Fastighetsmäklarprogrammet

Programmet erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 4: Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A. Undantag inför antagningen till våren 2012 ges för kraven på MaC och EngB som ersätts med krav på MaB och EngA.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna vår 2012

Programkod:
SGFPR version 10
Engelsk benämning:
Real Estate Brokerage
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
21 december 2006
Fastställandedatum:
03 mars 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2012

Förkunskapskrav

Programmets förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 4: Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A. Undantag inför antagningen till våren 2012 ges för kraven på MaC och EngB som ersätts med krav på MaB och EngA.

Upplägg

Utbildningen ska uppfylla de akademiska krav som Fastighetsmäklarnämnden (FMN) ställer för en fastighetsmäklarregistrering. Om FMN justerar sina krav kommer utbildningen att justeras i förhållande till dem. Detta innebär att vissa förändringar i kursutbudet kan ske inom ramen för denna utbildningsplan, dessutom uppdateras, som ett led i programmets kvalitetsarbete, kursförteckningen årligen.

Undervisning sker genom föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och övningar, projekthandledning med mera.

Då programmet är sammansatt efter FMN krav återfinns flera olika progressionsled inom programmet. Ett juridiskt som från en juridisk översiktskurs via fastighetsmäklarlagen, fastighetsrätt och skatterätt avslutas med fastighetsförmedling. Ett ekonomiskt som från extern redovisning via förvaltningsanalys avslutas med en värderingskurs. Den ämnesmässiga progressionen inom fastighetsvetenskap sker under båda studieåren. Med grundläggande kunskap om management och förvaltning läser sedan studenten fastighetsrätt och marknadsanalys för att sedan som slutkurs läsa fastighetsförmedling.

Den akademiska progressionen som ska träna studenten i generiska färdigheter finns från första till sista kurs. En två veckors lång introduktion syftar särskilt till att skapa förståelse för de vetenskapliga krav som ställs under utbildningen. Undervisningen planeras så att den ger den studerande förmåga till och vana vid att arbeta såväl självständigt som i grupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja den studerandes självstudier och huvudvikten i denna läggs vid det som ger förståelse, överblick och sammanhang. Detta avspeglar sig i examinationen.

Genom ett samarbete med fastighetsmarknadens olika aktörer hålls utbildningen ständigt aktuell och uppdaterad.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Vår 2012:
Vår 2012 - Termin 1
Höst 2012 - Termin 2
Vår 2013 - Termin 3
Höst 2013 - Termin 4

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:


 • visa sådan kunskap och förståelse som krävs för att självständigt arbeta med fastighetsförmedling
 • visa kunskap och förståelse om området fastighetsvetenskaps vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet med fördjupning inom fastighetsförmedling
 • vara orienterad om aktuella frågor inom den fastighetsvetenskapliga forskningen
 • visa kunskap om vetenskapliga metoder tillämpliga inom utbildningsområdet fastighetsvetenskap
 • visa kunskap om och förståelse för företagsekonomi, statistik, juridik, byggteknik och psykologi
 • visa kunskap om och förståelse för förmedling av fastigheter och bostadsrätter med inriktning mot privatbostäder
 • visa kunskap om och förståelse för god fastighetsmäklarsed
 • visa kunskap om och förståelse för förmedlingsprocessens olika delar, såsom intag, värdering, marknadsföring, budgivning, avtalsskrivning, service och tillträde, samt kunna se processen i sin helhet

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • kunna förklara innebörden av oberoende mellanman samt kunna agera därefter
 • kunna planera och genomföra kundmöten, dels med fokus på det individuella mötet och dels på service i allmänhet
 • kunna marknadsföra objekt, via branschens allmänna kanaler
 • kunna värdera fastigheter och bostadsrätter och kunna bedöma behoven av särskild besiktning samt kunna tolka besiktningsprotokoll utförda av auktoriserad besiktningsman
 • kunna sköta budgivning och förhandlingar mellan köpare och säljare samt sammanställa en fullständig ekonomisk kalkyl åt kunden
 • kunna utforma avtal som tar hänsyn till både köparens och säljarens rättigheter, skyldigheter och önskemål
 • kunna författa ett självständigt arbete
 • kunna marknadsföra det aktuella objektet och sina tjänster som fastighetsmäklare
 • vara lyhörd inför både köpares och säljares behov och önskemål för att kunna anpassa tjänsten därefter
 • kunna kommunicera relevanta frågeställningar i förmedlingsprocessen och därtill kopplade delar
 • skriftligt och muntligt kunna resonera kring fastighetsvetenskap
 • kunna arbeta självständigt och i grupp samt ta ansvar för sitt eget lärande
 • kunna genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • kunna uppvisa ett ansvarsfullt förhållningssätt till fastighetsmäklarrollen i enlighet med gällande lagstiftning och god fastighetsmäklarsed
 • kunna identifiera psykologiska, juridiska, ekonomiska och tekniska problem och finna lösningar som är anpassade till köparens och säljarens individuella behov och önskemål
 • kunna bedöma behov av besiktning samt bedöma relevans i påstådda fakta kring avtal och besiktning utifrån gällande lagar och god fastighetsmäklarsed
 • kunna agera som rådgivare i sin relation till köpare, säljare och spekulanter
 • kunna analysera sitt kunskapsbehov för att lösa en uppgift, finna relevant information samt kunna använda den i sitt sammanhang

Examen

Högskoleexamen.

Övrigt

Kvällsundervisning kan förekomma.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Ola Jingryd, programansvarig
Telefon: 040-6657254
Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657181