Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård

Program - avancerad nivå - 60 hp

Översikt

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp
Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Urval:

högskolepoäng 100%

elin_liten"I framtiden vill jag med stöd av min utbildning som specialistsjuksköterska vara en viktig del i patientvården och kunna handleda mindre erfarna kollegor på ett bra sätt." - säger Elin Nilsson som nu jobbar på SUS i Malmö.

Beskrivning

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård är en utbildning som ges på halvfart under två år och omfattar 60 högskolepoäng. Programmet genomförs i samverkan mellan Malmö högskola och Högskolan Kristianstad. Vissa av programmets kurser ges endast i Malmö respektive i Kristianstad. Programmet syftar till att utbilda legitimerade sjuksköterskor för kvalificerade arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård, för forskning samt för utveckling av ämnet omvårdnad med inriktning mot medicinsk vård, såväl till offentlig som till privat verksamhet, nationellt och internationellt, och är en meritering för vidare forskarkarriär. Utbildningen leder till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning medicinsk vård samt en magisterexamen i huvudområdet omvårdnad.

Intervjuer

elin_litenElin vill hjälpa multisjuka på ett bättre sätt

Det var på chefens uppmaning som Elin Nilsson bestämde sig för att söka till specialistsjuksköterskeutbildningen med den nya inriktningen medicinsk vård.

– Jag tycker det har varit jättekul att sätta mig i skolbänken igen. Det har varit utmanande men samtidig har jag fått bekräftelse på min kompetens. Min plan har hela tiden varit att vidareutveckla mig och när jag läste om den nya inriktningen så tyckte jag att det passade mig perfekt.

Elin har sedan hon tog examen arbetat som sjuksköterska på Gastroavdelning 6 på SUS i Malmö. Här har hon intresserat sig för förbättringsarbete av omvårdnaden. Många patienter som vårdas på avdelningen lider av många svåra sjukdomar samtidigt.

– Det är en intressant patientgrupp där det finns mycket att göra för att hjälpa dem på ett ännu bättre sätt. I framtiden vill jag med stöd av min utbildning som specialistsjuksköterska vara en viktig del i patientvården och kunna handleda mindre erfarna kollegor på ett bra sätt.

Omsättning på personal inom den medicinska avdelningen är stor, dels för att många nyutbildade sjuksköterskor vill testa olika miljöer inom vården, dels för att de vill vidareutvecklas.

– Jag har sett många kollegor försvinna från avdelningen för att det inte har funnits så många möjligheter att gå vidare i yrket. Konsekvensen är att den här sortens avdelningar bemannas mest av ny färdiga sjuksköterskor. Detta hoppas jag med stöd av min utbildning kunna vara med och förändra genom att jobba med nya processer som hjälper både patienter och medarbetare, säger Elin Nilsson.

Just behovet av specialistsjuksköterskor inom det här området är bakgrunden till att utbildningen startades för två år sedan. Den är framtagen i nära samarbete med Region Skåne och är ett samarbete mellan Kristianstad högskola och Malmö högskola.

– Jag tycker att upplägget har varit bra och genomtänkt men det har märkts att det är första omgången som programmet ges. Samarbetet mellan Kristianstad och Malmö har inte varit helt optimalt, menar Elin.

Men studierna har gett henne mersmak så i höst fortsätter Elin med att plugga till en master.

– Vår kursansvarige på uppsatskursen var mycket inspirerande och det var en väldigt fin lärande miljö och då tänkte jag att jag inte vill att det skulle ta slut så jag bestämde mig för att fortsätta med att läsa en master på halvfart redan i höst. Men jag släpper inte mitt kliniska arbete utan fortsätter att kombinera jobbet med studier.

Monica_eduSom ny specialist hoppas hon få leda omvårdnadsarbetet framöver

För Monika Bondegaard-Lautrup har det ända sedan hon tog sin sjuksköterskeexamen för tio år sedan varit viktigt att vidga sina vyer i sin yrkesroll genom fortbildning. För två år sedan bestämde hon sig för att hoppa på magisterutbildningen Specialistsjuksköterskeprogrammet med den nya inriktningen mot medicinsk vård.

 Jag är väldigt intresserad av pedagogik och handledning och jobbat i många år som handledare på en klinisk utbildningsavdelning inom intern medicin. Hit kommer studenter både från b la läkarlinjen och sjuksköterskeprogrammet för att träna på teamarbete.

De patienter som Monika träffa dagligen på sin avdelning har ofta flera diagnoser, ibland upp till tio. Utbildningen var ett sätt för henne att få nya perspektiv på hur man kan jobba med denna patientgrupp på ett annorlunda sätt.

Anledningen till att jag sökte till programmet var att jag ville fördjupa mig i omvårdnadskunskaper kring den multisjuka patienten. Det bästa med utbildningen är att jag har fått bekräftelse på att jag har kunskap och att jag förhåller mig till den på ett annat sätt nu. Oftast får man andra perspektiv på utbildning efter ett tag när man har jobbat.

Utbildningen delas av två lärosäten, Kristianstad högskola och Malmö högskola vilket betyder att studenterna har fått vistas på olika orter i olika kurser.

– Det som har varit roligt att vara på två olika ställen där man ibland också har sett på saker på olika sätt men framförallt tycker jag att det har varit roligt att träffa tjugofem andra erfarna sjuksköterskor med olika bakgrund och diskutera omvårdnadsfrågor. Utbildningen ges på halvfart under två år och gör det möjligt för studenter att jobba under tiden.

För Monika har det inneburit att hon fick tjänstledigt på 20 procent med bibehållen lön vilket resulterat att hon har jobbat 130 procent. Och i lagom tid till att hon blir klar så har Region Skåne utlyst nya tjänster som Specialistsjuksköterska inom b la medicinsk vård.

– Det känns så klart jättebra att det finns ett intresse från arbetsgivaren av vår specialistkompetens.

– Jag har sökt en ny tjänst på min nuvarande avdelning. Min förhoppning är att med stöd av mina ny kunskaper kunna påverka avdelningen/verksamhetens utveckling, säger Monika Bondegaard-Lautrup.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Annan termin:

Programkod:
VASME version 3
Engelsk benämning:
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Medical Care
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
28 maj 2012
Fastställandedatum:
14 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter utbildningsplan fastställd:
28 maj 2012

Förkunskapskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp
Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Upplägg

Tillträde till efterföljande kurs
För tillträde till kursen Omvårdnad med inriktning medicinsk vård (magisteruppsats, 15hp) krävs godkänd kurs i forskningsmetodik 7,5hp på avancerad nivå. För tillträde till kursen klinisk omvårdnad inom medicinsk vård, 7,5hp krävs att kurs Medicinsk vård I ( 7,5hp), Medicinsk vård II (7,5hp) samt Avancerad medicinsk omvårdnad (15hp) är godkända.
Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 6-8 §§ Högskoleförordningen (1993:1000).
Examination
Examinationen genomförs individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.
Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.
Student som blivit underkänd i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden när utbildningsplats, lärare och handledare finns att tillgå. Om studenten själv avbryter sin VFU betraktas detta som en underkänd placering. Om studenten visat sådan oskicklighet under VFU att patienter eller vårdtagare riskerar att skadas, kan examinator i samråd med handledare och enhetschef besluta att underkänna och avlägsna studenten från VFU placeringen i förtid.
Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (1993:1000).
Examens- och kursbevis
Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 9-11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:1000).

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
  • Medicinsk vård I, (ges av högskolan i Kristianstad), 7.5 hp (ME8110) obligatorisk
  • Avancerad medicinsk omvårdnad (ges av högskolan i Kristianstad), 15 hp (ME8130)
Vår 2018 - Termin 2
  • Avancerad medicinsk omvårdnad (ges av högskolan i Kristianstad), 15 hp (ME8130) obligatorisk
  • Medicinsk vård II, 7.5 hp (OM811A) obligatorisk
    Huvudområde: Omvårdnad
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4

Lärandemål

Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdande arbete såväl i ett nationellt som i ett internationellt perspektiv. Målet är att erbjuda studenter en fördjupning av kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt relaterat till huvudområdet omvårdnad. Vidare är målet att ge studenterna fördjupade och integrerade kunskaper i vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt inom de sex kärnkompetenserna personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Programmet omfattar 60 högskolepoäng på avancerad nivå, varav verksamhetsförlagd utbildning (VfU) utgör 7,5 hp och vetenskaplig teori och metod 7,5 hp. En veckas heltidsstudier motsvarar 1,5 hp.
Programmets profil speglas av områdets lokala forskningsprofil som utgår från den patientnära forskningen där patientens delaktighet i vård och beslutsfattande är centralt.
Mål för utbildning på avancerad nivå
I kap 9 § Högskolelag (1992:1434) i dess lydelse 070101.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
Mål för magisterexamen
Högskoleförordningen 1993:100 uppdaterad t.o.m. 2010:1064
För magisterexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
Mål för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot medicinsk vård
Högskoleförordningen SFS 1993:100 i dess lydelse 070101
Specialistsjuksköterskeexamen med angiven inriktning uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng. Därtill ställs krav på att Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska
Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.
Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
- visa vårdpedagogisk förmåga.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning medicinsk vård skall studenten också
- visa förmåga att hos patienter inom medicinsk vård observera, bedöma och åtgärda komplexa vårdbehov
Lokala mål
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning medicinsk vård skall studenten dessutom
Kunskap och förståelse
- visa förmåga att sammanfatta, förklara och kontrastera kunskaper i epidemiologi, etiologi, diagnostik och behandling av medicinska sjukdomstillstånd, och
- visa förmåga att jämföra olika pedagogiska insatser för patienter, närstående och vårdpersonal samt om hur olika didaktiska modeller kan främja lärandet.
Färdighet och förmåga
- visa förmåga att hantera komplexa vårdbehov subjektivt uttryckta som symtom och objektiva tecken på ohälsa och sjukdom hos patienter med behov av medicinsk vård,
- visa förmåga att initiera, motivera och tillämpa åtgärder för att främja hälsa samt förebygga ohälsa och komplikationer hos enskilda eller grupper av individer inom området för medicinsk vård, och
- visa förmåga att initiera och medverka i forsknings- och utvecklingsarbeten inom medicinsk omvårdnad.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att resonera kritiskt och självständigt kring hur attityder och värderingar angående genus, etnicitet och sexuell läggning kan påverka omvårdnaden och hur diskriminering inom vården kan motverkas, och
- visa förmåga att värdera och argumentera för patienters och närståendes sårbarhet i relation till vårdmiljö.
Lokal profil
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård genomförs som ett program i samverkan mellan Högskolan Kristianstad, (HKr) och Malmö högskola (Mah)
Huvudområdet omvårdnad vid Malmö högskola, Fakulteten hälsa och samhälle har en flervetenskaplig ansats både i ett individ- och samhällsperspektiv vilket innebär att individens interaktion med det omgivande samhället lyfts fram för att möjliggöra delaktighet i de beslut som rör individens vård- omsorgs- och hälsobehov. Ett grundläggande antagande inom huvudområdet är att tillämpningen av omvårdnad sker på personnivå. Människan är unik och ska bemötas individuellt efter sina förutsättningar.
Vid fakulteten utgör huvudområdet omvårdnad en del av forskarutbildningsämnet vårdvetenskap. Vårdvetenskap är flervetenskapligt och flerprofessionellt. Det omfattar teorier och metoder för studier av problem, processer, faktorer och åtgärder relaterade till fysisk och psykisk ohälsa. Inom vårdvetenskap ställs patientens och den närståendes/familjens uppfattningar, upplevelser och reaktioner av vård och behandling i fokus. Ämnet avser också vårdarbetets organisation, vårdutbildningarnas förutsättningar, processer och resultat samt kunskapsbehov och kunskapsanvändning inom verksamheter för hälso- och sjukvård. Det finns en uttalad ambition att utveckla studenternas interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området. Vidare är målet att ge studenterna fördjupade och integrerade kunskaper i vårdvetenskap, medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap samt inom de sex kärnkompetenserna personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.
Utbildningen bedrivs i en mångkulturell kontext. Efter genomförd specialistsjuksköterskeutbildning ska studenten förstå vilka förutsättningar det mångkulturella samhället skapar för människor i allmänhet och för arbete inom det omvårdnadsvetenskapliga fältet i synnerhet. Målet är också att studenterna skall kunna utföra sina kommande arbetsuppgifter med respekt för människors integritet, autonomi och kulturella identitet samt deras behov av sammanhang.
Pedagogisk grundsyn
I utbildningen integreras teoretiska och kliniska studier på ett sådant sätt som ställer krav på eget ansvar och lägger grunden till en reflekterande förmåga och aktivt kunskapssökande samt stärker studenten i det livslånga lärandet relaterat till akademisk kompetens och fortsatt yrkesverksamhet. De pedagogiska formerna möjliggör ett aktivt och kreativt deltagande så att studentens personliga mognad och professionella utveckling stimuleras (t.ex. genom egen portfolio). I samtliga kurser utför studenterna tillsammans med kursansvarig och examinator systematisk utvärdering och bedriver gemensam kvalitetsutveckling. Samarbete och samordning sker med verksamhetsfältet.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen.
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot medicinsk vård.
Magisterexamen i omvårdnad.
Efter genomfört utbildningsprogram med godkända resultat är examensfordringarna för specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot medicinsk vård uppfyllda. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan. Efter examina anges den engelska översättningen Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Medical Care respektive Degree of Master (60 credits) of Science in Nursing. Ett genomgånget specialistsjuksköterskeprogram kan ingå som del av en masterexamen (120 hp).

Kontakt

Mer information om utbildningen

Johanna Backman, studievägledare
Telefon: 040-66 57817
E-post: johanna.backman@mah.se

Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-66 57452
E-post: marie.enberg@mah.se

Anne-Marie Wangel, programansvarig
Telefon: 040-66 57455
E-post: anne-marie.wangel@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Vårdvetenskap