Mediadesign 3: Speldesign

Sammanfattning

Behörighetskrav

Avklarade kurser om minst 75 högskolepoäng inom programmet Interaktionsdesign, 180 hp.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, vår 2015, vår 2014, vår 2013

Kurskod:
KD325B version 2
Engelsk benämning:
Media Design 3: Game Design
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Interaktionsdesign
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
11 mars 2010
Fastställandedatum:
30 november 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
21 januari 2013
Ersätter kursplan fastställd:
20 maj 2010

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Interaktionsdesign, 180 hp och är en obligatorisk del i Kandidatexamen i Interaktionsdesign.

Förkunskapskrav

Avklarade kurser om minst 75 högskolepoäng inom programmet Interaktionsdesign, 180 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • demonstrera en övergripande förståelse för beståndsdelarna i olika typer av spel och spelgenrer, såväl digitala som analoga.
 • koppla spelmekanismer till spelupplevelser.
 • koordinera olika media som samverkar i en och samma designkoncept.
 • ge exempel på forskningsfrågor inom spelforskning och relatera dessa till det egna designprojektet.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången ska studenten kunna:

 • i grupp genomföra ett designprojekt från koncept, via fysisk och digital prototyp till fungerande transmedialt spel med identifierbara spelkvalitéer.
 • utföra speltester som informerar utvecklingsprocessen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt reflektera kring kulturella konventioner i relation till det egna och andras designobjekt.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Studenten blir examinerad genom:

 • kontinuerlig inlämning av dokumentation av utvecklingsprojektets olika faser.
 • presentation av egen, och feedback till andras, spelanalys vid diskussionsseminarium.
 • en fysisk speldesignuppgift som bedöms av lärare och övriga studenter vid designkritiksession.
 • att spelkonceptet, den fysiska prototypen och den digitala prototypen bedöms av lärare och övriga studenter vid designkritiksession.
 • resultaten från speltesten bedöms av lärare och övriga studenter vid designkritiksession.
 • en gameplay video som visar spelegenskaper av studenternas project
 • den slutgiltiga produkten provspelas och bedöms av lärare och eventuellt även inbjudna experter (spelutvecklare, spelforskare eller övrigt branschfolk).

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen är en introduktion till speldesignens grundläggande principer: koncept för speldesign, skapandet av en spelprototyp och relaterandet av det egna projektet till aktuell spelforskning och dess roll i samhället. Vidare ska studenten även kunna använda de nya kunskaperna inom spelkoncept till andra former av interaktionsdesign.

Arbetsformer

Kursen baseras projektarbete i grupp med föreläsningar, designkritik, spelsessioner, seminarier, designhandledning och teknisk handledning.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Huvudlitteratur:
Fullerton, Tracy, Christopher Swain, and Steven Hoffman. 2008. Game design workshop a playcentric approach to creating innovative games. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier Morgan Kaufmann.

Övrig rekommenderad litteratur:
Salen, Katie and Eric Zimmerman. 2004 Rules of play. Game design fundamentals. Cambridge, Mass: MIT Press.
Salen, Katie and Eric Zimmerman. 2006. The game design reader. Cambridge, Mass: MIT Press.

Dessutom tillkommer läs- och speltips veckovis i relation till de frågor och ämnen som aktualiseras av studenternas projekt med fokus på källor som är tillgängliga avgiftsfritt på nätet. Studenterna uppmanas även att söka och kritiskt granska källor på egen hand.

Kursvärdering

Skriftlig utvärdering sker vid kursens slut.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,