Mänskliga rättigheter II

Sammanfattning

Kursens syfte är att de studerande efter genomgången kurs ska ha förvärvat fördjupade kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet Mänskliga rättigheter, såväl teoretiskt som metodiskt. De ska också utveckla förmågan att självständigt och kritiskt analysera centrala problem och frågeställningar inom ämnesområdet, vilket framförallt görs genom ett projektarbete.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: MR101S-Mänskliga rättigheter I.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, vår 2015

Kurskod:
MR105S version 7,2
Engelsk benämning:
Human Rights II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Mänskliga Rättigheter
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
26 november 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015
Ersätter kursplan fastställd:
19 november 2014

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: MR101S-Mänskliga rättigheter I.

Syfte

Kursens syfte är att de studerande efter genomgången kurs ska ha förvärvat fördjupade kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet Mänskliga rättigheter, såväl teoretiskt som metodiskt. De ska också utveckla förmågan att självständigt och kritiskt analysera centrala problem och frågeställningar inom ämnesområdet, vilket framförallt görs genom ett projektarbete.

Innehåll

Innehåll eller kursinnehåll

 • Politik och MR II (7,5 hp)
 • Filosofi, religion, och MR II (7,5 hp)
 • Juridik och MR II (7,5 hp)
 • Metod och projektarbete (7,5 hp)

Den första delkursen, (politik och MR II ) omfattar studier om moderna samhällsteoriers relevans för analys av mänskliga rättigheter. Den andra delkursen (filosofi, religion och MR II) behandlar debatten mellan universalism och mångkulturalism avseende synen på mänskliga rättigheter. Den tredje delkursen (juridik och MR II) behandlar olika regionala rättssystem som, parallellt med FN-systemet, syftar till att rättsligt säkerställa de mänskliga rättigheterna på ett regionalt plan. Den fjärde delkursen innefattar ett projektarbete med tillhörande metodundervisning som syftar till att ge kunskaper och färdigheter av betydelse för uppsatsarbete och analys av mänskliga rättighetsfrågor i övrigt. Metodkursen genomförs som en integrerad del av projektarbetet och löper parallellt med detta.

Lärandemål

Kursen består av fyra delkurser à 7,5 hp som har följande lärandemål:

Delkurs 1: Politik och MR II

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskap om och förståelse av de politiska perspektiven av mänskliga rättigheter, särskilt moderna samhällsteoriers betydelse för analys av mänskliga rättigheter.
 • visa förmåga att inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa problemställningar och uppgifter som innefattar tillämpning av moderna samhällsteoriers betydelse för analys av mänskliga rättigheter
 • visa fördjupad förmåga att analysera, tolka utvecklingen av och kritiskt reflektera över moderna samhällsteoriers betydelse för analys av mänskliga rättigheter.

Delkurs 2: Filosofi, religion och MR II

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskap om och förståelse av perspektiv kopplade till filosofi och religion i relation till mänskliga rättigheter, särskilt kring frågor om kvinnors rättigheter och mänsklig utveckling, mångkulturalism och religionsfrihet i sekulära stater.
 • visa förmåga att inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa problemställningar och uppgifter som innefattar tillämpning av teorier gällande filosofi och religion på frågor rörande mänskliga rättigheter.
 • visa fördjupad förmåga att, med avseende på mänskliga rättigheter, analysera, tolka utvecklingen av och kritiskt reflektera kring frågor om kvinnors rättigheter och mänsklig utveckling, mångkulturalism och religionsfrihet i sekulära stater.

Delkurs 3: Juridik och MR II

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskap om och förståelse av de juridiska perspektiven på mänskliga rättigheter och en fördjupad kunskap om den folkrättsliga regleringen av mänskliga rättigheter, och dess samband med regionala rättssystem;

visa fördjupad förmåga att analysera, tolka utvecklingen av och kritiskt reflektera över det globala folkrättsliga systemet för mänskliga rättigheter och kopplingen till regionala rättssystem.

 • visa förmåga att inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa problemställningar och uppgifter som innefattar tillämpning av regionala rättssystem för mänskliga rättigheter
 • visa förmåga att både skriftligen och muntligen, kunna juridiskt argumentera och redogöra för sin bedömning och analys av dessa problemställningar och uppgifter

Delkurs 4: Metod och projektarbete

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • uppvisa kunskap och förståelse för grundläggande juridiska, samhällsvetenskapliga och filosofiska metoder.
 • visa förmåga att enskilt och i grupp, samla och bearbeta material om mänskliga rättigheter utifrån delkursernas innehåll och redovisa detta på ett logiskt och sammanhängande sätt.
 • visa fördjupad förmåga att självständigt värdera sina kunskaper i ämnet och att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap om mänskliga rättigheter.

Ett övergripande lärandemål för kursen som helhet är att studenten ska visa förmåga att skriva strukturerade och välformulerade texter med korrekta referenser.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer består av föreläsningar som varvas med fördjupande seminarier. Kursen är upplagd som heltidsstudier under en termin och ska ses som en samlad helhet omfattande 30 högskolepoäng. Undervisningen på kursen är mycket inriktad på självstudier. Under projektarbetet sker lärarhandledning och metodundervisning.

Undervisningens arbetsformer förutsätter närvaro och aktivt deltagande från studenternas sida.

Föreläsningsspråk är svenska och/eller engelska. Seminarier och examination sker på svenska.

Bedömningsformer

Studenternas prestationer på delkurs 1-3 examineras genom hemtentamen. För delkurs 4 (metod och projektarbete) sker examinationen dels löpande genom deltagande i metodövningar och inlämning av uppgifter som kopplas till projektarbetet, dels genom färdigställande av ett skriftligt arbete.Vid examinationerna bedöms dels kunskapen om och förståelsen av de mänskligarättighetsområden som respektive delkurser omfattar, dels studentens förmåga att utifrån givna tidsramar och examinationsförutsättningar i övrigt kritiskt analysera, bedöma och lösa problemställningar kring mänskliga rättigheter. Dessutom bedöms studentens förmåga att analysera och reflektera över mänskliga rättigheters förankring i dagens samhälle.

Det ges minst två omtentamenstillfällen efter ordinarie tentamensperiod för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie tentamenstillfället.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel


Delkurs 1: MR och politik II

 • Callinicos, Alex (2001) Samhällsteori. En historisk introduktion. Göteborg: Daidalos.

Artiklar om max 300 sid kan förekomma – se föreläsningspresentationer.

Delkurs 2: MR och filosofi och religion II

 • Blackford, Russell (2012) Freedom of religion & the secular state (Oxford: Wiley-Blackwell).
 • Kymlicka, Will (1995) Multicultural citizenship (Oxford: Oxford University Press). Svensk översättning: Mångkulturellt medborgarskap (Nora: Nya Doxa, 1998).
 • Okin, Susan Moller: Is Multiculturalism Bad for Women?, Princeton: Princeton Univ. Press 1999 (utdrag, ca 30 s.)
 • Okin, Susan Moller: "Poverty, Well-Being, and Gender: What Counts, Who's Heard?", Philosophy & Public Affairs, Vol. 31, No. 3, (Summer, 2003), pp. 280-316.
 • Nussbaum, Martha (2000) Women and human development (Cambridge: Cambridge University Press). Svensk översättning: Kvinnors liv och social rättvisa (Göteborg: Daidalos, 2002).
 • Skerker, Michael: "Nussbaum's Capabilities Approach and Religion", The Journal of Religion, Vol. 84, No. 3 (July 2004), pp. 379-409

Artiklar om max 100 sid kan förekomma – se föreläsningspresentationer.

Delkurs 3: MR och juridik II

 • Cameron Iain (2010) Introduction to the European Convention on Human Rights (Uppsala: Iustus förlag).
 • Smith, Rhona (senaste uppl), Textbook on International Human Rights (Oxford: Oxford UP)

Artiklar om max 300 sid kan förekomma – se föreläsningspresentationer. Delkurs

4: Metod och projektarbete

 • Landman, Todd (2002) “Comparative Politics and Human Rights” Human Rights Quarterly, 24 (4): 890-923.
 • Shelton, Dinah (2006) “Normative Hierarchy in International Law” The American Journal of International Law, vol 100, no 2: 291-323.
 • Strong, S.I, (2014) How to write Law Essays and Exams, Oxford UP
 • Weston, Anthony (2009) Rulebook for Arguments. Hackett Publishing
 • Thomson, Anne (1999): Critical reasoning in ethics: a practical introduction, London: Routledge
 • May, Tim (2001) Samhällsvetenskaplig forskning (Lund: Studentlitteratur).
 • Wahlgren, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka och Wrange, Pål (2004), Juridisk skrivguide (Norstedts juridik).
 • Walliman, Nicholas (2010), Research methods: The basics (Taylor and Francis)
 • Jensen, Ulf, Rylander, Staffan och Lindblom, Per Henrik (2012), att skriva juridik, regler och råd (Iustus förlag)

Artiklar på max 300 sidor kan tillkomma. Se föreläsningspresentationerna.

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga eller muntliga kommentarer. En sammanställning av resultatet finns tillgängligt på områdets datornät. Därutöver förekommer möjligheter till skriftlig eller muntlig värdering efter enskilda delkurser.

Studenternas inflytande utövas genom kursråd.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen

Anna-Karin Holm, studieadministratör
Malin Isaksson, kursansvarig
Telefon: 040-66 57282