Omvärldsanalys I

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Det senmoderna samhället beskrivs ibland med begreppet ”Risk Society”. Begreppet pekar mot de svårigheter vi har att navigera i en föränderlig och alltmer riskfylld omvärld. Allt fler organisationer och företag använder sig därför av omvärldsanalyser i sin verksamhet. Omvärldsanalysens huvuduppgift är att tolka skeenden, förebygga överraskningar och skapa handlingsberedskap inför framtiden. Kursens syfte är att ge studenterna teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i att arbeta med omvärldsanalys.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2009

Kurskod:
IM109S version 3
Engelsk benämning:
Intelligence Analysis I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Arbetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
02 mars 2007
Fastställandedatum:
02 december 2008
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2009
Ersätter kursplan fastställd:
08 april 2008

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kursens syfte är att ge studenterna såväl teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter i att arbeta med omvärldsanalys.

Kunskaper och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten:

- visa kunskap om och förståelse för centrala omvärldsanalytiska kunskapsfält;
- visa kunskap om och förståelse för centrala omvärldsanalytiska teorier;
- visa kunskap om och förståelse för centrala omvärldsanalytiska metoder;
- visa kunskap om och förståelse för grundläggande källkritiska principer;
- visa kunskap om och förståelse för grundläggande organisationsteorier;
- visa kunskap om och förståelse för grundläggande samhällsteorier;
- visa kunskap om och förståelse för grundläggande vetenskapsteorier och
- visa kunskap om Malmö högskolas perspektivområden miljö, genus, migration och etnicitet och deras relevans för ämnesområdet omvärldsanalys

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad kurs ska studenten:

- visa färdigheter i att föra självständiga och kritiska resonemang kring teoretiska problem inom omvärldsanalys;
- visa färdigheter i att praktiskt arbeta med omvärldsanalys, det vill säga visa färdigheter i att anskaffa, bearbeta och förmedla information;
- visa färdigheter i att tillämpa Malmö högskolas perspektivområden miljö, genus, migration och etnicitet i omvärldsanalysorienterade problemkomplex

Värderingsförmågor och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:

- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter;
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och visa förmåga att identifiera behov av ny kunskap

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Studenterna ska kunna beskriva, reflektera över och kritiskt granska omvärldsanalysrelaterade problemställningar.Examination sker via seminarier och hemtentamen.

Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället eller genom kompletteringsuppgifter. Omtentamen av seminarier för enskild student ges som skriftlig och muntlig inlämningsuppgift.

Innehåll eller kursinnehåll

Omvärldsanalys är ett expanderande ämnesområde. Allt fler företag och organisationer använder sig av omvärldsanalytiker i sin verksamhet. I en föränderlig omvärld kan den professionelle omvärldsanalytikern utgöra en avgörande konkurrensfördel. Omvärldsanalytikerns uppgift är att tolka skeenden, förebygga överraskningar och skapa handlingsberedskap inför framtiden. Omvärldsanalys är tillämpbart inom en rik variation av organisationer såsom företag, myndigheter och ideella föreningar.

Kursen består av två delkurser om vardera 15 högskolepoäng.

- Delkurs 1. Introduktion till omvärldsanalys (15 hp)
Delkursen ger en introduktion till vad omvärldsanalys är samt en introduktion till hur man teoretiskt och metodiskt arbetar med omvärldsanalys. Grundläggande kunskaper i källkritik, vetenskapsteori, samhällsteori och organisationsteori förmedlas under denna delkurs.

- Delkurs 2. Fördjupning i omvärldsanalys (15 hp)
Delkursen behandlar omvärldsanalys både i ett organisationsperspektiv och i ett individperspektiv. När det gäller organisationsperspektivet behandlas omvärldsanalysens möjliga funktioner inom olika typer av organisationer. Här kommer färdighetstränande övningar att ingå som ett väsentligt delmoment. Kursen anlägger även ett individperspektiv. Ambitionen är att skapa utrymme för reflektioner kring hur studenterna i sina egna liv kan tillämpa omvärldsanalytiska teorier och metoder rörande relativt enkla beslut till mer komplicerade livsbeslut.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Undervisningen varierar mellan bundna och mer självständiga moment men bygger på studentaktivt lärande. De flesta arbetsformerna kräver studentaktivitet vilket innebär att de studerande har ett stort eget ansvar för sitt lärande. Utöver undervisningen krävs egna litteraturstudier.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Introduktion till omvärldsanalys
Agrell, Wilhelm: Konsten att gissa rätt. Underrättelsevetenskapens grunder, Studentlitteratur 2003, 226 s

Falkheimer, Jesper, Medier och kommunikation - en introduktion, Studentlitteratur, Lund 2001 (197s)

Kristensson Uggla, Bengt. Slaget om verkligheten. Filosofi – omvärldsanalys – tolkning, Brutus Östlings bokförlag Symposium 2002 (494 s)

May, Tim, Samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund 2001 (297s)

Svenning, Conny. Metodboken: Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling: klassiska och nya metoder i informationssamhället: källkritik på Internet, Lorenz 2003 (311 s)

Thurén, Torsten. Källkritik, Liber 2005 (208 s)
Fördjupning i omvärldsanalys
Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum: Organisation: att beskriva och förstå organisationer. Liber 2005 (4:de utök. och rev. uppl.), 309 s

Jackson, Norman & Carter, Pippa. Organisationsbeteende i nytt perspektiv, Liber 2002 (346 s)

Raisinghani, Mahesh: Business Intelligence in the Digital Economy: Opportunities, Limitations and Riscs, Idea Group Publishing 2004, 350 s (finns som elektronisk resurs på Malmö högskolas bibliotek att läsa eller ladda ner)

Wahlström, Bengt: Ordning och oreda. Omvärldsanalys för beslutsfattare, Liber 2004, 288 s

Utöver vad som anges i litteraturlistan tillkommer annat material om ca 300 sidor

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga och muntliga kommenterar. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på områdets datornät. Därutöver förekommer möjligheter till skriftlig eller muntlig utvärdering efter enskilda delkurser.

Studentinflytande utövas genom kursråd.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen

Victor Lundberg, Kursansvarig
Telefon: 040-6657386