Djurs medverkan i vård och socialt arbete

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mah.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Interaktionen människa-djur är viktig för människors fysiska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling och hälsa. Kursen ger grundläggande kunskaper om djurs medverkan genom studier av teorier, forskning och existerande verksamheter. Såväl positiva som negativa effekter studeras och problematiseras.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2013

Kurskod:
HS140B version 1,3
Engelsk benämning:
Animal Assistance in Care and Social Work
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Socialt arbete
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
01 november 2007
Fastställandedatum:
18 december 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
21 januari 2013
Ersätter kursplan fastställd:
18 november 2011

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att studenten skall utveckla grundläggande kunskaper om och problematisera medverkan av djur inom socialt arbete, vård eller pedagogiska verksamheter.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för teorier om djur som resurser i vård och socialt arbete,
- redogöra för och kritiskt granska svenska och internationella vetenskapliga studier om hur kontakt med djur, inom Animal Assisted Therapy (AAT) och Animal Assisted Activity (AAA), påverkar människors sociala, emotionella, kognitiva och fysiska hälsa,
- redogöra för och kritiskt granska praxiserfarenheter om djur som resurser i förändringsarbete inom vård och behandling, och
- reflektera kring djurs medverkan i vård och behandling ur klass, kön och etniskt perspektiv.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt deltagande vid examinerande seminarietillfällen. Komplettering vid frånvaro kan ske efter överenskommelse med examinator.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphör eller genomgår större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen är en grundläggande litteraturkurs. I denna presenteras teorier och forskningsrapporter som belyser effekter av djurs medverkan i vård och behandling. Studenterna kommer också att möta och studera erfarenheter från verksamheter inom institutions- och öppenvårdsverksamheter.

I kursen studeras och granskas djurs påverkan på människors sociala, psykiska och medicinska hälsa genom målmedvetet användande av djur, Animal Assisted Therapy (AAT). Med detta avses att djur används som hjälpmedel i en målmedveten intervention i syfte att utveckla och stärka sociala, emotionella, fysiska och kognitiva förmågor. Djur används också i egenvård eller på institution som hjälpmedel för att aktivera individen, vilket benämns som Animal Assisted Activity (AAA). Forskningsresultat såväl som praxiserfarenheter inom exempelvis psykiatri, dagverksamheter, institutionsvård m.fl. verksamheter, studeras och granskas kritiskt. I kursen åskådliggörs interaktionen djur-människa t.ex. genom film och demonstration.

Kursen inleds med en presentation av en verksamhet där djur medverkar som en resurs i förändringsarbetet. Under terminen kommer denna verksamhet att närmare belysas och problematiseras med hjälp av kurslitteratur och forskningsrapporter. I kursen presenteras teorier om hur kontakt med djur påverkar människors psykiska, sociala, emotionella och fysiska hälsa. Internationella och nationella forskningsstudier om hälsoeffekter studeras. Såväl positiva effekter som negativa risker eller konsekvenser studeras och problematiseras, t.ex. behandlas positiva hälsoeffekter genom påverkan på hormonet och signalsubstansen oxytocin samt icke-önskvärda effekter som allergier eller andra skaderisker. Kunskaper om att läsa och förstå forskningsresultat konkretiseras genom granskning av forkningssstudiernas frågeställningar, undersökningsmetoder och resultat.

Interaktiva teorier samt teorier om hälsa studeras i förhållande till djurs medverkan och djurkontakt. Begrepp som särskilt studeras under kursen är hälsa, relation, interaktion, kommunikation, tillit, motivation, livskvalitet och stress. Vid granskning av forskningsstudier presenteras och problematiseras även begreppet evidens.

Arbetsformer

Kursen bygger på självständigt arbete. Inläsning av litteraturen understöds av föreläsningar, gruppdiskussioner, presentation av verksamheter och återkommande litteraturseminarier.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Beck-Friis, B., Strang P. & Beck-Friis A. (2007) Hundens betydelse i vården – erfarenheter och praktiska råd. Stockholm: Gothia Förlag. 111 s.

Cederberg, M. (2011) Introduktion till forskningsmetodik . Tillhandahålles på kurssidan av författaren.
40s.

Cederberg, M. (2011) Konkretisering av kursens Djurs medverkan i vård och socialt arbetes innehåll – appendix till Studiehandledningen. Tillhandahålles på kurssidan av författaren. 30s

Forsling, S. (2001) The girl and the horse. Images from a reform school. South Africa: BookArt Productions-Gauteng. Beställs på nätet gm www.google.se och författarnamn. 132 s.

Hultman, S-G. (2005) Natur i vården. Grön terapi och rehabilitering – en naturlig del av framtidens hälso- och sjukvård? Förstudie för Landstinget i Upplands län. www.halsansnatur.se 44 s.

Jenner, H. (2004) Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. Forskning i fokus, nr 19. Kan laddas ner från www.skolverket.se 123 s.

Moberg Uvnäs, K. (2009) Närhetens hormon – oxytocinets roll i relationer. Stockholm: Natur och Kultur 208s.

Norling, I. (2002) Djur i vården. Om hur sällskapsdjur kan påverka äldres hälsa och livskvalitet, egenvård och oberoende, avlasta och förbättra vård och omsorg, sänka vårdkostnader och förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö. Sektionen för vårdforskning vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Forskningssammanställning. Kan laddas ner från nätet www.umea.se 67 s.

Tillkommer: Vetenskapliga artiklar samt filmade verksamheter tíllkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Socialt arbete Grundutbildning grundnivå.

Mer information om utbildningen

Margareta Cederberg, kursansvarig
Telefon: 040-6657481