utbildade sig till beteendevetare och började sin karriär med att jobba med HR-frågor. Det gör han delvis fortfarande på 3gamma där han har arbetat sedan 2011. Innan dess har han hunnit med att arbeta inom en rad olika branscher såsom läkemedel, shipping, kemi och telekom.

Rådgivande i förändring
Martin Steffen arbetar rådgivande med fokus på större företag. Det är CIO, Chief Information Officer, alltså företagets högsta IT-chefen som ses som den främsta kunden. Han hjälper bland annat till med; IT-strategi, förvaltning, IT- sourcing och projektledning.
– Man kan säga att 3gamma fungerar som en oberoende rådgivare. Vi hjälper kunden att bli en bra beställare och vår roll blir oftast att på effektivast sätt stödja förändringar. De kunder som vi arbetar med är stora företag t ex inom bankvärlden, bilindustrin eller läkemedelsbranschen. Vi ser till att våra kunder är rätt rustade inför förändring och hjälper sedan kunden genom förändringen. Det kan till exempel handla om att hjälpa ett företag att flytta sin applikationssupport till Indien eller att skapa en helt ny IT-strategi för att bättre stödja affärsprocessen.

Han menar att utbildningen IT och ekonomi ligger i tiden. Tänkbara studenter ser han som generalister framför specialister.
– Det är en väsentlig och viktig utbildning som verkligen behövs. Den här utbildningen skapar en ny arbetsroll som är önskvärd. Man utbildar studenter som har förståelse såväl för teknik som ekonomi vilket gör att de kommer att fungera effektivt på en arbetsplats. Det finns på många företag ett glapp i kunskap mellan IT och ekonomi. Det glappet kostar både i energi men också i tid.

Vad är bra med Malmö högskola?
– Jag uppfattar Malmö högskola som ett modernt och bra lärosäte med en öppen och avslappnad miljö. De som arbetar där är intresserade av världen utanför, de är jordnära men också vetenskapligt förankrade, säger han.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Annan termin:

Programkod:
TGITA version 2
Engelsk benämning:
IT and Business, Bachelor's Programme
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
19 juni 2014
Fastställandedatum:
29 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c.

Upplägg

IT och Ekonomi är en flervetenskaplig utbildning med fokus på samspelet mellan informationsteknik (IT) och ekonomi i organisationer. Utbildningen ger studenterna möjlighet att utveckla kunskaper om och förståelse för hur informationsteknik kan användas för att stödja organisationer i att definiera samt uppnå sina mål för att existera, fungera, förändras och utvecklas i en komplex omgivning. Under utbildningen utvecklar studenterna kunskaper om hur, samt varför, informationsteknik kan användas för att skapa nya organisationsformer och affärsmöjligheter, och därigenom vara en drivkraft för hållbart entreprenörskap och innovation. Slutligen stimulerar utbildningen studenternas förståelse för samspelet mellan tekniska, ekonomiska och organisatoriska system och processer, och hur detta samspel utgör en grund och en förutsättning för hållbar teknik- och organisationsutveckling. Utbildningen har sitt huvudområde inom informatik.

Under det första året fokuserar utbildningen på en grundläggande förståelse för centrala begrepp inom såväl IT som ekonomi. Detta görs genom kurser där grundläggande företagsekonomiska begrepp inom marknadsföring, extern redovisning, ekonomistyrning samt organisation och ledarskap introduceras. Denna förståelse integreras med grundläggande kunskaper om informationsteknologi och det sätt på vilket informationssystem utgör en viktig infrastruktur för organisationer och organisationsutveckling. Studenterna lär sig grundläggande definitioner av informationssystem, metoder och processer för hur dessa utvecklas. Studenterna introduceras också till modellering och programmering av datorbaserade informationssystem. Slutligen introduceras studenterna till projektledning och projektmetodik i en tvärvetenskaplig miljö där tekniska, ekonomiska och organisatoriska aspekter samverkar.

Under det andra året fördjupar studenterna sina kunskaper genom att fokusera på hur organisationsförändring och organisationsutveckling kan bedrivas och de möjligheter, såväl som utmaningar, som uppstår i en alltmer global omvärld. Studenterna lär sig vilken potential data och information har i företag, och hur denna kan användas för att utveckla och förbättra organisationer, samt skapa förutsättningar för innovation och entreprenörskap. Studenterna lär sig också att kritiskt reflektera och utveckla sin värderingsförmåga och sitt förhållningssätt över etiska och samhälleliga aspekter av IT. Studenterna lär sig också förstå hur samspelet mellan teknik och organisatoriska system utgör en förutsättning för hållbar teknik- och organisationsutveckling.

Under det tredje och sista året erbjuds studenterna ett antal valbara kurser termin fem, där de kan fördjupa sina kunskaper ytterligare. Under den valbara terminen kan studenterna även välja att studera utomlands. Under utbildningens sjätte och sista termin genomför studenterna sitt examensarbete samt fördjupar sig inom, för informatik relevant, forskningsmetodik.

Under hela utbildningen sker studentens lärande genom föreläsningar, projektarbeten, praktiska övningar, case-uppgifter, laborationer, seminarier, handledning och självstudier. Samtliga terminer innehåller projektmoment antingen inom ramen för kurser med ämnesfokus eller i form av specifika projektkurser med syfte att förbereda studenterna inför en professionell karriär inom vilken projektarbete är den dominerande arbetsformen. Genom att ha regelbundet återkommande projektmoment tränas studenterna i att praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper de tillgodogjort sig inom ramen för kurserna. De lär sig också att hantera komplexa frågor gällande ledarskap, gruppdynamik, konflikter och arbetsfördelning. Case-uppgifter och projektarbeten relateras till IT-intensiva organisationer och deras problematik. Arbetsformerna innebär att studenterna tidigt tränas i att använda sina ämneskunskaper i en kontext som motsvarar deras framtida professioner.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2
Höst 2017 - Termin 3
Vår 2018 - Termin 4
Höst 2018 - Termin 5
 • Se kommentar nedan
Vår 2019 - Termin 6
Kommentar:

Kurserna Informatik: Systemutveckling, 15 hp (DA371A) samt Ekonomisk styrning, redovisning och analys, 15 hp (EK130A) som börjar andra delen av termin 1 fortsätter på termin 2. Under termin 5 läses 30 hp valbara kurser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten visa kunskap och förståelse:
 • inom huvudområdet informatik, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor
 • för modeller, teorier och begrepp inom informationsteknik, ekonomi och organisation, samt för samspelet mellan dessa som gör att en organisation kan existera, fungera, förändras och utvecklas
 • för hur informationsteknik utgör grund, och skapar möjligheter för hållbar organisationsutveckling och förändringsarbete
 • för hur informationsteknik är en drivkraft för entreprenörskap och innovation i en global marknad
 • för utvecklingsmetodik och processer som används för att lösa komplexa problem i IT-intensiva organisationer, samt för att utveckla datoriserade informationssystem som stöd för organisationer och dess utveckling
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer inom området informatik
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem genom att tillämpa relevanta metoder inom området, samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper såsom andra studenter, lärare, forskare samt representanter från näringsliv och offentlig sektor
 • visa färdighet och förmåga att redogöra för hur informationsteknik kan användas för att stödja organisationer i att definiera och uppnå sina mål, samt för att skapa handlingsberedskap och utgöra en infrastruktur för förändring och utveckling med hänsyn tagen till en global marknad
 • visa färdighet och förmåga att redogöra för hur informationsteknik kan användas för att förbättra, utveckla och skapa nya möjligheter och därigenom vara en drivkraft för entreprenörskap och innovation
 • kunna tillämpa metoder och processer för utveckling av informationssystem med hänsyn tagen till organisatoriska och ekonomiska förutsättningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens inom området informatik
 • kunna arbeta självständigt och ta ansvar för det egna lärandet
 • kunna kritiskt analysera samspelet mellan informationsteknik och organisatoriska system och processer, samt förstå hur detta samspel utgör en förutsättning för hållbar teknik- och organisationsutveckling
 • kunna deltaga och aktivt bidra i projekt och projektgrupper där ett flertal kompetenser finns representerade

Examen

Kandidatexamen.
Kandidatexamen i Informatik, 180 hp
Bachelor of Science in Informatics, 180 credits

Övrigt

För behörighet till termin 3 och termin 6 ska antalet fullgjorda högskolepoäng vara minst 30 respektive 75 inom huvudområdet för programmet.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Dorota Gorna, studievägledare
Telefon: 040-66 57037
E-post: dorota.gorna@mah.se

Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-66 57620
E-post: bodil.sterner@mah.se

Annabella Loconsole, programansvarig
Telefon: 040-66 57674
E-post: annabella.loconsole@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap