Idrott och lärande: Att bli lärare i idrott och hälsa

Sammanfattning

Idrott och lärande behandlar idrott ur perspektiv som upplevelse, hälsa och prestation utifrån såväl individ- som samhällsfokus, förenat med frågor om lärande och lärandets villkor.

Behörighetskrav

EnB, ShA, IdB, MaB, NkB alt BiA + FyA + KeA. Se även utbildningsplan.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
IL201C version 1,4
Engelsk benämning:
Sport Science and Education: Becoming a Teacher in Physical Education
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
21 augusti 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
24 augusti 2016

Förkunskapskrav

EnB, ShA, IdB, MaB, NkB alt BiA + FyA + KeA. Se även utbildningsplan.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla grundläggande förståelse för idrottens mångfald av praktiker, former och logiker ur ett samhälls- och förändringsperspektiv. Kursen syftar även till att studenterna ska tillägna sig kunskaper om lärarprofessionens centrala kompetenser, liksom om didaktikens centrala frågor, med fokus på skolämnet idrott och hälsa. Vidare syftar kursen till att introducera idrottslärans former med särskilt fokus på friluftsliv, simning samt att orientera sig i omgivningen.

Innehåll

Delkurs 1: Idrott i förändring, 7,5hp
Sport in Transition, 7,5hp

I kursen behandlas idrott och hälsa i relation till sociala indelningsgrunder såsom genus, socioekonomi, etnicitet och generation. Vidare diskuteras relationen mellan idrott och hälsa och övergripande samhälleliga förändringsprocesser såsom civilisering, rationalisering, professionalisering och globalisering.


Delkurs 2: Idrott och hälsoämnets didaktik, 7,5hp
Sports and the Pedagogy of Health 7,5hp

I delkursen studeras skolämnet Idrott och hälsa ur ett didaktiskt perspektiv, och läraruppdragets olika aspekter med fokus på skolämnet Idrott och hälsa diskuteras. Problemområden och frågeställningar som rör undervisning och undervisningens mål, innehåll och metod identifieras, diskuteras, analyseras och görs till föremål för reflektion med utgångspunkt i studenternas skilda erfarenheter, skolans uppdrag, verksamhetsförlagd utbildning och forskning. Introduktion sker i det breda hälsobegreppet. Studenterna organiserar och genomför lärandesituationer med fokus på friluftsliv i närområdet samt simning och orientering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Delkurs 1: Idrott i förändring, 7,5hp
Sport in Transition, 7,5hp

  • redogöra för historiska förändringsprocesser inom idrott och hälsa
  • redogöra för och analysera idrott och hälsa ur ett samhällsperspektiv
  • redogöra för och diskutera idrott och hälsa ur olika samhällsvetenskapliga perspektiv och kategoriseringar samt relatera dessa till idrottens olika praktiker

Delkurs 2: Idrott och hälsoämnets didaktik, 7,5hp
Sports and the Pedagogy of Health 7,5hp
  • kunna identifiera och redogöra för villkor för egna skol- och idrottserfarenheter samt diskutera dessa i relation till lärarprofessionen
  • kunna diskutera olika aspekter av läraruppdraget med särskilt fokus på ämnet idrott och hälsa, med utgångspunkt i ett vetenskapligt förhållningssätt
  • kunna analysera, diskutera och exemplifiera didaktikens centrala frågor i ämnet idrott och hälsa, med utgångspunkt i aktuella styrdokument
  • självständigt kunna organisera, utföra, leda och analysera idrottslära i friluftsliv, simning och att orientera med karta

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, praktisk tillämpning, seminarier, teamaktiviteter, praktiska moment och föreläsningar. Enstaka tillfällen och dagar genomförs på andra platser och i andra miljöer. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag. I kursen genomförs en veckas verksamhetsförlagd utbildning.

Bedömningsformer

Delkurs 1
Idrott i förändring 7,5hp
Sport in transition 7,5hp
Kursen examineras genom två prov

Prov 1: Skriftlig individuell salstentamen, 3 hp (Individual Written Exam, 3 credits), (lärandemål 1).
Prov 2: Skriftlig individuell hemtentamen, 4,5 hp (Individual Written Report, 4,5 credits), (lärandemål 2–3).


För betyget Väl godkänd på delkursen krävs betyget Väl godkänd på såväl prov 1 som prov 2.

Delkurs 2
Idrott och hälsoämnest didaktik 7,5hp
Sport and the Pedagogy of Health 7,5hp
Prov 1: Skriftlig individuell hemtentamen, 3 hp (Individual Written Exam, 3 credits), (lärandemål 1-2).
Prov 2: Skriftlig individuell hemtentamen och laboration (Individual Written Exam and Laboration, 4,5 credits), (lärandemål 3–4).

För betyget Väl godkänd på delkursen krävs betyget Väl godkänd på såväl prov 1 som prov 2.


Betygskriterier och obligatoriska moment delges av kursledaren vid kursstart.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på båda delkurserna.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1: Idrott i förändring, 7,5hp
Sport in Transition, 7,5hp

Engström, Lars-Magnus (2010). Smak för motion: fysisk aktivitet som livsstil och social markör. Stockholm: Stockholms universitets förlag (valda delar, ca 100 s.)

Guttmann, Allen (2004). From Ritual to Record. The Nature of Modern Sports. New York: Columbia University Press. S. 1–88 och 163–172
Hedenborg, Susanna (red.) (2016). Idrottsvetenskap. En introduktion. Lund: Studentlitteratur (urval ca 100 sid.)
Houlihan, Barrie & Malcolm, Dominic (2016). Sport and Society. London : SAGE. S. 57–76 och 463–573
Larsson, Håkan (2016) Idrott och hälsa: i går, i dag, i morgon. Stockholm: Liber (s.50-73)

Norberg, Johan (2016) Statens stöd till idrotten, uppföljning 2016 . Centrum för idrottsforskning. http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2017/06/Statens-stod-till-idrotten-uppfoljning-2016.pdf 122 s.

Därtill kommer artiklar, rapporter, enskilda avsnitt i böcker, samt valbar litteratur omfattande ca 500 s.


Delkurs 2: Idrott och hälsoämnets didaktik 7,5hp
Sports and the Pedagogy of Health 7,5hp

Amade-Escot, Chantal (2006). Student learning within the didactique tradition. I Kirk, David; Macdonald, Doune & O´Sullivan, Mary (red.), The Handbook of Physical education. London: Sage Publication. Elektronisk resurs (s. 347-365) (18 s.)

Annerstedt, Claes (2007). Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa. Göteborg: Multicare Förlag AB (valda delar, ca 100 s)

Brugge, Britta; Glantz, Matz & Sandell, Klas (2007). Friluftslivets pedagogik – för kunskap, känsla och livskvalitet. Stockholm: Liber AB (275 s.)

Ekberg, Jan-Eric (2009). Mellan fysisk bildning och aktivering - En studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9. [Elektronisk resurs]. Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2043/8166 (valda delar, ca 75 s.)

Junevik, Peter & Yttergren, Lotta (2007). Orienteringsteknik - Att lära ut från grön till gul nivå. Farsta: SISU Idrottsböcker (45 s.)

Larsson, Håkan (2016) Idrott och hälsa: i går, i dag, i morgon. Stockholm: Liber (s.9-49, 74-108, 164-187)
Larsson, Håkan och Meckbach, Jane (2007). Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm: Liber (valda delar, ca 50 s.)

Londos, Mikael (2010). Spelet på fältet: relationen mellan ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan och idrott på fritid. Elektronisk resurs (valda delar, ca 10 s.)

Sandell, Klas & Boman, Mattias (2013). Friluftslivets nya aktiviteter: mera sport och mindre natur?. Friluftsliv i förändring : resultat från ett forskningsprogram : slutrapport. s. 211-227 Tillgänglig på Internet: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6547-8f.pdf
Sjödin, Carola. (2008). Simlärarboken. (1. uppl.) Stockholm: SISU idrottsböcker (valda delar ca 70 s.)

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
Skolverket (2011). Ämnesplaner och kurser för gymnasieskolan 2011. Tillgänglig på Internet:http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm;jsessionid=9E754D585922921DA448EB91F514B7B9?subjectCode=IDR
Sandell, Klas & Boman, Mattias (2013). Friluftslivets nya aktiviteter: mera sport och mindre natur?. Friluftsliv i förändring : resultat från ett forskningsprogram : slutrapport. s. 211-227 Tillgänglig på Internet: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6547-8f.pdf

Wehlin, Anita (2007). Orientera i skolan. SISU idrottsböcker (84 s.)

Artiklar samt kompendier tillkommer

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Peter Persson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658276
Monica Roth Mirenhart, studieadministratör
Telefon: 040-6658394