Psykisk ohälsa

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete eller sitt vardagsliv kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Kursen syftar till att kursdeltagaren skaffar kunskaper om bemötandet och förhållningssättets betydelse vid psykisk ohälsa och kunskaper om de vanligaste psykiska ohälsotillstånden inklusive orsak och behandling. Vidare fokuseras på psykisk ohälsa relaterat till etnicitet, kultur, mångfald och genusperspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2012, höst 2011

Kurskod:
HS135A version 1,3
Engelsk benämning:
Psychiatric Disorder, 8 ECTS
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
24 januari 2007
Fastställandedatum:
13 maj 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2011
Ersätter kursplan fastställd:
17 juni 2009

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att kursdeltagaren utvecklar kunskaper om bemötandets betydelse vid psykisk ohälsa samt kunskaper om de vanligaste psykiska ohälsotillstånden, inklusive orsak och behandling.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren kunna
- översiktligt redogöra för vanliga psykiatriska ohälsotillstånd och dess symtom och behandling, bemötande och förhållningssätt,
- förstå olika uttryck och beteenden relaterat till psykisk ohälsa, och
- redogöra för hur personer med psykisk ohälsa kan hantera sitt dagliga liv.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker genom en enskild skriftlig uppgift.

Rätt till omtentamen
Kursdeltagare som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Kursdeltagaren har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har kursdeltagaren, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

Begreppet psykisk hälsa, innefattande friskfaktorer diskuteras liksom skyddande faktorer och stressorer. Synen på och attityder till psykisk ohälsa i ett mångkulturellt samhälle och utifrån ett genusperspektiv diskuteras. Vidare behandlas kris, ångest och suicidtillstånd, affektiva sjukdomar och psykoser. De nämnda grupperna av sjukdomar belyses utifrån förekomst, symton, typ av funktionshinder, behandling, bemötande och förhållningssätt. Aktuell lagstiftning belyses.

Arbetsformer

I kursen tillämpas en problemorienterade pedagogik där aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande samt problemlösning är centrala. Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier, föreläsningar, filmseminarium och patientmöten.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Allgulander, C (2008) Klinisk psykiatri. Lund: Studentlitteratur. 286 s.

Brut, D. & Hansson, L (2005). Att leva med psykiska funktionshinder. Lund. Studentlitteratur, 320 s.

Skärsäter, I. (2010). Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundläggande nivå. Lund. Studentlitteratur, 300 s.

Socialstyrelsen (2009) Folkhälsorapport 2009, Psykisk ohälsa. Stockholm: Socialstyrelsen. 22 s.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursvärdering

En kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till de studerande på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen