Studie- och yrkesvägledarutbildningen

Sammanfattning

Studie- och yrkesvägledarutbildningen riktar sig till dig med ett genuint människointresse och förmåga att leva dig in i andras situation. Du utbildas till att kunna stödja andra att finna karriärvägar, att välja yrke eller utbildning. I din yrkesroll har du vägledningssamtal med enskilda individer eller i grupp. Du har också tillfällen då du informerar eller undervisar större grupper eller informerar föräldrar, lärare eller personal. Som studie- och yrkesvägledare utvecklar och organiserar du också ofta den vägledande verksamheten på en skola eller i en annan verksamhet.


Utbildningen består av flera delar bland annat en beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig del, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och en del med inriktning på karriärteori och karriärvägledning där du utvecklar kunskap och färdigheter inom kommunikation, samtal och vägledning.


Efter utbildningen kan du arbeta inom många olika områden. Majoriteten av studenterna arbetar inom skolsektorn, men under senare år har studie- och yrkesvägledare anställts inom nya områden där de arbetar med vägledning och vägledande samtal såväl inom den offentliga som den privata sektorn.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Samhällskunskap A. OBS: Olika anmälningskoder för programmet i Malmö resp. Varberg.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Om utbildningen

Varför ska jag bli studie- och yrkesvägledare?

Det är ett spännande, omväxlande och stimulerande yrke som ger karriärmöjligheter inom både offentlig och privat sektor. Du kan jobba med vägledning genom hela skolsektorn och på Arbetsförmedlingen men du har också möjlighet att arbeta med kompetensutveckling på företag eller på rekryteringsföretag.

Utbildningen ger dig en god insikt i hur människor, samhället och arbetslivet fungerar. Redan under första året läser du beteendevetenskapliga ämnen, pedagogik och samtalsmetodik. Du möter människor som ofta är inne i ett positivt förändringsarbete och som är på väg mot något nytt. Som studievägledare ska du kunna lyssna och förstå men också motivera människor till att ta steget framåt.

Utbildningen på Malmö universitet ger goda möjligheter att förlägga den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) även utanför skolsektorn. Under det sista studieåret läser du en kurs som är en kombination av VFU och ett projekt där du bland annat arbetar med kompetensutveckling i arbetslivet. 

Vägledningsarbete kan vara ett tacksamt överflöd av valmöjligheter men också tillfällen då möjligheterna är mer begränsade. Utbildningen innehåller en särskild kurs som behandlar coachning, rehabilitering och omställningar i arbetslivet som ger dig verktygen du behöver för att möta människor utifrån deras olika förutsättningar.

Studera vid basorten Varberg

Du kan välja att läsa studie- och yrkesvägledarutbildningen från basorten Varberg. Utbildningen är särskilt riktad till dig som bor i Västsverige och ges på helfart i ett samarbete med Campus Varberg. Utbildningen har samma innehåll som i Malmö och undervisningen sker på liknande sätt och med samma lärarlag men med undantaget att vissa föreläsningar filmas så att du kan se dem via kursplattformen. Viss webbaserad handledning kan förekomma.

Du måste kunna delta i den obligatoriska undervisningen i Varberg samt i de fall den är förlagd till Malmö. Studerar du med Varberg som basort har du möjlighet att göra din verksamhetsförlagda utbildning på hemorten. 

Undervisningens upplägg vid basorten Varberg

  • I Varberg är undervisningen ledd av lärare på plats eller undantagsvis via länk från Malmö till salen på Campus Varberg.
  • Fem till sju gånger per läsår är undervisningen förlagd till Malmö med tre-fyra dagar åt gången.
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i utbildningen med 17 veckor. VFU kan göras på hemorten om platsen uppfyller de krav som ställs vid den specifika kursen. 
  • Utbildningen är på heltid

Studera utomlands under studietiden

Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen så du har många möjligheter till utlandsstudier som student. På studie- och yrkesvägledarutbildningen kan du ansöka om att åka utomlands termin fyra. 

 

Intervjuer

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
LGSYL version 11
Engelsk benämning:
Bachelor of Arts in Study and Career Guidance
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 oktober 2004
Fastställandedatum:
13 mars 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Samhällskunskap A. OBS: Olika anmälningskoder för programmet i Malmö resp. Varberg.

Upplägg

Studie- och yrkesvägledarutbildningenkan beskrivas som kombination av beteendevetenskap, samhällsvetenskap, vägledningsmetodik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I utbildningen behandlas teoribildning inom sociologi, psykologi, pedagogik och teori om arbetslivet och arbetsmarknaden. Första året innehåller breda översikter av teoribildningarna ovan med syfte att efterhand stegvis fördjupa insikterna och mera omsorgsfullt studera och analysera teoribildning och forskning inom studie- och yrkesvägledningsområdet.
Undervisningen kring såväl vägledningsteori, vägledningsmetodik samt karriärteori utvecklas stegvis för att studenten ska förstå och utveckla sina kunskaper och färdigheter med en god grad av progression.
Utbildningen inleds med en kurs där studenterna tillägnar sig kunskap om studie- och yrkesvägledningens utveckling. Kursen ger också en grundläggande förståelse för olika perspektiv på vägledning och karriärutveckling. Studenterna introduceras i grundläggande kommunikation genom studier av litteratur och genom samtalsmetodik. Som inledning till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt genomförs en undersökning som utmynnar i en kort uppsats.
I kurs 2, Individ och samhälle, ges en bred sociologisk bas. I denna kurs studeras grundläggande begrepp och teori inom sociologi, socialpsykologi med relevans för studie- och yrkesvägledning. Olika sociologiska perspektiv på relationen individ och samhälle behandlas i relation till hur perspektivet påverkar vetenskapligt tänkande. Även sociologiskt inspirerad karriärteori diskuteras och problematiseras i kursen.

Termin 2 inleds med kursen ”Den föränderliga människan” (kurs 3) som är en beteendevetenskaplig kurs med särskilt inriktning på individen utveckling och förändring. I kursen fokuseras psykologi samt identitet och identitetskonstruktion. Slutligen behandlas frågor om etnicitet, migration och genus betydelse i vägledningssammanhang. Andra delen av terminen, upptas av en grundläggande kurs i vägledningens teori och metod(kurs 4). I kursen ingår tre veckors handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där studenterna reflekterar över förutsättningarna för att bedriva vägledning inom olika verksamheter samt omsätter metodiska kunskaper i vägledande samtal.

Under termin tre fördjupas undervisningen kring vägledning och karriärutveckling i ett utvecklings- och lärandeperspektiv (kurs 5). I denna kurs ingår fyra veckors VFU, varav en vecka utgörs av handledd VFUhos lärare i utbildningssystemet. Studenterna genomför uppgifter i såväl enskild vägledning som gruppvägledning, samt planerar och genomför undervisnings- och informationsinsatser med fokus på studie- och yrkesval. Här fördjupas samtalsmetoderoch de studerande genomför samtalmed syfte att testa och tillämpa dessa metoder.
Andra delkursen, Arbetsliv och omvärld (kurs 6), under termin tre handlar om grundläggande teoretiska kunskaper om arbetsmarknadsekonomi, arbetsmarknadspolitik, arbetsorganisation, lärande och kompetensutveckling i arbetslivet. Syftet är att utveckla förståelsen för yrken och yrkespraktik i ett kontextuellt perspektiv. Kursen omfattar även två veckors verksamhetsförlagd utbildning i en offentlig eller privat verksamhet utanför utbildningsväsendet.
Den fjärde terminen inleds med kursen ”Vägledning i omställning och rehabilitering” (kurs 7) som fördjupar kunskapen om lösningsfokuserade- och motiverande samtal.Studenterna ges en inblick i hur omställning och rehabilitering i relation till arbetsmarknad och studier ser ut, både utifrån ett klient- och arbetsgivarperspektiv.Begreppen omställning och rehabilitering behandlas utifrån olika perspektiv och de studerande genomför uppgifter inom verksamhetsområden med koppling till omställning och rehabilitering.

Under andra delen av termin fyra introduceras olika forskningsområden inom studie- och yrkesvägledning, forskningsmetodik och vetenskapsteoretiska perspektiv. Studenterna genomför ett skriftligt fördjupningsarbete. (kurs 8 och 9).
Termin fem startar med kursen ”Ledarskap och förändringsarbete” (kurs 10) som riktas mot vägledarens roll inom organisationen i olika sammanhang inom och utanför utbildningssystemet. Kursen belyser särskilt teorier kring ledarskap och förändringsarbete i privat och offentlig verksamhet.

Under den andra kursen (kurs 11) på termin fem behandlas frågor om hur normkritik kan användas för att utmana egna och andras föreställning och normer i studie- och yrkesvägledning. I kursens ska studenten utveckla färdigheter för att kunna arbeta inkluderande med människor från skilda sammanhang och med olika förutsättningar genom att använda normkritisk pedagogik.

I kursen ”Vägledningens metod och teori” (kurs 12) arbetar studenterna med att utförligt redogöra för hur vägledarens praktiska arbete kan se ut när karriärutvecklings-, väglednings- och beslutsteorier integreras. Studenterna marknadsför, planerar och genomför vägledningsinsatser utifrån samhällets, gruppers och individers behov, både inom och utanför skolan värld. I kursen ingår åtta veckors verksamhetsförlagd utbildning.
Utbildningen avslutas med en fördjupad kurs kring Forskningsmetodik och vetenskapsteori (kurs 13) samt det avslutande Examensarbetet (kurs 14). I examensarbetet ska studenterna genomföra ett vetenskapligt arbete som bygger på för yrkesrollen relevanta kunskaper. Kursen avslutas med uppsatsseminarier där studenterna opponerar respektive försvarar sina arbeten.

Ur ett övergripande perspektiv syftar utbildningen till att studenterna ska erhålla såväl en akademisk utbildning med god kvalitet som en yrkesutbildning inom studie- och yrkesvägledning, baserad på vetenskaplig grund.

Som en röd tråd i utbildningenlöper den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) motsvarande 17 veckor. Detta innebär att studenten under alla tre åren har olika former av VFUsom anknyts till den eller de kurser som genomförs. Under VFU’ngenomförs uppgifter som redovisas på campus inom ramen för den aktuella kursen.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Utdrag ur Högskolelagen (1992:1434):
”Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.”

Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100):
”Mål
För studie- och yrkesvägledarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som studie- och yrkesvägledare inom skolväsendet.
Kunskap och förståelse
För studie- och yrkesvägledarexamen ska studenten:
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa insikt i barns, ungdomars och vuxnas utveckling och lärande samt om individers och gruppers val och socialisation i ett perspektiv av livslångt lärande,
- visa kunskap om utbildning, arbetsliv och samhällsutveckling såväl nationellt som internationellt, och
- visa insikt om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i studie- och yrkesvalssituationen samt på arbetsmarknaden.

Färdighet och förmåga
För studie- och yrkesvägledarexamen ska studenten:
- visa förmåga att bidra till att förverkliga målen för det offentliga skolväsendet,
- visa förmåga att analysera och förstå individers och gruppers studie- och yrkesval samt utifrån denna förmåga identifiera deras behov av stöd och utveckling,
- visa förmåga att tillämpa olika teorier och metoder för vägledning utifrån individers och gruppers behov,
- visa förmåga att inom sitt verksamhetsområde stödja övrig personal i deras studie- och yrkesorienterande insatser,
- visa förmåga att i samarbete med andra planera och utveckla stödinsatser för människor med särskilda svårigheter och behov för att underlätta inträde till studier och arbetsmarknad,
- visa förmåga att samla och kritiskt tolka information för att informera och vägleda ungdomar och vuxna inför framtida studier och arbete,
- visa förmåga att skapa och utveckla kontakter med olika intressenter i samhället av betydelse för verksamheten, och
- visa förmåga att såväl muntligt som skriftligt diskutera nya fakta inom studie- och yrkesvägledningsområdet med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För studie- och yrkesvägledarexamen ska studenten:
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att inom området studie- och yrkesvägledning göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.”

Examen

Studie- och yrkesvägledarexamen.

Studie och yrkesvägledarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 180 högskolepoäng. För att erhålla studie- och yrkesvägledarexamen ska studenten ha fullgjort handledd praktik. Engelsk benämning är Bachelor of Arts in Study and Career Guidance.

Övrigt

Föreskrifter
I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.
För att äga tillträde till studier på utbildningens femte termin ska minst 90 högskolepoäng inom programstudierna vara godkända.
För att äga tillträde till kursen Examensarbete, 15 högskolepoäng, ska kursen Fördjupningsarbete, 7,5 högskolepoäng, vara godkänd. Vid utlandsstudier termin 4 kan dispens medges för detta tillträdeskrav.
Studenter som väljer att studera utomlands under termin 4 ska, så långt det är möjligt, välja kurser som överensstämmer med utbildningens ordinarie kurser som skulle lästs under den aktuella terminen. I de fall detta inte är möjligt kan studenten söka kurser som på ett tydligt sätt svarar upp mot examensmålen för Studie- och yrkesvägledarutbildningen. Dessa ska fördjupa kunskaperna inom sociologi, statsvetenskap eller pedagogik.
Examensarbetet ska vara förberett för elektronisk publicering.
Mer information finns på - www.mah.se/ls/utbildning

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Studievägledning LS,
Elin Ennerberg, Programsamordnare
Telefon: 040-6657780
Maria Mäkinen, Ämnesansvarig
Telefon: 040-6658114
Krystyna Hansson, studieadministratör
Telefon: 040-6658119

Anmälan

30 augusti 2021 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

30 augusti 2021 Dagtid 100% Varberg Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 Dagtid 100% Varberg Schema

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö Schema

02 september 2019 Dagtid 100% Varberg

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö

03 september 2018 Dagtid 100% Varberg

03 september 2018 Dagtid 100% Malmö Schema