Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Programmet erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Naturvetenskapligt/tekniskt basår är en förutbildning för dig som vill läsa naturvetenskap, teknik eller medicin på högskolan.

Efter godkänt basår har du platsgaranti på vissa utbildningar vid Malmö högskola som startar hösten 2013. Behörigheten måste vara uppfylld vid sista kompletteringsdatum och utbildningen sökt senast sista ordinarie ansökningsdatum. Vi erbjuder två inriktningar på basåret, utifrån de behörigheter som efterföljande utbildning kräver.

Inriktning Teknik/Natur/Medicin: Senare under utbildningen väljer du om du vill söka till garantiplatser inom teknik eller biomedicin. Den tekniska grenen har garantiplatser på de högskoleingenjörsutbildningar, den biomedicinska grenen har garantiplatser på Biomedicinsk analytikerutbildning. Du som väljer denna inriktning har garantiplats på programpaketet Teknik, ekonomi och ledarskap. Urval till garantiplatserna på utbildningarna görs utifrån basårets studieresultat.

Inriktning Lärarutbildning: Platsgaranti till ämneslärare 7-9 och ämneslärare mot gymnasieskolan med ingångsämnen inom den naturvetenskapliga ämnesgruppen och Matematik.

Programinriktningar

Behörighetskrav

Se respektive programinriktning

 

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2012

Programkod:
NZBNT version 7
Engelsk benämning:
Natural Science/Technology - Preparatory Year
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
24 augusti 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2011
Ersätter utbildningsplan fastställd:
14 oktober 2009

Förkunskapskrav

 • Lärarutbildningen 40 veckor
  Grundläggande behörighet + godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Engelska A, Matematik B och Svenska B/Svenska 2B.
 • Teknik/Natur/Medicin 40 veckor
  Grundläggande behörighet + godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Matematik B.

Upplägg

Basåret är en förutbildning som regleras enligt särskild förordning (SFS 1992:819, SFS 2002:759). Denna anger att:

"Förutbildningen får omfatta högst ett år och syftar till att ge studerande kunskaper motsvarande de särskilda förkunskapskrav som är uppställda för den grundläggande högskoleutbildningen."
Malmö högskolas basår är en förutbildning med ett basblock bestående av obligatoriska kurser för varje inriktning samt valbara kurser. Dessa kurser framgår av kursförteckningen nedan.

Kurser inriktning – Teknik/Natur/Medicin (Teknisk gren)
Obligatoriska kurser (40 veckor)://

 • MA010F Matematik I
 • MA020F Matematik II
 • FY060F Fysik A
 • FY070F Fysik B
 • KE010F Kemi I
 • KE020F Kemi II
Studenter som följer denna inriktning har möjlighet att även läsa kurserna Biologi I, Biologi II, Kemi III och Matematik III i det fall de vill komplettera sin behörighet ytterligare.

Inriktning – Teknik/Natur/Medicin (Biomedicinsk gren)
Obligatoriska kurser (40 veckor)://
 • MA010F Matematik I
 • FY060F Fysik A
 • KE010F Kemi I
 • KE020F Kemi II
 • KE031F Kemi III
 • MV011F Biologi I
 • MV021F Biologi II
Studenter som följer denna inriktning har möjlighet att även läsa kurserna Matematik II, Matematik III och Fysik B i det fall de vill komplettera sin behörighet ytterligare.

Inriktning – Lärarutbildning
//Obligatoriska kurser (40 veckor)://
 • MA010F Matematik I
 • MA022F Matematik II
 • FY060F Fysik A
 • FY072F Fysik B
 • KE010F Kemi I
 • KE020F Kemi II
 • KE032F Kemi III
 • MV012F Biologi I
 • MV022F Biologi II
Studenter som följer denna inriktning har möjlighet att även läsa kursen Matematik III i det fall de vill komplettera sin behörighet ytterligare.

Undervisning sker genom föreläsningar, övningar, laborationer, konsultationer m.m. Obligatoriska moment anges i respektive kursplan.

Undervisningen planeras så att den ger studenten förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Metodkunskap prioriteras framför detaljkunskap. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglar sig i examinationen. De olika kurserna utformas så långt som är möjligt så att de stödjer och drar nytta av varandra.

Examination sker genom tentamina, laborationer, redovisningar och andra inlämningsuppgifter enligt vad som framgår i respektive kursplan.

Innehåll

Kurslista:

Lärandemål

Syftet med basåret vid Malmö högskola är att komplettera en annan gymnasieutbildning än naturvetenskaplig eller teknisk med de förkunskaper som behövs för fortsatta studier i naturvetenskap och teknik vid högskolan. Basåret ger, i de aktuella ämnena, kunskaper motsvarande naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet.

Student med godkända resultat på samtliga obligatoriska kurser erhåller ett utbildningsbevis över genomgånget basår. Utbildningsbeviset redovisar de behörighetsnivåer som studenten har uppnått. Prestationer på basår kan ej medtagas i akademisk examen

I högskolans basår väljer man inriktning (och gren) för att uppfylla de speciella behörighetskrav som respektive högskoleprogram har. Gymnasiebehörighet samt inriktnings- (och gren-) val på basåret bestämmer till vilka program man är behörig.

Beroende på vald inriktning (och gren) är man efter godkänt basår antagen till en efterföljande utbildning enligt särskilt beslut i områdesstyrelsen Teknik och samhälle.
Man kan efter dess genomförande erhålla en högskoleingenjörsexamen, en biomedicinsk analytikerexamen eller en lärarexamen.

Om en viss utbildning blir översökt sker urvalet till garantiplatserna på grundval av basårsbetyget. Förutom att utnyttja en garantiplats kan man söka utbildning enbart via VHS och då konkurrera med övriga meriter (gymnasiebetyg, högskolebetyg m.m.).

Uppnådda behörigheter på basåret får användas för att söka andra högskoleutbildningar som kräver sådan behörighet.

Övrigt

Efter genomgånget basår erhåller du ett utbildningsbevis som redovisar de behörigheter du uppnått. Basårsutbildningarna utgör en ettårig förberedande utbildning som ger behörighet till och platsgaranti på utbildningarna nedan. Inom basåret kan man inte tillgodoräkna sig kurser lästa vid gymnasium, komvux eller folkhögskola.

Efter godkänt basår har du platsgaranti på vissa utbildningar vid Malmö högskola som startar efterföljande hösttermin. Behörigheten måste vara uppfylld vid sista kompletteringsdatum och utbildningen sökt senast sista ordinarie ansökningsdatum.

Inriktning Teknik/Natur/Medicin:
Senare under utbildningen väljer du om du vill söka till garantiplatser inom teknik eller biomedicin. Den tekniska grenen har garantiplatser på högskoleingenjörsutbildningar, den biomedicinska grenen har garantiplatser på Biomedicinsk analytikerutbildning. Du som väljer denna inriktning har garantiplats på programpaketet Teknik, ekonomi och ledarskap. Urval till garantiplatserna på utbildningarna görs utifrån basårets studieresultat.

Inriktning Lärarutbildning: Platsgaranti till ämneslärare 7-9 och ämneslärare mot gymnasieskolan med ingångsämnen inom den naturvetenskapliga ämnesgruppen och Matematik.

Engelsk kurslitteratur kan förekomma.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Dorota Gorna, studievägledare
Telefon: 040-6657037