Släktforskning - Modern socialhistoria samt käll- och arkivkunskap

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mah.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Kursplan

Kurskod:
LÄ3227 version 1
Engelsk benämning:
Genealogy - Contemporary social history and archival sciences
Fördjupningsnivå
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
16 juni 2000
Fastställandedatum:
16 juni 2000
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
16 juni 2000

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att de studerande ska förvärva grundläggande färdigheter och historiska kunskaper för att utveckla ett vetenskapligt synsätt inom släkt-forskning. Vidare ska kursen vara en brygga och mötesplats mellan högskola och folkligt förankrad släktforskning.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten

· ha en grundläggande kunskap om arkivs uppbyggnad och tillkomst
· ha arbetat med och lärt känna olika typer av arkivmaterial
· ha kännedom om elementära källkritiska och metodiska regler
· ha en grundläggande förståelse för förändringsprocesser i tidig modern och modern svensk socialhistoria
· kunna problematisera historiskt stoff utifrån perspektiven klass, genus och
etnicitet
· ha tillämpat olika vetenskapliga metoder för att framställa ett historiskt stoff
· kunna planera, genomföra och dokumentera en väl avvägd vetenskaplig undersökning

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande vid undervisningstillfällena. Delkurs 2 examineras genom övningar och skriftliga och muntliga presentationer. Delkurs 3 examineras genom aktivt deltagande och en individuell skriftlig tentamen. Delkurs 4 examineras genom aktivt deltagande och muntlig presentation. Delkurs 5 examineras som ett skriftligt vetenskapligt arbete. God språkbehandling och presentationsform krävs vid såväl muntliga som skriftliga redovisningar.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen utgår från ett flervetenskapligt perspektiv och innehåller grund-läggande arkivkunskap och modern socialhistoria med inriktning på folklig kultur. Vetenskaplig metod samt vetenskaplig framställning så som den bl a kommer till uttryck genom biografin studeras. Kunskap hämtas från en rad olika akademiska ämnen som historia, idéhistoria, kulturgeografi, etnologi, och arkivvetenskap. En viktig del i kursens innehåll är ett fortlöpande arbete med olika typer av källmaterial under hela kursen. Kontinuerligt problema-tiseras olika typer av källmaterial.

Kursen består av följande delkurser

Delkurs 1 Grundläggande arkivkunskap, 3p
Delkurs 2 Historisk metodkurs, 4p
Delkurs 3 Modern social historia, 7p
Delkurs 4 Historisk framställning; biografin, 2p
Delkurs 5 Uppsats, 4p

Delkurs 1 Grundläggande arkivkunskap, 3p
I delkursen möter de studerande olika typer av arkiv och skaffar sig en grundläggande kunskap om olika typer av källserier och om hur arkiv är uppbyggda.

Delkurs 2 Historisk metodkurs, 4p
I delkursen presenteras och problematiseras historieämnet och bruket av begreppet historia. Delkursen innehåller en grundläggande historisk metodkurs som omfattar bl.a källkritik och muntlig historia.

Delkurs 3 Modern socialhistoria, 7p
I delkursen modern social historia ingår en översikt över den historiska utvecklingen i Sverige från 1700-talet fram till dagens Sverige. Särkild tonvikt läggs på familj, boende, genus, migration, arbete och sociala rörelser.

Delkurs 4 Historisk framställning; biografin, 2p
I delkursen möter de studerande biografin som historisk framställning.

Delkurs 5 Uppsats, 4p
I delkursen skrivs en vetenskaplig uppsats med anknytning till släktforskning.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, diskussionsseminarier, övningar, samt muntliga och skriftliga presentationer. Praktiska övningar med olika typer av källmaterial genomförs under hela kursen. Ett vetenskapligt arbete av mindre omfattning görs under kursen. Ett studentaktivt arbetssätt tillämpas genomgående under kursen.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Reviderad 2003-09-01

Delkurs 1: Grundläggande arkivkunskap, 3 p
Clemensson, Per och Andersson, Kjell, Släktforska steg för steg, Stockholm 1997
Clemensson, Per och Andersson, Kjell, Hembygdsforska - steg för steg, Stockholm 1990
Göransson, Anita, "1800-talets mantalsuppgifter", i Arkiv för samhälle och forskning, nr 19, 1977, s 25-38 (kopieras)
Lindroth, Jan, Vägen till arkivet - handledning i arkivforskning för universitets- och högskolestuderande, Stockholm 1994 79 s (kopieras)
Larsson, Göran, Soldatforskning (kopieras)
Stenmark, Göran, Handledning för forskning i domstolsarkiv, Ramsele 2000 (SVAR)
Wannerdt, Arvid, Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler, Stockholm 1982

Lästips:
Inger, Göran, Svensk rättshistoria, Liber 1997, 100 s
Lext, Göran, Studier i svensk kyrkobokföring 1600-1946, Göteborg 1984, 90 s
Lext, Göran, Mantalsskrivningen i Sverige före 1860, Göteborg 1968, 80 s
Modéer, Kjell Å, Historiska rättskällor, Stockholm 1997, 100 s


Delkurs 2 Historisk metodkurs, 4p
Berggren Lars, Gjutare, arbetskarlar och hantverksgesäller. Stencil 2000. (20s)
Edgren Lars, "´...klagar, efter ärlagde äsknings penningar...´ hantverksgesäller mot mästare i rättsmaterialets ljus." Motsättningar och samverkan. Nya bidrag till Malmös historia. Malmö Fornminnesförening och Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Malmö 1989. s 111-126 (15 s)
Johansson Egil Kyrkböckerna berättar. Liber Stockholm (127 s)
Kjeldstadli Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var. Studentlitteratur, Lund 1998. valda delar (ca 200 s)
Thurén Torsten Källkritik. Stockholm 1997. (206 s)
Tompsson Paul, Det förgångnas röst. Den muntliga historieforkningens grunder. Gidlunds Hedemora 1980. (147 s)


Delkurs 3 Modern socialhistoria, 7 p
Ambjörnsson Ronny, Den skötsamme arbetaren. Carlssons Stockholm. 1991. (272s)
Andersson Kjell, Clemensson, Emigrantforska! Steg för steg. LT´s förlagStockholm. (175 s)
Beijbom Ulf, Mot löftets land. Den svenska utvandringen. LT´s förlag Stockholm 1995. (224 s)
Berggren Lars, Greiff Mats. Rödsot och tuberkulos. Om dödlighet och dödsorsaker i olika yrkesgrupper och bostadskvarter i Malmö 1860-1920. (19 s)
Berggren Lars, Greiff Mats. En svensk historia. Från vikingatid till nutid. Studentlitteratur Lund 2000. 159-327 (175 s)
Cronberg Lindstedt Marie, Synd och skam. Ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880. Lund 1997 (316 s)
Geijerstam Gustaf af, Anteckningar om arbetarförhållanden i Stockholm. Studentlitteratur Lund 1973. (139 s)
Nilsson Albert, "Festseder och fritidssysslor." Arbetaren i helg och söcken. Kulturhistoriska studier II, vardag och fest. Tidens förlag Stockholm 1944. s 201-250 (49 s)
Sehlin Börje Knektens barn. Sober förlag AB Stockholm 1991. (153 s)
Taussi Sjöberg Marja Dufvans fångar. Brottet, straffet och människan i 1800-talets Sverige. Författarförlaget Malmö 1996. (187 s)

Delkurs 4 Historisk framställning, biografin, 2 p
Ambjörnsson Ronny, Ringby Pär, Åkerman Sune, (red) Att skriva mänska issuer om biografin som livshistoria och vetenskaplig ganger, Carlsson Sthlm 1997 (259s)
Olsson Lars, En typ bland typer i Lund. Grafiska fackföreningen i Lund 1983. (46s)

Delkurs 5 Uppsats, 4 p
Jarrick Arne, Olle Josephson Från tanke till text Studentlitteratur Lund 1996 (133 s)

Övrigt

Detta dokument är en rekonstruktion av kursplanen ur vår tidigare databas

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Individ och samhälle.

Mer information om utbildningen

Telefon: 040-66 58163