Introduktion till marxistisk teori

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Kursen ger en introduktion till Karl Marx tänkande, med fokus på hans beskrivning av kapitalismen, hans teori om alienationen och hans materialistiska historieuppfattning. Efter att grunddragen i Marx tänkande presenterats studeras utdrag ur Marx egna texter. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier på webben samt handledda självstudier. Kursen kan med fördel läsas parallellt med andra studier eller arbete.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2011, höst 2010, vår 2010, höst 2009

Kurskod:
IM209S version 1,1
Engelsk benämning:
Introduction to Marxist Theory
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
13 november 2008
Fastställandedatum:
08 juni 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
08 juni 2009
Ersätter kursplan fastställd:
02 februari 2009

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i generell examen på grundnivå.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • ha grundläggande kunskaper om Karl Marx teorier om kapitalismen som ekonomiskt system, hans teori om alienation samt hans teori om samhällsförändringar och
  • kunna redogöra för hur dessa teorier kommer till uttryck i hans skrifter

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras genom en hemtentamen.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar i tur och ordning Marx analys av kapitalismen, hans teori om alienation, hans teori om samhällsförändring (den historiska materialismen) och hans teori om klass.

Arbetsformer

Föreläsningar, interaktiv kommunikation och handledda självstudier.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andersson, Lars, Alienation: En genomgående linje i Karl Marx’ tänkande, Nora 1997, s. 27-36 och 44-156.

Dahlkvist, Mats, Att studera Kapitalet, Lund 1978, s. 467-480 (kopierat material).

Engels, Friedrich, Anti-Dühring, Avsnittet ”II. teoretiskt”
www.marxists.org/svenska/marx/1878/20-d025.htm#h27

Månson, Per. Karl Marx: En introduktion, Göteborg 1997, 128 s.

Singer, Peter, Marx: A very short introduction, Oxford 2000, 108 s.

Texter av Karl Marx://
Marx, Karl
Lön, pris och profit, Göteborg 1982, 72 s.
www.marxists.org/svenska/marx/1865/16-d017.htm

Den tyska ideologin, Kapitel 1.
Karl Marx,
Människans frigörelse: karl Marx ungdomsskrifter i urval och översättning av Sven-Erik Liedman, Göteborg 1995, s. 135-197. Online: www.marxists.org/svenska/marx/1846/03-d036.htm

”Teser om Feuerbach”.
Karl Marx,
Människans frigörelse: karl Marx ungdomsskrifter i urval och översättning av Sven-Erik Liedman, Göteborg 1995, s. 131-133. Online: www.marxists.org/svenska/marx/1845/03-d006.htm

Kommunistiska manifestet, avsnittet ”Borgare och proletärer”
Karl Marx och Friedrich Engels,
Kommunistiska manifestet, Stockholm och Malmö 1998, s. 17-39, eller Karl Marx, Människans frigörelse: Karl Marx ungdomsskrifter i urval och översättning av Sven-Erik Liedman, Göteborg 1995, s. 199-210. Online: www.marxists.org/svenska/marx/1848/04-d037.htm

Louis Bonapartes adertonde Brumaire
Karl Marx,
Louis Bonapartes adertonde Brumaire, Göteborg 1981, 159 s. Online: www.marxists.org/svenska/marx/1852/08-d028.htm

Förordet till
Till kritiken av den politiska ekonomin
Karl Marx,
Till kritiken av den politiska ekonomin, Göteborg 1975, Online: www.marxists.org/svenska/marx/1859/13-d010.htm

Grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin. Inledningen
Karl Marx,
Grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin, övers. Sven-Erik Liedman, Lund 1971, s. 13-42. Online:
www.marxists.org/svenska/marx/1858/42-d019.htm#c1

Kapitalet, band 1 (som referensverk)
Karl Marx,
Kapitalet: Kritik av den politiska ekonomin. Första boken. Kapitalets produktionsprocess//, övers. Ivan Bohman, Lund 1981. Online: www.marxists.org/svenska/marx/1867/23-d100.htm

Härutöver tillkommer diverse artiklar etc. om max 200 s.

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga och muntliga kommenterar.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Magnus Nilsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657229
Malin Mc Glinn, studieadministratör
Telefon: 040-6658691