Byggingenjör: Projekt- och produktionsledning

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Detta är en inriktning av Byggingenjör

Beskrivning

Att skapa byggnadsverk – byggnader, vägar och broar – utgör en central del i samhällets utveckling. Som byggingenjör arbetar du nära många andra yrkesgrupper och är med i processer som ger tydliga avtryck i framtiden.

Utbildningen betonar förståelsen för helheten av byggprocessen. Du utvecklar en gedigen kunskap i byggandets planering, teknik och produktion. Du får ändamålsenliga kunskaper i naturvetenskap, matematik och lär dig lagstiftning, ekonomi och miljöaspekter som rör byggandet. Du kommer även att utveckla din förmåga att lösa problem och lära dig hur olika IT-verktyg används i byggprocessen. Under utbildningen har du kontinuerlig kontakt med arbetslivet, bland annat i form av studiebesök, projektarbeten och gästföreläsningar.

Innehåll

Vad lär jag mig?

Hela byggprocessen

Du utvecklar kunskap om styrmedel för byggandet, såsom lagar, ekonomin och miljöaspekter och får med dig ändamålsenliga kunskaper i naturvetenskap och matematik och icke minst en gedigen grund i byggandets planering, teknik och produktion. 

Identifiera och lösa problem

Om du är på byggarbetsplatsen eller på kontoret så är förmågan att identifiera och lösa problem en viktig egenskap, liksom att kunna arbeta tillsammans med andra och att kunna kommunicera information. Detta är därför något som du kommer att arbeta löpande med under hela utbildningen. 

Samarbeta med olika yrkesgrupper

I byggprocessen medverkar ett stort antal olika intressenter; byggherrar, arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, myndigheter med flera. I utbildningen utvecklar du kompetenser för att, du i samverkan med andra, ska kunna vara med och lösa uppgifter inom samtliga faser i byggprocessen – detta oavsett inriktning.

IT-verktyg, hållbart byggande mm

Någonting som också sätter sin prägel på utbildningen, tillsammans med användning av olika IT-verktyg och tanken kring ett hållbart byggande, är synen på bygg- och fastighetsprocessen som en integrerad helhet, men bestående av projekterings- produktions- och förvaltningsprocesser där det sker produktion och flöden av information (BIM).

Vad kan jag arbeta med efter examen?

Du har möjlighet att arbeta i många olika roller med att till exempel projektera, konstruera, arbeta som arbetsledare och förvalta. Din yrkesroll som ingenjör beror mycket på dig och dina intressen. Våra färdiga ingenjörer arbetar idag inom såväl små företag som större, på arkitektkontor och entreprenadföretag, hos tekniska konsulter och inom kommuner. 

Samarbete med arbetslivet

Under utbildningen har du kontinuerlig kontakt med arbetslivet, bland annat i form av projektarbeten och gästföreläsningar. Utbildningen har ett branschnätverk som bollplank för att utvecklas i takt med omvärlden.

Intervjuer

En välfungerande utbildning som matchar efterfrågan på arbetsmarknaden

Jonnie Åkesson är personalchef på Bygg Bostad Syd, PEABs bostadssektion för södra Sverige. Bygg Bostad Syd upprättar bostäder till privata, interna och offentliga kunder och har ett fokus på Öresundsregionen.  

Låt de första stegen i karriären få tid

Som personalchef har Jonnie god erfarenhet av byggingenjörsprogrammet på Malmö högskola och anser att det är en välfungerande utbildning. 

Jonnie Åkesson PEAB

De studenter som jag anställt från högskolan har kunnat omvandla sina teoretiska kunskaper i praktiken på ett bra sätt. Sen är det ju mycket individens egenskaper som avgör om det fungerar på våra arbetsplatser och hur fort man kommer in i arbetsrollen.

Han förtydligar också att han tycker att det är viktigt att nyexaminerade studenter har tålamod den första tiden i branschen. Erfarenhet är något som måste byggas.

 När man är ung har man ”gott om tid”. Låt de första stegen i karriären ta lite tid, så får du en jättebra grund att stå på, säger han.  

Ser gärna att fler studenter väljer produktionsledning

Jonnie anser att bredden på högskolans tre byggingenjörsinriktningar matchar behovet som finns på arbetsmarknaden och berättar att de på entreprenadsidan framförallt behöver kompetens från produktionsledningen.

– Entreprenadsidan är en spännande del av byggbranschen och vi ser gärna unga sökande, som dessutom kan tänka sig stanna hos oss. Min känsla är att många väljer bort produktionsledningen redan innan de riktigt vet vad det innebär. Att de enbart har ambitionen att hitta en kort praktik i produktionen för att sedan välja en annan väg exempelvis konsultsidan. Jag skulle vilja se att fler ger denna inriktning en chans, och gärna att det blir en bredare mångfald bland de sökande, så att fler får se att det är en utvecklande och inspirerande arbetsplats, avslutar Jonnie Åkesson.

De första månaderna i byggbranschen

Marwah Ghoneim tog examen från byggingenjörsprogrammet 2015 och har sedan i januari arbetat på Servicekuben AB, ett bygggbolag som är väl etablerat i Öresundsregionen och inriktat på Rotarbeten. Marwah beskriver att hon trivs på sin arbetsplats på kontoret i Östra hamnen. Där hon upplever att hon har fått mycket stöd och råd av sina kollegor i början av karriären. 

 Hitintills har jag främst arbetat som entreprenadsingenjör och projektingenjör där jag bland annat har skickat och tagit emot förfrågningar kring beställningar, arbetar med tidsplaner, kalkyler och mängdningar. 

Marwah Ghoneim

Senare i vår börjar hon arbeta på ett byggprojekt i en hyresfastighet på Lindängen och tycker att det ska bli spännande att ta nästa steg i karriären.

Tidigt intresse för byggvärlden

Marwah läste naturkunskap på gymnasiet med en inriktning mot teknik och vägen till byggingenjörsprogrammet var tidigt självklar för henne.  

– Sen jag var liten har jag alltid varit nyfiken och hungrig på att få lära känna byggvärlden. Inspirationen har jag fått från min pappa som är eltekniker och VVS-montör. Han har varit min förebild för att etablera mig i den här branschen. 

Hon tycker att delkursen Husbyggnad var den del av utbildningen som var mest intressant.

– Där fick vi gå igenom olika delmoment och prova på att tampas med alla de problem som kan uppstå på byggen och hur man ska gå till väga för att lösa problemen teoretiskt.

Marwah upplever att de kunskaper hon lärde sig under utbildningen direkt går att tillämpa på arbetslivet. Hon saknade en praktikmöjlighet under sin utbildning för att kunna omvandla de teoretiska kunskaperna rent praktiskt och tipsar blivande studenter om att söka praktik på egen hand redan de första terminerna. 

Jag hade gärna lagt till ett halvår på utbildningen om det inkluderat praktik. Det var tufft i början när jag sökte jobb och många av företagen efterfrågade erfarenhet. Jag fick stor hjälp av organisationen Boost som jag fick kontakt med via Arbetsförmedlingen, där jag fick öva på intervjuteknik och utveckla mitt CV. 

Ser positivt på utvecklingen i branschen

Att byggbranschen är traditionellt mansdominerad är något som Marwah märkt både på utbildningen och ute på arbetsplatserna.

– Att jag är en tjej och dessutom tjej med utländsk bakgrund i den här branschen har inte alltid varit lätt. Men det fick mig att inse att jag hade sidor som jag inte trodde att jag hade och jag har vuxit med den utmaningen. Jag tror att byggbranschen har börjat förändras, man märker en skillnad ute på arbetsplatserna, speciellt bland de yngre manliga yrkesarbetarna, de har en annan öppenhet och acceptans för kvinnor i branschen.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2016

Programkod:
THBYA version 1
Engelsk benämning:
Bachelor of Science in Building Engineering
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
20 februari 2016
Fastställandedatum:
29 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

 • Projekt- och produktionsledning 180 hp
  Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
 • Byggteknik 180 hp
  Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
 • Teknik och arkitektur 180 hp
  Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.

Upplägg

I utbildningen betonas förståelsen för helheten av byggprocessen - från utveckling av en idé, färdigställande och underhåll, till en omfattande ombyggnad eller slutlig rivning. Under de två första åren läses gemensamma kurser varvid studenten utvecklar dels en allmän kunskap om styrmedel såsom lagar, ekonomin och miljöaspekter dels kunskaper om och färdigheter i byggandets planering, teknik och produktion kompletterat med en ändamålsenlig bas av naturvetenskap och matematik. Utbildningen tar sin utgångspunkt i helheter och övergripande kurser, med en allt mer differentierad och förfinad förståelse för helheter och deras delar. Användning av IT-teknik för hantera, generera och kommunicera information är liksom tanken kring ett hållbart byggande något som följer studenten under utbildningen.

Utbildningen utgår från ett studentaktivt lärande i olika former där studenten utvecklar sin ämnesmässiga kompetens och sin professionella identitet som ingenjör liksom förmågan till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Undervisningen sker genom föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer, studiebesök, projektarbeten och handledning. Under utbildningen har studenten kontinuerligt kontakt med arbetslivet, bland annat i form av studiebesök, projektarbeten och gästföreläsningar. Ett branschnätverk finns med representanter från en bred avnämarkrets, bland andra arkitekter, teknikkonsulter, projektledningskonsulter, fastighetsbolag och entreprenörer.

Under det tredje året kan kurser inom tre områden väljas: byggteknik, projekt- och produktionsledning samt arkitektur och teknik. De valbara kurserna läses termin 5. En kurs ges under förutsättning att tillräckligt många sökande finns. Under det tredje året görs även ett examensarbete.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2016:
Höst 2016 - Termin 1
Vår 2017 - Termin 2
Höst 2017 - Termin 3
Vår 2018 - Termin 4
Höst 2018 - Termin 5
Vår 2019 - Termin 6
Under termin 5 läses valbara kurser om 22,5 hp.

Lärandemål

Högskolelagen
Utbildning ska utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet
Inom utbildningsområdet ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • följa kunskapsutvecklingen
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Högskoleförordningens examensbeskrivning
För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Kunskap och förståelse
Studenten ska
 • visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap

Färdighet och förmåga
Studenten ska
 • visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information
 • visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Lokala mål för utbildningen vid Malmö högskola
Allmänna
Utöver de nationella målen inom teknikområdet (byggteknik) ska studenten
 • visa ett brett kunnande om och förståelse för byggandet som en samhällsprocess - från idé, utredning, planering, utformning och produktion av den fysiska miljön till drift och förvaltning
 • visa medvetenhet om att ingenjörskunnande ingår i ett multidisciplinärt sammanhang med behov av såväl helhetstänkande som ämneskunskaper med djup och bredd
 • visa kunskap om den informationsproduktion och de informationsflöden som äger rum i byggprocessens olika skeden
 • kunna redogöra för byggnadsverks uppbyggnad och analysera funktioner, krav och frågeställningar som styr valet av lösningar
 • ha goda kunskaper om och färdigheter i datorbaserade hjälpmedel och andra förekommande verktyg för stöd i ingenjörsarbetet
 • kunna söka och värdera information samt använda facklitteratur och begrepp på även andra språk än svenska, företrädesvis engelska
 • visa en fördjupad kunskap och färdighet inom området för de valda kurserna

Examen

Högskoleingenjörsexamen.
Högskoleingenjörsexamen i byggteknik.
Bachelor of Science in Building Engineering.

Övrigt

För behörighet till årskurs 2 respektive 3 ska antalet fullgjorda högskolepoäng vara minst 40 respektive 90 inom programmet.

Tillträde till respektive kurs specificeras genom behörigheten.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Dorota Gorna, studievägledare
Telefon: 040-66 57037
E-post: dorota.gorna@mah.se

Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-66 57610
E-post: kristina.olsson@mah.se

Rolf Andersson, programansvarig
Telefon: 040-66 58181
E-post: rolf.andersson@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Medieteknik och produktutveckling