Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle

Programmet erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behovet av miljökompetens växer i dag starkt inom alla samhällssektorer. Miljövetarprogrammet är en flervetenskaplig utbildning för dig som vill arbeta med människor och miljöfrågor.

Under utbildningen kommer du att lära dig att analysera och förklara de mänskliga och samhälleliga aktiviteter som åstadkommer miljöproblem, och hur man med praktiska verktyg kan arbeta med individer, företag och organisationer för en hållbar utveckling. Du kommer också att utveckla din kunskap om miljöproblemens naturvetenskapliga sammanhang och om de tekniska och infrastrukturella möjligheter som står till buds i detta förändringsarbete. Programmet ger en bred och gränsöverskridande kompetens i ämnet miljövetenskap, samt goda möjligheter till individuell fördjupning och praktisk erfarenhet inom valbara ämnen och intresseområden.

Efter din examen kommer du att kunna arbeta professionellt med miljö- och naturresursfrågor samt hållbart förändringsarbete inom näringslivet, inom den offentliga sektorn eller inom fristående organisationer. Exempel på arbetsområden är utveckling, samordning och projektledning i företag och kommuner, stads- och samhällsplanering, miljömanagement och miljöledning, personalutbildning, arbetsmiljö, boendemiljö, folkhälsa, biståndsarbete, mänskliga rättigheter och rättvis handel, information, utredningsarbete, media och miljökommunikation.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2013

Programkod:
SGMMS version 10,3
Engelsk benämning:
Environmental Science
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
21 december 2006
Fastställandedatum:
19 maj 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 maj 2014
Ersätter utbildningsplan fastställd:
29 maj 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Upplägg

Utbildningarna syftar såväl till att den studerande utvecklar en professionell identitet samt yrkesmässigt användbara kunskaper och färdigheter inom kunskapsfältet miljövetenskap, som till att bidra till den studerandes personliga och sociala utveckling som en självständig och kritiskt reflekterande, ansvarstagande och ställningstagande medborgare.

Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna uppvisa ett yrkesetiskt och personligt förhållningssätt till de värdemässiga, moraliska och sociala dimensionerna av begreppet hållbar utveckling. Detta innebär att den studerande, utöver den generella värderingsförmågan ska kunna uppvisa att han eller hon på ett mer personligt plan kan relatera sig själv till normativa och värdemässiga frågor som berör hållbar utveckling, t ex miljöetik, mänskliga rättigheter, ekonomisk fördelning, könsmakt och etniska motsättningar.

Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppövningar, seminarier, laborationer, studiebesök, projektarbeten och handledning. Utbildningen bygger i stor utsträckning på studentaktivt och problemorienterat lärande. Stor vikt läggs vid att utveckla förmågan att samarbeta i olika former av gemensamma projekt, samt förmågan att presentera arbetsresultat i skriftlig och muntlig form. Kunskapsinhämtning sker såväl individuellt som i grupp, medan examination i huvudsak sker individuellt.

Genom programmet ges möjligheter att skapa kontakter med näringsliv och omgivande samhälle.

Samtliga kurser utom de valfria/valbara kurserna under Termin 5 är obligatoriska inom ramen för programmet. Kurserna på den första, den tredje samt den sjätte terminen bygger progressivt på varandra. De särskilda förkunskapskrav som gäller för uppflyttning inom programmet återges i respektive kursplan.

Högskoleexamen (120 hp) kan utfärdas efter fullföljande av de fyra första terminernas kurser.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2013:
Höst 2013 - Termin 1
Vår 2014 - Termin 2
Höst 2014 - Termin 3
Vår 2015 - Termin 4
Höst 2015 - Termin 5
Vår 2016 - Termin 6
30 hp av programmets 180 hp är valfria. Dessa poäng läses normalt under programmets termin 5.

Lärandemål

Lärandemålen för Miljövetarprogrammet – Människa, miljö, samhälle
är formulerade i enlighet med
– allmänna mål för grundläggande högskoleutbildning (högskolelagen 1 kap 8 §)


För kandidatexamen i miljövetenskap

Kunskap och förståelse – Efter avslutad utbildning ska studenten visa:

 • kunskap om miljö- och naturresursproblemens naturvetenskapliga, tekniska, humanekologiska och historiska sammanhang, förståelse för dessa problems gränsöverskridande och flervetenskapliga karaktär, samt fördjupad insikt i sambanden mellan ekologisk, ekonomisk, politisk, social och kulturell utveckling
 • kunskap om miljöpolitikens sammanhang, målsättningar, organisation, styrmedel och genomförande
 • kunskap om de ekonomiska institutionernas och aktörernas inverkan på miljö- och naturresursproblem, samt kunskap om hur ekonomiska drivkrafter, marknadsprocesser och olika former av miljöledning kan utnyttjas för att främja en hållbar utveckling
 • kunskap om hur människors individuella och sociala handlingsmönster inverkar på miljö- och naturresursproblem, hur dessa handlingsmönster kan förstås och förklaras, samt hur de i sin tur kan påverkas
 • kunskap om samhällsvetenskaplig och miljövetenskaplig forskningsmetod, samt kännedom om grundläggande vetenskapsteoretiska frågeställningar

Färdighet och förmåga – Efter avslutad utbildning ska studenten visa:
 • kompetens att analysera ett miljöproblem, dess orsaksförlopp och konsekvenser i ett flervetenskapligt perspektiv, där såväl naturvetenskapliga och tekniska som politiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter kan inrymmas
 • kompetens att arbeta problemorienterat, att självständigt söka ny information och att utarbeta nya problemlösningar
 • kompetens att delta i planering, samordning och genomförande av miljöprojekt och hållbart förändringsarbete i företag, offentlig förvaltning och andra organisationer
 • kompetens att planera, genomföra och rapportera en miljövetenskaplig undersökning, vilket inbegriper en färdighet att kritiskt granska och analysera undersökningens teoretiska, metodologiska och praktiska utgångspunkter
 • kompetens att utforma skriftliga rapporter av såväl vetenskaplig som utredande karaktär
 • kompetens att muntligt, i såväl vetenskapliga som yrkesmässiga och publika sammanhang, presentera forskningsresultat, utredningar, förändringsstrategier och annan information
 • kompetens att i såväl vetenskapliga som yrkesmässiga och publika sammanhang diskutera, argumentera, ge återkoppling och framföra kritik
 • färdighet att kritiskt och systematiskt tillgodogöra sig innehållet i vetenskaplig litteratur
 • kompetens att arbeta problemorienterat, att självständigt söka ny information och att utarbeta nya problemlösningar
 • kompetens att samarbeta i gruppbaserade lärosituationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt – Efter avslutad utbildning ska studenten visa:
 • färdighet att med utgångspunkt i tillgänglig information analysera och bedöma ett miljö- och naturresursproblem i relation till ett vidare etiskt, politiskt och historiskt sammanhang
 • färdighet att bedöma såväl vetenskapliga studiers som praktiskt förändringsarbetes relevans för ekologisk, ekonomisk, social och kulturell utveckling
 • färdighet att kritiskt reflektera över miljövetenskapliga studiers värdemässiga utgångspunkter, samt de teoretiska, metodologiska och praktiska implikationer dessa medför
 • färdighet att kritiskt granska och värdera källmaterials sanningsvärde och relevans
 • ett självreflekterande förhållningssätt till sin egen yrkesroll, sitt behov av ytterligare kunskaps- och kompetensutveckling, samt sitt etiska ansvarstagande som miljövetare

För högskoleexamen i miljövetenskap

Kunskap och förståelse – Efter avslutad utbildning ska studenten visa:
 • god kunskap om miljö- och naturresursproblemens naturvetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga sammanhang
 • kunskap om miljövetenskapligt användbara begrepp och teorier, samt de analyser som kan göras med hjälp av dessa
 • kunskap om samhällsvetenskaplig och miljövetenskaplig forskningsmetod, samt kännedom om grundläggande vetenskapsteoretiska frågeställningar
 • kännedom om i nuläget angelägna miljövetenskapliga frågor

Färdighet och förmåga – Efter avslutad utbildning ska studenten visa:
 • god kompetens att analysera miljöproblem, dess orsakssammanhang och konsekvenser i ett flervetenskapligt perspektiv
 • kompetens att planera, genomföra och rapportera miljövetenskapliga undersökningar, vilket inbegriper god kompetens att praktiskt tillämpa relevanta forskningsmetoder
 • kompetens att delta i planering, samordning och genomförande av miljöprojekt och hållbart förändringsarbete i företag, offentlig förvaltning och andra organisationer
 • kompetens att kommunicera miljövetenskapliga problembilder, fakta och forskningsresultat, såväl med experter inom det miljövetenskapliga området som med lekmän och professionella inom andra områden
 • färdighet att kritiskt och systematiskt tillgodogöra sig innehållet i vetenskaplig litteratur
 • kompetens att arbeta problemorienterat, att systematiskt söka ny information och att utarbeta nya problemlösningar
 • kompetens att samarbeta i gruppbaserade lärosituationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt – Efter avslutad utbildning ska studenten visa:
 • förmåga att värdera och bedöma ett miljö- och naturresursproblem i relation till dess vidare etiska, politiska och historiska sammanhang
 • förmåga att bedöma såväl vetenskapliga studiers som praktiskt förändringsarbetes relevans och konsekvenser för ekologisk, ekonomisk, social och kulturell utveckling
 • färdighet att kritiskt granska och värdera källmaterials sanningsvärde och relevans
 • ett självreflekterande förhållningssätt till sin egen yrkesroll, sina kunskaper, färdigheter och etiska ansvarstagande som miljövetare

Examen

Högskoleexamen, Kandidatexamen.

Högskoleexamen med huvudområde Miljövetenskap.
Higher Education Diploma with a Major in Environmental Science.

Kandidatexamen med huvudområde Miljövetenskap.
Bachelor of Science with a Major in Environmental Science.

Övrigt

Tillträde till respektive kurs specificeras genom angivna förkunskapskrav i respektive kursplan.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Johanna Nygren Spanne, programansvarig
Telefon: 040-6657611
Eva Stockelius, studieadministratör
Telefon: 040-6657179
Ola Püschel, studievägledare
Telefon: 040-6658199