grundnivå 180 hp

Jag har trivts väldigt bra på Malmö högskola, framför allt eftersom både programledare och lärare har varit väldigt engagerade hela tiden och verkligen visat att de satsar på utbildningen.

Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering

Sammanfattning

En växande stadsbefolkning, miljöproblem och andra samhällsförändringar reser nya frågor för dem som planerar våra städer. I dag behövs en bred kompetens för att hantera dessa frågor. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med att utveckla morgondagens städer.
Utbildningen kommer att ge dig en förståelse för de mångfasetterade utmaningar som dagens städer står inför, vilket inkluderar byggd miljö, sociala, ekonomiska, politiska, kulturella och miljömässiga frågor. Detta är viktiga aspekter som tillsammans utgör bakgrund till olika stadsbyggnadsprojekt. Inför förändringsarbete i städer lär du dig att analysera och utvärdera olika situationer samt leda och presentera konkreta planeringsprojekt i nära samarbete med kommuner. Många projekt i utbildningen knyter an till aktuella händelser i närliggande kommuner. Utbildningen innehåller bl a kurser i stadsbyggnad, fysisk planering, juridik, ekonomi, projektledning och digitala verktyg.
Som stadsplanerare kan du efter utbildning arbeta med samhälls- och fysisk planering, som utveckling av både den sociala och den fysiska miljön. Du får en övergripande kompetens inom stadsbyggnad och stadsutveckling som ger dig möjlighet att arbeta med planering på stadsbyggnadskontor i både små och stora städer, eller på regional nivå. Stadsplanering och stadsutveckling sker inom såväl offentlig som privat sektor.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Behörighetskraven inom naturkunskap för programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering (TGSTA) uppfylls även med:
Kemi A, Fysik A Eller Kemi 1,Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6b/A6b

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Vill du vara med och bygga en hållbar och attraktiv stad?

Då är vårt kandidatprogram i Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering något för dig. Efter avslutad utbildning blir du stadsplanerare och akademiker med kärnkompetens i byggd miljö.

Utbildningen ger dig kunskap om och förståelse för alla de utmaningar och möjligheter som dagens städer står inför. Dessa berör den byggda miljön med aspekter på infrastruktur, sociala relationer, ekonomi, politik, kultur och miljö.

Vilka kunskaper och kompetenser ger utbildningen dig?

Vilka kunskaper och kompetenser ger utbildningen dig? Bakgrunden till utbildningen är den växande efterfrågan på kunskaper och kompetenser med ett brett, tvärvetenskapligt perspektiv på staden och dess utveckling. Inom planering och stadsutveckling finns ett behov av nya kunskaper om relationerna mellan stadens sociala processer och fysiska miljöer. Denna kunskapslucka hoppas vi att våra blivande stadsplanerarstudenter så småningom ska hjälpa till att fylla. På utbildningen lär du dig att planera för människor i urbana miljöer. Du lär dig att analysera relationen mellan människa och byggd miljö och förstå hur demokratiska processer i praktiken fungerar. Du får kunskap om centrala teorier om stadsbyggnad, stadsutveckling och planering samt kunskaper om planeringsprocesser och lag och regelverk som utvecklats för att hantera städers utveckling. Utbildningen kommer att ge dig en förståelse för de mångfasetterade utmaningar som dagens städer står inför, vilket inkluderar byggd miljö, sociala, ekonomiska, politiska, kulturella och miljömässiga frågor. För att hantera och utforma en god byggd miljö behövs kompetenser från både tekniskt och samhällsvetenskapligt orienterade discipliner, och både en praktiskt och en teoretiskt inriktad kunskap. Inför förändringsarbete i städer lär du dig att analysera och utvärdera olika situationer samt leda och presentera konkreta planeringsprojekt i nära samarbete med kommuner. Många projekt i utbildningen knyter an till aktuella händelser i närliggande kommuner. Utbildningen är flervetenskaplig och som student kommer du att möta lärare från flera olika discipliner och ämnesbakgrunder, så som arkitektur, fysisk planering, sociologi, kulturgeografi och statsvetenskap m.fl. Utbildningen har dessutom en praktikorienterad undervisning där gestaltandet inte enbart är en övning i yrkesrelaterade färdigheter utan också en pedagogisk form för att nå en viss typ av kunskap och förståelse.

Utbildningen innehåller bl a kurser i stadsutveckling, fysisk planering, planeringsteori, juridik, ekonomi, projektledning och digitala verktyg.

Projektarbete i stadsplanering

Samverkan med det omgivande samhället

Under hela programmet utvecklas konkreta projekt i samarbete med det omgivande samhället, vilket inte bara är viktigt för framtida anställningsmöjligheter utan också för att skapa en yrkesmässig identitet under utbildningens gång. Gästföreläsare från praktiken är också ett återkommande inslag under programmets gång.

Hur är utbildningen upplagd?

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, studiebesök, projektarbeten och handledning. Utbildningen bygger i stor utsträckning på studentaktivt och problemorienterat lärande. Stor vikt läggs vid att utveckla förmågan att samarbeta i olika former av gemensamma projekt, samt förmågan att presentera arbetsresultat i skriftlig och muntlig form. Kunskapsinhämtning sker såväl individuellt som i grupp. Examination sker i huvudsak individuellt.

Hur hänger de olika kurserna ihop?

Programmets progression sker ämnesmässigt genom ökad problematisering, teoretisk fördjupning och större förmåga att interaktivt arbeta med problemställningar rörande stadsbyggnad, stadsutveckling och planering. Vidare sker en progression genom ökad förmåga att arbeta med verktyg för gestaltning och visualisering samt att arbeta med allt mer komplexa urbana och fysiska planeringsprocesser.

Eftersom utbildningen är flervetenskaplig kommer nya aspekter att tillkomma under kursens gång. Det gör att frågeställningarna belyses ur fler infallsvinklar, vilket berikar utbildningen.

Vilka karriärmöjligheter finns det?

När du avslutat din utbildning kommer du att ha utvecklat de kunskaper och den kompetens som krävs för att arbeta i planerings- och stadsutvecklingsprojekt. Du kommer att kunna arbeta inom både privat och offentlig sektor, i små eller stora städer, regionalt, nationellt eller internationellt. Dina framtida möjliga arbetsplatser är exempelvis statliga verk, länsstyrelser, kommuner, bygg- och fastighetsföretag och arkitektkontor.

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Programkod:
TGSTA version 3
Engelsk benämning:
Urban Development and Planning
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
06 december 2007
Fastställandedatum:
12 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Behörighetskraven inom naturkunskap för programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering (TGSTA) uppfylls även med:
Kemi A, Fysik A Eller Kemi 1,Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2

Upplägg

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, studiebesök, projektarbeten och handledning. Utbildningen bygger i stor utsträckning på studentaktivt och problemorienterat lärande. Stor vikt läggs vid att utveckla förmågan att samarbeta i olika former av gemensamma projekt, samt förmågan att presentera arbetsresultat i skriftlig och muntlig form. Studenten arbetar såväl individuellt som i grupp.
Programmets progression sker ämnesmässigt genom ökad problematisering, teoretisk fördjupning och större förmåga att integrativt arbeta med problemställningar rörande stadsbyggnad, stadsutveckling och planering. Vidare sker progression i förmågan att arbeta med verktyg för gestaltning samt i förmågan att arbeta med allt mer komplexa urbana och fysiska planeringsprocesser. Den tvärvetenskapliga ansatsen gör att nya aspekter tillkommer under utbildningens gång vilket också utgör en progression genom att frågeställningarna belyses ur fler infallsvinklar.
Progressionen i huvudområdet byggd miljö sker under sex terminer och avslutas med ett självständigt arbete om 20 hp.
Kurser angivna som obligatoriska i kurslistan för programmet är huvudområdeskurser som måste ingå i examen med huvudområde byggd miljö.
Under hela programmet utvecklas konkreta projekt i samarbete med det omgivande samhället, vilket inte bara är viktigt för framtida anställningsmöjligheter utan också för att skapa en yrkesmässig identitet under utbildningens gång.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
Vår 2020 - Termin 6

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad utbildning visa kunskap om och förståelse av:

 • centrala teorier om arkitektur, stadsbyggnad, stadsutveckling och planering och förstå deras vetenskapliga grund
 • sambanden mellan samhälls- respektive urban utveckling och de planeringsteorier och planeringsmetoder
 • tillämpliga metoder inom detaljplaneverksamheter
 • den lagstiftning och de regelverk som utvecklats för att hantera städers och urbana områdens utveckling
 • aktuell forskning inom huvudområdet Byggd miljö med inriktning mot stadsbyggnad, stadsutveckling och planering
Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad utbildning:
 • kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i problemställningar rörande stadsbyggnad, stadsutveckling och planering
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, företeelser, problem och lösningar rörande stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, i dialog med olika grupper
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem rörande stadsbyggnad, stadsutveckling och planering inom givna tidsramar
 • visa förmåga att använda verktyg för gestaltning
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt kunna initiera, medverka i och driva planeringsprocesser och stadsutvecklingsprojekt
 • kritiskt och reflekterande kunna analysera städers och urbana områdens utveckling
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter avslutad utbildning:
 • visa förmåga att utifrån grundläggande demokratiska samhällsvärden kunna värdera olika problem rörande städer och urbana områden
 • visa förmåga att inom huvudområdet Byggd miljö med inriktning mot stadsbyggnad, stadsutveckling och planering göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att inom stadsbyggnad, stadsutveckling och planering identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen med huvudområde Byggd miljö.
Bachelor of Science with a Major in Built Environment.

Övrigt

För att kunna fullfölja studierna inom programmet, dvs uppnå behörighet för kurser på högre nivå i programmet, skall vissa förkunskapskrav vara uppfyllda. Förkunskapskraven anges i respektive kursplan.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Ola Püschel, studievägledare
Telefon: 040-66 58199
Eva Stockelius, studieadministratör
Telefon: 040-66 57179
Hoai Anh Tran, programansvarig
Telefon: 040-66 57381

Anmälan

28 augusti 2017 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2017.

29 augusti 2016 Dagtid 100% Malmö Schema

31 augusti 2015 Dagtid 100% Malmö Schema

Detta är en utskrift från Malmö högskolas webbplats edu.mah.se