Tredimensionellt hantverk/slöjd

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig estetisk och praktisk kompetens i arbete med tredimensionell gestaltning och slöjd. Detta sker i relation till barns och ungas olika behov och förutsättningar i dagens skola och samhälle.

I kursen ges möjlighet att utveckla såväl kunskaper om barns och ungas konstruktions- och formuttryck som egna färdigheter i att arbeta med hårda och mjuka material och särskild vikt läggs vid slöjdprocessen

Behörighetskrav

Yrkesexamen för undervisningssektorn eller pågående studier till lärarexamen av vilka studier omfattande minst två terminer fullgjorts.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2012, höst 2011, höst 2010, vår 2010, höst 2009, vår 2009

Kurskod:
KS103F version 1,2
Engelsk benämning:
Three Dimensional Art and Craft
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
30 maj 2007
Fastställandedatum:
11 augusti 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2009
Ersätter kursplan fastställd:
25 augusti 2008

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska arbeta estetisk och praktiskt med tredimensionell gestaltning och slöjd för att möta barns och ungas olika behov och förutsättningar i dagens skola och samhälle.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs och sidoämne inom Lärarutbildningen.

Förkunskapskrav

Yrkesexamen för undervisningssektorn eller pågående studier till lärarexamen av vilka studier omfattande minst två terminer fullgjorts.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
• redogöra för barns och ungas konstruktions- och formuttryck
• reflektera över barns och ungdomars behov och över hur man kan stödja deras utveckling i det gestaltande tredimensionella arbetet
• gestalta och konstruera egna arbeten med hjälp av slöjdens verktyg
• beskriva slöjdrummets utformning ur pedagogiskt och didaktiskt hänseende
• redogöra för olika pedagogiska förhållningssätt till barns och ungas skapande
• förklara vad slöjdskapandet kan betyda i socialisationsprocesser och läroprocesser
• redogöra och problematisera slöjdens och hantverkets betydelse i olika tider och samhällen.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Studenten examineras genom en portfolio innehållande processdagbok och tredimensionella, visuella arbeten från skiss till färdigt arbete. Omtentamen görs av de tredimensionella, visuella uppgifterna, samt i en reflekterande text. Litteratur examineras utöver processdagboken även verbalt vid redovisningar och genom portfolio. Examinationer av tredimensionellt arbete sker individuellt och i grupp. Kursens examinationsformer och obligatoriska moment fastställs av examinator i samråd med studentgruppen vid kursstart.
God språkbehandling och presentationsform krävs vid såväl muntliga som skriftliga redovisningar.
För betyget VG krävs att studenten har ett självständigt analytiskt förhållningssätt till kursens centrala begrepp och tankemodeller och att hon/han använder både egna och andras insikter för att reflektera och problematisera. I presentationer visar studenten säkerhet och originalitet.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen gestaltar studenten praktiskt egna konstruktioner och formuppgifter och reflekterar över sambandet mellan känsla, upplevelse, sinnliga erfarenheter, tanke och analys i skapandeprocessen. Förhållandet mellan form och innehåll samt intryck och uttryck tas upp. Lekteorier och teorier kring barns och ungas skapande, motoriska utveckling och socialisation behandlas. Slöjdens och hantverkets roll i samhället och skolan problematiseras ur olika perspektiv, såsom genus, kulturarv, miljö och detta relateras till studenternas egna huvudämnen. Rummets betydelse för det gestaltande arbetet behandlas genom undersökning av olika slöjdverksamheter. Olika pedagogiska förhållningssätt och metoder i slöjdarbetet studeras och problematiseras.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av gestaltande arbete individuellt och i grupp, uppföljande analys och reflektion samt seminarier, föreläsningar, litteraturstudier, individuell processportfölj och självstudie, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aase, Maja(red) (2002) Medan handen arbetar vidgas blicken, Bromberg (119 s)

Borg&Lindström(red) (2008) Slöjda för livet –Om pedagogisk slöjd. Lärarförbundets förlag (210 s)

Drotner, Kirsten, (1996), At skabe sig - selv: ungdom, æstetik, pædagogik, København: Gyldendal. (186 s.)


Mylesand, Mia (2007) Bygg & konstruktion i förskolan, Lärarförbundets förlag (122 s)

Trageton, Arne, (1996), Lek med material - konstruktionslek och barns utveckling, Stockholm Runa (200 s.)

Valbar litteratur
Johansson, Marléne, (2002), Slöjdpraktik i skolan: hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. (306 s.)


Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet

Under kursen kommer de olika perspektiven att lyftas i ett pedagogiskt sammanhang i
receptioner av de tredimensionella gestaltningarna, i litteraturseminarier och föreläsningar.

Genusfrågor och etnicitetsfrågor kommer att behandlas genomgående i hela kursen dels i föreläsningar och i litteratur där slöjdämnets traditioner och arv tas upp. I litteraturen t ex At skabe sig, -selv av Kirsten Drotner tas barns och ungas identitetsskapande genom en estetisk produktion upp.
Kursen behandlar miljöarbete och hållbar utveckling genom litteratur såsom Doredo av Anna- Stina Lindén Ivarsson m fl och genom arbete med återbruk av olika material och tekniker och vad detta har för konsekvenser i ett större perspektiv.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Ewa Berg, kursansvarig
Telefon: 040-6658668
Sandra Alfelt, studieadministratör
Telefon: 040-6658118