Produktdesign

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

Betyg 35%, högskoleprov 35%, särskilt prov 30%. Antagningen till 30 % av utbildningsplatserna sker utifrån ett alternativt urval som baserar sig på rangordning av inlämnade arbetsprov. Du som vill delta i det alternativa urvalet gör en fullständig anmälan på www.antagning.se alternativt sänder en anmälan med merithandlingar till Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund. Förutom det ska du också senast den 15 april 2015 ha lämnat in arbetsprov till Malmö högskola. Information angående arbetsprovets utformning finns på http://www.mah.se/prd/arbetsprov

Information om anmälan och arbetsprov

Beskrivning

Produktdesign är en grundläggande och bred designutbildning med inriktning mot material. Utbildningen fokuserar på utformning och utveckling av produkter och leder till kandidatexamen.
På programmet lär du dig hantera designprocessen från idé till färdig produkt. Du får färdigheter inom designerns metoder och arbetsverktyg och lär dig bland annat formlära, designmetodik och skiss-, modell- och presentationsteknik. I utbildningen ingår också materialkunskap, konstruktion och produktionsteknik som en del i utvecklingsprocessen. Dessutom får du kunskap i designhistoria, ergonomi, hållbar utveckling och elektronik. Undervisningen bedrivs till stor del i projektbaserade kurser där teoretiska och praktiska delar vävs ihop. Utbildningen avslutas med två stora kurser – en kandidatuppsats och ett designprojekt.

Innehåll

Design handlar till stor del om kommunikation – hur produkten talar till användaren, hur den förstärker företagets identitet men också hur man kommunicerar, presenterar och säljer in de tänkta idéerna så att de realiseras på önskat sätt.

På Produktdesignutbildningen kombineras tekniska, konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga färdigheter för att erbjuda grunderna i produktdesign. Det går att söka till utbildningen genom arbetsprover, se mer information här.

Estetisk bakgrund och datorvana är till din fördel. Högre matematikkunskaper kan underlätta i vissa kurser.

Utbildningen har utökad examen vilket innebär att du ska ha 120hp inom huvudområdet Material och produktutveckling.

 

Första året

Det första året handlar sammanfattningsvis om att skaffa sig verktyg, metoder och begrepp som designer. Utbildningen inleds med en introduktionskurs, där man får inblick i hur det är att arbeta som designer och andra viktiga delar för att läsa programmet. Där efter ges kurser i form, skissteknik och presentationsteknik via dator. På vårterminen ges först en kurs som behandlar modellteknik, intro till materiallära samt 3D-CAD-modellering. Sista kursen för året hanterar bl.a. designprocessen, kreativa processer och form.

Andra året

Andra året är ett fördjupningsår där kurserna fördjupar dina kunskaper i design i relation till material, produktion och hållbar utveckling. Varje kurs under året bidrar med en ny bit till din kompetens såsom till exempel grundläggande elektronik, fördjupad designmetodik, designmanagement, varumärkesidentitet och formgivning. Andra året innehåller även kurser med moment innehållande 3D-CAD-modellering.

Tredje året

Tredje året fokuseras på att du ska hitta din identitet och dina styrkor som designer. Detta för att du ska vara väl förberedd för att gå vidare efter utbildningen. Bla bygger du upp din portfölj. Under sista året har du också möjlighet att läsa valbara kurser vilket gör att du kan specialiserade dig eller bredda din kompetens så som du önskar. Utbildningen avslutas med en kandidatuppsats och ett examensprojekt på ca 10 veckor vardera där alla dina färdigheter flätas samman och visas upp.

En stor del av utbildningen bedrivs i projektform, antingen individuellt eller i grupp. Projekten integreras i programmets kurser och flätar ihop praktik med teori. Några  kurser och projekt samläses med andra utbildningar eller årskurser. Undervisningen är periodvis mycket intensiv och kräver studentens fulla engagemang.

Produktdesign vid Malmö högskola

Undervisningen planeras och bedrivs av ett lärarlag som kompletteras av externa föreläsare, handledare och assistenter. Samarbete med organisationer och företag utanför högskolan ger dig inblick i yrkeslivet.

Utbildningens behörighet är Engelska B. Högre matematikkunskaper kan underlätta i vissa kurser.

Estetisk bakgrund och datorvana är till din fördel. Utbildningen har utökad examen vilket innebär att du ska ha 120hp inom huvudområdet Material och produktutveckling.

Intervjuer

Fokus på form och funktion

Smygis i verkstaden

Olivia Johansson, Emil Johannesson, Britt Jönsson och William Isaksson läser Produktdesign på Teknik och samhälle, Malmö högskola. Här bygger de figuren Skuttis. Foto: Sara Appelquist.

 
 
Produktdesign_formövning

William Isaksson försöker sätta Skuttis i rullning. Foto: Sara Appelquist.

 

En helt vanlig dag på Produktdesign-utbildningen på Teknik och samhälle. Inför vårens stora projekt, som går ut på att formge leksaker för barn, utforskar studenterna färg, form och funktion både i teorin och i praktiken.Produktdesign på Malmö högskola är en bred, grundläggande designutbildning med fokus på material och produkter. Vilket material passar bäst för vilken produkt? Hur formger man produkten för att den ska vara både tilltalande och funktionell? Utbildningen som erbjuds på Teknik och samhälle är praktiskt inriktad, vilket tar sig uttryck i att studenterna arbetar med väldigt handfasta uppgifter och projekt, där teori och praktik vävs ihop.

Rullar Skuttis?
Det första större projektet för förstaårseleverna äger rum på vårterminen, då de ska formge en leksak för barn. Inför detta genomförs en rad förberedande kurser, bland annat teoretiska kurser i form och funktion, men också konkreta produktutvecklingsövningar.

Under en dag jobbade man gruppvis med uppgiften att bygga "något som kan rulla" – av enbart papper och tejp. Produkten skulle vara minst 40 X 40 X 40 cm stor och kunna rulla minst 20 sekunder i lätt medlut. Dessutom skulle den symbolisera ett produktnamn, som fördelats genom lottning: Vinglis, Smygis, Skuttis och Snubblis...

– Den här övningen handlar delvis om att få in formkänslan i en enkelt konstruerad produkt, säger Jonas Larsen, som är lärare vid utbildningen. Hur kan en form kommunicera ett namn, ett begrepp?

– Dessutom vill jag att studenterna tar hänsyn till form i rörelse, fortsätter Jonas Larsen, något som blir extra viktigt längre fram när vi ska skapa barnleksaker. Det räcker inte att en leksak bara är snygg, det ska ju hända något också! Utmaningen här är att få formen Skuttis att röra sig som... just Skuttis.

Stora projekt i produktdesign
En annan dag bestod uppgiften i att bygga "något stort". Grupperna fick åtta stycken 3,6 meter långa träläkter och en hög med buntband. Med endast såg som verktyg skulle de bygga en skulptur bestående av minst en kub, en rektangel och en pyramid. Allt skulle sitta ihop - och dessutom skulle hela gruppen få plats inuti...

– Barn är ju av naturen kortare än oss vuxna, konstaterar Jonas Larsen med ett leende. Övningen med trä-skulpturerna är bland annat till för att ge studenterna känslan av att vara liten i förhållande till produkten – något de kan bära med sig när det är dags att formge leksakerna senare i vår.

Text: Sara Appelquist

Fler intervjuer

Petra, Joakim och Jonas är eniga om att nyckeln till att få anställning inom denna lite speciella bransch är att ha med praktik i meritportföljen.
Läs artikeln här

Under hela sin uppväxt tecknade Joakim Lundgren mycket och tidigt visste han att det var design han ville syssla med i framtiden.
Läs  intervju med Joakim som kom in med arbetsprover

Arbetsliv

Samhället, näringslivet och den enskilda individen ställer allt högre krav på produkterna som kommer ut på marknaden. Behovet av design ökar. Funktionella, välproducerade, genomtänkta produkter med en särskild identitet är viktigt både för näringslivet och för den enskilda individen – konsumenten. Produktdesigner är ett serviceyrke där användarens behov är i fokus och där näringslivet är beställaren.Produktdesign

Efter avslutad utbildning ska du kunna anta olika utmaningar som produktdesigner. Du har lärt dig att bemästra produktutvecklingsprocesser och att samarbeta med olika aktörer som medverkar vid framtagandet av produkter. Detta gör att du är väl förberedd för anställning på designkontor, inom industrin eller att driva eget designföretag. Du kan också studera vidare inom designområdet på designutbildningar i Sverige eller runt om i Europa – antingen för att fördjupa eller specialinrikta din kompetens som designer.

Det arbete som du utför under hela utbildningen samlar du och sammanställer i en portfölj. Portföljen används sedan när du ska söka dig vidare till antingen fortsatta studier inom design, anställning eller uppdrag.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2015

Annan termin:

Programkod:
TGPRP version 4,1
Engelsk benämning:
Product Design
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
07 september 2011
Fastställandedatum:
28 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Upplägg

Produktdesignprogrammet syftar till att ge en grundläggande och bred designutbildning med inriktning mot material. Utbildningen fokuserar på utformning och utveckling av produkter. Detta sker i nära samarbete med olika aktörer som medverkar vid framtagandet av produkter.
Största delen av undervisningen utgår från ett studentaktivt och problembaserat lärande och är ofta projektbaserat. Lärandet understöds genom teoretiska föreläsningar, praktiska övningar och mer komplexa tillämpningar. Examinationen sker inom ramarna för dessa undervisningsformer och består av en kombination av projektarbete och individuella uppgifter.
Studenterna får under sin utbildning möjlighet till näringslivskontakt genom studiebesök, yrkesverksamma kontakter i undervisningen samt möjlighet att göra praktik.
Progression
Under första året ligger fokus på grundläggande yrkesverktyg och designprocessens vanligaste metoder. Undervisningen syftar också till att ge studenterna begreppsapparaten för produktdesign samt formgivningens grunder. I år två sker en fördjupning inom material samt mot forskningsförankrade metoder vanliga inom produktdesignprocessen. Designämnet kopplas även till miljö, ekonomi och etik. I år tre har studenten möjlighet att utforma sin egen inriktning genom valbara kurser (t.ex. praktik). Under året sker också kurserna Examensprojekt och Kandidatuppsats där studenten visar sina färdigheter och förmågor inom ämnet.
Undervisningen sker till stor del genom projektbaserad pedagogik där de olika produktdesign- och produktutvecklingskurserna går ut på att utveckla en eller flera produkter med av kursen givet fokus, t ex brukare, material eller förstudie. Komplexiteten inom dessa projekt ökar och kraven av högre nivå på de olika delarna i produktutvecklingsprocessen höjs under de tre åren i utbildningen.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2015:
Höst 2015 - Termin 1
Vår 2016 - Termin 2
Höst 2016 - Termin 3
Vår 2017 - Termin 4
Höst 2017 - Termin 5
Vår 2018 - Termin 6
Under termin 5 och 6 läses valbara kurser om 22.5 hp

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa kunskap om och förståelse för designprocessen
 • visa en fördjupad kunskap och förståelse för materialfrågor och tillverkningsmetoder i produktutvecklingsprocessen
 • visa på tydlig förståelse för sambandet mellan designer, brukare, industri och samhället
 • visa kunskap och förståelse för väsentliga faktorer avseende hållbar utveckling och dess tillämpningar
 • visa grundläggande förståelse för tekniska tillämpningar med fokus på produktutveckling
 • visa förståelse för den sociala och kulturella påverkan på produktutvecklingen
 • visa kunskap om produktdesign och produktutvecklings vetenskapliga grund och kunna koppla den till ett utvecklingsprojekt
 • kunna orientera sig inom aktuella forskningsfrågor inom designämnet
Färdigheter och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • kunna tillämpa metoder för utvecklingsarbete inom produktutveckling
 • kunna tillämpa metoder för att söka, samla, värdera och kritiskt granska information för en problemställning relevant för produktutveckling
 • visa förmåga att självständigt arbeta med produktdesign och produktutveckling
 • kunna sammanväga delaspekter för att skapa en komplex helhet
 • visa förmåga att i grupp arbeta med produktdesign och produktutveckling
 • uppvisa färdigheter i metoder för att nå idéhöjd i utvecklingsprojekt
 • visa väsentliga färdigheter i form- och färgsättning av produkter
 • visa väsentlig förmåga rörande produktidentitet med värden förankrade i kulturella och sociala sammanhang
 • visa förmåga att relatera sin produktutveckling till människans behov
 • kunna samverka med olika yrkesgrupper i produktutvecklingssammanhang
 • visa väsentlig förmåga att muntligt, skriftligt och visuellt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper och i olika sammanhang
 • kunna välja komponenter, material och tillverkningsmetoder för delar i och hela produkter
 • kunna tillämpa programvaror inom datorstött designarbete
 • visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • kunna värdera och sammanväga tekniska, humanistiska och samhällsvetenskapliga synsätt och arbetsmetoder, genom kritiskt tänkande.
 • kunna bedöma ett utvecklingsprojekt i ett brett perspektiv som innefattar ekonomiska, kvalitetsmässiga och etiska faktorer
 • kunna bedöma ett utvecklingsprojekt i ett brett perspektiv som innefattar sociala och kulturella aspekter
 • kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sitt eget lärande
 • kunna förstå sin egen yrkesroll
 • erhållit en grund för vidare studier på avancerad nivå
 • uppvisa en insikt om kunskapens roll i samhället och för hur den kan användas
 • kunna reflektera kring problemställningar inom den framtida yrkesverksamheten i relation till genus, miljö och etnicitet i enlighet med Malmö högskolas orienteringsmål

Examen

Kandidatexamen.
Kandidatexamen i Material och produktutveckling.
Bachelor of Science in Materials and Product Development.

Övrigt

För behörighet till årskurs 2 ska antalet fullgjorda högskolepoäng vara minst 35 inom programmet och till årskurs 3 minst 70 inom programmet. Tillträdeskrav till kurserna PD163A och PD164A framgår av kursplanerna.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Viktoria Brännström, studievägledare
Telefon: 040-66 57046
E-post: viktoria.brannstrom@mah.se

Susanne Sjögren, studieadministratör
Telefon: 040-66 57713
E-post: susanne.sjogren@mah.se

Helena Ondrus, programansvarig
Telefon: 040-66 57608
E-post: helena.ondrus@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation