Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Sammanfattning

Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 hp). Under utbildningen varvas teoretiska studier med klinisk praktik/verksamhetsförlagd utbildning. Efter slutförd utbildning har du de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Behörighetskrav

 • Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.
 • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare.
 • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval:

Alternativt urval. Mer detaljerad information kring urvalsprocessen kommer senast den 15 september. Du kan anmäla dig på antagning.se från och med 15 september till och med 15 oktober. 19 oktober är sista kompletteringsdag.

Observera
Det här programmet har ytterligare information om behörighet eller urval under fliken Urval på den här sidan. Vänligen läs igenom instruktionerna noga!

Om utbildningen

Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz ges vid Malmö universitet samt Göteborgs universitet och Karolinska Institutet. Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Målet är att du efter slutförd utbildning ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige och för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Utbildningen ges på helfart under 1 år (60 högskolepoäng).

Syfte

Utbildningen syftar till att studenten efter slutförd utbildning ska uppvisa de kunskaper och färdigheter och förhållningssätt som krävs för tandläkaryrket i Sverige, och kunna anhålla om tandläkarlegitimation hos Socialstyrelsen.

Förkunskapskrav

 • Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.
 • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare.
 • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E

Du kan anmäla dig på antagning.se från och med 15 september till och med 15 oktober.

Senast den 19 oktober ska du även bifoga:

meritförteckning - kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen

Om du saknar dokumentation över delar eller hela din tandläkarutbildning rekommenderar vi dig att kontakta UHR (Universitets- och högskolerådet) för att få en beskrivning av din utländska utbildning. https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/information-innan-ansokan/jag-vill-ansoka-om-bedomning/utan-dokument/ Tänk på att detta förfarande tar tid och inte säkert är klart till sista kompletteringsdatum för våren 2021.

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Notera att anvisningarna i meritförteckningen gäller de som söker till den kompletterande utbildningen för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 19 oktober 2020. För information om anmälnings- och studieavgifter, se www.antagning.se

Urval

URVAL

Observera
Det här programmet har ytterligare information om behörighet eller urval under fliken Urval på den här sidan. Vänligen läs igenom instruktionerna noga!

Urval till Kompletterande utbildning för tandläkare

URVALSPROCESSEN

Urvalet bygger på en bedömning av den sökandes lämplighet och förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen.

Nedan finns mer ingående detaljer om urvalets tre steg, som gäller vid Odontologiska fakulteten i Malmö för antagning till vårterminen 2021.

Steg 1 – Skriftligt test

Alla behöriga sökande kallas till Steg 1; 10 november ca kl 14-18 alt 11 november ca kl 08.30-12.00 i lokal Gäddan 8 (Vi följer FHM riktlinjer om ej för stora grupper).

Logga in på din anmälan på www.antagning.se för att se om du är behörig.

Behöriga sökande gör dels ett test av allmänna odontologiska kunskaper och dels ett test av problemlösning/behandlingsplanering i ett patientfall.) Dessa görs i pappersform (inte digitalt) på svenska. Svar på t.ex. engelska accepteras inte.

 Det här gäller under tentamen

 • Kom i god tid.
 • Giltig fotolegitimation ska visas upp vid insläppet, inga undantag görs. Giltig id-handling är till exempel pass, svenskt körkort eller svenskt/internationellt id-kort.
 • Endast anmälda studenter får tentera, inga undantag görs.
 • Vid starttid stängs dörrarna.
 • Tentamensvakten bestämmer var alla ska sitta. Endast kladdpapper från tentamensvakt får användas.
 • Medtag pennor och radergummi.
 • Väskor och kläder samt mobiltelefoner och andra smarta enheter måste lämnas på anvisad plats under tentamen.
 • Av hänsyn till allergiker, undvik att ha med dig jordnötter eller ha på dig stark parfym.
 • Programansvarig ger instruktioner om tentamen.

Test - Allmänna odontologiska kunskaper:

Upplägg: Flervalsfrågor (multiple choice), ca 40 antal frågor.

Obs! Varje fråga ger max ett poäng. Du ska välja ett rätt alternativ som svar, eller så ska du markera Sant/Falskt för varje alternativ. Du får pluspoäng för varje rätt alternativ och minuspoäng för varje fel alternativ du markerat. Du kan som minst få 0 poäng på en fråga, alltså inte minuspoäng som helhet.

Poängsättning: Resultatet på testet beräknas i form av antal procent rätta svar för den sökande. Det ges inte ett omdöme ”godkänt” eller ”inte godkänt”. Det handlar alltså om att prestera så bra som möjligt, jämfört med de andra sökande.

Test - Patientfall

I patientfallet ska den sökande ställa diagnos och föreslå behandling utifrån information (röntgen och kliniska foton) om en patient.

Omfattning på uppgiften: den sökande ska svara på ett mindre antal frågor på ca 2-3 sidor linjerat papper.

Resultatet på patientfallet beräknas i form av antal uppnådda poäng av maximalt tre (3) poäng

Obs! Patientfallet rättas bara för de som går vidare till steg 3 där det ingår i den samlade bedömningen i det slutgiltiga urvalet.

Utifrån resultatet på det allmänna odontologiska kunskapstestet görs ett urval till steg 2 av urvalskommittén. Av dessa går 40 personer vidare till steg 2. Om ett val behöver göras mellan två eller flera sökande som har lika resultat, tillämpas lottning mellan de personerna.

Förberedelse inför de teoretiska testen

De teoretiska testen är mindre omfattande än Socialstyrelsens Kunskapsprov, men sökande kan få förslag på litteratur genom att besöka KI:s sida för Kunskapsprovet

Den sökandes svenskakunskaper bedöms inte i steg 1, men förberedande träning i svenska språket underlättar förståelsen av kunskapstestets frågor i förmågan att besvara dem.

Steg 2 – Praktiskt test

Resultatet på det allmänna odontologiska kunskapstestet avgör vilka som kallas till steg 2. Sökande genomför ett praktiskt test vid odontologiska fakultetens preklinik för att visa sina befintliga färdigheter den 18 november fm/em.

Resultatet på det praktiska testet beräknas i form av antal uppnådda poäng av maximalt tre (3) poäng.

Steg 3 - Intervju 

De 20 sökande som går vidare till steg 3 intervjuas (troligtvis genom zoom) av två representanter ur urvalskommittén. Intervjun tar ca 30 minuter och sker den 26 november. Den sökandes meritförteckning används som diskussions- och bedömningsunderlag för intervjuerna. 

Resultatet på intervjudelen beräknas i form av antal uppnådda poäng av maximalt tio (10) poäng.

Den sökande bedöms på fyra områden, på en tregradig skala. En sammanfattande bedömning av helhetsintrycket av intervjun görs på en femgradig skala (1-5 poäng). Maxpoäng för intervjudelen är 10 poäng (2 intervjuare x 5 poäng).

Slutlig rangordning och beslut om meritvärde

Efter att steg 3 är genomfört gör kommittén en slutlig rangordning av de sökande och alla sökande som deltagit i urvalsprocessen tilldelas ett meritvärde (poäng) av urvalskommittén.

Det är meritvärdet som avgör var den sökande placeras i rangordning inför antagning och reservplacering.

Meritvärdet utgörs av summan av den sökandes poäng på intervjudelen (max 10 p), det praktiska testet (max 3 p) och patientfallet (max 3 p), totalt maximalt 16 poäng (alltså en skala på 1-16). 

 

Kontakt

Studieadministration: 

Programansvarig: Sofia Petrén (sofia.petren@mau.se)

Reservantagning

Reservantagning till programmet sker genom att reserver kallas per telefon (e-post som alternativ) om det behövs tillsättas en plats (vi försöker nå dig under 24 timmar). Vi har inget så kallat reservupprop som reserver kan komma till.

Är du reservplacerad och undrar om sannolikheten att få en plats? Det är bara om någon som är antagen lämnar återbud eller ansöker om anstånd som en reserv kallas in, i så fall i turordning enligt reservnummer. Det är dock inte vanligt förekommande att en antagen tackar nej till sin plats på utbildningen.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna vår 2021

Programkod:
OAKTL version 4
Engelsk benämning:
Complementary Programme for dentist with a dental degree from outside the EU/EES and Switzerland
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
10 april 2017
Fastställandedatum:
09 december 2016
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
11 januari 2021

Förkunskapskrav

 • Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz.
 • Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för tandläkare.
 • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Upplägg

Programmet är ett-årigt och fördelat över två terminskurser. Studierna bedrivs på heltid.
Den vetenskapliga grunden för medicin och odontologi undergår snabb utveckling och förändring. Yrkesutövaren behöver därför ha god förmåga till livslångt, självständigt kunskapssökande och förmåga att lösa problem. Tandvårdsutbildningarna i Malmö bedrivs enligt den pedagogiska principen problembaserat lärande (PBL). Lärandeaktiviteterna utgår från olika professionella kliniska situationer och teori och praktisk färdighetsträning är integrerade med varandra.
Utbildningen är tvärvetenskaplig såtillvida att kunskap från olika ämnesområden integreras. Odontologiska ämnen bearbetas utifrån patientfall som illustrerar en eller flera problemställningar. Utbildningsplanen har en tematisk struktur baserad på orala tillstånd som är vanliga i befolkningen t.ex. karies, parodontit, pulpit/apikal periodontit, tandskada/tandlöshet, funktionsstörningar och sjukdomar. I dessa tillstånd integreras basvetenskaper som t ex biologi, medicin, beteende- och samhällsvetenskap och annan generell kunskap som är angelägna i ett tandvårdssammanhang. Seminarier, föreläsningar, demonstrationer och laborationer kompletterar fallbearbetningen.
Parallellt övas färdighet och förmåga i skills lab och i klinisk färdighetsträning med patient under handledning av lärare. Genom att arbeta i kliniken parallellt med de områden som man studerar teoretiskt, blir kunskapen förankrad i ett sammanhang. Vetenskaplig evidens avseende diagnostik och behandling kopplas till de frågor som uppstår i kliniken. En stor del av den kliniska färdighetsträningen sker som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i samarbete med kliniker i regionen.
Principen om självstyrt lärande genomsyrar hela programmet genom att studenten ges ansvar för sitt lärande vilket är en viktig grund för framtida kompetensutveckling. Fakultetens medarbetare ansvarar för att stödja studentens lärande.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Vår 2021:
Vår 2021 - Termin 1
Höst 2021 - Termin 2

Lärandemål

Det övergripande målet med programmet är att studenten ska få sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna få behörighet att i Sverige utöva det yrke som den utländska utbildningen förberett dem för.
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap om och förståelse för sambandet mellan patientens orala hälsotillstånd och hans eller hennes allmänna hälsotillstånd och medicinska tillstånd samt andra bakomliggande faktorer,
 • visa kunskap om och förståelse för produkter och material som används inom tandvården och deras påverkan på allmänhälsa, munhälsa och miljö
 • visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för tandvården, och visa kunskap om relevanta författningar.
Färdighet och förmåga
Studenten ska kunna
 • visa förmåga att självständigt diagnosticera och behandla sjukdomar och anomalier i tänder, munhåla, käkar och omgivande vävnader hos patienter i olika åldrar och med olika behov,
 • visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete inom tandvården för såväl individer som grupper av patienter,
 • visa fördjupad förmåga att planera, leda, samordna och utveckla tandvårdsarbete,
 • visa förmåga att utvärdera odontologisk vård, varvid särskild vikt läggs vid kvalitetssäkring,
 • visa fördjupad förmåga till lagarbete och samverkan med samtliga personalgrupper inom tandvården, liksom med andra yrkesgrupper inom vård och omsorg, och
 • visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det odontologiska området.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska kunna
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
Lokala mål
Vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet gäller följande lokala mål i tillägg till ovan beskrivna mål:
Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna:
 • visa sådan kunskap om förhållanden i andra länder och om mönster för internationell migration och integration som är av betydelse för handläggning av tandvård.
 • visa kunskap om genus- och jämställdhetsfrågor samt kunna tillämpa den
 • visa kunskap om hållbar utveckling i ett miljöperspektiv samt kunna tillämpa den.
 • visa ambition om hög kvalitet på egen insats och ett professionellt förhållningssätt.
 • visa ett kritiskt förhållningssätt och analyserande till egna kunskaper, färdigheter och förhållningssätt och vara positiv till utveckling av kunnande och verksamhet.

Examen

Ingen examen.

Student som genomfört programmet med godkänt resultat erhåller ett utbildningsintyg som utgör underlag för ansökan om legitimation hos Socialstyrelsen.

Övrigt

Prov och bedömning
En examinationsgrupp, som utses av utbildningsnämnden, ansvarar för planering och genomförande av examinationer. Kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga bedöms efter avslutade moment. Bedömningsformerna är muntliga utvärderingar, praktiska prov och skriftliga prov. Värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms fortlöpande. Som betyg används godkänd och underkänd. Studerande som blivit underkänd har rätt att genomgå förnyat prov.
Tentamenstillfällen ges endast under de i kursplanen angivna tentamensperioderna.
För att få tillträde till examinationen krävs godkänd aktivitet i lärandeaktiviteterna under kursen samt uppfyllande av kursmål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. Om den studerande inte är godkänd för tillträde till examination kan den studerande efter ansökan ges möjlighet att gå om kursen antingen avseende aktuellt underkänt moment eller i dess helhet. Student som underkänts får lov att gå om momentet/kursen en gång i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap § 21.
Krav för tillträde till ny kurs
I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet. För tillträde till kursen TV651A med verksamhetsförlagd utbildning krävs att samtliga praktiska moment på kursen TV650A är godkända. För tillträde till slutlig examination på kursen TV651A krävs att samtliga moment på kursen TV650A är godkända.
Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning kommer ske på annan ort än Malmö. Kostnader för resor innebär utgifter för studenten.
Studieuppehåll
Studerande som önskar göra uppehåll i studierna för viss tid skall anmäla detta till Utbildningsnämnden. Varje anmälan om uppehåll bör ske i samråd med programansvarig och/eller studievägledare. Återupptagande av studier skall skriftligen anmälas för nästkommande termin till Studerandeexpeditionen före den 15 maj respektive den 15 november. Anmälan om studieuppehåll får gälla högst ett år. Om mer än 2 år förflutit sedan de senaste praktiska momenten och delmomenten i examinationen utfördes ska dessa färdigheter bedömas på nytt för att inte ha förlorat sin giltighet.

Kontakt

Utbildningen ges av Odontologiska fakulteten på Institutionen för OD grundutbildning.

Mer information om utbildningen

Sofia Petrén, programansvarig
Telefon: 040-6658474

Anmälan

11 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Anmälningskod: mau-17200

Sista anmälningsdag 15 oktober

Ansök

07 januari 2020 Dagtid 100% Malmö Schema