Biomedicinska analytikerprogrammet

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 12/A12

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Beskrivning

Bli legitimerad expert inom biomedicinsk laboratorievetenskap - på olika analysmetoder, att tolka resultat och göra fysiologiska undersökningar. Du får en eftertraktad kompetens och kan jobba på till exempel laboratorier inom sjukvården, forskningsenheter, olika företag och industrier eller miljö- och hälsovårdsnämnder. forskningslaboratorier, inom biomedicinska företag, miljö- och hälsovårdsnämnder samt läkemedels- och livsmedelsindustrier.

Innehåll

Om programmet

Är du intresserad av att utföra laborativa analyser och fysiologiska undersökningar? Då har du hittat rätt. Nya analys- och undersökningsmetoder inom medicinen utvecklas löpande och som biomedicinsk analytiker har du en central roll inom hälso- och sjukvården. Du utför kvalificerat laboratoriearbete. I arbetsuppgifterna ingår bearbetning, redovisning, bedömning och utvärdering av mät- och undersökningsresultat.

Vad lär jag mig?

Utifrån naturvetenskapliga, tekniska och biomedicinska ämnen lär du dig om olika metoders användning och att självständigt kunna välja metodik, tillämpa denna samt kritiskt utvärdera och dokumentera resultaten.

Du lär dig också att utveckla, använda och kvalitetssäkra biomedicinska laboratorie- och undersökningsmetoder samt att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information och kunna diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Obligatorisk klädkod vid laborationer under utbildningen

Under utbildningens moment i labb kommer det av hygieniska skäl krävas en särskild klädkod. Det är viktigt att känna till att studenter då inte kan ha långärmade ärmar, smycken etc. för att kunna delta i utbildningen. Klädesplagg som bussarong och huvudduk hämtas ut vid kursstart. Reglerna följer Socialstyrelsens hygienföreskrifter och undantag kan inte göras.

Hur kan jag använda min examen?

En biomedicinsk analytikerexamen är en yrkesexamen som efter ansökan till Socialstyrelsen ger dig legitimation. Precis som andra yrken inom sjukvården. Svensk biomedicinsk analytikerutbildning är allmänt erkänd i hela Europa.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Just nu finns ett stort behov av biomedicinska analytiker i hela världen och efterfrågan väntas öka. Behovet av nyutbildade biomedicinska analytiker är stort, särskilt inom hälso- och sjukvården.

Som metodexpert inom det biomedicinska området har du goda möjligheter att arbeta exempelvis på sjukhuslaboratorier, forskningslaboratorier, inom biomedicinska företag, miljö- och hälsovårdsnämnder samt läkemedels- och livsmedelsindustrier. 

Möjligheterna att få arbete i Sverige eller utomlands efter fullföljd utbildning är mycket goda.

Intervjuer

zahar_hulo_edu”Det jag gör på gymmet ska förhindra att folk behöver komma till sjukhuset

Zahraa Hulo valde utbildning för att kunna jobba både med forskning och patientkontakt. Nu är hon anställd som biomedicinsk analytiker på Skånes universitetssjukhus. På fritiden instruerar hon och motiverar kvinnor på ett gym i stadsdelen Rosengård. 

– Det jag gör på gymmet ska förhindra att folk behöver komma till sjukhuset, säger Zahraa Hulo. Hon jobbar på avdelningen för nuklearmedicin, dit söker sig personer som bland annat har hjärt- och lungproblem och ofta en allmänt dålig hälsa. Majoriteten är äldre personer. På gymmet på Rosengård vill Zahraa Hulo få fler att börja träna och på så sätt må bättre och förebygga sjukdomar senare i livet. Som biomedicinsk analytiker arbetar hon med att göra undersökningar och tolka resultat. Hon har patientansvar och arbetar nära läkare.

– Jag har alltid, sedan jag var liten, velat arbeta på sjukhus. Jag vill både kunna hjälpa människor direkt och forska om framtiden. Hjärtsjukdomar är ett stort hälsoproblem och det är viktigt att hitta lösningar.

Zahraa  beskriver utbildningen vid Malmö högskola som krävande. Men hon har fått direkt användning för det hon lärt sig när hon kommit ut i arbetslivet. Hon rekommenderar blivande studenter att se till att de hänger med redan från början.

eshragh_taratniya_edu

Eshragh Taratniya ska bli forskare

Redan som barn, i sitt hemland Iran, tyckte Eshragh att det var spännande att se forskare med pipetter och mikroskop på tv-nyheterna.

Hennes pappa, som inte själv har någon högskoleutbildning tyckte det var viktigt att Eshragh och hennes systrar läste vidare efter gymnasiet.

– Jag älskar att plugga och har alltid varit intresserad av hur kroppen fungerar. Därför valde jag att läsa till biomedicinsk analytiker. Jag tycker om att kolla på celler i mikroskop. Det är som en egen värld, varje cell har sin uppgift och tillsammans bildar de våra kroppar.

Siktet är inställt på att bli forskare. Tanken på att en dag nå resultat som ingen annan har kommit fram till tidigare lockar henne. Men vägen dit är lång och innan dess kan hon tänka sig att arbeta några år. Redan nu jobbar hon som biomedicinsk analytiker på blodcentralen på Skånes universitetssjukhus.

– Om du ska läsa till biomedicinsk analytiker måste du tycka om att jobba praktiskt och ha tålamod, för det är inte alltid man får de resultat som man förväntar sig.

Laboratoriearbetet var det som hon tyckte var roligast under sin utbildning. Men under praktiken sista terminen upptäckte hon hur viktigt det också är med teori.

– Det är väldigt viktigt att inte bara göra saker på rutin. Förstår du metodiken och varför du gör en analys gör du ett bättre jobb.

Intresset för naturvetenskap, människokroppen och att labba ledde Joel in på programmet

Joel PalmJoel har alltid haft intresset för naturvetenskapen med sig. Men i gymnasiet var det fotbollen som lockade mest. Efter fotbollsgymnasiet i Växjö var det dags att välja utbildning.

– Jag hade verkligen ingen susning, men efter det naturvetenskapliga basåret fastnade jag för biomedicinska analytikerprogrammet i Malmö – och jag ångrar mig inte.

Praktik gav mersmak
Efter andra året väljer man inriktning. Joel har valt klinisk kemi och har hunnit ha en del av sin praktik, på laboratoriemedicin vid sjukhuset i Lund. Praktiken har spätt på hans uppfattning att detta är grejen för honom – och att utbildningen ger en väldigt bra grund.

– Jag har varit runt på flera olika enheter, de har väldigt olika karaktär. Det kan vara litet och lugnt eller stort med fart och fläkt och krav på snabb hantering. Det är bra att det är så varierande, då passar det olika människor. Bäst gillade jag specialkemin, där är det lite mindre med intressanta metoder, till exempel vätskekromatografi kopplat till masspektrometri.

Tittar in i kroppen
Kärnan i utbildningen är att bli expert i labbet - på olika analysmetoder och att tolka resultat. Spelar det någon roll vad det är man analyserar?

– Ja, allt vi tittar på har en koppling till människokroppen på något sätt. Det kan vara förekomster av olika ämnen i till exempel blod eller urin som visar på olika sjukdomar eller föroreningar. Det är viktigt att se sammanhanget och inte bara mäta, där tycker jag att utbildningen är bra. På praktiken får man träna metoderna och öva på handlaget.

Roligast med utbildningen
– Roligast har varit att lära sig om människokroppen och genom att kolla ämnen få liksom en karta av den, och kunna se vad som är fel. Då fattar man att vi biomedicinska analytiker är en viktig länk i sjukvården.

Är det något du skulle vilja ändra på med utbildningen?
– För min del har jag svårt att bara sitta och lyssna länge på föreläsningar. Det gör mig rastlös och jag sitter hellre hemma och pluggar själv då. Jag hade gärna haft fler seminarier där man får delta mer istället.

Råd till den som ska börja plugga
– Var lite aktiv och fundera över hur just DU ska plugga. Mig passar det att vara väldigt strukturerad, jag läser och skriver samtidigt anteckningar. Det är bra, det blir nästan som att lära någon annan vad jag lärt mig.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Annan termin:

Programkod:
VGBLV version 2
Engelsk benämning:
Bachelor Programme in Biomedical Laboratory Science
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
19 januari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c.

Upplägg

Utbildningen omfattar totalt 180 högskolepoäng och är organiserad i en gemensam del omfattande 120 högskolepoäng som ger grundläggande kunskaper för yrkesverksamhet vid framförallt biomedicinska laboratorier. De avslutande 60 högskolepoängen är fördjupningsstudier och inleds med en av två valbara metodologiskt inriktade kurser. Därefter följer verksamhetsförlagd utbildning som ansluter till den inledande fördjupningskursen. Sista terminen avslutas med ett examensarbete på 15 hp inom den fördjupning som studenten valt. Fördjupningskurserna har ett begränsat antal platser. Ansökan och antagning till dessa sker under utbildningens fjärde termin. Urval grundas på prestationer under den tidigare delen av utbildningen. Vilka kurser som anordnas bestäms med hänsyn till efterfrågan och tillgängliga resurser. Undervisningen är huvudsakligen förlagd till Malmö. Vissa kurser och kursmoment, särskild vad gäller verksamhetsförlagd utbildning, är förlagda till andra orter inom Region Skåne.

Tillträde till efterföljande studieår
Kurserna ska genomgås i den ordning de anges i kursöversikten. För tillträde till andra studieåret krävs godkända kurser och delkurser omfattande minst 45 högskolepoäng under termin 1 och 2 eller motsvarande kunskaper. För tillträde till tredje läsåret krävs godkända resultat i kurserna under termin 1-4 inom programmet eller motsvarande kunskaper.

Tillgodoräknande av kurs
Tillgodoräknande prövas i enlighet med högskoleförordningen 6 kap 6-8 §§. Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från 070701.

Examination
Examination sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat Student som blivit underkänd i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden när utbildningsplats, lärare och handledare finns att tillgå. Om studenten själv avbryter sin VFU betraktas detta som en underkänd placering. Om studenten visat sådan oskicklighet under VFU att patienter eller vårdtagare riskerar att skadas, kan examinator i samråd med handledare och prefekt/programansvarig besluta att underkänna och avlägsna studenten från VFU placeringen i förtid.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd, eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifter i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101Undantag Verksamhetsförlagd utbildning där uttrycken Underkänd och Godkänd används.

Examensbevis
Examensbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap. 9-11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2017:
Höst 2017 - Termin 1
Vår 2018 - Termin 2
Höst 2018 - Termin 3
Vår 2019 - Termin 4
Höst 2019 - Termin 5
Vår 2020 - Termin 6

Lärandemål

Mål för utbildning på grundnivå
I kap 8 § Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för biomedicinsk analytikerexamen
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070701.

För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som biomedicinsk analytiker.

Kunskap och förståelse
För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa kunskap om relevanta metoder inom området, och
- visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten
- visa förmåga att självständigt planera och genomföra analyser och undersökningar och i samband med dessa samverka med patienten och närstående,
- visa förmåga att utveckla, använda och kvalitetssäkra biomedicinska laboratorie- och undersökningsmetoder,
- visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån
individers och gruppers behov,
- visa förmåga att informera och undervisa olika grupper,
- visa förmåga att samla, bearbeta och kritiskt tolka analys- och undersökningsresultat, uppmärksamma och hantera avvikelser samt muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera resultaten med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För biomedicinsk analytikerexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Mål för kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder
inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om
aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i
en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar
och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område
som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur
den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla
sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala mål
Biomedicinska analytikerprogrammet anordnas vid fakulteten Hälsa och samhälle, ett av Malmö högskolas områden för utbildning och forskning. Vid Hälsa och samhälle finns en strävan mot att utveckla flervetenskapligt grundad utbildning och forskning som tar sig uttryck i samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Ambitionen är även att utveckla studentens interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området.

Vägledning i yrkesrollen som biomedicinsk analytiker genomförs kontinuerligt i grupp under hela utbildningen. Frågor som studenterna själva upplevt under laboratoriearbetet ställs i fokus och utgör utgångspunkt för diskussionen.

Pedagogisk grundsyn
Utgångspunkten för undervisningen är att fortsatta studier, utvecklingsarbete, forskning och framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar denna förmåga genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsbildning.

Utbildningen syftar till en integration mellan kurser och kunskapsområden samt mellan teoretiska och praktiska/metodiska moment. Studierna syftar till att utgöra en förståelseram för det professionella arbetets villkor, innehåll och framtida utveckling. Utbildningens praktiska och metodologiska moment såväl som studenternas tidigare erfarenheter utgör en viktig grund för de teoretiska studierna.

Internationalisering
Malmö högskola har en ambition att bli mera internationell och detta ska göra avtryck i alla utbildningar. Det finns en välutvecklad struktur för internationellt utbyte under senare delen av utbildningen.

Examen

Biomedicinsk analytikerexamen, Kandidatexamen.
Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för såväl biomedicinsk analytikerexamen som kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap uppfyllda.
Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan. I båda examina anges den engelska översättningen Degree of Bachelor of Science with a Major in Biomedical Laboratory Science. För behörighet att utöva biomedicinska analytikeryrket (Biomedical Scientist) krävs legitimation som efter ansökan utfärdas av Socialstyrelsen.

Kontakt

Mer information om utbildningen

Johanna Backman, studievägledare
Telefon: 040-66 57817
E-post: johanna.backman@mah.se

Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-66 57452
E-post: marie.enberg@mah.se

Tove Sandberg, programansvarig
Telefon: 040-66 57911
E-post: tove.sandberg@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Biomedicinsk vetenskap