Sjuksköterskeprogrammet

Program - grundnivå - 180 hp

Översikt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Kravet på NkB kan uppfyllas genom FyA, KeA, BiA.

Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 16/A14

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Beskrivning

Vill du hjälpa andra och arbeta med vård eller förebyggande hälsoarbete? Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig att medverka i och utveckla dagens och morgondagens hälso- och sjukvård i ett mångkulturellt samhälle.
Som sjuksköterska har du det övergripande ansvaret för omvårdnadsarbetet och bedömer, genomför och utvärderar patientens vård i samarbete med vårdteamet. I arbetsuppgifterna ingår bl a att utföra medicinska ordinationer, behandlingar och undersökningar, handledning av personal och studenter, planerings- och ledningsuppgifter, forskning och utvecklingsarbete samt hälsofrämjande arbete. Hälso- och sjukvårdsarbetet är ett lagarbete vilket innebär samverkan och arbete i team med många andra yrkesgrupper. Som legitimerad sjuksköterska har du en internationellt gångbar utbildning för arbete inom t ex medicinsk eller kirurgisk vård och vård av äldre. I Sverige arbetar sjuksköterskan inom landsting, kommun, statlig och privat hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Innehåll

Bäst i landet
Malmö högskolas sjuksköterskeexamen håller som enda lärosäte i landet mycket hög kvalitet. Det visar en utvärdering från Universitetskanslerämbetet, UKÄ, som granskat Sveriges 24 sjuksköterskeutbildningar.

Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö högskola 


Sjuksköterskans ansvar och arbetsuppgifter

En sjuksköterska har det övergripande ansvaret för omvårdnadsarbetet och bedömer, genomför och utvärderar patientens vård i samarbete med vårdteamet.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att utföra medicinska ordinationer, behandlingar och undersökningar, handledning av personal och studenter, planerings- och ledningsuppgifter, forskning och utvecklingsarbete samt hälsofrämjande arbete. Hälso- och sjukvårdsarbetet är ett lagarbete vilket innebär samverkan och arbete i team med många andra yrkesgrupper.

Kontakt med verkligheten

Under alla teoretiska kurser inom omvårdnad och medicinsk vetenskap har du tillgång till en vårdavdelning och en handledande sjuksköterska, där du utför vissa studieuppgifter för att integrera teori och praktik. Du har också under hela din utbildning regelbundna sammankomster i grupp med handledare för att diskutera, reflektera över och bearbeta situationer du möter under utbildningen.

Under utbildningens tredje år  ingår två veckors utbildning tillsammans med läkarstudenter, sjukgymnaststudenter och arbetsterapistudenter på en klinisk utbildningsavdelning.

Plugga och gör praktik på olika orter

För person som antagits till Malmö sker verksamhetsförlagd utbildning i Malmö och/eller Trelleborg med omnejd. För person som antagits till Trelleborg och Ystad genomförs all verksamhetsförlagd utbildning på respektive ort. All teoretisk utbildning äger rum i Malmö.

Behörighet i naturkunskap

Behörigheten i naturkunskap kan också uppfyllas genom andra kurser.
Läs mer på antagning.se

Arbetsliv

Du får en bred kompetens som ger möjlighet till arbete inom såväl offentlig som privat sektor. Du kan välja att arbeta med förebyggande hälsoarbete på samhälls- grupp- eller individnivå eller med omvårdnadsarbete inom olika former av sjukvårdande verksamheter. Utbildningens EU-anpassning innebär att du även kan arbeta utomlands.

För arbete som sjuksköterska inom vissa verksamheter krävs specialisering. Du kan därför efter ytterligare studier specialisera dig inom ett flertal områden t ex intensivvård, sjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, distriktsvård, psykiatrisk vård. Du kan också fördjupa dina kunskaper på magister- och forskarutbildningsnivå.

Som legitimerad sjuksköterska har du en internationellt gångbar utbildning för arbete inom t ex medicinsk eller kirurgisk vård och vård av äldre.

I Sverige arbetar sjuksköterskan inom landsting, kommun, statlig och privat hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Intervjuer

”Det bästa med mitt jobb är att man gör skillnad”edu_andreas_glantz_200x250

Efter att ha arbetat flera år inom IT och ekonomi valde Andreas att satsa på en helt ny karriär. Valet föll på sjuksköterskeyrket. Idag jobbar han som psykiatrisjuksköterska på en öppenvårdsmottagning i Lund.

– Jag jobbade i flera år med produktionsstyrning inom IT och ekonomi och någonstans efter trettio tyckte jag att mitt arbete började kännas meningslöst. Jag har alltid haft i bakhuvudet att det vore intressant att jobba inom vården.

Sagt och gjort! Andreas sökte och kom in på sjuksköterskeprogrammet, tog tjänstledigt och flyttade från Växjö till Malmö för att börja studera igen.

– Till en början var det lite traumatiskt att börja studera igen efter många års uppehåll men jag har alltid tyckt att det är roligt att lära mig nya saker och snart kom jag in i det.

Stark koppling till arbetslivet tidigt i utbildningen

Redan första terminen på programmet får studenter kommat ut på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och gå bredvid färdigutbildade sjuksköterskor.

– Jag hade en positiv upplevelse på mina placeringar och tycker det här är ett bra sätt att se vad yrket innebär.

Och det var på fjärde terminen när Andreas var på rättspsykiatrin som han fick upp ögonen för ämnet.

– Det var mer spännande än jag hade föreställt mig. Eftersom jag har en IT bakgrund hade jag tidigare haft tankarna på att specialisera mig inom narkos eller någon annan teknikfokuserad specialisering". Men jag upptäckte psykiatrin och valde att ganska snabbt efter examen fortsätta med specialistsjuksköterskeutbildningen inom psykiatrin som är på ett år.

Att arbeta inom psykiatrin skiljer sig något från den somatiska vården där patientens mående delvis kan mätas med prover. Andreas har provat att jobba både inom sluten vården och nu senast på en öppenvårdsmottagning.

– Inom öppenvården får vi mer tid till att prata med våra patienter och våra patienter har ett brett spektra av diagnoser allt från psykossjukdomar, missbruksproblem till de som har bipolärsjukdom eller lider av depressioner.

– Inom psykiatrin kan vi inte alltid bota men vi kan ofta hjälpa våra patienter att må lite bättre. Här får vi använda oss själva och vara lite av en detektiv för att kunna bedöma patientens tillstånd.

"Som sjuksköterska får jag både en yrkesexamen och en bra grund för att gå vidare"

cecilia_litenDet var en hel del som förvånade Cecilia  med sjuksköterskeutbildningen. Viktigast var att hon överraskade sig själv med att trivas toppenbra, både på högskolan och med programmet. 

– Jag ångrar inte en sekund beslutet att börja plugga här istället för att ta ett vikariat jag blev erbjuden. Det var nog ett livsavgörande val.

– Sjuksköterska är en mycket mer fristående profession än jag trodde. Man har en egen roll i teamet där man jobbar tillsammans med läkare och andra. Att det pågår så pass mycket forskning inom omvårdnad var också oväntat och väldigt kul att upptäcka.

Du måste satsa
För att trivas med utbildningen måste man satsa tid och energi, menar Cecilia. Hon har lagt mycket tid på att plugga. Särskilt i början var det ovant att läsa så mycket teori, men det mesta gick bra och en omtenta emellanåt gör ju snarare att det fastnar lite extra.

– Det är bra, för all kunskap du får här måste du ha med dig hela livet. Det är inget du pluggar in bara för en tenta och sen kan stoppa undan någonstans.

Utbildningen innebär också att många nödvändiga funderingar sätter igång. Diskussionerna kretsar ofta kring frågor om etik och andra värderingar. Det passar Cecilia bra, hon gillar att reflektera och ta aktiv ställning.

– Mitt främsta motiv för att bli sjuksköterska är att jag vill jobba med något där jag kan göra skillnad. Det är speciellt att vara en del av en annan människas liv i viktiga situationer – ibland livsavgörande. Jag har tänkt mycket på betydelsen av bemötandet. Att ha jobbat inom serviceyrken tidigare, som jag, kan vara en fördel. Fast här blir mötet med människor viktigt på riktigt.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2017

Annan termin:

Programkod:
VGSJU version 13
Engelsk benämning:
Bachelor Programme in Nursing
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
29 augusti 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
08 augusti 2017
Ersätter utbildningsplan fastställd:
08 mars 2011

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Kravet på NkB kan uppfyllas genom FyA, KeA, BiA.

Upplägg

Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö Högskola leder fram till en yrkesexamen innefattande sjuksköterskeexamen samt en kandidatexamen, inom huvudområdet omvårdnad. Programmet genomförs på hel fart. Utbildningen omfattar totalt 180 högskolepoäng och indelas i 6 terminer med sammanlagt 9 kurser. OM141B i termin 4 och OM161B i termin 6 ges även på engelska för utländska studenter och utgör ett valbart alternativ för svenska studenter. Utbildningens teoretiska avsnitt är förlagda till campus på Malmö högskola. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till olika kliniska verksamheter och studenten följer då de tider som förekommer där, vilket kan innebära kvällar, helger samt eventuell nattjänstgöring. Verksamhetsförlagd utbildning genomförs företrädesvis vid den antagningsort med omnejd som anges i antagningsbeskedet. Byte av antagningsort beviljas endast undantagsvis efter särskild ansökan.

Tillträde till efterföljande kurs
Kurserna ska genomgås i den ordning de anges i kursöversikten.
För tillträde till termin 3 ska kurserna OM111B och OM112B vara godkända. För tillträde till termin 4 ska kurserna OM111B, OM112B samt OM121B vara godkända. För tillträde till termin 5 skall kurserna OM111B, OM112B, OM121B samt OM131B vara godkända. För tillträde till termin 6 krävs att terminerna 1-4 är godkända, och att moment 1 i OM152B är godkänt samt att moment projektplansseminarium i kurs OM153B är godkänt.

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 6-8 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Examination
Examination sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider. Student som blivit underkänd i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en (1) ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden när utbildningsplats, lärare och handledare finns att tillgå. I de fall studenten på eget initiativ och utan medgivande av examinatorn avbryter praktiken leder avbrottet till att kursen underkänns och att studenten erbjuds att gå om kursen vid nästa kurstillfälle om inte det maximala antalet examinationstillfällen redan uppnåtts.
Om studenten visat sådan grov oskicklighet under praktiken att klienter, patienter eller brukare riskerar att skadas, kan examinator efter samråd med handledare och prefekt besluta att underkänna studenten i förtid. I de fall detta inträffar kan studenten erbjudas en ny praktik endast under förutsättning att det maximala antalet examinationstillfällen inte redan uppnåtts och att studenten genomgått en prövning av för praktikens genomförande nödvändiga kunskaper och färdigheter.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifterna i 6 kap 18-19 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Examensbevis
Examens- och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap. 9 -11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Mål för utbildning på grundnivå
I kap 8 § Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101.
Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för kandidatexamen
Högskoleförordningen 1993:100 uppdaterad t.o.m. 2010:1064 Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet, för utbildningen inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Övrigt
För kandidatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade kraven gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Mål för sjuksköterskeexamen
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101. För sjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska.

Kunskap och förståelse
För sjuksköterskeexamen skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet,
- visa kunskap om förhållanden och miljöaspekter i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa, och
- visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För sjuksköterskeexamen skall studenten
- visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling
- visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,
- visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete, - visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,
- visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
- visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För sjuksköterskeexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För sjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Lokal profil
Huvudområdet omvårdnad vid Malmö högskola, Fakulteten hälsa och samhälle, har en flervetenskaplig ansats både i ett individ- och samhällsperspektiv vilket innebär att individens interaktion med det omgivande samhället lyfts fram för att möjliggöra delaktighet i de beslut som rör individens vård- omsorgs- och hälsobehov. Ett grundläggande antagande inom huvudområdet är att tillämpningen av omvårdnad sker på personnivå. Människan är unik och ska bemötas individuellt efter sina förutsättningar.

Målet är att ge förutsättningar för studenterna att inhämta kunskaper i omvårdnad, medicinsk vetenskap, samt inom vårdens sex kärnkompetenser: personcentrerad vård, evidensbaserad vård, säker vård, samverkan i team, förbättringskunskap och informatik. Omvårdnad innefattar teorier och metoder för studier av problem, processer, faktorer och åtgärder relaterade till fysisk och psykisk ohälsa. Inom omvårdnad ställs patientens och den närståendes/familjens uppfattningar, upplevelser och reaktioner av vård och behandling i fokus. Området omfattar även vårdarbetets organisation, processer och resultat samt kunskapsbehov och kunskapsanvändning inom verksamheter för hälso- och sjukvård.

Målet är även att studenterna ska utveckla sin kompetens att samverka i team, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med patienter och närstående samt med andra professioner. Ytterligare ett mål är att studenterna ska utveckla kunskaper i handledning och vårdpedagogik för att kunna genomföra yrkesmässig handledning. Utbildningen bedrivs i en mångkulturell kontext. Målet är också att studenterna skall kunna utföra sina kommande arbetsuppgifter med respekt för människors integritet, autonomi och kulturella identitet samt deras behov av sammanhang.

Pedagogisk grundsyn
I utbildningen integreras teoretiska och kliniska studier på ett sätt som ställer krav på eget ansvar och lägger grunden till en reflekterande förmåga och aktivt kunskapssökande samt stärker studenten i det livslånga lärandet relaterat till akademisk kompetens och fortsatt yrkesverksamhet. De pedagogiska formerna möjliggör ett aktivt och kreativt deltagande så att studentens personliga mognad och professionella utveckling stimuleras. I dialog skapar lärare och studenter en lärandemiljö som främjar ett aktivt kunskapssökande förankrad i forskning och evidens. I samtliga kurser utför studenterna tillsammans med kursansvarig och examinator systematisk utvärdering och bedriver gemensam kvalitetsutveckling av utbildningens innehåll. Samarbete och samordning sker med verksamhetsfältet. Under hela utbildningen ingår obligatorisk grupphandledning i omvårdnad och i termin 6 tillämpas handledningskunskaper i verksamhetsförlagd utbildning för att studenten ska ges möjlighet att utveckla självkännedom och professionellt förhållningssätt. Utbildningen genomsyras av att undervisningen stärker studenten i det livslånga lärandet i relation till den kommande yrkesverksamheten. Detta innebär att undervisningen stöttar studentens förmåga till självständig kunskapsutveckling, kritiskt tänkande, reflektion och problemlösningsförmåga.

Internationalisering
I sjuksköterskeprogrammet betraktas internationalisering som en av de centrala delarna för att främja ett globalt yrkesperspektiv för studenter och lärare samt för att stärka kulturkompetensen inom omvårdnad. I sjuksköterskeprogrammet finns möjligheter både att förlägga studier utomlands och till internationalisering på hemmaplan.

Examen

Kandidatexamen, Sjuksköterskeexamen.
Kandidatexamen, Sjuksköterskeexamen.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för såväl sjuksköterskeexamen som kandidatexamen i omvårdnad uppfyllda. Malmö högskola utfärdar examensbevis efter ansökan.

För båda examina anges den engelska översättningen Bachelor of Science in Nursing. För behörighet att utöva sjuksköterskeyrket krävs legitimation som efter ansökan utfärdas av Socialstyrelsen. Utbildningen följer EU-direktiven för ömsesidigt erkännande av kompetensbevis inom anslutna medlemsstater (EES-avtalet Ds 1992:34).

Kontakt

Mer information om utbildningen

Johanna Backman, studievägledare
Telefon: 040-66 57817
E-post: johanna.backman@mah.se

Viktoria Supranovich, studieadministratör
Telefon: 040-66 57820
E-post: viktoria.supranovich@mah.se

Malin Axelsson, programansvarig
Termin 2,4 och 6
Telefon: 040-66 57960
E-post: malin.axelsson@mah.se

Peter Hellman, programansvarig
Termin 1,3 och 5
Telefon: 040-66 57405
E-post: peter.hellman@mah.se


Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Vårdvetenskap