Omvårdnad, masterprogram

Program - avancerad nivå - 120 hp

Översikt

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom omvårdnad/omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap.

Urval:

högskolepoäng 100%

FridaF200a

Obs! Utbildningen är under revidering och en ny utbildningsplan med nya kurser kommer att fastställas i god tid före nästa ansökningsperiod!


"Jag vill få kompetensutveckling, jag lär mig att kritiskt granska forskningen och tolka evidensbaserad kunskap. Jag får kunskap om kvalitetsarbete och patientsäkerhet. Masterprogrammet ger mig möjligheter att vidareutveckla mig själv." - Frida Fondelius, läser masterprogrammet i omvårdnad och arbetar som sjuksköterska. 

Beskrivning

Programmet förbereder för kvalificerade arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård samt för vidare forskning.

Du får möjlighet att förstå ett evidensbaserat kunskapsunderlag samt ges en fördjupad kunskap om kvalitetsarbete och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården.

Dessutom tränas din förmåga att analysera och kritiskt granska relevant forskning samt att använda aktuella vetenskapliga metoder och forskningsetiska principer. I examensarbetet producerar du under handledning en vetenskaplig text.

En masterexamen i omvårdnad är en kompetensutveckling för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor samt andra yrkesgrupper med kandidatexamen i omvårdnad.

Innehåll

Genom programmet får du möjlighet att förstå ett evidensbaserat kunskapsunderlag samt en fördjupad kunskap om kvalitetsarbete och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården.

De valbara ämnesspecifika kurserna syftar till fördjupning inom omvårdnad.

Valbara generella kurser ger interprofessionell kompetens inom hälsa, vård och samhälle. Dessutom tränas förmågan att analysera och kritiskt granska relevant forskning samt att använda aktuella vetenskapliga metoder och forskningsetiska principer. I examensarbetet producerar du under handledning en vetenskaplig text.

Studierna kan bedrivas på hel- eller deltid. Varje student arbetar i samråd med en mentor. Det innebär till exempel att gemensamt definiera och löpande följa upp en individuell studieplan, anpassad utifrån personliga mål och förutsättningar.

Det finns möjlighet till etappavgång vid 60 hp, vilket ger magisterexamen. Den som redan har en magisterexamen i omvårdnad kan påbörja andra året av programmet direkt.

På pluskontot

 • Förbereder för forskning
 • Möjlighet till nya arbetsuppgifter och större ansvar
 • Individuell vägledning med mentor
 • Leder till fördjupad kunskap
 • Anpassad studietakt

”Vi behöver fler sjuksköterskor med examen på avancerad nivå. Idag och imorgon.” – Else-Maj Rosenlöf, chefssjuksköterska Skånes universitetssjukhus, SUS

Programinnehåll – kursöversikt

 • Obligatoriska kurser: introduktionskurs inom evidensbaserad omvårdnad, två kurser i vetenskaplig forskningsmetodik samt en kurs i kvalitetsarbete och patientsäkerhet (30 hp)
 • Valbara ämnesspecifika kurser: fördjupning inom huvudområdet (30 hp)
 • Valbara generella kurser: tvärprofessionell kompetens relaterat till hälsa och vård. (30 hp)
 • Obligatoriskt självständigt arbete/examensarbete inom huvudområdet: – fördjupning kring problemformulering, datainsamlings- och analysmetoder, resultat samt forskningsetiska principer (30 hp alternativt 2x15 hp, vid etappavgång magister 15 hp).

Vissa valbara kurser ges på engelska.

Efter examen

En masterexamen i omvårdnad är en kompetensutveckling för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Det gäller även andra yrkesgrupper med kandidatexamen i omvårdnad, som är verksamma i olika verksamheter inom hälso- och sjukvård, högskola samt övriga närliggande områden.

Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på forskarnivå.

 • Förbereder för forskning
 • Möjlighet till nya arbetsuppgifter och större ansvar
 • Individuell vägledning med mentor
 • Leder till fördjupad kunskap
 • Anpassad studietakt

Intervjuer

Annica Rosvall vill bli säkrare i sin yrkesroll

Annica är sjuksköterska och arbetar med främst nätbaserade utbildningar på Enheten för kompetensförsörjning vid Region Skånes Koncernkontor.

AnnicaR200aVarför sökte du till masterprogrammet?
–Skälen är både personliga och professionella. Jag är kreativ och driven som person och vill öva upp mitt analytiska och kritiska tänkande. Det är också värdefullt att få in mer vetenskapligt tänkande i det praktiska arbetet. Om man gör insatser vill man gärna följa upp dem med ordentliga utvärderingar. Jag är IVA- och anestesisjuksköterska med två specialistutbildningar. Idag är mitt uppdrag att stödja och utveckla kunskapsöverföring och lärande med hjälp av digitala metoder.

– Min tanke är också att genom masterutbildningen ”prova på” den akademiska världen och se om det passar mig. Om det känns rätt funderar jag på att sedan gå vidare till forskarutbildning.  

Vad tycker du om utbildningen?

– Eftersom jag redan hade en magisterexamen i omvårdnad genom specialistutbildningarna kunde jag gå direkt in i det andra året.  Det är en flexibel utbildning och man kan till stor del läsa de kurser man vill i den takt man mäktar med. Jag läste t ex en kurs på Institutionen för kriminologi där man har ett lite annat perspektiv. Den programansvariga håller samman det hela bland annat genom en gemensam träff för alla studenter varje termin. Jag har tjänstledigt 10 % för studierna och upplägget varierar mycket från kurs till kurs. Inför varje termin diskuterar jag upplägget med min chef. Jag söker pengar för att kunna vara tjänstledig under en månad för att bara fokusera på uppsatsen och skrivande av vetenskaplig artikel.

Vad ska du göra när du är klar med utbildningen?
– Jag har en dröm om att bli klinisk lärare men det finns inte några sådana tjänster inom anestesi på Skånes universitetssjukhus. Min ambition är att genom mina nya kunskaper göra ett bättre professionellt arbete och bli säkrare i min yrkesroll. Granskningsförfarandet är viktigt när man ska ta fram en ny webbaserad utbildning och här har man nytta av att ha lärt sig det kritiska förhållningssättet, att vända och vrida på allt.

Frida Fondelius vill utveckla både sig själv och sin arbetsplats


Frida läser masterprogrammet i omvårdnad och arbetar som sjuksköterska på Dialysmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.
FridaF200a

Varför sökte du till masterprogrammet?
– Jag vill få kompetensutveckling, jag lär mig att kritiskt granska forskningen och tolka evidensbaserad kunskap. Jag får kunskap om kvalitetsarbete och patientsäkerhet. Det finns ingen specialistutbildning inom mitt område nefrologi, som är den invärtesmedicinska specialitet som ägnar sig åt njurens funktion och sjukdomar. Masterprogrammet ger mig möjligheter att vidareutveckla mig själv och skaffa mig en bred kunskap.

Vad tycker du om utbildningen?
– Det är ett bra upplägg med en mentor som ger mig individuell vägledning. Tillsammans gör vi en studieplan som anpassas till mitt personliga behov och som även passar in i mitt kliniska arbete.  Jag har förmånen att gå utbildningen på arbetstid och kan tillsammans med min mentor och min chef anpassa studietakten utifrån arbetssituationen på min arbetsplats. Hittills har studietakten varit 25 % och det går bra att kombinera med mitt vanliga arbete på Dialysmottagningen och mitt specialuppdrag på 50 % som accesskoordinator. Jag vill inte läsa för mycket så att jag inte hinner med jobbet.

Vad ska du göra när du är klar med utbildningen?
– Min chef ser min masterutbildning som en möjlighet till kompetensutveckling för dialysverksamheten, att ha kritiskt granskande sjuksköterskor som kan vidareutveckla omvårdnaden. Jag vill vara kvar i vården och arbeta med patienter och samtidigt kanske kunna arbeta som vårdutvecklare. 

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Annan termin:

Programkod:
VAOMV version 5
Engelsk benämning:
Nursing Science - Master Degree
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
03 november 2011
Fastställandedatum:
03 november 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom omvårdnad/omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap.

Upplägg

Utbildningen bedrivs enligt individuell studieplan och kan således bedrivas på såväl kvarts- halv- som helfart och leder till en masterexamen i omvårdnad efter fullgjorda kursfordringar. Möjlighet finns att göra en etappavgång till magisterexamen efter studieår 1. Dessutom kan studenten tillgodoräkna sig magisterexamen inom respektive specialistutbildning för tillträde till studieår 2. Masterprogrammet i omvårdnad omfattar fyra terminers heltidsstudier, totalt 120 hp. Huvudområdet omfattar 60 hp. Programmet innefattar 30 hp obligatoriska kurser varav 15 hp skall vara metodkurser vars inriktningar är valbara, 30 hp ämnesspecifika kurser, 30 hp generella kurser samt ett obligatoriskt examensarbete om 30 hp alternativt två examensarbeten om 15 hp. Både obligatoriska och valbara kurser förekommer. Valbara kurser på engelska kommer att ges.

Översikt
Obligatoriska kurser, 15 hp under studie år 1
Utvärdering inom evidensbaserad omvårdnad 7,5 hp, HS621C

Vetenskaplig forskningsmetodik I, 7,5 hp

Obligatoriska kurser, 15 hp under studieår 2
Patientsäkerhet och kvalitetsförbättring med fokus mot personcentrerad vård, 7,5 hp, OM621A.

Vetenskaplig forskningsmetodik II, 7,5 hp

Valbara ämnesspecifika kurser inom huvudområdet, 30 hp under studieår 1 och 2
I programmet ges ämnesspecifika valbara kurser om sammanlagt 30 högskolepoäng. Studenten får genom dessa en möjlighet att fördjupa sig specifikt inom sitt huvudområde. Vilka kurser som erbjuds inom huvudområde kan variera över tid.

Valbara generella kurser, 30 på under studieår 1 och 2
I programmet ges generella valbara kurser om sammanlagt 30 hp. Kurser som erbjuds på fakulteten Hälsa och samhälle avser att ge en interprofessionell kompetens relaterat till hälsa, vård och samhälle.

Obligatorisk examensarbete, 30 hp
Examensarbetet, 30 hp, OM641A (alternativt två examensarbete omfattande 15 hp, OM642A vardera) är ett självständigt arbete som fördjupar teori- och metodkunskaper inom huvudområdet omvårdnad.

Obligatorisk examensarbete vid etappavgång, 15 hp
Examensarbetet, 15 hp, HS623A är ett självständigt arbete som fördjupar teori- och metodkunskaper inom huvudområdet omvårdnad.

Tillträde till efterföljande kurs
För tillträde till den obligatoriska kursen Examensarbete 15 alternativt 30 hp i studieår två krävs minst 15 hp vetenskaplig metod på avancerad nivå. För tillträde till den obligatoriska kursen Examensarbete 15 alternativt vid etappavgång krävs minst 7,5 hp vetenskaplig metod på avancerad nivå.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 6-8 §§ Högskoleförordningen (1993:1000) i dess lydelse 070101.

Examination
Examinationen genomförs individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (1993:1000) i dess lydelse 070101.

Examens- och kursbevis
Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 9-11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:1000) i dess lydelse 070101.

Lärandemål

Mål för utbildning på avancerad nivå
I kap 9 § Högskolelag (1992:1434) i dess lydelse 070101.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för magisterexamen
Högskoleförordningen 1993:100 uppdaterad t.o.m. 2010:1064

Kunskap och förståelse
För magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt
För magisterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.


Mål för masterexamen i omvårdnad
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101

Kunskap och förståelse
För masterexamen inom huvudområdet omvårdnad skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen inom huvudområdet omvårdnad skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen inom huvudområdet omvårdnad skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Övrigt
För masterexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Lokal profil
Masterprogrammet i omvårdnad anordnas vid fakulteten Hälsa och samhälle, ett av Malmö högskolas områden för utbildning och forskning. Ämnet omvårdnad vid Malmö högskola har en flervetenskaplig ansats både i ett individ- och samhällsperspektiv vilket innebär att individens interaktion med det omgivande samhället lyfts fram för att möjliggöra delaktighet i de beslut som rör individens vård- omsorgs- och hälsobehov. Ett grundläggande antagande inom ämnet är att tillämpningen av omvårdnad sker på personnivå. Människan är unik och ska bemötas individuellt efter sina förutsättningar.

Vid fakulteten utgör ämnet omvårdnad en del av forskarutbildningsämnet vårdvetenskap. Vårdvetenskap är flervetenskapligt och flerprofessionellt. Det omfattar teorier och metoder för studier av problem, processer, faktorer och åtgärder relaterade till fysisk och psykisk ohälsa. Inom vårdvetenskap ställs patientens och den närståendes/familjens uppfattningar, upplevelser och reaktioner av vård och behandling i fokus. Ämnet avser också vårdarbetets organisation, vårdutbildningarnas förutsättningar, processer och resultat samt kunskapsbehov och kunskapsanvändning inom verksamheter för hälso- och sjukvård. Det finns en uttalad ambition att utveckla studenternas interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området.

Utbildningen bedrivs i en mångkulturell kontext. Efter genomförd masterutbildning ska studenten förstå vilka förutsättningar det mångkulturella samhället skapar för människor i allmänhet och för arbete inom det omvårdnadsvetenskapliga fältet i synnerhet. Målet är också att studenterna skall kunna utföra sina kommande arbetsuppgifter med respekt för människors integritet, autonomi och kulturella identitet samt deras behov av sammanhang.

Vid fakulteten erbjuds även masterprogram inom biomedicinsk teknologi, kriminologi, folkhälsovetenskap, sexologi och socialt arbete. Vid Hälsa och samhälle finns en strävan mot att utveckla flervetenskapligt grundad utbildning och forskning som tar sig uttryck i samarbete över traditionella ämnes- och programgränser.

Pedagogisk grundsyn
Utbildningen vid enheten för omvårdnad genomsyras av att undervisningen syftar till att stärka studentens livslånga lärande relaterat till akademisk kompetens och fortsatt yrkesverksamhet.
Detta innebär att undervisningen stödjer studentens förmåga till självständig kunskapsutveckling, kritiskt tänkande, reflektion och problemlösningsförmåga. I dialog skapar lärare och studenter en lärandemiljö som stimulerar motivation och främjar ett aktivt kunskapssökande förankrad i forskning och evidens. De pedagogiska formerna möjliggör ett aktivt och kreativt deltagande så att studentens personliga mognad och professionella utveckling stimuleras. Ett led i detta arbete är den studieplan som utformas för varje student och som synliggörs i en individuell pedagogisk portfolio.

Examen

Magisterexamen, Masterexamen.
Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för masterexamen uppfyllda. Studenten har möjlighet att göra en etappavgång till magisterexamen efter genomförda kurser om 60 högskolepoäng. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan. I examensbeviset anges benämningen Magisterexamen i omvårdnad eller Masterexamen i omvårdnad. I den engelska översättningen anges Master of Science with a Major in Nursing (60 credits) och Master of Science with a Major in Nursing (120 credits).

Kontakt

Mer information om utbildningen

Johanna Backman, studievägledare
Telefon: 040-66 57817
E-post: johanna.backman@mah.se

Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-66 57452
E-post: marie.enberg@mah.se

Elisabeth Carlson, programansvarig
Telefon: 040-66 57451
E-post: elisabeth.carlson@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Vårdvetenskap