Design och hållbar utveckling

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: PD154A-Material och modellverktyg för produktdesign och PD155A-Designprocess: grundläggande designmetodik och form.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
PD160A version 4
Engelsk benämning:
Design and sustainable development
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Material och produktutveckling
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
14 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
14 december 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: PD154A-Material och modellverktyg för produktdesign och PD155A-Designprocess: grundläggande designmetodik och form.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i kandidatexamen Material och produktutveckling på 31-60 poängsnivån.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska orientera sig inom ämnet hållbar utveckling och dess tvärvetenskapliga grund samt hur hållbar utveckling relaterar till produktdesign. I relationen mellan hållbar utveckling och produktdesign finns flera komplexa problem inbyggda. Studenten ges i kursen möjlighet att studera och medvetandegöra dessa, samt ta del av några metoder och förhållningssätt som används för att hantera problematiken. I kursen ska studenten, i rollen som produktdesigner, diskutera sitt eget förhållningssätt till ämnet hållbar utveckling. I kursen ingår också en tematisk del kring material, produktion och miljöpåverkan.
Studenten tillämpar sina kunskaper och sitt förhållningssätt inom ramen för ett projekt. Kursen betonar behovet av ett tvärvetenskapligt informationssökande samt att studenten utvecklar ett källkritiskt förhållningssätt till information. Kursen omfattar också ett moment där studenten ska kommunicera sitt projekt med det omgivande samhället.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  1. korrekt använda sig av centrala begrepp relaterade till hållbar utveckling samt kunna föra ett resonemang kring hur ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling relaterar till varandra och till design, utifrån stöd i kurslitteraturen.
  2. förklara vad en livscykelanalys kan användas till och vilken information en sådan kan ge
  3. genomföra en förenklad livscykelanalys och kritiskt diskutera sitt resultatet
  4. resonera kring sitt eget, som produktdesigner, förhållningssätt till hållbar utveckling i sitt designarbete
  5. tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till information och lösningsförslag relaterade till produktdesign och hållbar utveckling
  6. i ett projekt tillämpa någon av de metoder för design för hållbar utveckling som kursen tar upp
  7. redogöra för hur denne medvetet har förhållit sig till ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling
  8. motivera material-, produktions- och konstruktionsval för en produkt utifrån syftet att minska miljöbelastningen.

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier och övningar där studenten arbetar såväl i grupp som individuellt. I kursen tillämpas kursinnehållet i ett designprojekt med tillgång till handledning. Studenten förväntas att självständigt söka kontakt och samarbete med externa experter samt komplettera kurslitteraturen med egen litteratur relaterad till sitt projekt.

Bedömningsformer

Krav för godkänt:
Teori, 3hp
Godkända inlämningsuppgifter och ett seminarium (lärandemål 1)
LCA, 3hp
Godkänd inlämning (lärandemål 2 och 3)
Tillämpat projekt, 9 hp
Godkänd slutmodell, godkänd projektdokumentation (lärandemål 5, 6, 7 och 8) godkänd reflektion (lärandemål 4).

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Thorpe, Ann: Design för hållbar utveckling: ekologi, ekonomi, kultur, Raster förlag, 2008

Kurskompendium, medieproduktioner inom området.

Rekommenderad litteratur:
Bonnedahl, Karl Johan; Från ekonomiskt till hållbart, från exploatering till samexistens, Studentlitteratur, 2012.
Gröndahl, Fredrik, Svanström, Magdalena; Hållbar utveckling – en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare, Liber, 2011.
Mcdonough, William; Braungart, Michael: Cradle To Cradle, Hardback. Rodale Press, 2003.
Wilkinson, Richard; Pickett, Kate: Jämlikhetsanden, Karneval förlag, 2010.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation.

Mer information om utbildningen

Sara Gottschalk, Kursansvarig
Telefon: 076-1322762
Susanne Sjögren, studieadministratör
Telefon: 040-6657596