Skissen som kreativt verktyg

Sammanfattning

Skissen har under lång tid använts som verktyg för att experimentera och utforska olika kreativa möjligheter. Det är ett enkelt men kraftfullt verktyg som underlättar lösandet av problem som uppstår i den kreativa designprocessen. Kursen behandlar olika sorters skissteknik, två- liksom tredimensionellt. Syftet med kursen är att tränas i användningen av skissen som ett kreativt verktyg och att reflektera över vad en skiss är och kan vara. Studenten lär sig att formulera och visualisera sina idéer med hjälp av olika tekniker och förhållningssätt. Kursen är baserad på föreläsningar och övningar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2015, höst 2014, vår 2014

Kurskod:
PD101C version 1,1
Engelsk benämning:
The Sketch as a Creative Tool
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
15 november 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
10 augusti 2009

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar förmåga att använda skissen som ett kreativt och effektivt verktyg. Skissen underlättar lösandet av problem som uppstår i den kreativa designprocessen.

Innehåll

Kreativitetsövningar:

 • kroki
 • två och tredimensionella skisstekniker
 • skissmodell
 • presentation

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • ha fått en inblick i hur skissen som verktyg används av olika yrkesgrupper
 • ha utvecklat en grundläggande förståelse för hur olika sätt att skissa kan användas i den egna kreativa processen

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • på ett grundläggande plan, kunna använda sig av olika sorters skisstekniker för att driva en kreativ process framåt och på ett enkelt sätt sammanställa och förmedla en sådan process

Arbetsformer

Obligatoriska föreläsningar ca 15 timmar, övningar ca 40 timmar, samt självstudier ca 140 timmar.

Bedömningsformer

Studenten bedöms genom presenterad och godkänd portfölj, där störst vikt läggs vid helhetsbedömning av utförda övningar och projekt.

Krav för godkänd: Godkänd portfölj, samt deltagande vid obligatoriska undervisningsmoment.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Projektlitteraturen är individuell och tas fram i samband med inlämningsuppgift.

Några förslag till möjlig litteratur är:
 • Birgerstam, Pirjo 2000 Skapande Handling: -om idéernas födelse, Studentlitteratur AB
 • Edwards, Betty 2003 The new drawing on the right side of the brain, Souvenir Press Ltd
 • Kleon, Austin 2012 Stjäl som en konstnär: 10 saker ingen berättat för dig om kreativitet, Arx Förlag
 • Smith, Keri 2010 Mess, Penguin Books Ltd

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursutvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620